Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Buffoni, G. & S. Pasquali 2007 Structured population dynamics: continuous size and discontinuous stage structures. Journal of Mathematical Biology
Volume: 54(4):555-595.
 
Pashkova, O.V. 2006 Structuredness of aquatic organisms' communities as a basis of their existence (a case study of shallow-water near-bottom zooplankton). Hydrobiological Journal
Volume: 42(2):110-123.
 
Bonne, W. & M. Vincx 2003 Structurele biodiversiteit van benthische copepodengemeenschappen op twee subtidale zandbanken. (Structural biodiversity of benthic copepod communities on two subtidal sandbanks.) Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, Ghent, Belgium
Volume: :43-92.
 
Van Laere, P. 2003 Structurele diversiteit van het meiobenthos van het strand van De Panne: een seizoenale vergelijking. Structural diversity of the meiobenthod of the De Panne beach: a seasonal analysis. Licentiate Thesis, University of Ghent, Ghent, Belgium
Volume: (In Flemish.)
 
Lam Hoai, T. & M. Amanieu 1989 Structures spatiales et évolution saisonnière du zooplancton superficiel dans deux écosystèmes lagunaires nord-méditerranéens. [Spatial structures and seasonal evolution of surface zooplancton in two Northern Mediterranean lagoon ecosystems.] Oceanologica Acta
Volume: 12(1):65-77. [In French.]
 
Zöllner, E. 2004 Structuring effects of mesozooplankton on freshwater and marine microbial food webs. Ph.D. Dissertation, Max Planck Institute for Limnology, Plön, Germany.
No Volume Data Available
 
Johnson, M.W., P.A. Nelson & T.A. Dick 2004 Structuring mechanisms of yellow perch (Perca flavescens) parasite communities: host age, diet, and local factors. Canadian Journal of Zoology
Volume: 82(8):1291-1301.
 
Olsson, P., E. Graneli, P. Carlsson & P. Abreu 1992 Structuring of a postspring phytoplankton community by manipulation of trophic interactions. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 158(2):249-266.
 
Hunt, R.J., V. Matveev, G.J. Jones & K. Warburton 2003 Structuring of the cyanobacterial community by pelagic fish in subtropical reservoirs: experimental evidence from Australia. Freshwater Biology
Volume: 48(8): 1482-1495
 
Cózar, A., C.M. García, J.A. Gálvez & F. Echevarría 2008 Structuring pelagic trophic networks from the biomass size spectra. Ecological Modelling
Volume: 215(4):314-324.
 
Benbakhta, B. 1994 Strucuture et dynamique du zooplancton de la lagune de Moulay Bousselham (Maroc). [Structure and dynamics of the zooplankton of Moulay Bousselham Lagoon (Morocco).] Thèse Doctorat 3ème cycle, Université Mohammed V., Rabat, Morocco.
Volume: 112 pp. [In French.]
 
Nielsen, T.G. 2005 Struktur og funktion af fodenettet i havets frie vandmasser. (Structure and function of the marine pelagic food web.) Dr. Scient. Thesis, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Volume: 76 pp. (In Danish.)
 
Godeanu, S. & V. Zinevici 1979 Struktur und Aktivität des Zooplankton im Iacub See (Donaudelta). [Structure and activity of the zooplankton in Iakub Lake (Danube delta).] 19 Jubileumstagung Donauforschung, Sofia.
Volume: Pp. 515-432. [In German.]
 
Gilyarov, A.M., T.A. Chekryzheva & A.P. Sadchikov 1979 Struktura gorizontal'nogo raspredeleniya planktona v epilimnione mesotrofnogo ozera. The structure of the plankton horizontal distribution in epilimnion of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 15(4): 7-14, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: The structure of horizontal plankton distribution in the epilimnion of a mesotrophic lake (1980)).
Volume: 15(4):10-18, figs. 1-2, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary)
 
Cvitkovic, I. 2007 Struktura i dinamika meiofaune na staništima s izrazenim kolebanjem temperature i saliniteta. [The structure and dynamics of meiofauna in the environments with high temperature and salinity fluctuations.] M.Sc. Thesis, Prirodoslovno Matematicki Fakultet, Sveuciliste u Zagrebu, Zagreb, Croatia.
Volume: 119 pp. [In Croatian.]
 
Petrova, A.A., L.P. Cvetkov, T.T. Gr'ncharova, R.L. Cvetkova & M. Mikhailona-Neikova 1983 Struktura i dinamika na podzemnite vodni s'obshchestva III. Biologichna kharakteristika na aluvialnite podzemni vodi v Krividol (Mikhailovgradski Okr'g). The structure and dynamics of underground water communities. III. Biological characteristics of alluvial underground waters in Krivodol, District of Mihailovgrad. Hidrobiologiya, Sofia
Volume: 18:53-63, fig. 1, tabs. 1-6. (28-i-1983, Bulgarian with Russian and English Summaries).
 
Tsvetkov, L.P., T.T. Gr'ncharova, A.A. Petrova & M. Mikhailova-Neikova 1982 Struktura i dinamika na podzemnite vodni s'obshchestva. II. Freatichnata fauna na Dobrudzha i stigobiologichnite osobenosti na karstovite gruntovi vodi. The structure and dynamics of underground water communities. II. Phreatic fauna of Dobruja and stygobiological studies on ground karst waters. Hidrobiologiya, Sofia
Volume: 16:3-19, fig. 1, tabs. 1-7. (7-ix-1982, Bulgarian with Russian and English summaries).
 
Bowszys, M. 2002 Struktura i rola zooplanktonu w cyrkulacji fosforu w zbiorniku zaporowym Jezioro Pierzchalskie. [The structure and the role of zooplankton in the circulation of phosphorus in the reservoir Pierzchalskie Lake.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Pashkevichute, A.S. 1980 Struktura Parazitotsenoza Leshcha Zaliva Kurshyu-Marës. Structure of Parasitocenosis of the Bream of the Lagoon Kur`'isiû Marios in 1976-1978. Trudy Akad. Nauk Litovskoi SSR (= Liet. Tsr Mokslu Akad. Darb.)
Volume: (C)1981(2)(74): 127-134, tabs. 1-5. (17-Xi-1980, Russian with Lithuanian Summary).
 
Timonin, A.G. 1969 Struktura pelagicheskikh soovshchestv kolichestvennoe sootnoshenie razlichnykh tropicheskikh gruppirovok planktona v frontal'nykh zonakh tropicheskoi oblasti okeana. The structure of pelagic communities. Quantitative relationships between different trophic groups of plankton in the frontal zone of the tropical ocean. Okeanologiya
Volume: 9:846-856, figs. 1-4, tabs. 1-2. (10-x-1969, Russian with English summary).
 
Derevenskaya, O.Yu. & E.N. Unkovskaya 2007 Struktura pishchevykh setei v soobshchestvakh zooplanktona raznotipnykh ozer Volzhsko-Kamskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika. [Structure and food webs in zooplankton communities of different lakes of the Volga-Kama National Natural Biosphere Reserve.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):55-61. [In Russian; abstract in English.]
 
Gorbatenko, K.M. 1990 Struktura planktonnykh soobshchestv epipelagiali Okhotskogo morya v letni period. Composition of planktonic community of epipelagial of the Okhotsk Sea in summer. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 111:103-113, 187, figs. 1-3, tab 1. (19.vii.1990, Russian with English summary.)
 
