Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 65584 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Monchenko, V.I. 1977 O Chernomorskogo podvide Kaspiiskogo tsiklopa - Paracyclops dilatatus ivanegai subsp. n. (Crustacea, Copepoda). On the Black Sea subspecies of the Caspian cyclops Paracyclops dilatatus ivanegai subsp. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1977(3):54-61, figs. 1-15, tab. (27-v-1977, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1978 Halicyclops longispinosus transference to the genus Colpocyclops (Crustacea, Copepoda) and first description of its males. Peremeshchenie Halicyclops longispinosus v rod Colpocyclops (Crustacea, Copepoda) i pervoe opisanie ego samtsov. Vestnik Zoologii
Volume: 1978(5):68-72, figs. 1-2. (4-x-1978, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1978 On a new endemic species of the Black Sea basin Eucyclops persistens sp. n. (Crustacea, Copepoda). Ob endemika Chernomorskogo basseina - Eucyclops persistens sp. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1978(6):50-58, figs. 1-3, tabs. 1-3. (22-xi-1978, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1973 On the Cyclops (Crustacea, Cyclopidae) denomination, synonymy in papers of some native zoologists of the l9 century. O sinonimike naimenovanii tsiklopov (Crustacea, Cyclopidae) v rabotakh nekotorykh o techestvennykh zoologov xix veka. Vestnik Zoologii
Volume: l973(1):43-49. (15-ii-1973, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Representatives of the genus Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) in the Soviet Union. Vestnik Zoologii
Volume: 1:53-60, figs.1-5. (Russian with English abstract).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 On separation the new subfamily Euryteinae subfam. nov. (Crustacea, Copepoda). Ob obosoblenii novogo dlya nauki podsemeistva Euryteinae subfam. n. (Crustacea, Copepoda). Vestnik Zoologii
Volume: 1975(3):48-53, figs. 1-10. (3-vi-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1974 A new Halicyclops (Crustacea, Copepoda) from the Dnieper-Bug estuary. Novii dlya nauki predstavitel' roda Halicyclops (Crustacea, Copepoda) iz Dneprovsko-Bugskogo limana. Vestnik Zoologii
Volume: 1974(3):47-52, figs. 1-10. (23-v-1974, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1976 Two Cyclops new for the fauna of the Soviet Union (Crustacea, Cyclopoidae). Dva novye dlya fauny Sovetskogo Soyuza tsiklopa (Crustacea, Cyclopoidae). Vestnik Zoologii
Volume: 1976(1):54-61, figs. 1-2. (29-i-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Dolgikh, A.V. & L.I. Sazhina 1968 Trochicola entericus Dollf. a parasite of the Black Sea mollusks. Vestnik Zoologii
Volume: 5:52-56. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Dovgal, I.V. 1984 Acineta nitocrae sp. n. (Ciliophora, Suctoria), a commensal of Nitocra hibernica. Vestnik Zoologii
Volume: 4:75-76.
 
Dovgal, I.V. 2002 The new record of Acineta euchaetae (Ciliophora, Suctoria) and comments on the species taxonomy. Vestnik Zoologii
Volume: 36(6): 73-76, 100 (Russian)
 
Dovgal, I.V. 2007 Vladislav Ivanovich Monchenko (to the 75th birthday). Vestnik Zoologii
Volume: 41(3):285-286. [In Ukrainian.]
 
Vekhov, N.V. 1984 Osobennosti ekologii vetvistousykh i veslonogikh rakoobraznykh nekotorykh iskusstvennykh tundrovykh vodoemov. Ecological peculiarities of Copepoda and Cladocera in some artificial water basins in the tundra. Vestnik Zoologii
Volume: 1984(1):52-58, figs. 1-2, tabs. 1-2. (27-i-1984)
 
Vekhov, N.V. & T.P. Vekhova 1995 Hallophylic anostracan species (Copepoda) distribution in the water bodies of Black Sea Biospheric Nature Reserve and its vicinities (Ukraine). Vestnik Zoologii
Volume: 2-3:72-77.
 
Vekhov, N.V. 1989 Rasprostranenie i biotopicheskoe raspredelenie veslonogikh rakoobraznikh semeistva Diaptomidae v vodemakh cubarkticheskogo regiona Evropiy. Occurrence and habitat distribution of crustaceans of the family Diaptomidae in subarctic water bodies of Europe. Vestnik Zoologii
Volume: 1989(5):52-55. (Russian).
Wilson: paper
Vekhov, N.V. 1997 Nizhchi rakoobraznie (Crustacea, Entomostraca) vodoemov polyarnikh pyst'in' i arkticheskikh tyndr na ostrobakh vostochnoi chasti Berentseva Morya. Lower Crustacea (Entomostraca) of polar deserts and arctic tundras of the Eastern Barents Sea islands. Vestnik Zoologii
Volume: 31(1-2):25-32.
Wilson: paper
Sazhina, L.I. 1972 Sootnoshenie polov i prodolzhitel'nost zhizni Chernomorskikh veslonogikh rachkov - Copepoda (Crustacea) v laboratornykh usloviyakh. Ratio of sexes and life longivity of the Black Sea Copepoda (Crustacea) under laboratory conditions. Vestnik Zoologii
Volume: 1972(3):16-19, tabs. 1-2. (26-v-1972, Russian with English summary).
 
Monchenko, V. I. & L.V. Samchyshyna 2009 Conception of crossed populations: application in Cyclopoida taxonomy. Vestnik Zoologii
Volume: 43(3):195-198.
 
Stepanova, L.A. 1982

Rodovaya differentsiatsiya lichinok V kopepoditnoí stadii sem. Diaptomidae (Copepoda, Calanoida). Generic differentation of the diaptomid fifth copepodite instar larvae (Copepoda, Calanoida).

Vestnik Zoologii
Volume: 1982(1):29-34, figs. 1-3. (25-i-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Samchyshyna, L.V. 2001 Copepoda Calanoida of the Shatski Lakes (Ukraine). Vestnik Zoologii
Volume: 35(1):47-51. (In Russian.)
 
Samchyshyna, L.V. 2008 Ecological characteristic of calanoids (Copepoda, Calanoida) of the inland waters of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 42(2):123-128.
 
Samchyshyna, L.V. 2005 Two new records of freshwater calanoid copepods (Copepoda, Calanoida) in the fauna of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 39(3): 58-71..
 
Pashkova, O.V. 1989 Novye nakhodki i osobennosti ekologii Colpocyclops dulcis (Crustacea, Copepoda) v dneprovskikh vodokhranilishchakh. New finds and ecological peculiarities of Colcocyclops dulcis (Crustacea, Copepoda) in the Dnieper Reservoirs. Vestnik Zoologii
Volume: 1989(2):67-68.
 
Parukhin, A.M. & V.N. Lyadov 1981 Parasitofauna nototennievidnykh ryb (Notothenioidea) iz vod Atlanticheskogo i Indi'iskogo Okeanov. Parasitofauna of Notothenioidei from waters of the Atlantic and Indian Oceans. Vestnik Zoologii
Volume: 1981(3):90-94, tab. (1-vi-1981, Russian with English summary.)
 
Samchyshyna, L. 2011 Faunistical overview of calanoid copepods (Crustacea) from continental waters of Ukraine. Vestnik Zoologii
Volume: 45(4):299-305.
 
