Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 66114 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Mirabdullayev, I.M. & E.N. Ginatullina 2007 The genus Schizopera (Copepoda, Harpacticoida) in Uzbekistan (Central Asia). Vestnik Zoologii
Volume: 41(4):305-313.
Wilson: paper, PDF
Pavlova, E.V. & A.A. Shmeleva 2010

Two new copepods of the genus Acartia (Copepoda, Calanoida, Acartiidae) from the coastal sea of the south-western Crimea (Black Sea).

Vestnik Zoologii
Volume: 44(2):99-106. [In English; abstract in Russian.]
Wilson: paper, PDF
Zaitsev, Yu.P. & L.M. Zelezinskaya 1976 Novye dannye o vidovom sostave i rasprostranenii rachkov semeistv Pontellidae i Parapontellidae v otkrytykh vodakh Sredizemnogo morya. New data on species composition and distribution of copepods from the families Pontellidae and Parapontellidae in open water of the Mediterranean Sea. Vestnik Zoologii
Volume: 1976(3):56-61, figs. 1-2, tab. (6-iv-1976, Russian with English summary).
 
Samchyshyna, L.V. 2001 Copepoda Calanoida of the Shatski Lakes (Ukraine). Vestnik Zoologii
Volume: 35(1):47-51. (In Russian.)
 
Samchyshyna, L.V. 2008 Ecological characteristic of calanoids (Copepoda, Calanoida) of the inland waters of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 42(2):123-128.
 
Samchyshyna, L.V. 2005 Two new records of freshwater calanoid copepods (Copepoda, Calanoida) in the fauna of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 39(3): 58-71..
 
Dolgikh, A.V. & L.I. Sazhina 1968 Trochicola entericus Dollf. a parasite of the Black Sea mollusks. Vestnik Zoologii
Volume: 5:52-56. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Dovgal, I.V. 1984 Acineta nitocrae sp. n. (Ciliophora, Suctoria), a commensal of Nitocra hibernica. Vestnik Zoologii
Volume: 4:75-76.
 
Dovgal, I.V. 2002 The new record of Acineta euchaetae (Ciliophora, Suctoria) and comments on the species taxonomy. Vestnik Zoologii
Volume: 36(6): 73-76, 100 (Russian)
 
Dovgal, I.V. 2007 Vladislav Ivanovich Monchenko (to the 75th birthday). Vestnik Zoologii
Volume: 41(3):285-286. [In Ukrainian.]
 
Boshko, E.G. 1976 O parazitakh i simbiontakh rechnykh rakov reki Sluch' (Dneprovskii bassein). Vestnik Zoologii
Volume: 1976(5):9l. (29-ix-1976, Russian).
Wilson: paper
Samchyshyna, L. 2011 Faunistical overview of calanoid copepods (Crustacea) from continental waters of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 45(4):299-305.
 
Shadrin, N.V. & E.V. Popova 1991

Fenotipicheskoe raznoobrazie v populyatsii Acartia clausi (Copepoda) Sevastopol'sko bukhty.

Vestnik Zoologii
Volume: 1991(1):56-60, fig. 1, tabs. 1-5. (24.i.1991, Russian with English summary).
Wilson: paper
Shedko, M.B. 2004 New species of the parasitic copepod Salmincola mica sp. n. (Lernaeopodidae) from the round whitefish Prosopium cylindraceum (Coregonidae), of the Anadyr River. Vestnik Zoologii
Volume: 38(5):39-45. (Russian)
 
Palienko, L.P. 1980 A new species of flagellates, Parastasia granulosa sp. n. (Protozoa, Euglenoididae) from the cyclop guts. Vestnik Zoologii
Volume: 6:78-80.
 
Palienko, L.P. 1982 Parastasia breviflagellata sp. n., novyi vid evglenoidid (Protozoa, Euglenoidea) iz Kishechnik, tsiklopa Eucyclops serrulatus. Parastasia breviflagellata sp. N., a New Euglenoidid Genus (Protozoa) from Eucyclops serrulatus Intestine. Vestnik Zoologii
Volume: 1982(3):78-80, figs. 1-6, tab. (8-Vi-1982, Russian with English Summary).
 
Palienko, L.P. & V.I. Monchenko 1979 Mesastasia mirabilis gen. et sp. n. (Protozoa, Euglenoidae) Novyi Parazit Kishechnika Tsiklopov. Mesastasia mirabilis gen. et sp. n. (Protozoa, Euglenoididae) a New Parasit of Cyclops Gut. Vestnik Zoologii
Volume: 1979(6):44-49, figs. 1-2. (29-Xi-1979)
 
Ovcharenko, N.A. & P.Ya. Kilochitsky 1982 K izucheniyu fauny mikrosporidi'i (Microsporidia) gidrobiontov Ukrainy. A contribution to the knowledge of Microsporidia in aquatic animals of the Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 1982(4):63. (27-vii-1982, Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1967 Representatives of the genus Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) in the Soviet Union. Vestnik Zoologii
Volume: 1:53-60, figs.1-5. (Russian with English abstract).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1980 Rare and new for science Cyclops from the Diacyclops languidoides s.l. (Crustacea, Copepoda) group. Redkie i novyi dlya nauki tsiklopy gruppy Diacyclops languidoides s.l. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1980(6):12-19, figs. 1-2. (26-xi-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1981 Cyclopina oblivia sp. n. (Crustacea, Copepoda) iz interstitsiali Chernogo morya. Cyclopina oblivia sp.n. (Crustacea, Copepoda) from the interstitial of the Black Sea. Vestnik Zoologii
Volume: 1981(5):10-16, figs. 1-17, tab. (30-ix-1981, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1979 Diagnostic, species independence and distribution of Halicyclops septentrionalis (Crustacea, Copepoda). Diagnostika, vidovaya samostoyatel'nost' i rasprostranenie Halicyclops septentrionalis Kiefer (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1979(5):40-46, figs. 1-3. (3-x-1979, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1977 O Chernomorskogo podvide Kaspiiskogo tsiklopa - Paracyclops dilatatus ivanegai subsp. n. (Crustacea, Copepoda). On the Black Sea subspecies of the Caspian cyclops Paracyclops dilatatus ivanegai subsp. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1977(3):54-61, figs. 1-15, tab. (27-v-1977, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1978 Halicyclops longispinosus transference to the genus Colpocyclops (Crustacea, Copepoda) and first description of its males. Peremeshchenie Halicyclops longispinosus v rod Colpocyclops (Crustacea, Copepoda) i pervoe opisanie ego samtsov. Vestnik Zoologii
Volume: 1978(5):68-72, figs. 1-2. (4-x-1978, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1978 On a new endemic species of the Black Sea basin Eucyclops persistens sp. n. (Crustacea, Copepoda). Ob endemika Chernomorskogo basseina - Eucyclops persistens sp. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1978(6):50-58, figs. 1-3, tabs. 1-3. (22-xi-1978, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1977 On a strong modificated new copepod (Colpocyclops dulcis gen. et sp. n.) (Crustacea, Cyclopidae). O sil'no modifitsirovannoi novoi kopepode Colpocyclops dulcis gen. et sp. n. (Crustacea, Cyclopidae). Vestnik Zoologii
Volume: 1977(6):25-32, figs. 1-3. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1976 Two Cyclops new for the fauna of the Soviet Union (Crustacea, Cyclopoidae). Dva novye dlya fauny Sovetskogo Soyuza tsiklopa (Crustacea, Cyclopoidae). Vestnik Zoologii
Volume: 1976(1):54-61, figs. 1-2. (29-i-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1973 On the Cyclops (Crustacea, Cyclopidae) denomination, synonymy in papers of some native zoologists of the l9 century. O sinonimike naimenovanii tsiklopov (Crustacea, Cyclopidae) v rabotakh nekotorykh o techestvennykh zoologov xix veka. Vestnik Zoologii
Volume: l973(1):43-49. (15-ii-1973, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 On separation the new subfamily Euryteinae subfam. nov. (Crustacea, Copepoda). Ob obosoblenii novogo dlya nauki podsemeistva Euryteinae subfam. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1975(3):48-53, figs. 1-10. (3-vi-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1974 A new Halicyclops (Crustacea, Copepoda) from the Dnieper-Bug estuary. Novii dlya nauki predstavitel' roda Halicyclops (Crustacea, Copepoda) iz Dneprovsko-Bugskogo limana. Vestnik Zoologii
Volume: 1974(3):47-52, figs. 1-10. (23-v-1974, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 2006 The Caspian endemic genus Cryptocyclopina (Crustacea, Copepoda) in the Black Sea. Vestnik Zoologii
Volume: 40(4):371-374.
 