Kurenkov, I.I. 1975 Struktura populatsii Cyclops scutifer Sars v ozerax Kamchatkii. The structure of Cyclops scutifer populations in lakes of Kamchatka. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 97:147-150.
Wilson: paper
Riv'er, I.K. 1981 Struktura populyatsii Cyclops kolensis Lilljeborg i vliyanie na ee nekotorykh abioticheskikh faktorov v prirode i eksperimente. (The population structure of Cyclops kolensis Lilljeborg and its influence on some abiotic factors in vivo and in vitro). In: Monakov, A.V. (ed.). Morfologiya i biologiya presnovodnykh bespozvonochnyk. (Morphology and biology of fresh-water invertebrates)., Trudy Inst. Biol. vnutr. Vod.
Volume: 44(47):46-56, figs. 1-8, tabs. 1-3. (30-i-1981, Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1978 Struktura populyatsii i produktsiya planktonnykh rakoobraznykh v dvykh mesotrofnykh ozerakh Kamchatki. In: Vinberg, G.G. (ed.). Elementy vodnykh ekosistem., Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 22:208-215, figs. 1-4, tab. (15-iii-1978, Russian)
 
V'yushkova, V.P. 1976 Struktura sezonnykh kompleksov zooplanktona Volgogradskogo vodokhranilishcha. Zooplankton seasonal complexes structure in the Volgograd water reservoir. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol. 7(5): 419-424, fig. 1, tabs. 1-3, as: Structure of seasonal zooplankton complexes of Volgograd reservoir).
Volume: 7(5): 41-46, fig., tabs. 1-3. (28-ix-1976, Russian)
 
Karabin, A. & J. Ejsmont-Karabin 1996 Struktura, obfitosc oraz zróznicowanie zooplanktonu jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie pojeziernym: rzeka Krutynia (Pojezierze Mazurskie). [Structure, abundance and diversity of zooplankton of the Krutynia River (Masurian Lakeland). Fluvio-lacustrine systems in a lake district: the Krutynia River (Masurian Lakeland).] Zeszyty Naukowe Komitetu Czlowiek Srodowisko
Volume: 13:155-171. [In Polish.]
 
Andronikova, I.N. 1996 Strukturno-funktsional'naya organizatsiya zooplanktona ozernykh ekosistem raznykh troficheskikh tipov. [Structural-functional organization of the zooplankton of lake ecosystems of different trophic types.] Nauka, St. Petersburg.
Volume: 189 pp. [In Russian.]
 
Balushkina, E.V., S.M. Golubkov, M.S. Golubkov & L.F. Litvinchuk 2007 Strukturno-funktsional'nye kharakteristiki ekosistem malykh solenykh ozer Kryma. [Structural and functional characteristics of ecosystems in small salt lakes of the Crimea.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):11-19. [In Russian; abstract in English.]
 
Vekhov, N.V. 1977 Strukturnye osobennosti zooplanktonnykh soobshchestv i ekosistem nekotorykh tundrovykh ozer. Structural peculiarities of zooplanctonic communities and ecosystems of some tundra lakes. Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly Biologicheskie Nauki
Volume: 1977(3)(159):46-51. (4-iii-1977, Russian.)
 
De Giorgi, I. 2007 Struttura di popolamenti meiobentonici associati a differenti coperture vegetali: Caulerpa prolifera/Cymodocea nodosa (Baia di Cadice, Spagna). [Strusture of the meiobenthic populations associated with different plant beds: Caulerpa prolifera/Cymodocea nodosa (Baia di Cadice, Spagna). Tesi di Laurea liv. II (Specialistica). Università degli Studi di Bologna, Bologne, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Zunini-Sertorio, T. & E. Cattini 1986 Struttura e biomassa zooplanctonica inacque superficiali e profonde del Golfo di Genova. In: Atti del 7th Congresso Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia, Trieste, 11-14 Giugno
Volume: :461-468.
Wilson: paper
Pugnetti, A. 1990 Struttura e dinamica dei popolamenti planctonici in una laguna del Delta del Po (Sacca di Goro). [Structure and dynamics of planktonic populations in a Po Delta lagoon (Sacca di Goro).] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Ferrara, O. 1986 Struttura e dinamica della comunita zooplanctonica in un'area del lago di Bracciano (Lazio). Rivista di Idrobiologia
Volume: 23(2-3):145-158. (For 1984.)
 
Margaritora, F.G. & P. Grillotti 1994 Struttura e dinamica dello zooplancton di un lage artificiale: il Lago di Alviano (Italia centrale). Rivista di Idrobiologia
Volume: 31(1-3):1-17, figs 1-7, tab. 1.
 
Margaritora, F.G., E. Stella & O. Ferrara 1989 Struttura e dinamica dello zooplancton di un lago vulcanico dell'Italia centrale (Lago Albano, Lazio). Rivista di Idrobiologia
Volume: 27(1):131-147. (English summary.)
Wilson: paper
Pirocchi, L. 1947 Struttura e vicenda delle biocenosi mesoplanctiche del Lago Maggiore. Memorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
Volume: 3:59-119, figs. 1-42, tabs. 1-4.
Wilson: paper
Fava, G. 1972 Struttura genetica di popolazioni sperimentali di Tisbe clodiensis e selezione naturale. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Matematiche e Naturali
Volume: 130:161-170, fig. 1, tab. 1. (21-ii-1972)
 
Tonolli, V. 1949 Struttura spaziale del popolamento mesoplanctico. Eterogeneità delle densità dei popolamenti orizzontali e sua variazione in funzione della quota. Memorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
Volume: 5:189-208, figs. 1-4, tabs. 1-3. (English summary.)
 
Rossetti, G., P. Viaroli & I. Ferrari 1989 Struttura trofica dello zooplancton in un lago d'alta quota, il Lago Scuro Parmense. In: Montalenti, G. et al. (eds.). S.I.T.E./ Atti Ecologia del Terzo Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia
Volume: 7:279-283.
Wilson: paper
Webster, C.N., S. Hansson, T. Didrikas, E. Gorokhova, H. Peltonen, A.S. Brierley & M. Lehtiniemi 2015 Stuck between a rock and a hard place: zooplankton vertical distribution and hypoxia in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Marine Biology
Volume: 162(7):1429-1440. 10.1007/s00227-015-2679-8 JUL 2015
 
Purchon, R.D. 1948 Studes on the biology of the Bristol Channel XVII. The littoral and sublittoral fauna of the northern shores, near Cardiff. Proc. Bristol Nat. Soc.
Volume: 27: 285-310, tabs., map. (27-viii-1948).
 
Grandori, R. 1914 Studi biologici sul plancton della Laguna Veneta e de l'Alto Adriatico. Atti della Accademia Scientifica Veneto-Trentino-Istriana
Volume: (3)6:149-171.
Wilson: paper
Sei, S., G. Rossetti, F. Villa & I. Ferrari 1999 Studi di lungo termine dello zooplancton in due lagune del delta padano. [Long-term studies of the zooplankton in two lagoons of the Po River delta.] Atti XIII Convegno del Gruppo di Ecologia di Base “G. Gadio,” 1996, Venice, Italy. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia
Volume: 49(Supplement):241-243. [For 1998. In Italian.]
 
Parise, A. & M.G. Braioni 1972 Studi preliminari di energetica di una popolazione. Bollettino di Zoologia
Volume: 39(4):648-649. (30-Xii-1972)
 
Grandori, R. 1913 Studi sullo sviluppo larvale dei Copepodi pelagici. Redia
Volume: 8:360-436, pls. 1-5. (17-ii-1913)
Wilson: paper
Brzęk, G. 1948 Studia limnologiczne nad zbiornikami wodnymi Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. [Limnological study of aquatic basins in the National Park of Great Poland below Poznan.] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, PWN, Poznań
Volume: 2(2):19-70. [In Polish with English summary.]
 
Kowalczyk, C. 1965 Studia nad procentowym skladem limnetycznych wioslarek (Cladocera) i widlonogów (Copepoda) jezior Libiszowskich w cycklu rocznym. Pelagic composition of Cladocera and Copepoda in a percentage of the Libiszów lakes in a yearly cycle. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)19(9):135-150, figs. 1-2, tab. 1. (14-viii-1965, Polish with Russian and English summaries).
 
Brezeanu, G. & V. Marinescu-Popescu 1964 Studial hidrobiologic al bazinului inferior al Cernei (Cerna, Belareca si Mahedica). Hydrobiologisches Studium des Cerna-Beckens. Hidrobiologia
Volume: 5:65-94, figs. 1-3, tabs. 1-5. (Romanian with German summary.)
 
Lens, P. 1978 Studie van de Crustacea Entomostraca van Mount Kenya. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent
Volume: 107pp.
 
De Busschere, C. 2007 Studie van de invloed van voedselkwaliteit op de meiofaunale rekolonisatie in een natuurlijk mangrovebos (Kenia). [Study of the influence of food quality on meiofaunal recolonization in a natural mangrove forest (Kenya).] M.Sc. Thesis, Universiteit Gent, Ghent, Belgium.
Volume: 128 pp. [In Flemish; abstract in English.]
 
Degraer, S. 1993 Studie van de macrofauna geassocieerd met zeegrassen in Gazi Bay (Kenya), met nadruk op de Crustacea. (Study of the macrofauna, associated with seagrass in Gazi Bay (Kenya) with emphasis on the Crustacea.) B.Sc. Thesis, Universiteit Gent, Ghent, Belgium
Volume: 111 pp.
 
