Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69300 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Marinov, T., S. Stokov & M. M'barek 1983 Zoobentos't ot sublitoralnoto pyas'chno i tinesto d'no na Varnenskiya zaliv. The zoobenthos of the sublittoral and muddy bottom of Bay of Varna. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 20:109-133, figs. (12-xii-1983, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1977 Kharpaktikoidi ot tsentralnata chast na iztochnoto kraibrezhie na Atlanticheskiya okean. Harpacticoida from the eastern Central Atlantic coast. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 15:83-98, figs. 1-10. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1978 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelenie na meiobentosa ot B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, 1. Qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea waters. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: :35-49, tabs. 1-3. (22-ii-1978, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1980 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelyane na meiobentosa v B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, II. On the qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea coast, II. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 18:85-93, figs. 1-2, tabs. 1-3. (10-xi-1980, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. & A. Apostolov 1983 Zoogeografiya i ekologiya na Chernomorskite kharpaktikoidi. Zoogeography and ecology of the Black Sea harpacticoids. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 20:135-144. (12-xii-1983, Bulgarian with Russian and English summaries.)
Wilson: paper
Apostolov, A. 1997 The harpacticoids fauna on the body of Pachygrapsus marmoratus and Eryphia spinifrons in Black Sea. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna. Proceedings of the Institute of Fisheries, Varna
Volume: 24:167-170. (For 1996)
Wilson: paper
Naidenov, V. 1969 Beitrag zur Kenntnis der Cladoceren und Copepoden einiger kunstlicher Wasserbecken im Süden der Deutschen Demokratischen Republik. Izvestiya na Zoologicheskaya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 30:71-87, figs. 1-6, tabs. 1-7. (xii-1969)
 
Naidenov, V. 1967 Cladoceren und Cyclopoide Copepoden aus den Grundgewässern Bulgariens. Izvestiya na Zoologicheskaya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 24:97-101. (15-ix-1967)
 
Naidenov, V. 1964 Plankton i dinamika na r'kovodnite planktonni formi v yazovir 'Batak'. Plankton und Dynamik der führenden Planktonformen im Stausee Batak. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 15:151-183, figs. 1-16,tab. 1. (19-iii-1964, Bulgarian with Russian and German summaries.)
 
Naidenov, V. 1964 Razpredelenie i migratsii na zooplanktona v yazovir 'Batak' za periode 1958-1960 G. Verteilung und Migration des Zooplanktons im Stausee 'Batak', während der Periode 1958-1960. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 16:165-190, figs. 1-10, tabs. 1-8. (14-vi-1964, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Naidenov, V. 1964 Zooplankton't na yazovir 'Studen Kladenets'. Das Zooplankton des Stausees Studen Kladenec. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 17:61-77, figs. 1-2, tabs. 1-7. (30-x-1964, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Naidenov, V. 1965 Prinos k'm izuchavaneto na kopepodnata i brankhiopodnata fauna ot kraidunavskite vodoemi V B'lgariya. Beitrag zur Erforschung der Copepoden- und Branchiopodenfauna aus den Bulgarischen Gewässern an der Donau. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 19:203-232, figs. 1-10, tabs. 1-3. (6-ix-1965, Bulgarian with Russian and German summaries.)
 
Naidenov, V. 1966 Razpredelenie i dinamika na Dunavskiya zooplankton mezhdu 845-iya i 375-iya rechen kilomet'r. Verteilung und Dynamik des Zooplanktons in der Donau zwischen dem 845 und 375 Flusskilometer. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 20:5-53, figs. 1-13, tabs. 1-7.
 
Naidenov, V. 1973 Biotsenologichni izsledvaniya b'zkhi stoyashchite vodoemi na Ludogorieto. Biozönologische Untersuchungen der stehenden Gewässer im 'Ludogorie' (nordwest Bulgarien). Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 38:149-181, figs. 1-14, tabs. 1-7. (3-xi-1973, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Gueorguev, V. 1966 Ocherk v'rkhu peshchernata fauna na B'lgariya. Aperçu sur la faune cavernicole de la Bulgare. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 21:157-184, tabs. 1-5. (4-iii-1966, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Valkanov, A. & T. Marinov 1964 Nachtrag zum Katalog der Bulgarischen Schwarzmeerfauna. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 17: 51-59. (30-x-1964, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Naidenov, V. 1966

Katalog der Copepodenfauna Bulgariens.

Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey). Bulgarska Akademiya na Naukite. Sofia
Volume: 21:109-138, figs. 1-5. (4-iii-1966)
Wilson: PDF
Krupa, E.G. & T.S. Stuge 2007 New species of the genus Gigantodiaptomus (Crustacea, Calanoida) from northeastern Kazakhstan. Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Respubliki Kazakhstan Seriya Biologicheskaya i Meditsinskaya.
Volume: 1(259): 18-22.
 
Kutshin, I.V. 1903 Planktonniya izsledovaniya na ozer' Il'men letom' i osen'yu 1902 g. (Plankton studies in Lake Ilmen in summer 1902.) Izvestiya Nikol'skogo Ribovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 7:14-42.
 