Monchenko, V.I. & E.M. Sopova 1984 Novye tsiklopy (Crustacea, Cyclopidae) dlya fauny Ukrainy. New cyclops (Crustacea, Cyclopoidae) for the fauna of the Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 1984(5):10-16, figs. 1-3, tabs. 1-2. (1-x-1984, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. & V.V. Polishchuk 1969 O garpaktikoidakh (Crustacea, Harpacticoidea) Sovetskogo uchastka nizov'ev Dunaya i ego del'ty. On Harpacticoidea (Crustacea) in the Soviet part of the lower Danube and its delta. Vestnik Zoologii
Volume: 1969(6):58-64, figs. 1-2, tab. (3-x-1969)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. & V.V. Polishchuk 1982 Obnaruzhenie predstavitelya roda Halicyclops (Crustacea, Copepoda) v kontinental'no chasti Ukrainy. A finding of a representative of the genus Halicyclops (Crustacea, Copepoda) in mainland Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 1982(6):75-78, figs. 1-6. (23-xi-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I., V.D. Radzimovski & Yu.V. Dubrovski 1981 Novy ob'ekt i obzor khishchnichestva tsiklopid (Crustacea, Copepoda). A new object and review of the carnivorous nutrition in cyclopids (Crustacea: Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1981(6):71-73. (4-xii-1981, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1988 Razreshnie ryada sluchaev somitel'no vidovo samostoyatel'nosti sredi tsiklopoobraznykh (Crustacea, Cyclopoida). A solution of some doubtfull species distinctness cases among Cyclopidae (Crustacea). Vestnik Zoologii
Volume: 188(4):38-42. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 2001 On different halopathy of the families in freeliving Copepoda Cyclopoida. Vestnik Zoologii
Volume: 35(5):3-7. (Russian.)
 
Monchenko, V.I. 2003 New north records, redescription and halopathy of pocyclops dengizicus (Copepoda, Cyclopoida). Vestnik Zoologii
Volume: 37(6):79-84.
 
Monchenko, V.I. 2007 Cyclopinoides littoralis (Crustacea, Cyclopinidae) in the Sea of Azov and first description of its male. Vestnik Zoologii
Volume: 41(6):555-559.
 
Monchenko, V.I. 1980 Novyi dlya nauki tsiklop (Crustacea, Cyclopidae) iz vostochnykh Karpat i Predkarpat'ya. New for science representatives of Cyclopidae (Crustacea) from the eastern Carpathians and Forcarpathian area. Vestnik Zoologii
Volume: 1980(4):46-50, figs. 1-15. (25-vii-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1982 Rod Smirnoviella (Crustacea, Cyclopidae) v Kaspiskom more s opisaniem novogo vida. Crustacean genus Smirnoviella (Cyclopidae) in the Caspian Sea with description of a new species. Vestnik Zoologii
Volume: 1982(3):12-15, figs. 1-13. (8-vi-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1984 Novye dlya fauny Sovetskogo Soyuza tsiklopy (Crustacea, Cyclopidae). New Cyclops (Crustacea, Cyclopoida) for the Soviet Union fauna. Vestnik Zoologii
Volume: 1984(6):29-35, figs. 1-2. (3-x-1984, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1985

A new species of Diacyclops (Crustacea, Copepoda) from Transcaucasia. Novy vid roda Diacyclops (Crustacea, Copepoda) iz Zakavkaz'ya.

Vestnik Zoologii
Volume: 1985(5):19-25, figs. 1-13. (11-x-1985, Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Monchenko, V.I. 1986 A new for the Soviet Union fauna representative of the genus Speocyclops (Crustacea, Copepoda). Novy dlya fauny sovetskogo soyuza predstvitel' roda Speocyclops (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1986(2):3-8, figs. 1-23, tabs. 1-2. (26.xi.1986, Russian with English summary).
Wilson: paper
Alekseev, V.R. 1989 A redescription of the female and a redetermination of the systematic position of Attheyella (Brehmiella) amurensis (Crustacea, Harpacticoida). Pereopisanie samki i utochnenie sistematicheskogo polozheniya Attheyella (Brehmiella) amurensis (Crustacea, Harpacticoida). Vestnik Zoologii
Volume: 1989(1):67-69, figs. 1-2. (27.i.1989). (In Russian.)
Wilson: paper
Prusova, I.Y. 2003

Adjusted description of Subeucalanus subtennis and Subeucalanus mucronatus males from the Arabian Sea.

Vestnik Zoologii
Volume: 37(2): 61-65. (Russian)
Wilson: PDF
Prusova, I.Y., A.D. Gubanova, N.V. Shadrin, E.K. Kurashova & D.C. Tinenkova 2002 Acartia tonsa (Copepoda, Calanoida): A new species in the Caspian and Azov Seas zooplankton. Vestnik Zoologii
Volume: 36(5): 65-68. (Ukrainian)
 
Sazhina, L.I. 1972 Sootnoshenie polov i prodolzhitel'nost zhizni Chernomorskikh veslonogikh rachkov - Copepoda (Crustacea) v laboratornykh usloviyakh. Ratio of sexes and life longivity of the Black Sea Copepoda (Crustacea) under laboratory conditions. Vestnik Zoologii
Volume: 1972(3):16-19, tabs. 1-2. (26-v-1972, Russian with English summary).
 
Monchenko, V.I. 2009 Morphological and functional prerequisites of parasitic trend in evolution of Ponto-Caspian Cyclopidae (Copepoda). Vestnik Zoologii Supplement
Volume: 23:139-148. (Russian)
 
Scher, O., D. Defaye, N.M. Korovchinsky & A. Thiéry 2000 The crustacean fauna (Branchiopoda, Copepoda) of shallow freshwater bodies in Iceland. Vestnik Zoologii, Kiev
Volume: 34(6):11-25. (7.xi.2000)
Wilson: paper
Sidorovskiy, S. 2011

New record of the freshwater calanoid copepod Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) in the tract Horila Dolyna (Ukraine).

Vestnik Zoologii.
Volume: 45(3):208.(Ukrainian)
 
Dovgal, I.V. & V.L. Lozowskiy 2008 Limnoricus ponticus sp. n.: a new suctorian species (Ciliophora, Suctorea) from the harpacticoid copepode of genus Tisbe. Vestnik Zoologii.
Volume: 42(2): 167-170 2008 (Russian).
 