Smol, N., M. Vincx & G. De Smet 1989 Studie van het meiobenthos van een dumpingsgebied van titaandioxide-afval in de Nederlandse kustwateren: periode 1988. University of Gent, Ghent, Belgium
Volume: 18 pp.
 
Noodt, W. & M.H. Galhano 1969 Studien an Crustacea Subterranea (Isopoda, Syncarida, Copepoda) aus dem Norden Portugals. Publicaçoes do Instituto de Zoologia 'Dr. Augusto Nobre'
Volume: 107:1-75, figs. 1-27. (Also in: Anais Fac. Cienc. Porto, 52(1-4)).
Wilson: paper
Havinga, B. 1919 Studiën over flora en fauna van het Zuidlaardermeer. Bijdrage tot de kennis van de biologie der Nederlandsche meren. Thesis, University of Groningen
Volume: 1-182, figs. 1-7, tabs. 1-22, map 1.
 
Pónyi, J.E. 1968 Studien über das Crustaceen Plankton des Balaton. IV. Beiträge zur Kenntnis der in der Krebsgemeinschaft des Sees horizontal auftretenden Veränderungen. Annales Biologiques, Tihany
Volume: 35:169-182, figs. 1-6, tabs. 1-8.
Wilson: paper
Pónyi, J.E. 1967 Studien über das Crustaceen-Plankton des Balaton. III. Beiträge zur Systematik und Cyclomorphose von Acanthocyclops vernalis (Fischer), 1853. Annales Biologiques, Tihany
Volume: 34:163-177, pls. 1-2, tabs. 1-3.
Wilson: paper
Lantzsch, K. 1914 Studien über das Nannoplankton des Zugersees und seine Beziehung zum Zooplancton. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 108:631-692, figs. 1-6, tabs. (10-ii-1914)
 
Quirmbach, J. 1912 Studien über das Plankton des Dortmund-Ems-Kanals und der Werse bei Münster. I.W. Ph.D. Thesis, Westfalischen Wilhelms Universität zu Munster I.W.
Volume: 107pp.
Wilson: paper
Quirmbach, J. 1912 Studien über das Plankton des Dortmund-Ems-Kanals und der Werse bei Münster. I.W. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 7:409-474, figs. 1-13, tabs. 1-14; 595-636. (11-v-1912; 24-viii-1912).
 
Thomasson, K. 1953 Studien über das Südamerikanische Süsswasserplankton. 2. Zur Kenntis des südamerikanischen Zooplanktons. Arkiv för Zoologi, New Series
Volume: 6(10):189-194, figs. 1-3. (18-xii-1953)
Wilson: paper
Nordqvist, H. 1921 Studien über das Teichzooplankton. Acta Universitatis Lundensis
Volume: 2, 17(5):1-123, map. (4.v.1921)
 
Baumbach, P. 1922 Studien über das Zooplankton des Chiemsees. Archiv für Naturgeschichte
Volume: (A)88(7):177-203, figs. 1-15.
 
Behning, A.L. 1925 Studien über die Crustaceen des Wolgabassins. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 15:526-535.
 
Volk, R. 1906 Studien über die Einwirkung der Trockenperiode im Sommer 1904 auf die biologischen Verhältnisse der Elbe bei Hamburg mit einem Nachtrag über chemische und planktologische Methoden. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, Hamburg
Volume: 33, Beiheft 2 (= Jb. hamburger wiss. Anstalten, 23): 1-101, pls. 1-2, tabs. 1-2.
 
Pesta, O. 1954 Studien Über Die Entomostrakenfauna Des Neusiedler Sees. Wiss. Arb. Burgenld
Volume: 2: 1-84, figs. 1-41.
 
Wundsch, H.H. 1919 Studien über die Entwicklung der Ufer- und Bodenfauna. Zeitschrift für Fischerei
Volume: 20:408-542, figs. 1-29, tabs.
 
Kurz, W. 1877 Studien über die Familie der Lernaeopodiden. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 29(3):380-428, pls. 25-27. (6-ix-1877)
Wilson: paper
Zacharias, O. 1885 Studien über die Fauna der grossen und kleinen Teichen im Riesengebirge. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 41(3):481-516, pl. 26.
 
Imhoff, O.E. 1887 Studien über die Fauna hochalpiner Seen, insbesondere des Kantons Graubündens. Jber. naturf. Ges. Graubündens, n. ser.
Volume: 30: 45-164, tabs. 1-2.
 
Auerbach, M. & J. Schmalz 1939 Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee), 1925-1931 Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland
Volume: 4(2):120-162, tabs. 1-9.
 
Ekman, S. 1914 Studien über die marinen Relikte der nordeuropäischen Binnengewässer. II. Die Variation der Kopfform bei Limnocalanus grimaldii (de Guerne) und L. macrurus G.O. Sars. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 6:335-372, figs. 1-3, pl. 10. (i-1914)
Wilson: paper
Ekman, S. 1914 Studien über die marinen Relikte der nordeuropäischen Binnengewässer. III. Über das Auftreten von Limnocalanus grimaldii (de Guerne) und Mysis oculta (Fabr.) im Meere, besonders im Ostseebecken. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 6:493-517, figs. 1-3. (v-1914)
 
Ekman, S. 1920 Studien über die marinen Relikte der nordeuropäischen Binnengewässer. VII. Fortpflanzung und Lebenslauf der marin-glazialen Relikte und ihrer marinen Stammformen. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 8:542-589. (i-1920)
Wilson: paper
Harada, I. 1931 Studien über die Süsswasserfauna Formosas. IV. Süsswasser-Cyclopiden aus Formosa. Annotationes Zoologicae Japonenses
Volume: 13:149-168, figs. 1-33. (5-xi-1931)
Wilson: paper
Auerbach, M. 1932 Studien über die Zooplanktonverteilung im Bodensee im Verlauf von 24 Stunden. I. Revue d'Hydrologie
Volume: 6:1-30, tabs. 1-9.
 
Baldi, E. 1930 Studien über Hochseen des Monte Rosa. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 24:97-131, figs. 1-11.
 
Shimkevich, V. 1896 Studien über parasitische Copepoden. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 61(3):339-362, fig. 1, pls. 14-16. (23-vi-1896)
Wilson: paper
Stiasny, G. 1921 Studien über Rhizostomeen mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des Malayischen Archipels nebst eine Revision des Systems. Capita Zool.
Volume: 1(2):1-179, figs. 1-17, pls. 1-5, tabs. 1-3, 1 'Schema'. (Copepoda: 60).
 
Neresheimer, E. 1909 Studien Über Süsswasser-Lernaeopodiden. Berichte Kungliga Bayerische Biology Versstation
Volume: 2: 1-9, 1 Textfig., 1 Pl.
 
Pesta, O. 1937 Studien über Tümpelgewässer der Ostalpen. Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematische-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung 1
Volume: 146(1/2):
 
Imhoff, O.E. 1883 Studien zur Kenntnis der pelagischen Fauna der Schweizerseen. Zoologischer Anzeiger
Volume: 6(147):466-471. (3-ix-1883)
 
Harnisch, O. 1925 Studien zur Ökologie und Tiergeographie der Moore. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 51(1):1-166, figs. a-k, tabs. 1-4. (2-xi-1925)
 
Husmann, S. 1964 Studien zur Ökologie und Verbreitung der Gattung Chappuissius Kiefer, 1938 (Copepoda, Harpacticoida); Mitteilung über Neufunde aus den Grundwasserströmen von Lahn, Niederrhein, Ruhr, Leine und Unterweser. Crustaceana (Leiden)
Volume: 6(3):179-194, fig. 1. (3-i-1964)
Wilson: paper
Lindquist, A. 1957 Studien zur Verbreitung und Zusammensetzung des Zooplanktons im Hochseegebiet der Bottensee. [Studies on the distribution and composition of the zooplankton in the upper lake region of the Bottensee.] Licentiate Thesis, University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
Volume: [In German.]
 
Wesenberg-Lund, C. 1908 Studier over de danske soers plankton. II. The Baltic freshwater plankton, its origin and variation. No Journal Data Available
Volume: 1-389, pls. 1-46.
 
Wesenberg-Lund, C. 1904 Studier over de danske Soers plankton. Specielle del. I. Tekst. Dansk Ferskvands-Biologisk Lab.
Volume: Op.5:1-223, figs. 1-44, pls. 1-10, tabs. 1-9, maps 1-8.
 