Shmeleva, A.A. 1979 Sostav i raspredelenie roda Calocalanus (Copepoda, Calanoida) v Indiiskom okeane. Composition and distribution of the genus Calocalanus (Copepoda, Calanoida) in the Indian Ocean. Vestnik Zoologii
Volume: 1979(6):39-44, figs. 1-2, tab. (29-xi-1979, Russian with English summary).
 
Shmeleva, A.A 2005 Discription of the female and rediscription of the male Centropages spinosus (Copepoda, Centropagidae). Vestnik Zoologii
Volume: 39(6):65-69.
 
Shmeleva, A.A. 1987 Novye vidy roda Calocalanus (Copepoda, Calanoida) iz Indiskogo okeana. New species of the genus Calocalanus (Copepoda, Calanoida) from Indian Ocean. Vestnik Zoologii
Volume: 1987(6):8-13. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Alekseev, V.R. 1989 A redescription of the female and a redetermination of the systematic position of Attheyella (Brehmiella) amurensis (Crustacea, Harpacticoida). Pereopisanie samki i utochnenie sistematicheskogo polozheniya Attheyella (Brehmiella) amurensis (Crustacea, Harpacticoida). Vestnik Zoologii
Volume: 1989(1):67-69, figs. 1-2. (27.i.1989). (In Russian.)
Wilson: paper
Boshko, E.G. 1976 O parazitakh i simbiontakh rechnykh rakov reki Sluch' (Dneprovskii bassein). Vestnik Zoologii
Volume: 1976(5):9l. (29-ix-1976, Russian).
Wilson: paper
Gaponova, L.P. 2014 The seasonal population dynamics of the cyclopoid copepods (Cyclopoida, Cyclopidae) in ponds of Kyiv region (Ukraine). Vestnik Zoologii
Volume: 48(4):377-381. Aug 2014
 
Shadrin, N.V. & E.V. Popova 1991

Fenotipicheskoe raznoobrazie v populyatsii Acartia clausi (Copepoda) Sevastopol'sko bukhty.

Vestnik Zoologii
Volume: 1991(1):56-60, fig. 1, tabs. 1-5. (24.i.1991, Russian with English summary).
Wilson: paper
Shedko, M.B. 2004 New species of the parasitic copepod Salmincola mica sp. n. (Lernaeopodidae) from the round whitefish Prosopium cylindraceum (Coregonidae), of the Anadyr River. Vestnik Zoologii
Volume: 38(5):39-45. (Russian)
 
Kurbanova, A.I., A.N. Urazbaev & O.Y. Yusupov 2002 Changes in parasite fauna of certain fish species in the southern Aral Sea under anthropogenic pressure. Vestnik Zoologii
Volume: 36(1):29-34. (Russian.)
 
Davydov, O.N., L.Ya. Seregina, L.V. Strazhnik & L.Ya. Kurovskaya 1982 Osobennosti parazitofauny ryb vodoema-okhladitelya Kievsko TETS-5. Peculiarities of the fish parasite fauna in cooling pond of Kiev Thermoelectric Plant 5. Vestnik Zoologii
Volume: 1982(4):16-20, tabs. 1-4. (27-vii-1982, Russian)
 
Zaitsev, Yu.P. & L.M. Zelezinskaya 1976 Novye dannye o vidovom sostave i rasprostranenii rachkov semeistv Pontellidae i Parapontellidae v otkrytykh vodakh Sredizemnogo morya. New data on species composition and distribution of copepods from the families Pontellidae and Parapontellidae in open water of the Mediterranean Sea. Vestnik Zoologii
Volume: 1976(3):56-61, figs. 1-2, tab. (6-iv-1976, Russian with English summary).
 
Prusova, I.Y. 2003

Adjusted description of Subeucalanus subtennis and Subeucalanus mucronatus males from the Arabian Sea.

Vestnik Zoologii
Volume: 37(2): 61-65. (Russian)
Wilson: PDF
Prusova, I.Y., A.D. Gubanova, N.V. Shadrin, E.K. Kurashova & D.C. Tinenkova 2002 Acartia tonsa (Copepoda, Calanoida): A new species in the Caspian and Azov Seas zooplankton. Vestnik Zoologii
Volume: 36(5): 65-68. (Ukrainian)
 
Urazbaev, A.N. & A.I. Kurbanova 2006 Parasitofauna of fish of the far east complex established in reservoirs of the southern Aral Sea. Vestnik Zoologii
Volume: 40(6):535-540.
 
Uysal, Z. & A. Shmeleva 2004 Two new species of the genus Calanopia (Copepoda, Calanoida, Pontellidae) from the northern Levantine Basin (Mediterranean Sea). Vestnik Zoologii
Volume: 38(4):9-13.
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 2009 Morphological and functional prerequisites of parasitic trend in evolution of Ponto-Caspian Cyclopidae (Copepoda). Vestnik Zoologii Supplement
Volume: 23:139-148. (Russian)
 
Scher, O., D. Defaye, N.M. Korovchinsky & A. Thiéry 2000 The crustacean fauna (Branchiopoda, Copepoda) of shallow freshwater bodies in Iceland. Vestnik Zoologii, Kiev
Volume: 34(6):11-25. (7.xi.2000)
Wilson: paper
Dovgal, I.V. & V.L. Lozowskiy 2008 Limnoricus ponticus sp. n.: a new suctorian species (Ciliophora, Suctorea) from the harpacticoid copepode of genus Tisbe. Vestnik Zoologii.
Volume: 42(2): 167-170 2008 (Russian).
 
Sidorovskiy, S. 2011

New record of the freshwater calanoid copepod Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) in the tract Horila Dolyna (Ukraine).

Vestnik Zoologii.
Volume: 45(3):208.(Ukrainian)
 
Kaletskaya, S.L. 1960 Parazitofauna ryb v ozera Losvida. Parasite fauna of fish of Lake Losvida. Vestsi Akad. Navuk BSSR, Biol. Navuk
Volume: 1960(4): 118-124, tabs. 1-5. (Russian, 30-xii-1960).
 
Kryuchkova, N.M., I.A. Smirnova & V.Kh. Rybak 1981 Pamery tsela u masavykh vidau zoaplanktonu v ozera Narach. Body sizes of dominant zooplankton species of the Lake of Naroch. Vestsi Akad. Navuk BSSR, Biol. Navuk (= Izv. Akad. Nauk BSSR, Seriya Biol. Nauk)
Volume: 1981(4):91-92. (7-viii-1981, Belorussian with English summary.)
 
Martins, M.L. & F.L. Souza Júnior 1995 Controle de crustáceos parasitos de girinos de Rana catesbiana Shaw, 1802. Veterinaria e Zootecnia, Sao Paulo
Volume: 7:135-140.
 
Delgado, P.M., J.P. Mathews Delgado, J. Vega Arenas & R. Ismino Orbe 2011

Massive infestation by Perulernaea gamitanae (Crustacea: Cyclopoida: Lernaidae) in juvenile gamitana, cultured in the Peruvian Amazon.

Veterinaria Mexico
Volume: 42(1):59-64.
 
Kiskaroly, M. 1977 Study of the parasitofauna of freshwater fishes from fish ponds of Bosnia and Herzegovina. Veterinaria, Sarajevo
Volume: 26:195-208.
 
Kiskaroly, M., L. Davidovic, D. Jovicic, P. Koknic & B. Timarac 1980 Most frequent parasites of economically important fish in cyprinid fish ponds of Bosnia and Herzegovina. Veterinaria, Sarajevo
Volume: 29(3-4):571-575.
 