Kaletskaya, S.L. 1960 Parazitofauna ryb v ozera Losvida. Parasite fauna of fish of Lake Losvida. Vestsi Akad. Navuk BSSR, Biol. Navuk
Volume: 1960(4): 118-124, tabs. 1-5. (Russian, 30-xii-1960).
 
Kryuchkova, N.M., I.A. Smirnova & V.Kh. Rybak 1981 Pamery tsela u masavykh vidau zoaplanktonu v ozera Narach. Body sizes of dominant zooplankton species of the Lake of Naroch. Vestsi Akad. Navuk BSSR, Biol. Navuk (= Izv. Akad. Nauk BSSR, Seriya Biol. Nauk)
Volume: 1981(4):91-92. (7-viii-1981, Belorussian with English summary.)
 
Martins, M.L. & F.L. Souza Júnior 1995 Controle de crustáceos parasitos de girinos de Rana catesbiana Shaw, 1802. Veterinaria e Zootecnia, Sao Paulo
Volume: 7:135-140.
 
Delgado, P.M., J.P. Mathews Delgado, J. Vega Arenas & R. Ismino Orbe 2011

Massive infestation by Perulernaea gamitanae (Crustacea: Cyclopoida: Lernaidae) in juvenile gamitana, cultured in the Peruvian Amazon.

Veterinaria Mexico
Volume: 42(1):59-64.
 
Kiskaroly, M. 1977 Study of the parasitofauna of freshwater fishes from fish ponds of Bosnia and Herzegovina. Veterinaria, Sarajevo
Volume: 26:195-208.
 
Kiskaroly, M., L. Davidovic, D. Jovicic, P. Koknic & B. Timarac 1980 Most frequent parasites of economically important fish in cyprinid fish ponds of Bosnia and Herzegovina. Veterinaria, Sarajevo
Volume: 29(3-4):571-575.
 
Ziliukiene, V., V. Ziliukas & S. Stankus 2012

Infestation of Argulus foliaceus L. on fish fry reared in illuminated cages.

Veterinarija ir Zootechnika
Volume: 57(79):83-88.
 
Afanasiev, V.I. 1973 Control of Lernea infestation of fish. Veterinariya
Volume: 10:80-82 (Russian)
 
Afanasiev, V.I. 1985 Fish with argulosis. Veterinariya, Moscow
Volume: 1985(9):43-44. (Russian)
 
Yashchuk, V.D. 1974 Intermediate hosts of Philometroides sanguinea. Veterinariya, Moscow
Volume: 7:75-76. (In Russian.)
 
Yashchuk, V.D. 1975 Sinergasilus of herbivorous fish. Veterinariya, Moscow
Volume: 8:64-65. (In Russian.)
 
Yashchuk, V.D. 1976 Argulus infection of carp. Veterinariya, Moscow
Volume: 1976(7):77. (Russian)
 
Sokol'skaya, N.P. & L.D. Zhitineva 1975 Lernaeiosis of pond fish. Veterinariya, Moscow
Volume: 1975(9):79-80. (Russian)
 
Terekhov, P.A. 1976 Parasites of the young of Stizostedion lucioperca and Rutilus rutilus heckeli. Veterinariya, Moscow
Volume: 1976(5):72-73. (In Russian.)
 
Krotenkov, V.P. 1985 The sources and spreading of bothriocephalosis of the carps. Veterinariya, Moscow
Volume: 12:50-52.
 
Vasil'kov, G.V. & N.G. Kozachenko 1974 The infestation of Pristipoma by crustaceans of the genus Penella. Veterinariya, Moscow
Volume: 9:108-109. (In Russian.)
 
Amlacher, E. 1981 Taschenbuch der Fischkrankheiten für Ichthyopathologen. Veterinärmediziner und Biologen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Ed. 7, revised
Volume: 474pp., figs. 1-254.
 
Danyer, E., A.M. Tonay, I. Aytemiz, A. Dede, F. Yildirim & A. Gurel 2014

First report of infestation by a parasitic copepod (Pennella balaenopterae) in a harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the Aegean Sea: a case report.

Veterinarni Medicina
Volume: 59(8):403-407.
 
Svobodova, Z. & J. Kolarova 2004 A review of the diseases and contaminant related mortalities of tench (Tinca tinca). Veterinarni Medicina - UZPI
Volume: 49(1):19-34.
 
Coz-Rakovac, R., I. Strunjak-Perovic, N. Topic Popovic, M. Hacmanjek, E. Teskeredzic & B. Simpraga 2002 Health status of wild and cultured sea bass in the northern Adriatic Sea. Veterinarni Medicina - UZPI
Volume: 47(8):222-226.
 
Valkounova, J. 1983 Biology of cestodes of domestic ducks and wild water birds. Veterinarni Medicina, Prague
Volume: 28(9):549-563. (Czech)
 
Shoshov, D. & V. Kolarova 1977 Action of trichlorfon on Argulus foliaceus and Dactylogyrus extensus in carp. Veterinarnomeditinski Nauk
Volume: 14(8):91-98.
 
Šarušić, G. 1990 Bolesti lubina (Dicentrarchus labrax L.) u uvjetima intenzivnog uzgoja. [Diseases of the cage reared sea bass (Dicentrarchus labrax L.).] Veterinarska Stanica
Volume: 21:159-164. [In Croatian.]
 
Araujo, C.S.O., A.L. Gomes, M. Tavares-Dias, S.M. Sampaio Andrade, A. Belem-Costa, J.T. Borges, M.N. Queiroz & M. Barbosa 2009 Parasitic infections in pirarucu fry, Arapaima gigas Schinz, 1822 (Arapaimatidae) kept in a semi-intensive fish farm in central Amazon, Brazil. Veterinarski Arhiv
Volume: 79(5):499-507.
 
Tavares-Dias, M., F.R. Moraes, E.M. Onaka, E. Campos Filho & P.C.B. Rezende 2007 Changes in blood parameters of hybrid tambacu fish parasitized by Dolops carvalhoi (Crustacea, Branchiura), a fish louse. Veterinarski Arhiv, Tisak
Volume: 77(4):355-364.
 
Canic, J., V. Stojadinovic & N. Zivkovic 1977 Argulus foliaceus L. 1758 the causal agent of deaths of carp offsprings in a fishpond. Veterinarski Glasnik
Volume: 31(4):297-298. [In Serbian; abstracts in English and Russian.]
 
Goldova, M. & M. Breza 1992 Earthworms (Lumbricidae) - actual knowledge from the aspect of veterinary parasitology. Veterinarstvi
Volume: 42(10):379-381.
 
Faith, S.A. & C.A. Miller 2000 A newly emerging toxic dinoflagellate, Pfiesteria piscicida: natural ecology and toxicosis to fish and other species. Veterinary and Human Toxicology
Volume: 42(1):26-29.
 
Branson, E. 1996 Sea lice - clinical signs and treatment. Veterinary Annual
Volume: 36:445-457.
 
Klaphake, E. 2009 Bacterial and parasitic diseases of amphibians. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice
Volume: 12(3):597-608.
 
Roberts, H.E., B. Palmeiro & E.S. Weber III 2009 Bacterial and parasitic diseases of pet fish. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice
Volume: 12(3):609-638.
 
Alvárez-Pellitero, P. 2008 Fish immunity and parasite infections: from innate immunity to immunoprophylactic prospects. Veterinary Immunology and Immunopathology
Volume: 126(3-4):171-198.
 