Wilder, H.H. 1896 Studies in Fresh-water Entomostraka. Smith College
Volume: 32pp.
Wilson: paper
Evstigneev, P.V. 1984 Studies in irritability of sea luminescent copepod Pleuromma piseki. Ekologiya Morya
Volume: 17:90-93.
 
Andrews, T.F. & J. Breukelman 1952 Studies in Kansas limnology. I. Survey of the Kansas State Lakes. Transactions of the Kansas Academy of Science
Volume: 55(3):315-329.
 
Subbaraju, R.C. 1968 Studies in planktonic Copepoda of estuarine and inshore waters at Porto Novo (S. India). Ph.D. Thesis, Annamalai University, India
No Volume Data Available
 
Butler, J.N., B.F. Morris, J. Cadwallader & A.W. Stoner 1983 Studies of Sargassum and the Sargassum community. Special Publications of the Bermuda Biological Station for Research, St. George's West
Volume: 22:i-v, 1-307.
 
Deason, E.E. 1983 Studies of Sargassum and the Sargassum community. Appendix 2. Meiofauna of pelagic Sargassum. Bermuda Biological Station for Research, special publication
Volume: 22:103-113.
 
Weis, J.S., J. Skurnick & P. Weis 2004 Studies of a contaminated brackish marsh in the Hackensack Meadowlands of northeastern New Jersey: benthic communities and metal contamination. Marine Pollution Bulletin
Volume: 49(11-12):1025-1035.
 
Kiörboe, T. & K. Johansen 1986 Studies of a larval herring (Clupea harengus L.) patch in the Buchan area. 4. Zooplankton distribution and productivity in relation to hydrographic features. Dana
Volume: 6:37-51.
 
Hogländer, H. 2005 Studies of Baltic Sea plankton - spatial and temporal patterns. Ph.D. Dissertation, University of Stockholm, Stockholm, Sewden.
No Volume Data Available
 
Heip, C. & P.M.J. Herman 1987 Studies of benthic community structure: who needs taxonomy. In: Abstracts of the XXII. European Marine Biology Symposium, Barcelona.
No Volume Data Available
 
Fick, A., I. Lang, V. Schaefer, A. Seher, J. Trebing, D. Weisenberger, & H. Wajant 2012 Studies of binding of tumor necrosis factor (tnf)-like weak inducer of apoptosis (tweak) to fibroblast growth factor inducible 14 (fn14). Journal of Biological Chemistry
Volume: 287(1):484-495.
 
Zhao, W. & S.L. Dong 2005 Studies of community structure and seasonal dynamcis of planktonic copeods in saline-alkaline ponds. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, Beijing
Volume: 23(2):189-193.
 
Chen, S.J. 2007 Studies of environmental factors and plankton standing crop in the coastal water of Southwestern Taiwan. Master's Thesis, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.
Volume: 124 pp. [In Chinese; abstract in English.]
 
Chen, S.J. 2008 Studies of environmental factors and plankton standing crop in the coastal water of Southwestern Taiwan. M.Sc. Thesis, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.
Volume: 124 pp.
 
McQueen, D.J. 1967 Studies of feeding activities of copepods in Marion Lake, British Columbia. M.Sc. Thesis, University of British Columbia, Vancouver
Volume: 53pp.
 
Campbell, R.G. 1993 Studies of feeding behavior, development, and food limitation in first feeding nauplii of the copepod Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida). Doctoral Dissertation, University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Mashiko, K. 1949 Studies of Lake Kahoku-gata. Preliminary report 1. (Limnological studies of lakes in Horuriku district of Japan 1). Japanese Journal of Limnology
Volume: 14(1):7-12, figs. 1-7. (i-1949, Japanese.)
 
Currier, J.P. & F.H. Schultz 1957 Studies of lake trout and common whitefish in Waterton lakes, Waterton Lakes National Park, Alberta. Wildlife Management Bulletin, Ottawa
Volume: (3)5:1-41, figs. 1-11, tabs. 1-7. (i-1957)
 
Laird, M. 1956 Studies of Mosquitoes and Freshwater Ecology in the South Pacific. Bulletin of the Royal Society of New Zealand, Wellington
Volume: 6:1-213.
Wilson: paper
Bangham, R.V. & C.E. Venard 1942 Studies of parasites of Reelfoot Lake fish. IV. Distribution studies and checklist of parasites. Journal of the Tennessee Academy of Science
Volume: 17:22-38. (i-1942).
Wilson: paper
Fukui, T. 1961 Studies of parasites of salmonoid fishes of Japan. II. Bulletin of Yokohama Municipal University
Volume: 2:1-66, figs. 1-10. (In Japanese.)
 
Kumar, P. 2008 Studies of some aspects of ecology of certain fish ponds in relation to seasonal variation in physico-chemical characters of water and biotic community. Uttar Pradesh Journal of Zoology
Volume: 28(1):25-30.
 
Falkenhaug, T. 1997 Studies of spatio-temporal variations in a zooplankton community. Interactions between vertical behaviour and physical processes. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Ricker, W.E. 1932 Studies of speckled trout (Salvelinus fontinalis) in Ontario. University of Toronto Studies, Biological Series
Volume: 36:69-110, figs. 1-4. (= Publn Ontario Fish. Res. Lab., 44). (Copepoda: 99).
 
Shushkina, E.A., M.E. Vinogradov, L.P. Lebedeva, T. Oguz, N.P. Nezlin, V.Yu. Dyakonov & L.L. Anokhina 1998 Studies of structural parameters of planktonic communities of the open part of the Black Sea relevant to ecosystem modeling. In: Ivanov, L.I. & T. Oguz (eds.). Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea. NATO ASI Series, Vol. 1. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Volume: Pp. 311-325.
 
Oarga, A. 2006 Studies of subterranean aquatic fauna from Padurea Craiului Mountains (Northwestern Romania). M.Sc. in System Ecology and Biodiversity Conservation, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.
Volume: 62 pp.
 
Pónyi, J.E. 1993 Studies of the Crustacea fauna of a Hungarian hot spring (Héviz Spa). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: 119(3):397-404. (ii.1993; for 1992)
Wilson: paper
Jeelani, M., H. Kaur & S.G. Sarwar 2008 Studies of the ecology of crustacean zooplankton in Dal Lake of Kashmir. Pollution Research
Volume: 26(2):277-280.
 
Jansson, B.O. 1968 Studies of the ecology of the interstitial fauna of marine sandy beaches. Thesis, Askö-Laboratory, Department of Zoology, University of Stockholm
Volume: 16pp. (Abstract.)
Wilson: paper
Smith, P., M. Moloney, A. McElligott, S. Clarke & F. O'Brien 1992 Studies of the efficiency of oral ivermectin therapy in the control of sea lice infestations of farmed Atlantic salmon. In: Noel, P. (ed.). Proceedings of the First European Crustacean Conference, Paris, August 31-September 5, 1992 (Abstracts)
Volume: :151. (Abstract)
Wilson: paper
Pipan, T., V. Navodnik, F. Janzekovic & T. Novak 2008 Studies of the fauna of percolation water of Huda Luknja, a cave in isolated karst in northeast Slovenia. Acta Carsologica
Volume: 37(1):141-151.
 
Forbes, S.A. 1888 Studies of the food of fresh-water fishes. Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History
Volume: 2(7):433-473.
Wilson: paper
Mashiko, K. 1951 Studies of the fresh-water plankton of central China, II. Science Reports of the Kanazawa University
Volume: 1(2):137-154. (vi-1951).
Wilson: paper
Powlik, J.J. 1996 Studies of the Genus Tigriopus: An Annotated Bibliography. Raggedtooth Press, University of British Columbia Oceanography Department, Vancouver
Volume: :76 pp.
Wilson: paper
Halvorsen, O. 1966 Studies of the helminth fauna of Norway. VIII. An experimental investigation of copepods as first intermediate hosts for Diphyllobothrium norvegicum Vik. (Cestoda). Nytt Magasin för Zoologi
Volume: 13:83-117, figs. 1-6, tabs. 1-18.
Wilson: paper
Beversombe, A.M., N. Cox, M.P. Thomas & J.O. Young 1973 Studies of the invertebrate fauna of a wet slack in a sand dune system. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 71(4):487-516, figs. 1-6, tabs. 1-5. (v-1973)
 
Lu, J.R., D. Li & C.S. Zhou 1994 Studies of the large- and middle-sized reservoirs in Shandong Province. - 1. Zooplankton ecology. Journal of the Ocean University of Qingdao
Volume: 24(1):33-39.
 