Ziliukiene, V., V. Ziliukas & S. Stankus 2012

Infestation of Argulus foliaceus L. on fish fry reared in illuminated cages.

Veterinarija ir Zootechnika
Volume: 57(79):83-88.
 
Afanasiev, V.I. 1973 Control of Lernea infestation of fish. Veterinariya
Volume: 10:80-82 (Russian)
 
Afanasiev, V.I. 1985 Fish with argulosis. Veterinariya, Moscow
Volume: 1985(9):43-44. (Russian)
 
Yashchuk, V.D. 1974 Intermediate hosts of Philometroides sanguinea. Veterinariya, Moscow
Volume: 7:75-76. (In Russian.)
 
Yashchuk, V.D. 1975 Sinergasilus of herbivorous fish. Veterinariya, Moscow
Volume: 8:64-65. (In Russian.)
 
Yashchuk, V.D. 1976 Argulus infection of carp. Veterinariya, Moscow
Volume: 1976(7):77. (Russian)
 
Sokol'skaya, N.P. & L.D. Zhitineva 1975 Lernaeiosis of pond fish. Veterinariya, Moscow
Volume: 1975(9):79-80. (Russian)
 
Vasil'kov, G.V. & N.G. Kozachenko 1974 The infestation of Pristipoma by crustaceans of the genus Penella. Veterinariya, Moscow
Volume: 9:108-109. (In Russian.)
 
Krotenkov, V.P. 1985 The sources and spreading of bothriocephalosis of the carps. Veterinariya, Moscow
Volume: 12:50-52.
 
Terekhov, P.A. 1976 Parasites of the young of Stizostedion lucioperca and Rutilus rutilus heckeli. Veterinariya, Moscow
Volume: 1976(5):72-73. (In Russian.)
 
Amlacher, E. 1981 Taschenbuch der Fischkrankheiten für Ichthyopathologen. Veterinärmediziner und Biologen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Ed. 7, revised
Volume: 474pp., figs. 1-254.
 
Danyer, E., A.M. Tonay, I. Aytemiz, A. Dede, F. Yildirim & A. Gurel 2014

First report of infestation by a parasitic copepod (Pennella balaenopterae) in a harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the Aegean Sea: a case report.

Veterinarni Medicina
Volume: 59(8):403-407.
 
Svobodova, Z. & J. Kolarova 2004 A review of the diseases and contaminant related mortalities of tench (Tinca tinca). Veterinarni Medicina - UZPI
Volume: 49(1):19-34.
 
Coz-Rakovac, R., I. Strunjak-Perovic, N. Topic Popovic, M. Hacmanjek, E. Teskeredzic & B. Simpraga 2002 Health status of wild and cultured sea bass in the northern Adriatic Sea. Veterinarni Medicina - UZPI
Volume: 47(8):222-226.
 
Valkounova, J. 1983 Biology of cestodes of domestic ducks and wild water birds. Veterinarni Medicina, Prague
Volume: 28(9):549-563. (Czech)
 
Shoshov, D. & V. Kolarova 1977 Action of trichlorfon on Argulus foliaceus and Dactylogyrus extensus in carp. Veterinarnomeditinski Nauk
Volume: 14(8):91-98.
 
Šarušić, G. 1990 Bolesti lubina (Dicentrarchus labrax L.) u uvjetima intenzivnog uzgoja. [Diseases of the cage reared sea bass (Dicentrarchus labrax L.).] Veterinarska Stanica
Volume: 21:159-164. [In Croatian.]
 
Araujo, C.S.O., A.L. Gomes, M. Tavares-Dias, S.M. Sampaio Andrade, A. Belem-Costa, J.T. Borges, M.N. Queiroz & M. Barbosa 2009 Parasitic infections in pirarucu fry, Arapaima gigas Schinz, 1822 (Arapaimatidae) kept in a semi-intensive fish farm in central Amazon, Brazil. Veterinarski Arhiv
Volume: 79(5):499-507.
 
Tavares-Dias, M., F.R. Moraes, E.M. Onaka, E. Campos Filho & P.C.B. Rezende 2007 Changes in blood parameters of hybrid tambacu fish parasitized by Dolops carvalhoi (Crustacea, Branchiura), a fish louse. Veterinarski Arhiv, Tisak
Volume: 77(4):355-364.
 
Canic, J., V. Stojadinovic & N. Zivkovic 1977 Argulus foliaceus L. 1758 the causal agent of deaths of carp offsprings in a fishpond. Veterinarski Glasnik
Volume: 31(4):297-298. [In Serbian; abstracts in English and Russian.]
 
Goldova, M. & M. Breza 1992 Earthworms (Lumbricidae) - actual knowledge from the aspect of veterinary parasitology. Veterinarstvi
Volume: 42(10):379-381.
 
Faith, S.A. & C.A. Miller 2000 A newly emerging toxic dinoflagellate, Pfiesteria piscicida: natural ecology and toxicosis to fish and other species. Veterinary and Human Toxicology
Volume: 42(1):26-29.
 
Branson, E. 1996 Sea lice - clinical signs and treatment. Veterinary Annual
Volume: 36:445-457.
 
Klaphake, E. 2009 Bacterial and parasitic diseases of amphibians. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice
Volume: 12(3):597-608.
 
Roberts, H.E., B. Palmeiro & E.S. Weber III 2009 Bacterial and parasitic diseases of pet fish. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice
Volume: 12(3):609-638.
 
Chang, M.X., P. Nie, B.J. Sun & W.J. Yao 2005 Molecular cloning of TRAF2 binding protein gene and its promoter region from the grass carp Ctenopharyngodon idellus. Veterinary Immunology and Immunopathology
Volume: 105(1-2):105-113.
 
Alvárez-Pellitero, P. 2008 Fish immunity and parasite infections: from innate immunity to immunoprophylactic prospects. Veterinary Immunology and Immunopathology
Volume: 126(3-4):171-198.
 
Raissy, M., F. Fadaeifard, M. Ansari, H. Tajizadegan & R. Hosseini 2010 [Parasites of fish in Sooleghan Lagoon]. Veterinary Journal of Islamic Azad University, Garmsar Branch
Volume: 5(1):143-148. [In Farsi.]
 
Ezz El Dien, N.M. & M.E. Easa 1996 Copepod parasite Clavella uncinata and its pathological effect among Red Sea fish, Sharm el Sheikh, Egypt. Veterinary Medical Journal Giza
Volume: 44(2):221-225.
 
Sanchez-Garcia, N., J.A. Raga & F.E. Montero 2014

Risk assessment for parasites in cultures of Diplodus puntazzo (Sparidae) in the western Mediterranean: Prospects of cross infection with Sparus aurata.

Veterinary Parasitology
Volume: 204(3-4):120-133. 10.1016/j.vetpar.2014.05.013 AUG 29 2014
 
Hayward, C.J., D. Ellis, D. Foote, R.J. Wilkinson, P.B.B. Crosbie, N.J. Bott & B.F. Nowak 2010

Concurrent epizootic hyperinfections of sea lice (predominantly Caligus chiastos) and blood flukes (Cardicola forsteri) in ranched Southern Bluefin tuna.

Veterinary Parasitology
Volume: 173(1-2):107-115.
 
Nithiuthai, S., M.T. Anantaphruti, J. Waikagul & A. Gajadhar 2004 Waterborne zoonotic helminthiases. Veterinary Parasitology
Volume: 126(1-2):167-193.
 