Chang, M.X., P. Nie, B.J. Sun & W.J. Yao 2005 Molecular cloning of TRAF2 binding protein gene and its promoter region from the grass carp Ctenopharyngodon idellus. Veterinary Immunology and Immunopathology
Volume: 105(1-2):105-113.
 
Raissy, M., F. Fadaeifard, M. Ansari, H. Tajizadegan & R. Hosseini 2010 [Parasites of fish in Sooleghan Lagoon]. Veterinary Journal of Islamic Azad University, Garmsar Branch
Volume: 5(1):143-148. [In Farsi.]
 
Ezz El Dien, N.M. & M.E. Easa 1996 Copepod parasite Clavella uncinata and its pathological effect among Red Sea fish, Sharm el Sheikh, Egypt. Veterinary Medical Journal Giza
Volume: 44(2):221-225.
 
Sanchez-Garcia, N., J.A. Raga & F.E. Montero 2014

Risk assessment for parasites in cultures of Diplodus puntazzo (Sparidae) in the western Mediterranean: Prospects of cross infection with Sparus aurata.

Veterinary Parasitology
Volume: 204(3-4):120-133. 10.1016/j.vetpar.2014.05.013 AUG 29 2014
 
Arzul, I., A. Langlade, B. Chollet, M. Robert, S. Ferrand, E. Omnes, S. Lerond, Y. Couraleau, J.P. Joly, C. Francois & C. Garcia 2011

Can the protozoan parasite Bonamia ostreae infect larvae of flat oysters Ostrea edulis?

Veterinary Parasitology
Volume: 179(1-3):69-76.
 
Hemaprasanth, A. Ravinder Singh, A. Raghavendra, N. Sridhar, M.R. Raghunath & A.E. Eknath 2011

Comparative susceptibility of carp fingerlings to Lernaea cyprinacea infection.

Veterinary Parasitology
Volume: 178(1-2):156-162.
 
Slocombe, J.O.D. 2009 Canada and veterinary parasitology. Veterinary Parasitology
Volume: 163(3):250-261.
 
Bondad-Reantaso, M.G., R.P. Subasinghe, J.R. Arthur, K. Ogawa, S. Chinabut, R. Adlard, Z.l. Tan & M. Shariff 2005 Disease and health management in Asian aquaculture. Veterinary Parasitology
Volume: 132(3-4):249-272.
 
Scholz, T. 1999 Parasites in cultured and feral fish. Veterinary Parasitology
Volume: 84(3-4):317-335. (1.viii.1999)
 
Frost, P. & F. Nilsen 2003 Validation of reference genes for transcription profiling in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis, by quantitative real-time PCR. Veterinary Parasitology
Volume: 118(1-2):169-174.
 
Hemaprasanth, K.P., B. Kar, S.K. Garnayak, J. Mohanty, J.K. Jena & P.K. Sahoo 2012

Efficacy of two avermectins, doramectin and ivermectin against Argulus siamensis infestation in Indian major carp, Labeo rohita.

Veterinary Parasitology
Volume: 190(1-2):297-304. NOV 23 2012  
 
Tóro, R.M., A.A.F. Gessner, N.A.J.C. Furtado, P.S. Ceccarelli, S. Albuquerque & J.K. Bastos 2003 Activity of the Pinus elliottii resin compounds against Lernaea cyprinacea in vitro. Veterinary Parasitology
Volume: 118(1-2):143-149.
 
Saurabh, S., B.R. Mohanty & P.K. Sahoo 2011

Expression of immune-related genes in rohu Labeo rohita (Hamilton) by experimental freshwater lice Argulus siamensis (Wilson) infection.

Veterinary Parasitology
Volume: 175(1-2):119-128.
 
Mladineo, I., M. Petric, T. Segvic & N. Dobricic 2010

Scarcity of parasite assemblages in the Adriatic-reared European sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata).

Veterinary Parasitology
Volume: 174(1-2):131-138.
 
Dezfuli, B.S., S. Squerzanti, S. Fabbri, G. Castaldelli & L. Giari 2010

Cellular response in semi-intensively cultured sea bream gills to Ergasilus sieboldi (Copepoda) with emphasis on the distribution; histochemistry and fine structure of mucous cells.

Veterinary Parasitology
Volume: 174(3-4):359-365.
 
Gronvold, J., S.A. Henriksen, M. Larsen, P. Nansen & J. Wolstrup 1996 Biological control aspects of biological control-with special reference to arthropods, protozoans and helminths of domesticated animals. Veterinary Parasitology
Volume: 64(1-2): 47-64.
 
Venmathi Maran, B.A., S.Y. Oh, H.Y. Soh, H.J. Choi & J.G. Myoung 2012

Caligus sclerotinosus (Copepoda: Caligidae), a serious pest of cultured red seabream Pagrus major (Sparidae) in Korea.

Veterinary Parasitology
Volume: 188:355–361.
Wilson: PDF
Leaw, Y.Y., S. Faizah, C. Anil & B.C. Kua 2012

Prevalence, mean intensity and site preference of Caligus rotundigenitalis Yu, 1933 (Copepoda: Caligidae) on cage cultured crimson snapper (Lutjanus erythropterus Bloch, 1790) from Bukit Tambun, Penang, Malaysia.

Veterinary Parasitology
Volume: 187(40972):505-510.
 
Muhd-Faizul, H.A.H., B.C. Kua & Y.Y. Leaw 2012

Caligidae infestation in Asian seabass, Lates calcarifer, Bloch 1790 cultured at different salinity in Malaysia.

Veterinary Parasitology
Volume: 184(1):68-72.
 
Guo, F.C. & P.T.K. Woo 2009 Selected parasitosis in cultured and wild fish . Veterinary Parasitology
Volume: 163(3, Spec. Iss.):207-216.
 
Hayward, C.J., D. Ellis, D. Foote, R.J. Wilkinson, P.B.B. Crosbie, N.J. Bott & B.F. Nowak 2010

Concurrent epizootic hyperinfections of sea lice (predominantly Caligus chiastos) and blood flukes (Cardicola forsteri) in ranched Southern Bluefin tuna.

Veterinary Parasitology
Volume: 173(1-2):107-115.
 
Nithiuthai, S., M.T. Anantaphruti, J. Waikagul & A. Gajadhar 2004 Waterborne zoonotic helminthiases. Veterinary Parasitology
Volume: 126(1-2):167-193.
 
Hemaprasanth, K.P., A. Raghavendra, R. Singh, N. Sridhar & M.R. Raghunath 2008 Efficacy of doramectin against natural and experimental infections of Lernaea cyprinacea in carps. Veterinary Parasitology
Volume: 156(3-4):261-269.
 
Hayward, C.J., H.M. Aiken & B.F. Nowak 2008 Epizootics of metazoan gill parasites did not threaten feasibility of farming southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) in a trial extending over summer months. Veterinary Parasitology
Volume: 154(1-2):122-128.
 
Slenning, B.D. 2010 Global climate change and implications for disease emergence. Veterinary Pathology
Volume: 47:28-33.
 
Richards, R. 1977 Diseases of aquarium fish - 2. Skin diseases. Veterinary Record
Volume: 101:132-135.
 
Revie, C.W., G. Gettinby, S.W.J. Reid, J.W. Treasurer & A.N. Grant 2002 Sea lice infestations on farmed Atlantic salmon in Scotland and the use of ectoparasitic treatments. Veterinary Record
Volume: 151(25):753-757.
 