Hakalahti, T. 2005 Studies of the life history of a parasite - a basis for effective population management. Ph.D. Thesis, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
Volume: 41 pp.
 
Flaten, G.A.F., E.F. Skjoldal, M.D. Krom, C.S. Law, R.F.C. Mantoura, P. Pitta, S. Psarra, T. Tanaka, A. Tselepides, E.M.S. Woodward, T. Zohary & T.F. Thingstad 2005 Studies of the microbial P-cycle during a Lagrangian phosphate-addition experiment in the Eastern Mediterranean. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 52:2928-2943.
 
Mizuno, T. 1987 Studies of the plankton and benthos faunas and feeding habits of fishes in the northern part of Lake Tanganyika. Bulletin of Osaka Aoyama Junior College
Volume: 13:97-129. [In Japanese]
Wilson: paper
Shim, J.H. & D.S. Lee 1986 Studies of the plankton in the southwestern waters of the East Sea (Sea of Japan) (III). Journal of the Oceanological Society of Korea
Volume: 21:146-155.
 
Imevbore, A.M.A. 1964 Studies of the zooplankton and physico-chemical changes in a tropical freshwater habitat at Ibadan, Nigeria. Ph.D. Thesis, University of London
No Volume Data Available
 
Sladecek, V. 1953 Studies of the zooplankton of the ponds of Padrt (Bohemia) with special reference to the cladoceran Holopedium gibberum. Bulletin de l'Académie Techeque des Sciences
Volume: 51(22):175-202, figs. 1-18, tabs.
 
Kizito, Y.S. 1998 Studies of the zooplankton of two western Uganda crater lakes, Nkuruba and Nyahirya, with special emphasis on the bionomics and productivity of the cyclopoids. Académie Royale des Sciences d'Outre-mer, Memoires Classe des Sciences Naturelles et Medicales
Volume: 24(3):1-98.
 
Fortes, N.R. 1993 Studies of zooplankton in brackishwater ponds. III. Refinement of techniques for the mass propagation of selected zooplankton (Mysis/Copepod). College of Fisheries, University of the Philippines in the Visayas, Miag-ao, Iloilo. Terminal Report.
No Volume Data Available
 
Nogueira, C.R., S.L.C. Bonecker, A.C.T. Bonecker & C.C. Santos 1991 Studies of zooplankton near the Nuclear Power Plant - Angra I. Preoperational conditions (Rio de Janeiro - Brazil). Coastal Zone, American Society of Civil Engineers, New York
Volume: 4:3221-3233.
 
Pavlovskaya, T.V. & V.V. Trusevich 1991 Studies of zooplankton nutrition in active dynamic zones of the tropic Atlantic. Ekologiya Morya
Volume: 37:8-14.
 
Eguchi, S. 1926 Studies on Dibothriocephalus latus, with special reference to its life history in Japan. Byorigaku Kiyo
Volume: 3:1-66. [In Japanese.]
 
Douglas, P.J. 2001 Studies on Entobdella hippoglossi (Muller, 1776) (Monogenea) and Lepeophtheirus hippoglossi (Kroyer, 1837) (Copepoda): ectoparasites of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L., 1758). Ph.D. Thesis, University of Stirling, Stirling, Scotland, U.K.
No Volume Data Available
 
Paperna, I. & D.E. Zwerner 1976 Studies on Ergasilus labracis Kroyer (Cyclopidea: Ergasilidae) parasitic on striped bass, Morone saxatilis, from the lower Chesapeake Bay. I. Distribution, life cycle and seasonal abundance. Canadian Journal of Zoology
Volume: 54(4):449-462.
Wilson: paper
Venkateshappa, T. 1983 Studies on Ergasilus sp. parasitic on Wallago attu (Schneider). Thesis Abstr. Haryana agric. Univ.
Volume: 9(4):332-333.
 
Urawa, S., K. Muroga & S. Kasahara 1980 Studies on Neoergasilus japonicus (Copepoda: Ergasilidae), a parasite of freshwater fishes - 2. Development in copepodid stage. Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
Volume: 19(1):21-38.
Wilson: paper
Cushing, D.H. & D.S. Tungate 1963 Studies on a Calanus patch. I. The identification of a Calanus patch. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 43: 327-338, figs. 1-3. (vii-1963).
 
Cushing, D.H. 1963 Studies on a Calanus patch. II. Estimate of algal productive rates. V. The production cruises in 1954: summary and conclusions. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 43:339-347, 387-389, figs. 1-3. (vii-1963)
 
Cushing, D.H. & T. Vucetic 1963 Studies on a Calanus patch. III. The quantity of food eaten by Calanus finmarchicus. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 43: 349-371, figs. 1-5. (vii-1963).
 
Cushing, D.H. & H.F. Nicholson 1963 Studies on a Calanus patch. IV. Nutrient salts off the north-east coast of England in the spring of 1954. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 43: 373-386, figs. 1-6. (vii-1963).
 
Hiraiwa, Y.K. 1933 Studies on a bopyrid, Epipenaeon japonica Thielemann. I. Morphological studies in both sexes. Journal of Science of the Hiroshima University
Volume: B(92)4:49-70.
Wilson: paper
Zagalsky, P.F. & P.J. Herring 1972 Studies on a carotenoprotein isolated from the copepod, Labidocera acutifrons and its relationship to the decapod carotenoproteins and other polyene-binding proteins. Comparative Biochemistry and Physiology
Volume: (B)41(2):397-415, figs. 1-2, tabs. 1-5. (15-ii-1972)
 
Raji, A. 1988 Studies on a freshwater fishery of a city lake. Ph.D. Thesis, The University of Wales, College of Cardiff, Cardiff, U.K.
Volume: 445 pp.
 
Cole, G.A. 1957 Studies on a Kentucky Knobs Lake. III. Some qualitative aspects of the net plankton. Transactions of the Kentucky Academy of Science
Volume: 18(4):88-101. (xii-1957)
Wilson: paper
Gnanamuthu, C.P. 1951 Studies on a lernaeid copepod, Cardiodectes anchorellae Brian and Gray. Proceedings of the Zoological Society of London
Volume: 121(2):237-252, figs. 1-12. (31-viii-1951)
Wilson: paper
Ku, C.T. & K.N. Wang 1956 Studies on a new species of Argulus (Crustacea) with its three larval stages found on the yellow-barbeled catfish, in Tientsin, China. Acta Zoologica Sinica
Volume: 8(1):41-47, pls. I-III.
Wilson: paper
Philipson, G.N. 1972 Studies on a small lake and a pond in the Arnarvatnsheidi, west-central Iceland. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 18(1):312-319, figs. 1-3, tabs. 1-8. (Xi-1972)
 
Savitha, N. 2012 Studies on abundance, diversity, biomass and size of a few groups of zooplankton in three lentic ecosystems of Mysore district, Karnataka state, India. Ph.D. Thesis, University of Mysore, Mysuru, Karnataka, India.
Volume: 238 pp.
 
Jones, J.B. 1975 Studies on animals closely associated with some New Zealand marine shellfish. Ph.D. Thesis, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.
Volume: 192 pp.
 
Roth, M. 1992 Studies on aspects of the chemotherapeutic control of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis Krøyer 1837 (Copepoda: Caligidae). Ph.D. Thesis, University of Stirling, Stirling, Scotland, U.K.
No Volume Data Available
 
Das, N.G. 1974 Studies on Bangladesh freshwater Copepoda. I. A new species of Heliodiaptomus (Copepoda: Calanoida) from Dacca, with a brief note on its ecology. Bangladesh Journal of Zoology
Volume: 2(1):47-51, figs. 1-6. (29-vi-1974)
 
Perumal, P., V.A. Prabhu, T. Nedumaran & P. Santhanam 2000 Studies on behaviour and survival rate of Oithona rigida Giesbrecht (Copepoda: Cyclopoida) fed with Coscinodiscus centralis Ehrenberg and Skeletonema costatum (Grev.) Cleve. Seaweed Research and Utilisation, Namakkal
Volume: 22(1-2):135-137.
 
Ali, M., A. Salam, S. Jamshaid & T. Zahra 2003 Studies on biodiversity in relation to seasonal variations in water of River Indus at Ghazi Ghatt, Punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume: 6(21):1840-1844.
 