Frost, P. & F. Nilsen 2003 Validation of reference genes for transcription profiling in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis, by quantitative real-time PCR. Veterinary Parasitology
Volume: 118(1-2):169-174.
 
Hemaprasanth, K.P., B. Kar, S.K. Garnayak, J. Mohanty, J.K. Jena & P.K. Sahoo 2012

Efficacy of two avermectins, doramectin and ivermectin against Argulus siamensis infestation in Indian major carp, Labeo rohita.

Veterinary Parasitology
Volume: 190(1-2):297-304. NOV 23 2012  
 
Venmathi Maran, B.A., S.Y. Oh, H.Y. Soh, H.J. Choi & J.G. Myoung 2012

Caligus sclerotinosus (Copepoda: Caligidae), a serious pest of cultured red seabream Pagrus major (Sparidae) in Korea.

Veterinary Parasitology
Volume: 188:355–361.
Wilson: PDF
Leaw, Y.Y., S. Faizah, C. Anil & B.C. Kua 2012

Prevalence, mean intensity and site preference of Caligus rotundigenitalis Yu, 1933 (Copepoda: Caligidae) on cage cultured crimson snapper (Lutjanus erythropterus Bloch, 1790) from Bukit Tambun, Penang, Malaysia.

Veterinary Parasitology
Volume: 187(40972):505-510.
 
Muhd-Faizul, H.A.H., B.C. Kua & Y.Y. Leaw 2012

Caligidae infestation in Asian seabass, Lates calcarifer, Bloch 1790 cultured at different salinity in Malaysia.

Veterinary Parasitology
Volume: 184(1):68-72.
 
Guo, F.C. & P.T.K. Woo 2009 Selected parasitosis in cultured and wild fish . Veterinary Parasitology
Volume: 163(3, Spec. Iss.):207-216.
 
Bondad-Reantaso, M.G., R.P. Subasinghe, J.R. Arthur, K. Ogawa, S. Chinabut, R. Adlard, Z.l. Tan & M. Shariff 2005 Disease and health management in Asian aquaculture. Veterinary Parasitology
Volume: 132(3-4):249-272.
 
Slocombe, J.O.D. 2009 Canada and veterinary parasitology. Veterinary Parasitology
Volume: 163(3):250-261.
 
Scholz, T. 1999 Parasites in cultured and feral fish. Veterinary Parasitology
Volume: 84(3-4):317-335. (1.viii.1999)
 
Hemaprasanth, K.P., A. Raghavendra, R. Singh, N. Sridhar & M.R. Raghunath 2008 Efficacy of doramectin against natural and experimental infections of Lernaea cyprinacea in carps. Veterinary Parasitology
Volume: 156(3-4):261-269.
 
Hayward, C.J., H.M. Aiken & B.F. Nowak 2008 Epizootics of metazoan gill parasites did not threaten feasibility of farming southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) in a trial extending over summer months. Veterinary Parasitology
Volume: 154(1-2):122-128.
 
Dezfuli, B.S., S. Squerzanti, S. Fabbri, G. Castaldelli & L. Giari 2010

Cellular response in semi-intensively cultured sea bream gills to Ergasilus sieboldi (Copepoda) with emphasis on the distribution; histochemistry and fine structure of mucous cells.

Veterinary Parasitology
Volume: 174(3-4):359-365.
 
Mladineo, I., M. Petric, T. Segvic & N. Dobricic 2010

Scarcity of parasite assemblages in the Adriatic-reared European sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata).

Veterinary Parasitology
Volume: 174(1-2):131-138.
 
Saurabh, S., B.R. Mohanty & P.K. Sahoo 2011

Expression of immune-related genes in rohu Labeo rohita (Hamilton) by experimental freshwater lice Argulus siamensis (Wilson) infection.

Veterinary Parasitology
Volume: 175(1-2):119-128.
 
Arzul, I., A. Langlade, B. Chollet, M. Robert, S. Ferrand, E. Omnes, S. Lerond, Y. Couraleau, J.P. Joly, C. Francois & C. Garcia 2011

Can the protozoan parasite Bonamia ostreae infect larvae of flat oysters Ostrea edulis?

Veterinary Parasitology
Volume: 179(1-3):69-76.
 
Hemaprasanth, A. Ravinder Singh, A. Raghavendra, N. Sridhar, M.R. Raghunath & A.E. Eknath 2011

Comparative susceptibility of carp fingerlings to Lernaea cyprinacea infection.

Veterinary Parasitology
Volume: 178(1-2):156-162.
 
Tóro, R.M., A.A.F. Gessner, N.A.J.C. Furtado, P.S. Ceccarelli, S. Albuquerque & J.K. Bastos 2003 Activity of the Pinus elliottii resin compounds against Lernaea cyprinacea in vitro. Veterinary Parasitology
Volume: 118(1-2):143-149.
 
Gronvold, J., S.A. Henriksen, M. Larsen, P. Nansen & J. Wolstrup 1996 Biological control aspects of biological control-with special reference to arthropods, protozoans and helminths of domesticated animals. Veterinary Parasitology
Volume: 64(1-2): 47-64.
 
Slenning, B.D. 2010 Global climate change and implications for disease emergence. Veterinary Pathology
Volume: 47:28-33.
 
Anonymous 2005 Environmental effects of salmon sea lice treatments. Veterinary Record
Volume: 156(17):526.
 
Hart, J.L., J.R.M. Thacker, J.C. Braidwood, N.R. Fraser & J.E. Mattews 1997 Novel cypermethrin formulation for the control of sea lice on salmon (Salmo salar). Veterinary Record
Volume: 140:179-181
 
Braidwood, I. 1997 Control of sea lice on salmon. Veterinary Record
Volume: 140(10):263-264.
 
Scott, P.W. & B. Fogle 1983 Treatment of ornamental koi carp (Cyprinus carpio) infected with anchor worms (Lernaea cyprinacea). Veterinary Record
Volume: 113(18):421.
 
Revie, C.W., G. Gettinby, S.W.J. Reid, J.W. Treasurer & A.N. Grant 2002 Sea lice infestations on farmed Atlantic salmon in Scotland and the use of ectoparasitic treatments. Veterinary Record
Volume: 151(25):753-757.
 
Revie, C.W., G. Gettinby, J.W. Treasurer, A.N. Grant & S.W. Reid 2002 Sea lice infestations on farmed Atlantic salmon in Scotland and the use of ectoparasitic treatments. Veterinary Record
Volume: 151(25):753-757.
 
Richards, R. 1977 Diseases of aquarium fish - 2. Skin diseases. Veterinary Record
Volume: 101:132-135.
 
Fioravanti, M.L., M. Caffara, D. Florio, A. Gustinelli & F. Marcer 2006 A parasitological survey of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) cultured in Italy. Veterinary Research Communications
Volume: 30(1):249-252.
 
Fioravanti, M.L., M. Caffara, D. Florio, A. Gustinelli & F. Marcer 2007 A parasitological survey of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and Gilthead sea bream (Sparus aurata) cultured in Italy (vol 30, pg 249, 2006). Veterinary Research Communications
Volume: 31(2):235-236.
 
Oraic, D. & S. Zrncic 2005 An overview of health control in Croatian aquaculture. Veterinary Research Communications
Volume: 29(Suppl. 2): 139-142,135.
 