Revie, C.W., G. Gettinby, J.W. Treasurer, A.N. Grant & S.W. Reid 2002 Sea lice infestations on farmed Atlantic salmon in Scotland and the use of ectoparasitic treatments. Veterinary Record
Volume: 151(25):753-757.
 
Anonymous 2005 Environmental effects of salmon sea lice treatments. Veterinary Record
Volume: 156(17):526.
 
Braidwood, I. 1997 Control of sea lice on salmon. Veterinary Record
Volume: 140(10):263-264.
 
Hart, J.L., J.R.M. Thacker, J.C. Braidwood, N.R. Fraser & J.E. Mattews 1997 Novel cypermethrin formulation for the control of sea lice on salmon (Salmo salar). Veterinary Record
Volume: 140:179-181
 
Scott, P.W. & B. Fogle 1983 Treatment of ornamental koi carp (Cyprinus carpio) infected with anchor worms (Lernaea cyprinacea). Veterinary Record
Volume: 113(18):421.
 
Oraic, D. & S. Zrncic 2005 An overview of health control in Croatian aquaculture. Veterinary Research Communications
Volume: 29(Suppl. 2): 139-142,135.
 
Fioravanti, M.L., M. Caffara, D. Florio, A. Gustinelli & F. Marcer 2006 A parasitological survey of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) cultured in Italy. Veterinary Research Communications
Volume: 30(1):249-252.
 
Fioravanti, M.L., M. Caffara, D. Florio, A. Gustinelli & F. Marcer 2007 A parasitological survey of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and Gilthead sea bream (Sparus aurata) cultured in Italy (vol 30, pg 249, 2006). Veterinary Research Communications
Volume: 31(2):235-236.
 
Burgu, A. & T. Oguz 1984 Carassius baliklarinin parazitolojik yoklama sonuçlari. The results of parasitological examination of Carassius fishes. Veteriner Fakultesi Dergisi, Ankara Universitesi , Veterinary Journal of Ankara University
Volume: 31:197-206. (In Turkish)
 
Öztürk, M.O. & A. Aydogdu 2003 Karacabey Bayramdere Dalyanı'ndaki kefal balıkları (Mugil cephalus L.)'nda belirlenen metazoon parazitler. Metazoan parasites of grey mullet (Mugil cephalus L.) from Karacabey Bayramdere Lagoon. Veteriner Fakultesi Dergisi, Ankara Universitesi, Veterinary Journal of Ankara University
Volume: 50:53-58. [In Turkish; abstract in English.]
 
Ekingen, G. 1976 Some parasites found on European catfish (Siluris glanis L.) and brown trout (Salmo trutta L.) in Turkey. Veteriner Fakultesi Dergisi, Firat Universitesi
Volume: 3:112-115.
 
Toksen, E., H. Cagirgan & T.T. Tanrikul 1996 Baliklarda gorulen metazoan paraziter hastaliklar. [Common metazoan parasitic diseases of fishes.] Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudurlugu Dergisi
Volume: 20:72-102. [In Turkish.]
 
Dahl, F. 1893 Untersuchungen über die Thierwelt der Unterelbe. VI. Ber. Comm. wiss. Untersuch. dt. Meere
Volume: 1887-1891:149-185, map 1.
 
Giesbrecht, W. 1882 Die freilebenden Copepoden der Kieler Foehrde. VI. Ber. Comm. wiss. Untersuch. dt. Meere
Volume: 1877-1881, Abt. 1: 87-168, pls. 1-12.
Wilson: paper
Keller, M., P. Vitiello & A. Dinet 1983 Bactéries, microphytes et méiofaune de sédiments pollués par l'égout de Marseille. VI. Journées étud. Poll. mar. Méditerr., Monaco
Volume: :821-828, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Khan, T.A., M.E. Wilson & M.T. Khan 2003 Diet of carp (Cyprinus carpio L.) larvae and its influence on plankton in the lakes of Western Victoria. Victorian Naturalist (Blackburn)
Volume: 120(5): 179-186.
 
Bond, N.R. 2004 Observations on the effects of the introduced parasite Lernaea cyprinacea on a lowland population of a small native Australian fish, mountain galaxias Galaxias olidus. Victorian Naturalist, Blackburn
Volume: 121(5):194-198.
 
Shiel, R.J. & J.A. Griggs 1998 Aquatic microfauna from Lake Catani and environs, Mount Buffalo National Park. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 115(5):226-230. (x.1998)
 
Shiel, R.J. & J.D. Green 1992 Cyanobacteria: a problem in perspective? Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 109(6):225-232.
 
Shephard, J. 1912 Pondlife. Excursion to the National Park, Wilson's Promontory. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 29:174.
 
Shephard, J. 1916 A visit to Great Lake, Tasmania. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 33:70-75. (ix-1916)
 
Shephard, J., J. Searle & J. Stickland 1919 One year's collecting micro-fauna in Botanic Gardens Lake, Melbourne. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35:79-84. (ix-1918)
 
Chapman, F. & J. Searle 1918 Excursion to Rickett's Point (Beaumaris). Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(10):149-150. (7-ii-1918)
 
Barnard, F.G.H. 1917 Excursion to Riversdale. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(1):3-5. (v-1917)
 
Searle, J. 1911

Some Victorian Copepoda new to science.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 27(9):174-178, pls. 12-14. 12-i-1911
Wilson: paper
Searle, J. 1912

Some new Victorian Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 28(10):196-198, pls. 3-5. 8-ii-1912.
Wilson: paper
Searle, J. 1912 Excursions to Alphington. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 29:113-114. (xii-1912)
 
Searle, J. 1914

An addition to the Victorian fresh-water Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 30(10):191-192, pl. 10. 5-ii-1914.
Wilson: paper
Searle, J. 1915 Report of an excursion to Nyora. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 32:106. (xii-1915)
 
Searle, J. 1916 J.R. Tovey, Excursion to Cheltenham. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 33:94-95. (xi-1916)
 
Searle, J. 1917

The pond and its inhabitants.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(1):6-11, 19-24. pl. 1. [cladocerans] date is 10-v-1917.
 
Searle, J. 1918 Excursion to Heidelberg. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34:132-133. (i-1918)
 
Searle, J. 1918

One year's collecting micro-fauna in the Botanic Gardens lake.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35(5):79-84.
 
Searle, J. 1918

Crustacea. Excursion to Lake Corangamite and district.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35(2):26-28. 6-vi-1918
 
Searle, J. 1921 Excursions to the Fitzroy Gardens. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 37:103. (13-i-1921)
 
Searle, J. 1938

Victorian Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 55(8):136-137, figs. 1-2. (7-xii-1938)
 
Haase, J.F. 1903 Records of some Victorian Entomostraca. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 19:148-150, 1 pl.
 
Mortensen, T. & K. Stephensen 1918 Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16. II. On a gall-producing parasitic copepod, infesting an ophiurid. Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren.
Volume: 69:264-267.
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1972 The sexuality of Aphanodomus (parasitic copepod) and the phenomenon of cryptogonochorism. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren
Volume: 135:7-20, figs. 1-3, pls. 1-2. (xii-1972).
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1962 Parasitic copepods from the west coast of Sweden including some new or little known species. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 124:367-408, figs. 1-9. (14-v-1962).
Wilson: paper
Bresciani, J. 1961 Some features of the larval development of Stenhelia (Delavalia) palustris Brady, 1868 (Copepoda Harpacticoida). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 123:237-247, figs. 1-4, pl. 1. (1.ii.1961)
Wilson: paper
Wesenberg-Lund, C. 1896 Biologiske Unders gelser over Ferskvandorganismer. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: (5)7:105-168.
 