Li, S.J., Z.Z. Xu, J.Q. Huang, W.Q. Chao, G. Chen, C.H. Ke & L.H. Chen 2001 Studies on biology of marine zooplankton in China. Journal of Xiamen University (Natural Science)
Volume: 40(2):574-585.
 
Ke, C.H. 2001 Studies on biology of marine zooplankton in China. Journal of Xiamen University (Natural Science)
Volume: 40(2):574-585. [In Chinese; abstract in English.]
 
Venmathi Maran, B.A. 2007 Studies on caligiform copepods (Crustacea: Copepoda: Siphonostomatoida) parasitic on fishes in the West Pacific, with a special reference to the taxonomic, microbiologcal and toxicological aspects. Ph.D. Thesis, Hiroshima University, Hiroshima, Japan.
Volume: 196 pp.
 
Li, S.J., D.H. Guo, F. Chen, Y.S. Lin & G. Chen 2003 Studies on carbon and nitrogen budgets of Calanus sinicus from Xiamen Harbour. Journal of Oceanography in Taiwan Strait
Volume: 22(4):415-420.
 
Michel, H.B. & M. Foyo 1977 Studies on Caribbean zooplankton. In: Cooperative investigations of the Caribbean and adjacent regions, II. Symposium on progress in marine research in the Caribbean and adjacent regions, Caracas, 12 - 26 July 1976. FAO Fisheries Reports
Volume: 200:275-289, figs. 1-4, tab. 1. (xii-1977)
 
Owre-Michel, H.B. & M. Foyo 1972 Studies on Caribbean Zooplankton. Description of the Program and Results of the First Cruise. Bulletin of Marine Science
Volume: 22(2):483-521, figs. 1-3, tabs. 1-8. (vi-1972)
Wilson: paper
Liang, T.H. & L.A. Vega-Perez 1995 Studies on chaetognaths off Ubatuba region, Brazil. II. Feeding habits. Boletim do Instituto Oceanográfico, Sao Paulo
Volume: 43(1):27-40.
 
Huang, X.F., X.M. Chen, Z.T. Wu & C.Y. Hu 1984 Studies on changes in abundance and biomass of zooplankton in Lake Donghu, Wuhan. Acta Hydrobiologica Sinica
Volume: 8:345-358. [In Chinese, abstract in English.]
 
Cao, W.Q., Y.S. Lin & J.H. Lin 1994 Studies on chromosome numbers of several kinds of marine zooplankton. Journal of Oceanography in Taiwan Strait
Volume: 13(3):275-279.
 
Mavuti, K.M. 1983 Studies on community structures, population dynamics and production of limnetic zooplankton in a tropical lake, Lake Naivasha, Kenya. Ph.D. Thesis, University of Nairobi, Nairobi, Kenya.
Volume: 210 pp.
 
Chitra, J. & R. Ramanibai 2008 Studies on copepod community and their abundance at Muttukadu Backwater, Tamilnadu. Journal of the Environment and Sociobiology
Volume: 5 (2): Dec.
 
Tasawar, Z. & S. Khurshid 1999 Studies on copepod ectoparasites of Cirrhius mrigala from fish hatchery Mian Channu (Punjab, Pakistan). Acta Scientia
Volume: 9:13-18.
 
Rashiba, A.P. 2010 Studies on Copepods from the EEZ of India - Bay of Bengal and Andaman Sea. Ph.D. Thesis, National Institute of Oceanography, Regional Centre, Kochi, Ernakulam, Kerala, India.
Volume: 271 pp.
 
Kumar, K. 1991 Studies on copepods occurring in coastal waters of Parangipettai. Ph.D. Thesis, Annamalai University, Chidambaram, Tamil Nadu, India.
No Volume Data Available
 
Srinivasachar, H.R. & A. Sundarabai 1974 Studies on crustacean parasites of freshwater fishes of Mysore. Part I. Morphology of a new copepod parasite Lernaea hesaragattensis sp. nov. on Lebistes reticulatus (Peters). Proceedings of the Indian Academy of Sciences
Volume: (B)80(3):139-146, figs. 1-13, tab. 1. (ix-1974)
Wilson: paper
Wang, W.J., X.T. Lin, C. Wang & Z.H. Liao 2007 Studies on cultivation and feeding experiment of zooplankton fed by Oxyeleotris marmoratus larva. Freshwater Fisheries / Danshui Yuye
Volume: 37(1):72-75. [In Chinese; abstract in English.]
 
Abdel-Rahman, A. 2005 Studies on cultured fish diseases induced by Lernaea species. Ph.D., Fish Diseases and Management, Suez Canal University, Ismailia, Egypt
No Volume Data Available
 
Azza, A. 2000 Studies on cultured fish diseases induced by Lernaea species. Ph.D. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt.
No Volume Data Available
 
Aydogdu, A. 1997 Studies on determine the platyhelminth parasites of common carp in Iznik Lake. Master’s Thesis, Science Institute, Uludag University, Bursa, Turkey.
Volume: 82 pp.
 
Reger, J.F. & M.E.C. Fitzgerald 1983 Studies on differentiation of the paracrystalline, filiform appendage of copepodan (Cyclops sp.) spermatozoa. Journal of Submicroscropic Cytology
Volume: 15(2):531-537, figs. 1-8.
 
Patel, C.S. & B.Y.M. Gouder 1981 Studies on digestive enzymes of zooplankton constituting fish food. Bulletin of the Botanical Society, University of Saugar
Volume: 32:68-70.
 
Weigen, J. 2010 Studies on diversity of zooplankton in Fuhe River estuaries of Fuzhou. Journal of Anhui Agricultural Sciences
Volume: 38(26/315):14476-14477.
 
Joshi, V., M. Singhi & R.C. Chaudhary 1997 Studies on dracunculiasis in the Indian Desert. Journal of Arid Environments
Volume: 37(1):181-191.
 
Han, X.F., R. Wang & J.P. Wang 2001 Studies on ecological adaptation model on Calanus sinicus and Paracalanus parvus population vertical migration in the Bohai Sea. Acta Ecologica Sinica / Shengtai Xuebao
Volume: 21(5):820-826. (Chinese, with English abstract)
 
Adrian, R., W. Dohle, C. Franke, B. Müller & A. Stimpfig 1989 Studies on ecology and interdependence of zooplankton species. In: Lampert, W. & K.O. Rothhaupt (eds.). Limnology in the Federal Republic of Germany. Carius Druck GmbH, Kiel
Volume: :156-160.
 
Zhang, Q.H. 1993 Studies on ecology of Ergasilus hemibagri parasitizing Mystus macropterus. Zoological Research
Volume: 14(1):54-59.
 
Siddiqui, N.A. & F.M. Bilqees 1995 Studies on ectoparasites of the fish Thunnus albacares of Arabian Sea. Proceedings of Parasitology
Volume: 19:77-81.
 
Shimura, S., K. Inoue, M. Kudo & S. Egusa 1983 Studies on effects of parasitism of Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura) on furunculosis of Oncorhynchus masou (Salmonidae). Fish Pathology (Gyobyo Kenkyu), University of Tokyo
Volume: 18(1):37-30. (In Japanese; English abstract.)
Wilson: paper
Green, E.L. 1934 Studies on Entomostraca from the Andrew Jackson Lake region of East Tennessee. Journal of the Tennessee Academy of Science
Volume: 9:298-306.
 
Abbasi, S.A., P.C. Nipaney & R. Soni 1988 Studies on environmental management of mercury (II), chromium (VI) and zinc (II) with respect to the impact on some arthropods and protozoans. International Journal of Environmental Studies
Volume: 32:181-187.
 
Raghunathan, C., A. Tewari, Y. Khambhaty & J.T. Jothinayagam 2007 Studies on epiphytic fauna of seaweeds and its relationship with ambient fauna of seawater and sediment of northwest coast of India. Nature Environmental and Pllution Technology
Volume: 6(2):209-228.
 
Kaufman, T.S. 1965 Studies on external morphology and development of the reproductive system in the female cyclopoid copepod Cyclops navus Herrick. M.S. Thesis, University of Maryland-College Park, College Park, Maryland, U.S.A.
Volume: 49 pp.
 