Burgu, A. & T. Oguz 1984 Carassius baliklarinin parazitolojik yoklama sonuçlari. The results of parasitological examination of Carassius fishes. Veteriner Fakultesi Dergisi, Ankara Universitesi , Veterinary Journal of Ankara University
Volume: 31:197-206. (In Turkish)
 
Öztürk, M.O. & A. Aydogdu 2003 Karacabey Bayramdere Dalyanı'ndaki kefal balıkları (Mugil cephalus L.)'nda belirlenen metazoon parazitler. Metazoan parasites of grey mullet (Mugil cephalus L.) from Karacabey Bayramdere Lagoon. Veteriner Fakultesi Dergisi, Ankara Universitesi, Veterinary Journal of Ankara University
Volume: 50:53-58. [In Turkish; abstract in English.]
 
Ekingen, G. 1976 Some parasites found on European catfish (Siluris glanis L.) and brown trout (Salmo trutta L.) in Turkey. Veteriner Fakultesi Dergisi, Firat Universitesi
Volume: 3:112-115.
 
Toksen, E., H. Cagirgan & T.T. Tanrikul 1996 Baliklarda gorulen metazoan paraziter hastaliklar. [Common metazoan parasitic diseases of fishes.] Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudurlugu Dergisi
Volume: 20:72-102. [In Turkish.]
 
Dahl, F. 1893 Untersuchungen über die Thierwelt der Unterelbe. VI. Ber. Comm. wiss. Untersuch. dt. Meere
Volume: 1887-1891:149-185, map 1.
 
Giesbrecht, W. 1882 Die freilebenden Copepoden der Kieler Foehrde. VI. Ber. Comm. wiss. Untersuch. dt. Meere
Volume: 1877-1881, Abt. 1: 87-168, pls. 1-12.
Wilson: paper
Keller, M., P. Vitiello & A. Dinet 1983 Bactéries, microphytes et méiofaune de sédiments pollués par l'égout de Marseille. VI. Journées étud. Poll. mar. Méditerr., Monaco
Volume: :821-828, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Khan, T.A., M.E. Wilson & M.T. Khan 2003 Diet of carp (Cyprinus carpio L.) larvae and its influence on plankton in the lakes of Western Victoria. Victorian Naturalist (Blackburn)
Volume: 120(5): 179-186.
 
Bond, N.R. 2004 Observations on the effects of the introduced parasite Lernaea cyprinacea on a lowland population of a small native Australian fish, mountain galaxias Galaxias olidus. Victorian Naturalist, Blackburn
Volume: 121(5):194-198.
 
Haase, J.F. 1903 Records of some Victorian Entomostraca. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 19:148-150, 1 pl.
 
Shiel, R.J. & J.A. Griggs 1998 Aquatic microfauna from Lake Catani and environs, Mount Buffalo National Park. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 115(5):226-230. (x.1998)
 
Shiel, R.J. & J.D. Green 1992 Cyanobacteria: a problem in perspective? Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 109(6):225-232.
 
Shephard, J. 1912 Pondlife. Excursion to the National Park, Wilson's Promontory. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 29:174.
 
Shephard, J. 1916 A visit to Great Lake, Tasmania. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 33:70-75. (ix-1916)
 
Shephard, J., J. Searle & J. Stickland 1919 One year's collecting micro-fauna in Botanic Gardens Lake, Melbourne. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35:79-84. (ix-1918)
 
Searle, J. 1911

Some Victorian Copepoda new to science.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 27(9):174-178, pls. 12-14. 12-i-1911
Wilson: paper
Searle, J. 1912

Some new Victorian Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 28(10):196-198, pls. 3-5. 8-ii-1912.
Wilson: paper
Searle, J. 1912 Excursions to Alphington. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 29:113-114. (xii-1912)
 
Searle, J. 1914

An addition to the Victorian fresh-water Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 30(10):191-192, pl. 10. 5-ii-1914.
Wilson: paper
Searle, J. 1915 Report of an excursion to Nyora. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 32:106. (xii-1915)
 
Searle, J. 1916 J.R. Tovey, Excursion to Cheltenham. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 33:94-95. (xi-1916)
 
Searle, J. 1917

The pond and its inhabitants.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(1):6-11, 19-24. pl. 1. [cladocerans] date is 10-v-1917.
 
Searle, J. 1918 Excursion to Heidelberg. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34:132-133. (i-1918)
 
Searle, J. 1918

One year's collecting micro-fauna in the Botanic Gardens lake.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35(5):79-84.
 
Searle, J. 1918

Crustacea. Excursion to Lake Corangamite and district.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 35(2):26-28. 6-vi-1918
 
Searle, J. 1921 Excursions to the Fitzroy Gardens. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 37:103. (13-i-1921)
 
Searle, J. 1938

Victorian Copepoda.

Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 55(8):136-137, figs. 1-2. (7-xii-1938)
 
Barnard, F.G.H. 1917 Excursion to Riversdale. Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(1):3-5. (v-1917)
 
Chapman, F. & J. Searle 1918 Excursion to Rickett's Point (Beaumaris). Victorian Naturalist, South Yarra
Volume: 34(10):149-150. (7-ii-1918)
 
Mortensen, T. & K. Stephensen 1918 Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16. II. On a gall-producing parasitic copepod, infesting an ophiurid. Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren.
Volume: 69:264-267.
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1972 The sexuality of Aphanodomus (parasitic copepod) and the phenomenon of cryptogonochorism. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren
Volume: 135:7-20, figs. 1-3, pls. 1-2. (xii-1972).
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1962 Parasitic copepods from the west coast of Sweden including some new or little known species. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 124:367-408, figs. 1-9. (14-v-1962).
Wilson: paper
Bresciani, J. 1961 Some features of the larval development of Stenhelia (Delavalia) palustris Brady, 1868 (Copepoda Harpacticoida). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 123:237-247, figs. 1-4, pl. 1. (1.ii.1961)
Wilson: paper
Wolff, T. 1986 Erik M. Poulksen. 14. July 1900 - 12. Januray 1985. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 146:133-139, figs.
 
Lindberg, K. 1950 Liste de Cyclopides (Crustacés Copépodes) recueillis à Bornholm. Additions à la faune du Danemark. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 112: 63-73. (21-ix-1950).
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1951 Antarctic parasitic copepods and an ascothoracid cirriped from brittle-stars. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 113: 171-190, figs. 1-7, pls. 1-2. (23-vii-1951).
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1944 A new copepod (Scambicornus hamatus) parasitic on a Japanese holothurian. Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 359-366, figs. 1-10. (27-vi-1944).
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1943 Acanthochondria bulbosus, a new chondracanthid from the Yellow Sea. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 33-36, figs. 1-4. (20-xi-1943).
Wilson: paper
Larsen, A. & U. Roen 1964 Entomostraca from the Skaftafell area, Iceland. Vidensk. Meddr dansk Naturh. Foren.
Volume: 127: 135-148, figs. 1-4, pl. 18.
 
Kabata, Z. 1964 Revision of the genus Charopinus Kroyer, 1863 (Copepoda: Lernaeopodidae). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 127:85-112, pls. 2-12.
Wilson: paper
Poulsen, E.M. 1939 Investigations upon the parasitic copepod Clavella uncinata (O.F. Müller) in Danish waters. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 102: 223-244, figs. 1-8. (3-v-1939).
Wilson: paper
Poulsen, E.M. 1924 Islandske Ferstvandentomostraker. En okologisk-dyregeografisk Undersogelse. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 78: 81-141, fig. 1, tabs. 1-8.
 