Larsen, A. & U. Roen 1964 Entomostraca from the Skaftafell area, Iceland. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 127: 135-148, figs. 1-4, pl. 18.
 
Kabata, Z. 1964 Revision of the genus Charopinus Kroyer, 1863 (Copepoda: Lernaeopodidae). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 127:85-112, pls. 2-12.
Wilson: paper
Wolff, T. 1986 Erik M. Poulksen. 14. July 1900 - 12. Januray 1985. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 146:133-139, figs.
 
Smidt, E.L.B. 1944 Biological studies of the Invertebrate fauna of the harbour of Copenhagen. vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 235-316, figs. 1-23, tabs. 1-4, diagrams 1-9. (25-vi-1944).
 
Heegaard, P.E. 1951 Antarctic parasitic copepods and an ascothoracid cirriped from brittle-stars. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 113: 171-190, figs. 1-7, pls. 1-2. (23-vii-1951).
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1943 Acanthochondria bulbosus, a new chondracanthid from the Yellow Sea. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 33-36, figs. 1-4. (20-xi-1943).
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1944 A new copepod (Scambicornus hamatus) parasitic on a Japanese holothurian. Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 359-366, figs. 1-10. (27-vi-1944).
Wilson: paper
Lindberg, K. 1950 Liste de Cyclopides (Crustacés Copépodes) recueillis à Bornholm. Additions à la faune du Danemark. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 112: 63-73. (21-ix-1950).
Wilson: paper
Poulsen, E.M. 1924 Islandske Ferstvandentomostraker. En okologisk-dyregeografisk Undersogelse. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 78: 81-141, fig. 1, tabs. 1-8.
 
Poulsen, E.M. 1939 Investigations upon the parasitic copepod Clavella uncinata (O.F. Müller) in Danish waters. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 102: 223-244, figs. 1-8. (3-v-1939).
Wilson: paper
Jensen, S. 1905 Faunistisk fortegnelse over de danske ferskvands-Copepoder. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren., Copenhagen
Volume: (6)7: 111-125.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1923

In Memoriam Carl With.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn
Volume: 76: v-xi, portrait.
 
Hansen, H.J. 1902

Echinocheres globosus, n. gen., n. sp., a copepod parasitic in spines of an echinothurid.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, Copenhagen
Volume: 54:437-449, pl. 15.
Wilson: paper
Kabata, Z. 1968 Praecidochondria galatheae gen. et sp. nov. (Copepoda, Chondracanthidae) from a Malayan fish. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 131:99-103, figs. 1-4.
Wilson: paper
Jungersen, H.F.E. 1913 Additions and corrections to the paper: On a new gymnoblastic hydroid (Ichthyocodium sarcotretis) epizoic on a new parasitic copepod (Sarcotretes scopeli) infesting Scopelus glacialis Rhdt. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 64:211-214.
Wilson: paper
Jungersen, H.F.E. 1911 On a new gymnoblastic hydroid (Ichthyocodium sarcotretis) epizoic on a new parasitic copepod (Sarcotretes scopeli) infesting Scopelus glacialis Rhdt. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 64:1-34, figs. 1-6, pls. 1-2. (18-xii-1911)
Wilson: paper
Lutken, C.F. 1893 Slaegten Baculus Lubbock, et Udviklingstrin af Pennella. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: (5)4:73-76.
 
Lützen, J. 1968

Heliogabalus phascolia sp. n., an ectoparasitic copepod of Phascolion strombi (Montagu) off the coast of New England.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 131:209-216, figs. 1-5.
Wilson: paper, PDF
Bresciani, J. 1965 Nauplius 'Y' Hansen. Its distribution and relatitonship with a new cypris larva. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 128:245-258, pl.40.
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1974 On the biology and development of Aphanodomus Wilson (Xenocoelomidae), a parasitic copepod of the polychaete Thelepus cincinnatus. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 137:25-63, figs. 1-42.
Wilson: paper
Levinsen, G.M.R. 1878 Om nogle parasitiske Krebstyr, der snylte hos Annelider. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 1877-1878:351-380, fig. 1, pl. 6.
Wilson: paper
Saemundsson, B. 1911 Bidrag til Kundskaben om de islandske Hydroider. II. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: (7)3(= 63):67-107, figs. 1-6. (8-iv-1911) (Copepoda Parasitica p. 79).
 
Heegaard, P.E. 1963 Proposed homology in the spawning apparatus of the decapods and the copepods. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 125:311-320.
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1949 Notes on parasitic copepods. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 111:235-245, figs. 1-10. (28-x-1949)
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1940 Some new parasitic copepods (Chondracanthidae and Lernaeopodidae) from western Australia. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 104:87-101, figs. 1-28. (11-vi-1940)
 
Heegaard, P.E. 1966 Parasitic copepods from Texas. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 129: 187-197, figs. 1-23.
Wilson: paper, PDF
Carton, Y. 1967 Description de Nicothoe procircularis n. sp. (Crustacea, Copepoda). Discussion sur la forme mâle. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 130:143-152. (15-xii-1967)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1935 Some endoparasitic copepods found in echinids. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 98:223-228, figs. 1-3. (4-iii-1935)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen as a carcinologist. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:409-417.
 
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen. 10 August 1855 - 26 June 1936. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:v-xii.
 
Bergh, R. 1867 Phidiana lynceus og Ismaila monstrosa. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 1866:97-130, pls. 3-4.
 
Strake, S. & V. Jermakovs 2000 Alien species in the Baltic Sea. Vides Vestis
Volume: 10(35):13-15. [In Latvian.]
 
Lampadariou, N., I. Karakassis, S. Teraschke & G. Arlt 2005 Changes in benthic meiofaunal assemblages in the vicinity of fish farms in the eastern Mediterranean. Vie et Milie
Volume: 55(2):61-69.
 
Lampadariou, N., M.C. Austen, N. Robertson & G. Vlachonis 1997 Analysis of meiobenthic community structure in relation to pollution and disturbance in Iraklion Harbour, Greece. Vie et Milieu
Volume: 47(1):9-24.
 
Lam Hoai, T., M. Amanieu & G. Lasserre 1985 Microfaune des eaux libres de la Sarrasine, écosystème lagunaire semi-controlé méditerranéen. Vie et Milieu
Volume: 34(4):209-219, figs. 1-4, tabs. 1-3. (x-1985, English summary)
 
Lapernat, P.E. & C. Razouls 2001 Taxonomie et repartition des Copepodes pelagiques profonds de Mediterranee (au large de Malte). Taxonomy and distribution of bathypelagic copepods from the Mediterranean Sea (off Malta). Vie et Milieu
Volume: 51(3):123-129. (In French.)
 