Chen, L.H., G. Chen, S.J. Li & D.H. Guo 2003 Studies on feeding of ctenophore Pleurobrachia globosa in Xiamen Harbour. Journal of Xiamen University Natural Science
Volume: 42(2): 228-232 (Chinese)
 
Rutkowski, E. 1980 Studies on feeding of Cyclops abyssorum Sars. In Loch Leven, Kinross-shire, Scotland. M.Sc. Thesis, University of Stirling, Stirling, Scotland.
No Volume Data Available
 
Bangham, R.V. & G.W. Hunter, III 1939 Studies on fish parasites of Lake Erie. Distribution studies. Zoologica, New York
Volume: 24:385-448, tabs. 1-23. (22-xii-1939)
Wilson: paper
Bangham, R.V. 1955 Studies on fish parasites of Lake Huron and Manitoulin Island. American Midland Naturalist
Volume: 53:184-194. (i-1955).
Wilson: paper
Matsui, Y. & A. Kumada 1928 Studies on fish-disease. I. 'Ikari Mushi' (Lernaea elegans Leigh-Sharpe), a new parasitic copepod of the Japanese eel. Journal of the Imperial Fisheries Institute, Tokyo
Volume: 23(4):101-107, pls. 5-7. (ii-1928)
 
Taki, K. 2006 Studies on fisheries and life history of Euphausia pacifica HANSEN off northeastern Japan. Bulletin of Fisheries Research Agency
Volume: (18): 41-165.
 
Roen, U. 1994 Studies on freshwater Entomostraca in Greenland 6. The Entomostraca of the Kap Farvel Area, southernmost Greenland. Meddelelser om Gronland, Bioscience
Volume: 41:1-21.
Wilson: paper
Roen, U. 1968 Studies on freshwater Entomostraca in Greenland III. Entomostraca from Peary Land with notes on their biology. Meddelelser om Gronland
Volume: 184(4):1-59. (18-vi-1968)
Wilson: paper
Roen, U. 1970 Studies on freshwater Entomostraca in Greenland. IV. A collection from Angmagssalik, East Greenland. Meddelelser om Gronland
Volume: 184(10):1-18, figs. 1-6, tabs. (22-x-1970)
 
Harada, I. 1930 Studies on Freshwater Fauna of Formosa (I). A New Copepod Species Parasitic on Formosan Freshwater Fishes. Journal of the Society of Tropical Agriculture
Volume: 2(1):71-6, 1 pl.
 
Harada, I. 1930 Studies on freshwater fauna of Formosa (I). A new copepod species parasitic on Formosan fresh-water fishes. Journal of the Society of Tropical Agriculture
Volume: 2(1):71-76, figs. 1-2, pl. 1. (ix-1930) (Reprinted in: Contributions from the Zoological laboratory, Taihoku Imperial University, Formosa)
Wilson: paper
Battaglia, B., P.M. Bisol, I. Lazzaretto, A. Libertini, S. Marcato, T. Patarnello & V. Varotto 1992 Studies on genetic differentiation in populations of Antarctic and Sub-Antarctic marine invertebrates. In: Proceedings of the 2nd Meeting on Antarctic Biology, Feb. 26-28, 1992, Padua. Scienza e Cultura
Volume: Special Issue: 121-130.
 
Sekiguchi, H. 1975 Studies on grazing behaviour of planktonic animals. I.-Some considerations on the fecal pellet in the inlet waters. Bulletin of the Faculty of Fisheries, Mie University
Volume: 1(2):1-9, figs. 1-6.
 
Xie, Y.J., Z.H. Weng, Y.Q. Su & J. Wang 2007 Studies on growth and feeding of larva and juvenile of Epinephelus coioides. Xiamen Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)
Volume: 46(1): 123-130.
 
Venn, C. 1980 Studies on harpacticoid copepod populations of two transects across the south texas outer continental shelf. M.S. Thesis, Texas A&M University, College Station, Texas, U.S.A.
Volume: 151 pp.
 
Giri, S., P. Pradhan & S.K. Chakraborty 2008 Studies on hydrobiological status of Kansai and Dwarkeswar rivers in West Bengal, India. Journal of the Inland Fisheries Society of India
Volume: 40(1):59-64.
 
Luong, V.T. 2008 Studies on hydro-biology in estuaries at West-Sea zone of Ca Mau peninsula for aquaculture development. Mot so kot qua nghien cuu ve thuy sinh vung cua song ven Bien Tay thuoc ban dao Ca Mau phuc vu yeu cau phat trien thuy san. Journal of Water Resources and Environmental Engineering
Volume: 23:337-345. [In Vietnamese; abstract in English.]
 
Devaraju, T.M. 2015 Studies on impact of physico-chemical factors on the seasonal distribution of zooplanktons in major lakes of Mandya District, Karnatalka. International Journal of Environmental Biology
Volume: 5(1):11-14.
 
Roy, T. 1984 Studies on Indian calanoids I. Description of a new calanoid copepod, Neodiaptomus tiwarii sp. nov. (Calanoida: Diaptomidae) from the Nilgiri district with ecological observations. Bulletin of the Zoological Survey of India
Volume: 6(1-3):101-108.
Wilson: paper
Roy, T. 1984 Studies on Indian calanoids II. Description of a new calanoid copepod Neodiaptomus sewelli sp. nov. (Calanoida: Diaptomidae) from Nilgiri district. Bulletin of the Zoological Survey of India
Volume: 5(2-3):133-138, fig. 1. (vii-1984)
Wilson: paper
Roy, T. 1984 Studies on Indian calanoids III. On a new species of Tropodiaptomus Kiefer (Calanoida: Diaptomidae) from Nilgiri district of southern India. Bulletin of the Zoological Survey of India
Volume: 5(2-3):53-58, fig. 1. (vii-1984)
Wilson: paper
Roy, T. 1991 Studies on Indian calanoids. V. Occurrence of Tropodiaptomus australis Kiefer (Copepoda: Diaptomidae) in the Andaman and Nicobar Islands, India. Records of the Zoological Survey of India
Volume: 88(3-4):241-266. (1990)
 
Ummerkutty, A.N.P. 1960 Studies on Indian copepods. 1. Paralepeopsyllus mannarensis, a new genus and species of cyclopoid copepod from the Gulf of Mannar. Journal of the Marine Biological Association of India
Volume: 2:105-114, figs. 1-2. (vi-1960)
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1970 Studies on Indian copepods. 10. Description of Parapeltidium nicholsi sp. n., Porcellidium unicus sp. n. and Echinolaophonte tropica sp. n. obtained from the south east coast of India. Records of the Zoological Survey of India
Volume: 64(1-4):153-162, figs. 1-3. (xii-1970)
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1966 Studies on Indian copepods. 12. Description of an artotrogid copepod Sewellopontius rectiangulus n. gen., n. sp. Crustaceana (Leiden)
Volume: 10(3):241-244, figs. 1-13. (22-iv-1966)
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1966 Studies on Indian copepods. 13. Brief notes on the asterocherid copepods obtained from the south east coast of India with description of Indomyzon qasimi n. gen., n. sp. and a discussion of the family Asterocheridae. Crustaceana (Leiden)
Volume: 11(1):17-32, figs. 1-29. (4-viii-1966)
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1964 Studies on Indian copepods. 6. The post-embryonic development of two calanoid copepods, Pseudodiaptomus aurivilli Cleve and Labidocera bengalensis Krishnaswamy. Journal of the Marine Biological Association of India
Volume: 6(1):48-60, pls. 1-5. (iv-1962)
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1963 Studies on Indian copepods. 7. On two calanoid copepods, Ridgewayia typica Thompson & Scott and R. krishnaswamyi N.sp. [sic] Bulletin of the Department of Marine Biology and Oceanography, University of Kerala
Volume: 1:15-28.
Wilson: paper
Ummerkutty, A.N.P. 1967 Studies on Indian copepods. 8. Observations on the diurnal vertical movements of planktonic copepods in the Gulf of Mannar. Journal of the Bombay Natural History Society
Volume: 63(2):332-343, figs. 1-4, tabs. 1-5, map. (27-iii-1967)
Wilson: paper
Sehgal, K.L. 1968 Studies on Indian freshwater Copepoda, 2. On calanoid copepods occurring in fish ponds of Orissa. Journal of the Zoological Society of India
Volume: 19(1-2):53-76, figs. 1-38 in text-figs. 1-6, appendix 1 & 2.
 