Smidt, E.L.B. 1944 Biological studies of the Invertebrate fauna of the harbour of Copenhagen. vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 107: 235-316, figs. 1-23, tabs. 1-4, diagrams 1-9. (25-vi-1944).
 
Wesenberg-Lund, C. 1896 Biologiske Unders gelser over Ferskvandorganismer. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: (5)7:105-168.
 
Jensen, S. 1905 Faunistisk fortegnelse over de danske ferskvands-Copepoder. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren., Copenhagen
Volume: (6)7: 111-125.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1923

In Memoriam Carl With.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn
Volume: 76: v-xi, portrait.
 
Hansen, H.J. 1902

Echinocheres globosus, n. gen., n. sp., a copepod parasitic in spines of an echinothurid.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, Copenhagen
Volume: 54:437-449, pl. 15.
Wilson: paper
Bresciani, J. 1965 Nauplius 'Y' Hansen. Its distribution and relatitonship with a new cypris larva. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 128:245-258, pl.40.
Wilson: paper
Bresciani, J. & J. Lützen 1974 On the biology and development of Aphanodomus Wilson (Xenocoelomidae), a parasitic copepod of the polychaete Thelepus cincinnatus. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 137:25-63, figs. 1-42.
Wilson: paper
Lutken, C.F. 1893 Slaegten Baculus Lubbock, et Udviklingstrin af Pennella. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: (5)4:73-76.
 
Lützen, J. 1968

Heliogabalus phascolia sp. n., an ectoparasitic copepod of Phascolion strombi (Montagu) off the coast of New England.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 131:209-216, figs. 1-5.
Wilson: paper, PDF
Saemundsson, B. 1911 Bidrag til Kundskaben om de islandske Hydroider. II. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: (7)3(= 63):67-107, figs. 1-6. (8-iv-1911) (Copepoda Parasitica p. 79).
 
Kabata, Z. 1968 Praecidochondria galatheae gen. et sp. nov. (Copepoda, Chondracanthidae) from a Malayan fish. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 131:99-103, figs. 1-4.
Wilson: paper
Jungersen, H.F.E. 1913 Additions and corrections to the paper: On a new gymnoblastic hydroid (Ichthyocodium sarcotretis) epizoic on a new parasitic copepod (Sarcotretes scopeli) infesting Scopelus glacialis Rhdt. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 64:211-214.
Wilson: paper
Jungersen, H.F.E. 1911 On a new gymnoblastic hydroid (Ichthyocodium sarcotretis) epizoic on a new parasitic copepod (Sarcotretes scopeli) infesting Scopelus glacialis Rhdt. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 64:1-34, figs. 1-6, pls. 1-2. (18-xii-1911)
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1940 Some new parasitic copepods (Chondracanthidae and Lernaeopodidae) from western Australia. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 104:87-101, figs. 1-28. (11-vi-1940)
 
Heegaard, P.E. 1949 Notes on parasitic copepods. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 111:235-245, figs. 1-10. (28-x-1949)
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1963 Proposed homology in the spawning apparatus of the decapods and the copepods. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 125:311-320.
Wilson: paper
Heegaard, P.E. 1966 Parasitic copepods from Texas. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 129: 187-197, figs. 1-23.
Wilson: paper, PDF
Bergh, R. 1867 Phidiana lynceus og Ismaila monstrosa. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 1866:97-130, pls. 3-4.
 
Carton, Y. 1967 Description de Nicothoe procircularis n. sp. (Crustacea, Copepoda). Discussion sur la forme mâle. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 130:143-152. (15-xii-1967)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1935 Some endoparasitic copepods found in echinids. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 98:223-228, figs. 1-3. (4-iii-1935)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen as a carcinologist. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:409-417.
 
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen. 10 August 1855 - 26 June 1936. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:v-xii.
 
Levinsen, G.M.R. 1878 Om nogle parasitiske Krebstyr, der snylte hos Annelider. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 1877-1878:351-380, fig. 1, pl. 6.
Wilson: paper
Strake, S. & V. Jermakovs 2000 Alien species in the Baltic Sea. Vides Vestis
Volume: 10(35):13-15. [In Latvian.]
 
Lampadariou, N., I. Karakassis, S. Teraschke & G. Arlt 2005 Changes in benthic meiofaunal assemblages in the vicinity of fish farms in the eastern Mediterranean. Vie et Milie
Volume: 55(2):61-69.
 
Lampadariou, N., M.C. Austen, N. Robertson & G. Vlachonis 1997 Analysis of meiobenthic community structure in relation to pollution and disturbance in Iraklion Harbour, Greece. Vie et Milieu
Volume: 47(1):9-24.
 
Lam Hoai, T., M. Amanieu & G. Lasserre 1985 Microfaune des eaux libres de la Sarrasine, écosystème lagunaire semi-controlé méditerranéen. Vie et Milieu
Volume: 34(4):209-219, figs. 1-4, tabs. 1-3. (x-1985, English summary)
 
Lapernat, P.E. & C. Razouls 2001 Taxonomie et repartition des Copepodes pelagiques profonds de Mediterranee (au large de Malte). Taxonomy and distribution of bathypelagic copepods from the Mediterranean Sea (off Malta). Vie et Milieu
Volume: 51(3):123-129. (In French.)
 
Laubier, L. 1969 Contribution à la faunistique du coralligène. VIII. Sabellacheres drachi sp. n., Copépode ectoparasite de Sabellidae (Annélides polychètes). Vie et Milieu
Volume: (A)19(2):345-351, fig. 1. (ix-1969)
Wilson: paper
Laubier, L. 1959 Présence à Banyuls de Cancerilla tubulata Dalyell, Copépode parasite d'Amphipolis squamata Della Chiaje. Vie et Milieu
Volume: 10:318-319. (viii-1959)
Wilson: paper
Laubier, L. 1961 Contribution à la faunistique du coralligène. V. Herpyllobius arcticus Steenstrup et Lütken, Copépode parasite d'Annélide polychète en Méditerranée occidentale. Vie et Milieu
Volume: 12(2):261-268, fig. 1. (viii-1961)
Wilson: paper
Laubier, L., C. Maillard & G. Oliver 1966 Contribution a l'étude des parasites du 'Griset': Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788). Vie et Milieu
Volume: Ser. A 17(3A):1197-1233, figs.1-3.
Wilson: paper
McCall, J.N. & J.W. Fleeger 1995 Predation by juvenile fish on hyperbenthic meiofauna: a review with data on post-larval Leiostomus xanthurus. Vie et Milieu
Volume: 45(1):61-73.
 
Mazé, R.A. 2004 Seasonal and ontogenetic diet shifts in an intertidal population of Gobius paganellus (Teleostei, Gobiidae) from the Cantabrian coast. Vie et Milieu
Volume: 51(1):1-6.
 