Laubier, L. 1969 Contribution à la faunistique du coralligène. VIII. Sabellacheres drachi sp. n., Copépode ectoparasite de Sabellidae (Annélides polychètes). Vie et Milieu
Volume: (A)19(2):345-351, fig. 1. (ix-1969)
Wilson: paper
Laubier, L., C. Maillard & G. Oliver 1966 Contribution a l'étude des parasites du 'Griset': Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788). Vie et Milieu
Volume: Ser. A 17(3A):1197-1233, figs.1-3.
Wilson: paper
Laubier, L. 1959 Présence à Banyuls de Cancerilla tubulata Dalyell, Copépode parasite d'Amphipolis squamata Della Chiaje. Vie et Milieu
Volume: 10:318-319. (viii-1959)
Wilson: paper
Laubier, L. 1961 Contribution à la faunistique du coralligène. V. Herpyllobius arcticus Steenstrup et Lütken, Copépode parasite d'Annélide polychète en Méditerranée occidentale. Vie et Milieu
Volume: 12(2):261-268, fig. 1. (viii-1961)
Wilson: paper
Mazé, R.A. 2004 Seasonal and ontogenetic diet shifts in an intertidal population of Gobius paganellus (Teleostei, Gobiidae) from the Cantabrian coast. Vie et Milieu
Volume: 51(1):1-6.
 
McCall, J.N. & J.W. Fleeger 1995 Predation by juvenile fish on hyperbenthic meiofauna: a review with data on post-larval Leiostomus xanthurus. Vie et Milieu
Volume: 45(1):61-73.
 
Mazza, J. 1966 Évolution de l'appareil buccal au cours du développement postlarvaire des Aetideidae et des Euchaetidae (Copépodes pélagiques), ses incidences sur le sex-ratio des adultes. Vie et Milieu
Volume: (A)17:1027-1044, figs. 1-7. (iii-1967)
 
Nuñes-Ruivo, L. 1953 Copépodes parasites de poissons. Vie et Milieu
Volume: 4(1):1-24, figs. 1-11.
Wilson: paper
Dalto, A.G. & E.F. Albuquerque 2000 Meiofauna distribution in a tropical estuary of the South-Western Atlantic (Brazil). Vie et Milieu
Volume: 50(3):151-162.
 
François, Y. 1950 Note sur la microfaune aquatique de la région du Carlitte (Pyrénées-Orientales). Rotifères, Cladocères, Copépodes. Vie et Milieu
Volume: 1(2):207-213.
Wilson: paper
Branco, C.W.C., B. Kozlowsky-Suzuki, F.A. Esteves & T. Aguiaro 2008 Zooplankton distribution and community structure in a Brazilian coastal lagoon. Vie et Milieu
Volume: 58(1):1-9.
 
Aguesse, P.C. & B.H. Dussart 1957 Sur quelques Crustacés de Camargue et leur écologie. Vie et Milieu
Volume: 7(4):48l-520, figs. 1-13.
Wilson: paper
Aguesse, P.C. & L. Bigot 1960 Observations floristiques et faunistiques sur un étang de Moyenne Camargue: La Baisse Salée de la Tour du Valet. Vie et Milieu
Volume: 11(2):284-307, figs. 1-5, tabs. 1-3. (viii-1960)
 
Aguesse, P.C. 1956 Quelques considérations sur les Copépodes de Camargue. Vie et Milieu
Volume: 7(1):38-42. (ix-1956)
Wilson: paper
Razouls, C. 1975

Description des appendices buccaux de Mimocalanus distinctocephalus Brodsky, 1950 (Copépoda Calanoidea) et validité de la forme Méditerranéenne de J. Boucher et F. de Bovée, 1970

Vie et Milieu
Volume: (A)24(3):497-504, fig. 1, tabs. 1-4. (vi-1975) (for 1974).
Wilson: paper
Schewe, I. & T. Soltwedel 1999 Deep-sea meiobenthos of the central Arctic Ocean: Distribution patterns and size-structure under extreme oligotrophic conditions. Vie et Milieu
Volume: 49(2-3): 79-92.
 
Schachter, D. & A. Champeau 1970 Contribution à l'étude écologique de la Corse. I.- Les Copépodes des eaux stagnantes. Vie et Milieu
Volume: (C)20(1):41-56, fig. 1, map 1. (v-1970)
 
Viñas, M.D. 1992 Proportion des sexes d'Euterpina acutifrons (Dana) (Copepoda: Harpacticoida) au laboratoire et dans deux populations naturelles de milieu tempéré. Vie et Milieu
Volume: 41(4):255-261, figs. 1-2, pl. 1. (i.1992; English summary.)
 
Monniot, C. 1961 Les parasites de Microcosmus Heller et les modalités de leur répartition. Vie et Milieu
Volume: 12(1):97-103, figs. 1-3. (vi-1961)
Wilson: paper
Monniot, C. 1961 Enteropsis chattoni n. sp. Copépode parasite de l'Ascidie Microcosmus vulgaris Heller. Vie et Milieu
Volume: 12:113-118, fig. 1. (vi-1961)
Wilson: paper
Monniot, C. 1962 Recherches sur les graviers à Amphioxus de la région de Banyuls-sur-Mer. Vie et Milieu
Volume: 13:213-322, figs. 1-28. (vii-1962)
 
Monniot, C. 1963 Kystodelphys drachi n. g. n. sp., Copépode enkysté dans une branchie d'Ascidie. Vie et Milieu
Volume: 14(2):263-273, figs. 1-4.
Wilson: paper
Monniot, C. 1966 Les 'Blocs à Microcosmus' des fonds chalutables de la région de Banyuls-sur-Mer. Vie et Milieu
Volume: (B)16:819-849, figs. 1-2, tabs. 1-2. (iv-1966)
 
Bodiou, J.Y. & J.C. Colomines 1986 Harpacticoïdes (Copépodes) des Iles Crozet I. Description d'une espèce nouvelle du genre Arenopontia Kunz. Harpacticoids (Crustacea, Copepoda) from the Crozet Islands. Description of a new species of the genus Arenopontia Kunz. Vie et Milieu
Volume: 36(1):55-64, figs. 1-2, tab. 1. (iv.1986, English summary)
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. & L. Villiers 1979 La prédation de la méiofaune par les formes juvéniles de Deltentosteus quadrimaculatus (Teleostel, Gobiidae). Vie et Milieu
Volume: 28-29(1)AB:143-156.
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. & P. Albert 1991 Le méiobenthos des sables fins infralittoraux de Banyuls-sur-Mer: données quantitatives. Vie et Milieu
Volume: 41(1):11-20.
 