Sehgal, K.L. 1977 Studies on Indian freshwater Copepoda. IV. Food of Heliodiaptomus viduus (Gurney) and Mesocyclops leuckarti (Claus) in warm water fish ponds at Cuttack, Orissa. In: Qasim, S.Z. (ed.). Proceedings of the Symposium on Warm Water Zooplankton, UNESCO/NIO, Goa. Special Publication of the National Institute of Oceanography, Goa
Volume: :399-405, tabs. 1-3.
 
Sehgal, K.L. 1977 Studies on Indian freshwater Copepoda. V. Observations on the utilization of Heliodiaptomus viduus (Gurney) and Mesocyclops leuckarti (Claus) as food by fry of Catla catla (Hamilton) and Labeo rohita (Hamilton). In: Qasim, S.Z. (ed.). Proceedings of the Symposium on Warm Water Zooplankton, UNESCO/NIO, Goa. Special Publication of the National Institute of Oceanography, Goa
Volume: :550-557, tabs. 1-4.
 
Jafri, S.I.H., N.T. Narejo, W.A. Baloch & G.A. Sahato 1999 Studies on land-locked population of palla, from Keenjhar Lake (Singh), Pakistan. Pakistan Journal of Zoology
Volume: 31(4):347-350.
 
Tasawar, Z. & L. Hussain 1999 Studies on lernaeid ectoparasites of Labeo rohita from fish hatchery Mian Channu. Acta Scientia
Volume: 9:25-32.
 
Hiromi, J. 1984 Studies on littoral copepods in Mikawa Bay and adjacent waters. 1. Description of a new species of the genus Cyclopina. Proceedings of the Japan Society of Systematic Zoology
Volume: 29:16-23, figs. 1-4, tab. 1. (xii-1984, Japanese summary)
Wilson: paper
Maitland, P.S. 1966 Studies on Loch Lomond. 2. The fauna of the River Endrick. University of Glasgow. Blackie and Son, Glasgow
Volume: 1-194, figs. 1-24, pls. 1-6, tabs. 1-20.
 
Nicol, A.A.C. 1959 Studies on Luminescence. Attraction of Animals to a Weak Light. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 38: 477-479, fig. 1. (Xii-1959).
 
Varsha, M.R. 2013 Studies on macrobenthos and seasonal variation with special reference to zooplankton diversity of Titwi Dam (Titwi) Dist-Buldana (M.S.). Trends in Life Sciences
Volume: 2(3):37-40.
 
Mukherji, M. & N.C. Nandi 2004 Studies on macrozoobenthos of Rabindra Sarovar and Subhas Sarovar in Kolkata in relation ot water and sediment characteristics. Records of the Zoological Survey of India Occasional Paper
Volume: 25:1-119.
 
Roy, S.D. 1995 Studies on mangrove ecology of Chouldari area, South Andaman. Journal of the Andaman Science Association
Volume: 11(1-2):29-33.
 
Chen, Q.C. 1986 Studies on marine copepods by Chinese scientists during the last 35 years. In: Schriever, G., H.K. Schminke & C.-t. Shih (eds.). Proceedings of the Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August, 1984. Syllogeus
Volume: 58:523-529, fig. 1.
Wilson: paper
Martin Thompson, P.K. 1977 Studies on marine copepods. Ph.D. Thesis, University of Kerala, Trivandrum
Volume: 1-308, pls. 1-40.
 
Javed, M. 1999 Studies on metal eco-toxicity of River Ravi stretch from Shahdera to Head Baloki. Pakistan. Journal of Biological Sciences
Volume: 2(3):1062-1068.
 
Comita, G.W. 1951 Studies on Mexican copepods. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 70(4):367-379, pl. 1.
Wilson: paper
Godhantaraman, N. 1995 Studies on microzooplankton. Ph.D. Thesis, Annamalai University, Chidambaram, Tamil Nadu, India.
No Volume Data Available
 
Roubal, F.R. 1986 Studies on monogeneans and copepods parasitizing the gills of a sparid (Acanthopagrus australis (Günther)) in northern New South Wales. Canadian Journal of Zoology
Volume: 64:841-849. (French summary.)
 
Raghunathan, C. 2008 Studies on oceanic zooplankton in the continental slope of Andaman waters of Bay of Bengal. Nature Environment and Pollution Technology
Volume: 7(4):615-626.
 
Awakura, T., S. Sakaguchi & T. Hara 1985 Studies on parasites of masu salmon, Oncorhynchus masou—observations on the seasonal occurrence of Diphyllobothrium latum plerocercoid. Scientific Reports of the Hokkaido Fish Hatchery
Volume: 40:57-67. [In Japanese.]
 
Ferraz, E.O. 1995 Studies on parasites of ornamental fish from South America with particular reference to their pathogenicity and potential for transfaunation. Ph.D. Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland
Volume: 410pp.
 
Venard, C.E. 1940 Studies on parasites of Reelfoot Lake fish. I. Parasites of the large-mouth bass, Huro salmoides (Lacépède). Journal of the Tennessee Academy of Science
Volume: 15(1):43-63, fig. 1, pl. 1, tab. 1. (i-1940)
 
Venard, C.E. 1941 Studies on parasites of Reelfoot Lake fish. II. Parasites of the warmouth bass, Chaenobryttus gulosus (Cuvier and Valenciennes). Journal of the Tennessee Academy of Science
Volume: 16(1):14-16. (i-1941)
 
Do, T.T. & T. Kajihara 1986 Studies on parasitic copepod fauna and biology of Pseudomyicola spinosus, associated with blue mussel, Mytilus edulis galloprovincialis in Japan. Bulletin of the Ocean Research Institute, University of Tokyo
Volume: 23:1-63, figs. 1-28, tabs. 1-10. (ix.1986)
Wilson: paper
Grabda, J. 1977 Studies on parasitisation and consumability of Alaska pollack, Theragra chalcogramma (Pall.). Bodania nad zapasozyceniem i przydatnoci do pozycia mintaja Theragra chalcogramma (Pall.). Acta Ichthyologica et Piscatoria, Szczecin
Volume: 7(2):15-34, figs. 1-14, tab. 1. (Polish and Russian summaries.)
 
Telkhade, P.M., N.R. Dahegaonkar, S.B. Zade, C.J. Khune & A.N. Lonkar 2008 Studies on physico-chemical and biological parameters of Chorgaon Lake Distt. Chandrapur, India. Environment Conservation Journal
Volume: 9(1-2):7-11.
 
Ansari, M.F., R.F. Ankalgi & S.R. Ankalgi 2008 Studies on physico-chemical aspects and plankton of Unkal Lake at Hubli (Karnatka, India. In: Sengupta, M. & R. Dalwani (Eds.), Proceedings of Taal2007: The 12th World Lake Conference, Jaipur, India.
Volume: :1687-1694.
 
Naz, S. 1992 Studies on physico-chemical conditions and plankton of fishponds in Rajshahi. M.Sc. Thesis, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh.
Volume: 167 pp.
 
Reddy, R.K.M., S.A. Mastan & D. Srilakshmi 2012 Studies on physico-chemical parameters and zooplankton abundence in Kolleru Lake, Andhra Pradesh, India. Journal of Environmental Research and Development
Volume: 7(2A):964-972.
 
Wokem, G.A. 2004 Studies on physico-chemical properties of pond water in relation to zooplanktonic organisms of the ponds of Oso-Edda in Afikpo, Ebonyi State Nigeria. Global Journal of Environmental Sciences
Volume: 2(2):82-87. (For 2003.)
 
Park, K.S. & H.W. Shin 2007 Studies on phyto-and-zooplankton composition and its relation to fish productivity in a west coast fish pond ecosystem. Journal of Environmental Biology
Volume: 28(2 Suppl):415-422.
 
Kalaivani, D. 2004 Studies on phytoplankton and zooplankton diversity of Krishnagiri reservoir catchment and its sub water sheds. M.Sc. Thesis, University of Madras, Guindy Campus, Chennai, Madras, India.
No Volume Data Available
 
Prasad, S., G. Ranjan, R.B. Singh & N.P. Singh 2009 Studies on phytoplankton-zooplankton relationship in some lentic water bodies of east Vhamparan, Bihar. Nature Environmental and Pollution Technology
Volume: 8(3):571-574.
 
Kather Bee, S., J. Chitra & E. Malini 2015 Studies on plankton diversity and water quality of Ambattur Lake, Tamil Nadu. International Journal of Pure and Applied Zoology
Volume: 3(1):31-36.
 

All Other Pages


[ TOP ]