Mazza, J. 1966 Évolution de l'appareil buccal au cours du développement postlarvaire des Aetideidae et des Euchaetidae (Copépodes pélagiques), ses incidences sur le sex-ratio des adultes. Vie et Milieu
Volume: (A)17:1027-1044, figs. 1-7. (iii-1967)
 
Plesa, C. 1969 Un nouveau Cyclopoide interstitiel de la mer de Chine: Heterocyclopina vietnamensis n.g., n.sp. (Crustacea, Copepoda). Vie et Milieu
Volume: (A)19(2):329-344, figs. 1-25, tab. (ix-1969)
Wilson: paper
Nuñes-Ruivo, L. 1953 Copépodes parasites de poissons. Vie et Milieu
Volume: 4(1):1-24, figs. 1-11.
Wilson: paper
Carola, M., C. Razouls & J.L. Pretus 1995 Two relict Tethyan copepods new for the Mediterranean Sea: Exumella polyarthra and Paramisophria ammophila (Copepoda: Calanoida). Vie et Milieu
Volume: 45(2):147-155.
Wilson: paper
Castel, J. 1992 The meiofauna of coastal lagoon ecosystems and their importance in the food web. Vie et Milieu
Volume: 42(2):125-135, figs. 1-2.
 
Defaye, D. & B.H. Dussart 1982 Variations de quelques activités enzymatiques au cours du dévéloppement de Macrocyclops albidus (Crustacé, Copépode). Vie et Milieu
Volume: 31(1):41-47, tab. (v.1982; English abstract.)
Wilson: paper
Galassi, D.M.P. & P. De Laurentiis 2004 Little-known cyclopoids from groundwater in Italy: re-validation of Acanthocyclops agamus and redescription of Speocyclops italicus (Crustacea, Copepoda, Cyclopoida). Vie et Milieu
Volume: 54(4):203-222.
 
Gallo, J.M. 1977 Description du mâle d'Oncaea subtilis Giesbrecht, 1892 (Copepoda, Cyclopoide). Le problème de la détermination des mâles du genre Oncaea. Vie et Milieu
Volume: (A)26(2):275-280, fig. 1, pl. 1, tabs. 1-2. (ix-1977)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. 1950 Contribution à la connaissance des Copépodes du genre Splanchnotrophus Hancock et Norman parasites de Mollusques. Vie et Milieu
Volume: 1(1):1-7, figs. 1-18.
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. 1950 Copépodes parasites des poissons de Banyuls-sur-Mer (1re série). Vie et Milieu
Volume: 1(3):305-309. (= Bull. Lab. Arago, 1(3).)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. 1950 Udonella caligorum Johnston (1835) trématode monogénétique du copépode Caligus minimus Otto. Vie et Milieu
Volume: 1(3):362-363.
 
Delamare Deboutteville, C. 1954 La faune des eaux souterraines littorales des plages de Tunisie. Vie et Milieu
Volume: 4:141-170, figs. 1-15. (ii-1954)
 
Delamare Deboutteville, C. 1954 La faune des eaux souterraines littorales en Algérie. Vie et Milieu
Volume: 4(3):470-503, figs. 1-15. (v-1954)
 
Delamare Deboutteville, C. 1955 Eaux souterraines littorales de la côte Catalane française (mise au point faunistique). Vie et Milieu
Volume: 5(3):408-451, figs. 1-8, tab. 1, addendum, annexe. (ii-1955)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. 1951 Description du mâle du genre Splanchnotrophus Hancock et Norman (Crust. Copepoda). Vie et Milieu
Volume: 2(3):367-370, figs. 1-10.
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L. Euzet 1952 Caractéristiques d'un Squale Pèlerin, Cetorhinus maximus (Gunner). Vie et Milieu
Volume: 3(2):216-217.
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. 1960 Arenopontia subterranea Kunz (Copepoda) présent à Madère. Vie et Milieu
Volume: 11(2):319. (viii-1960)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L. Laubier 1961 Note rectificative. Vie et Milieu
Volume: 11:690. (i-1961)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nuñes-Ruivo 1951

Existence de 'formes biologiques' chez Peniculus fistula (Rudolphi) (Copepoda).

Vie et Milieu
Volume: 2(4):448-458, figs. 1-4.
 
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nuñes-Ruivo 1951

Hydraires épizoïques sur les Copépodes parasites.

Vie et Milieu
Volume: 2(4):421-432, fig. 1.
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nunes-Ruivo 1952 Copépodes parasites des poissons de Banyuls (2me série). Vie et Milieu
Volume: 3(3):292-300, figs. 1-5.
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nunes-Ruivo 1954 Copépodes parasites des poissons Méditerranéens (3e série). Vie et Milieu
Volume: 4(2):201-218, figs. 1-9.
 
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nunes-Ruivo 1955 Echiurophilus fizei n. g. n. sp. Copépode parasite d'un Echiuride d'Indochine. Vie et Milieu
Volume: 6(1):101-112, figs. 1-5. (ix-1955)
Wilson: paper
Delamare Deboutteville, C. & L.P. Nunes-Ruivo 1958 Copépodes parasites des poissons Méditerranéens. (4e série). Vie et Milieu
Volume: 9:215-235, figs. 1-11. (xi-1958)
Wilson: paper
Razouls, C. 1975

Description des appendices buccaux de Mimocalanus distinctocephalus Brodsky, 1950 (Copépoda Calanoidea) et validité de la forme Méditerranéenne de J. Boucher et F. de Bovée, 1970

Vie et Milieu
Volume: (A)24(3):497-504, fig. 1, tabs. 1-4. (vi-1975) (for 1974).
Wilson: paper
Pospisil, P. & D.L. Danielopol 2000 Diversity of groundwater dwelling Cyclopoida (Crustacea, Copepoda) in a Danube wetland in Austria. Vie et Milieu
Volume: 50(3):137-150. (ix.2000)
Wilson: paper
Poli, J.M. & J. Castel 1984 Cycle biologique en laboratoire d'un Copépode planctonique de l'estuaire de la Gironde: Eurytemora hirundoides (Nordquist, 1888). Vie et Milieu
Volume: 33(2):79-86, fig. 1, tabs. 1-2. (vi-1984, English summary.)
 
Schewe, I. & T. Soltwedel 1999 Deep-sea meiobenthos of the central Arctic Ocean: Distribution patterns and size-structure under extreme oligotrophic conditions. Vie et Milieu
Volume: 49(2-3): 79-92.
 
Schachter, D. & A. Champeau 1970 Contribution à l'étude écologique de la Corse. I.- Les Copépodes des eaux stagnantes. Vie et Milieu
Volume: (C)20(1):41-56, fig. 1, map 1. (v-1970)
 
Viñas, M.D. 1992 Proportion des sexes d'Euterpina acutifrons (Dana) (Copepoda: Harpacticoida) au laboratoire et dans deux populations naturelles de milieu tempéré. Vie et Milieu
Volume: 41(4):255-261, figs. 1-2, pl. 1. (i.1992; English summary.)
 
Stock, J.H. & G. Kleeton 1963 Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Roussillon. Vie et Milieu
Volume: 13:681-702, figs. 1-11. (iii-1963)
Wilson: paper
Stock, J.H. & G. Kleeton 1963 Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Roussillon. 2. Lichomolgidae ecto-associés d'Octocoralliaires. Vie et Milieu
Volume: 14(2):245-261, figs. 1-8.
Wilson: paper
Stock, J.H. & G. Kleeton 1963

Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Roussillon. 3. Acontiophorus bracatus n. sp. Un Cyclopoïde Siphonostome associé aux Octocoralliaires.