Bodin, P. 1979 Copépodes harpacticoïdes marins des environs de La Rochelle. 5 - Espèces nouvelles ou incertaines. Vie et Milieu
Volume: (A)27(3):311-357, figs. 1-21. (for 1977; ii-1979)
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. 1982 Copépodes Harpacticoïdes (Crustacea) des sables fins infralittoraux de Banyuls-sur-Mer. II. Variations saisonnières qualitatives du peuplement. Vie et Milieu
Volume: 30(3-4):269-274, tabs. 1-3. (for 1981; ii-1982, English summary)
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. 1999 Modalités de la prédation des copépodes benthiques par les poissons. The modes of predation on benthic copepods by fishes. Vie et Milieu
Volume: 49(4):301-308. (xii.1999)
Wilson: paper
Bodin, P., J.Y. Bodiou & J. Soyer 1971 Description d'Halectinosoma cooperatum n. sp. (Copepoda Harpacticoida) récoltée sur le littoral Charentais (Atlantique) et sur la côte des Albères (Méditerranée occidentale). Vie et Milieu
Volume: (A)22(1):113-120, figs. 1-3.
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. 1974 Copépodes Harpacticoïdes (Crustacea) des sables fins infralittoraux de Banyuls-sur-Mer. Description d'une forme nouvelle de Diarthrodes (Thomson). Vie et Milieu
Volume: 24(1)a:119-126.
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. 1975 Copépodes Harpacticoïdes (Crustacea) des sables fins infralittoraux de Banyuls-sur-Mer. Description de deux formes nouvelles de Pseudobradya (Sars). Vie et Milieu
Volume: (A)24(2):265-276, pls. 1-4. (iv-1975)
Wilson: paper
Bodiou, J.Y. 1976 Copépodes Harpacticoïdes (Crustacea) des sables fins infralittoraux de Banyuls-sur-Mer. I. Description de la communauté. Vie et Milieu
Volume: (B)25(2):313-330, fig. 1, tabs. 1-4. (xi-1976)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. & R. Rouch 1961 Harpacticoïdes psammiques d'une plage près d'Accra (Ghana). Vie et Milieu
Volume: 11:605-614, figs. 1-43. (i-1961)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. & C. Delamare Deboutteville 1956 Études sur la faune interstitielle des îles Bahamas récoltée par Madame Renaud-Debyser. I. Copépodes et Isopodes. Vie et Milieu
Volume: 7(3):373-396, figs. 1-15. (xii-1956)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. & C. Delamare Deboutteville 1958 Recherches sur la faune interstitielle littorale du Lac Érié. Le problème des glaciations quaternaires. Vie et Milieu
Volume: 8:366-376. (iii.1958)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. 1954 Delamarella arenicola n.g. n.sp. Copépode interstitiel des plages du Roussillon. Vie et Milieu
Volume: 4:111-113, fig. 1.
Wilson: paper
Chappuis, P.A. 1954 Harpacticides psammiques récoltés par Cl. Delamare Deboutteville en Méditerranée. Vie et Milieu
Volume: 4(2):254-276, figs. 1-71.
Wilson: paper
Chappuis, P.A. 1958 Harpacticoïdes psammiques marins des environs de Seattle (Washington, U.S.A.). Vie et Milieu
Volume: 8:409-422, figs. 1-34. (v-1958)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. 1958 Le genre Parastenocaris Kessler. Vie et Milieu
Volume: 8(4):423-432. (iii-1958)
Wilson: paper
Chappuis, P.A. 1959 Biogéographie du genre Parastenocaris. Vie et Milieu
Volume: 9(4):444-453.
Wilson: paper
Fiers, F. 1986 Laophonte posidoniae n. sp. from the Gulf of Calvi (Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae). Vie et Milieu
Volume: 36(1):65-73, figs. 1-5. (iv.1986, French summary.)
Wilson: paper
Feller, R.J. & B.C. Coull 1995 Non-selective ingestion of meiobenthos by juvenile spot (Leiostomus xanthurus) (Pisces) and their daily ration. Vie et Milieu
Volume: 45(1):49-59.
 
Razouls, S. & M. Apostolopoulou 1978 Bilan énergétique de deux populations de Copépodes pélagiques Temora stylifera et Centropages typicus, en relation avec la présence d'une thermocline. Vie et Milieu
Volume: (B)27(1):13-25, figs. 1-2, tabs. 1-6. (iii-1978)
 
Razouls, S., F. De Bovée, C. Razouls & M. Panouse 1994 Are size-spectra of mesozooplankton a good tag for characterizing pelagic ecosystems? Vie et Milieu
Volume: 44(1):59-67, figs 1-6, tabs 1-4.
 
Razouls, C. & A. Thiriot 1968 Mise en évidence des variations d'échantillonage des prélèvements verticaux (filet Nansen). Vie et Milieu
Volume: (B)19(1):197-223, fig. 1, tabs. 1-8. (xi-1968)
 
Razouls, C. & J. Durand 1991 Inventaire des Copépodes planctoniques Méditerranéens. Vie et Milieu
Volume: 41(1):73-78.
 
Razouls, S. 1981

Étude expérimentale de la ponte des Copépodes planctoniques Temora stylifera et Centropages typicus. I. Influence des conditions expérimentales.

Vie et Milieu
Volume: 31(3-4):195-204.
Wilson: paper
Razouls, S. 1983

Étude experimentale de la ponte de deux Copépodes pélagiques Temora stylifera et Centropages typicus. II. Dynamique des pontes.

Vie et Milieu
Volume: 32(1):11-20, figs. 1-4, tabs. 1-5. (v-1983, English summary.) [1982]
Wilson: paper
Razouls, S. 1983 Étude expérimentale de la ponte des Copépodes planctoniques Temora stylifera et Centropages typicus. I. Influence des conditions expérimentales. Vie et Milieu
Volume: 31(3-4):195-204, figs. 1-4, tabs. 1-6. (iii-1983). (English summary).
 
Razouls, C. & S. Razouls 1977 Dimensions, poids sec, valeur calorifique et courbes de croissance de deux populations naturelles de Copépodes planctoniques en Méditerranée. Vie et Milieu
Volume: (B)26(2):281-297, figs. 1-3, tabs. 1-8. (xi-1977)
 
Razouls, C. & S. Razouls 1979 Valeur énergétique de l'échelon secondaire pélagique dans différentes aires marines. Vie et Milieu
Volume: (AB)28-29(1):39-50, figs. 1-3, tabs. 1-3. (iii-1979, English summary).
 
Razouls, S. 1972 Variations annuelles du métabolisme respiratoire de deux Copépodes pélagiques: Temora stylifera et Centropages typicus à Banyuls-sur-Mer (golfe du Lion). Vie et Milieu
Volume: (A)22:95-112, figs. 1-7. (vi-1972)
 
Renaud-Debyser, J. & B. Salvat 1963 Éléments de prospérité des biotopes des sédiments meubles intertidaux et écologie de leurs populations en microfaune et macrofaune. Vie et Milieu
Volume: 14:463-550, figs. 1-15, tabs. 1-15. (xii-1963)
 
Fleeger, J.W. & K.R. Carman 2011 Experimental and genetic studies of meiofauna assess environmental quality and reveal mechanisms of toxicity. Vie et Milieu
Volume: 61(1):1-26.
 
Soltwedel, T., M. Miljutina, V. Mokievsky, D. Thistle & K. Vopel 2003 The meiobenthos of the Molloy Deep (5600 m), Fram Strait, Arctic Ocean. Vie et Milieu
Volume: 53(1):1-14.
 
Songeur, M. 1961 Un nouveau Copépode psammique de Lorraine. Vie et Milieu
Volume: 12(3):483-496, figs. 1-5. (xi-1961)
Wilson: paper
Souza-Santos, L.P., J. Castel & P.J.P. Santos 1995 Feeding rate cycle of the epibenthic harpacticoid copepod Harpacticus flexus: laboratory experiments using fecal pellet counts. Vie et Milieu
Volume: 45(1):75-83.
 
Soyer, J. 1971 Bionomie benthique du plateau continental de la côte catalane française. 3. Les peuplements de Copépodes Harpacticoïdes (Crustacea). Vie et Milieu
Volume: (B)21(2):337-511, figs. 1-21, tabs. 1-26, annexe. (xii-1971)
Wilson: paper
Soyer, J. 1971 Contribution a l'étude des Copépodes Harpacticoïdes de Méditerranée occidentale. 4. Description de deux formes nouvelles: Ectinosoma vervoorti n. sp. et E. pruvoti n. sp. (Ectinosomidae Sars, Olofsson). Vie et Milieu
Volume: (A)22(1):121-132, figs. 1-4.
Wilson: paper
Soyer, J. 1970 Contribution a l'étude des Copépodes Harpacticoïdes de Méditerranée occidentale. 2. Tachidiidae Sars, Lang. Vie et Milieu
Volume: (A)21(2):261-278, figs. 1-5.
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]