Vie et Milieu
Volume: 14(3):551-559, figs. 1-18. (xii-1963)
Wilson: paper
Stock, J.H. & S. Weinberg 1986 Pseudanthessius thorelli (Brady, 1880) (Copepoda, Poecilostomatoidea, Pseudanthessidae): redescription et présence en Méditerranée. Vie et Milieu
Volume: 35(2):93-97, figs. 1-28. (i.1986), English summary)
Wilson: paper
Stock, J.H. 1967 Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Roussillon. VII. Sur deux espèces-jumelles de Cyclopoïdes Siphonostomes: Scottocheres elongatus (T. & A. Scott) et S. laubieri spec. nov. Vie et Milieu
Volume: (A)18:203-214, figs. 1-19.
Wilson: paper
Stock, J.H. 1967 Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Roussillon. VI. Sur deux espèces nouvelles de la famille des Spongiocnizonthidae. Vie et Milieu
Volume: (A)18:189-201, figs. 1-24.
Wilson: paper
Stock, J.H. 1965 Copépodes associés aux invertébrés des côtes du Rousillon. V. Cyclopoïdes siphonostomes spongicoles rares et nouveaux. Vie et Milieu
Volume: 16(1b):295-324, figs. 1-9.
Wilson: paper
Veit-Köhler, G. 2000 Habitat preference and sexual dimorphism in species of Scottopsyllus (Copepoda, Harpacticoida) with the description of Scottopsyllus (S.) praecipuus sp. n. from the Antarctic. Vie et Milieu
Volume: 50(1):1-17. (iii.2000)
Wilson: paper
Vidaković, J. 1988 Meio- and Nematofauna from Raša Bay (North Adriatic Sea, Yugoslavia). Vie et Milieu
Volume: 38(3/4):213-220.
 
Rouch, R. 1981 Le système karstique du Baget. 9. La communauté des harpacticides. Richesse specifique, diversité et structures d'abondances de echantillons de dérive au niveau de ruissellement de surface. Vie et Milieu
Volume: 30(3-4):229-241. (for 1980)
Wilson: paper
Plesa, C. 1964 Étude sur la faune interstitielle litorale de la mer Noire. III. Résultats préliminaires des recherches sur la côte Roumaine, avec aperçu spécial sur les Cyclopoides Gnathostomes (Crustacea, Copepoda). Vie et Milieu
Volume: 14(4):775-813, figs. 1-12. (iv-1964)
Wilson: paper
Picard, J.Y. 1962 Contribution à la connaissance de la faune psammique de Lorraine. Vie et Milieu
Volume: 13: 471-505, figs. 1-10. (Xi-1962)
 
Ternengo, S., C. Levron, F. Desidiri & B. Marchand 2005 Parasite communities in European eels Anguilla anguilla (Pisces, Teleostei) from a Corsican coastal pond. Vie et Milieu
Volume: 55(1):1-6. [In English; abstract in French.]
 
Lindberg, K. 1955 Contribution à l'étude de la faune d'eau douce de Corse. Copépodes. Vie et Milieu
Volume: 6:241-247.
Wilson: paper
Montagna, P.A. 1995 Rates of metazoan meiofaunal microbivory: a review. Vie et Milieu
Volume: 45(1):1-9.
 
Moraitou-Apostolopoulou, M. & G. Verriopoulos 1982 Egg laying in two populations of Acartia clausi exposed to different degrees of pollution. Vie et Milieu
Volume: 31(1):65-69. (v-1982, French summary.)
 
Battaglia, B. & B. Volkmann-Rocco 1970 Espèce nouvelle du genre Tisbe de Banyuls-sur-Mer. Vie et Milieu
Volume: (A)20(2):421-437, figs. 1-8, tabs. (iii-1970)
Wilson: paper
Batisse, A. 1992 Acinetiens nouveaux ou mal connus des cotes mediterraneennes francaises. 3. Dentacinetides collini gen. n., sp. n. (Suctoria, Ophryodendrina). Vie et Milieu
Volume: 42(3-4):295-306.
 
Battaglia, B. 1959 Facteur thermique et différenciation saisonnière chez un Copépode Harpacticoïde de la lagune de Venise. Vie et Milieu
Volume: 10:1-13, figs. 1-8. (v-1959)
 
Dussart, B.H. 1966 Copépodes de la faune benthique du Léman. Vie et Milieu
Volume: (B)17(1):283-302, figs. 1-5, tabs. 1-2. (xi-1966)
Wilson: paper
Conway, D.V.P., S.H. Coombs, J.A. Lindley & C.A. Llewellyn 1999 Diet of mackerel (Scomber scombrus) larvae at the shelf-edge to the south-west of the British Isles and the incidence of piscivory and coprophagy. Vie et Milieu
Volume: 49(4):213-220.
 
Lescher-Moutoué, F. 1980 Cyclopidae des eaux souterraines de l'île de Majorque (Espagne). Vie et Milieu
Volume: (C)28-29(1): 83-100, figs. 1-36. (v-1980)
Wilson: paper
Mielke, W. 2001 Cletocamptus retrogressus (Copepoda, Harpacticoida) from irrigation and drainage ditches of the Rhône delta (Camargue, France) a redescription. Vie et Milieu
Volume: 51(1-2):1-9.
Wilson: paper
Humes, A.G. 1957 Deux Copépodes Harpacticoïdes nouveaux du genre Tisbe, parasites des Holothuries de la Méditerranée. Vie et Milieu
Volume: 8(1):9-22, figs. 1-53. (vi-1957)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1957

Octopicola superba n. g., n. sp., Copépode cyclopoïde parasite d'un Octopus de la Méditerranée.

Vie et Milieu
Volume: 8(1):1-8, figs. 1-22. (vi-1957)
Wilson: paper, PDF
Grice, G.D. 1972

A new species of Undinella (Copepoda: Calanoida) from the Mediterranean Sea.

Vie et Milieu
Volume: (A)22(1):87-94, figs. 1-21. (vi-1972)
Wilson: paper
Grice, G.D. & V.R. Gibson 1982

Hatching of eggs of Pontella mediterranea Claus (Copepoda: Calanoida) (1).

Vie et Milieu
Volume: 31(1):49-51. (v-1982, French summary.)
Wilson: paper
Cottarelli, V. & G. Mura 1982 Remarks on the genus Afrolaophonte (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida). Description of three new species. Vie et Milieu
Volume: 31(2):153-161, figs. 1-4, tab. 1. (x-1982, French summary.)
Wilson: paper
Cottarelli, V., M.C. Bruno & R. Berera 1999 Remarks on the genus Ichnusella (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) and description of two species from subterranean freshwater habitats in Latium and Aardinia, Italy. Vie et Milieu
Volume: 49(2/3):129-143. (For 1998; vi-ix.1999)
Wilson: paper
Cottarelli, V., M.C. Bruno & R. Berera 2006 Variazioni sul tema I: Description of Carcinocaris serrichelata, gen. nov., sp. nov., associated with xanthid crabs and new data on distribution of Xanthilaophonte trispinosa (Copepoda: Harpacticoida). Vie et Milieu
Volume: 56(3):203-213.
Wilson: paper, PDF
Feller, R.J. & B.C. Coull 1995 Non-selective ingestion of meiobenthos by juvenile spot (Leiostomus xanthurus) (Pisces) and their daily ration. Vie et Milieu
Volume: 45(1):49-59.
 
Fiers, F. 1986 Laophonte posidoniae n. sp. from the Gulf of Calvi (Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae). Vie et Milieu
Volume: 36(1):65-73, figs. 1-5. (iv.1986, French summary.)
Wilson: paper
Conrad, J.E. 1976 Sand grain angularity as a factor affecting colonization by marine meiofauna. Vie et Milieu
Volume: 26(2)Serie B:181-198.
 

All Other Pages


[ TOP ]