Kuchin, I.V. 1901 No Title Available Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 2:
 
Geineman, B.A. 1898 O planktonnykh issledovaniya na ozere Pestov v 1898 gody. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 1:
 
Geineman, B.A. 1902 Untersuchungen des Wigry-Sees im Gouvernement Suwalky hinsichtlich der Biologie und Fischerei in Jahre 1900. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:1-39, 96-97.
 
Geineman, B.A. 1908 Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestowo-See vom Mai 1904 bis Mai 1905, in Verbindung mit den Schwankungen desselben während der vorhergehenden Jahren. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 11:31-68.
 
Arnold, I. 1899 Liste des organismes trouvées dans les eaux des environs de la Station de pisciculture de Nikolsk. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 1:
 
Arnold, I. 1900 Sommer- und Winterplankton einiger Seen der Waldaihöhen und die Nahrung der Fische. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 3:1-38.
 
Arnold, I. 1902 Beobachtingen über die Ernährung der Wildfische in einigen Gewässern der Waldai-Höhen. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:59-70.
 
Arnold, I. 1904 Plankton ozera Pestovo Novgorodskoi rud v 1902-1903 g. Das Plankton des Pestowo-Sees 1902-1903. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 9:13-40, tabs. 1-2.
 
Redikorchev, V. 1902 Faunisticheskie issledovaniya na Nikolskom zavode letom, 1901. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:
 
Skorikov, A.S. 1904 K svedeniyam o planktone o. Pestova. Zur Kenntnis des Planktons des Sees Pestowo. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg (= Aus der Fischzuchtanstalt Nikolsk)
Volume: 9:41-112, figs. 1-12.
 
Wyzer, L.S. 1991 Succession of basic species of zooplankter in Lake Tchany (West Siberia) by gradient salinity. Izvestiya Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Sibirskogo Biologicheskii Zhurnal
Volume: 1991(1):32-35.
 
Berg, L.S. 1920 Bipolarnoe rasprostranenie organismov i pednikovaya epokha. La distribution bipolaire des organismes et l'époque glaciaire. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk
Volume: (6)14:273-302. (Russian with French summary).
 
Smirnov, N.A., E.G. Perueva, T.V. Polyakova & V.D. Fedorov 1997 Estimate of the trophic function of the plant-eating zooplankton of the White Sea. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya
Volume: 1:75-80. (Serial normally translated cover to cover in: Biology Bulletin of the Russian Academy of Sciences.)
 
Shiganova, T.A., E.I. Musaeva, L.A. Pautova & Y.V. Bulgakova 2005 The problem of invaders in the Caspian Sea in the context of the findings of new zoo- and phytoplankton species from the Black Sea. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya
Volume: 2005(1):78-87. (In Russian. English translation in Biology Bulletin 32(1):65-74.)
 
Kurbatova, S.A. 2005 Response of microcosm zooplankton to acidification. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya. Biology Bulletin of the Russian Academy of Sciences
Volume: 2005(1):100-108. (In Russian; English translation in Biology Bulletin 32(1):85-92.
 
Lastochkin, D.A. 1924 Novye i redkie Copepoda i Oligochaeta v faune Ivanovo-Voznesenskoi gubernii. New and rare Copepoda and Oligochaeta from central Russia (Ivanovo-Voznesensk Government). Izvestiya Rossijskogo Gidrologiceskogo Instituta (Bulletin de l'Institut Hydrologique de Russie)
Volume: 9(1):1-22, figs. 1-7. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Muhortova, O.V., N.G. Tarasov & A.I. Fayzulin 2014 Ecological and taxonomic characterization zooplankton anthropogenically transformed lakes (Fedorovskaya, Vasilievsky, the neighborhood Tolyatti) as potential larval feeding amphibians. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):1737-1742.
 
Podshivalina, V.N. 2014 Comparative reservoirs and rivers zooplankton fauna diversity assessment on the dependence of nature factors. Sravnitelnaya otsenka raznoobraziya fauny zooplanktona vodoyemov i vodotokov v zavisimosti ot prirodnyh uslovii. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):1743-1747.
 
Mukhortova, O.V. 2011 Some singularities of distribution of zooplankton species-colonizers in littoral biotopes (macrophyte thickets, pebbly foreshore) of Saratov Reservoir. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 13(1):188-193 (No 39). (Russian)
 
Popov, A.I. 2006 Zooplancton [Zooplankton] of Saratovskoe Reservoir: general data and influence of invasive species. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 8(1):263‑272 (No 15). (Russian)
 
Muhortova, O.V. 2007 The zoofitos of Saratov impouded [impounded] body of water. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 9(4):1007‑1012 (No 22).Russian
 
Bolotov, S.E., A.O. Hayrapetyan & A.V. Krylov 2014 Fauna and homogenization effects of zooplankton species composition mouth area of small tributary of a flatland reservoir in abnormally hot period. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):264-269.
 
Kononova, O.N. 2008 Fauna of planktonic invertebrates (Rotifera, Cladocera, Copepoda) some rivers of the Kirov area. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk.
Volume: 10(2):505‑513 (No 24). (Russian)
 
Tarmakhanov, G.D. 1987 The age changes of the perch's parasitofauna in Chivirkuiskyi Bay of Lake Baikal. Izvestiya Sibirskogo Odteleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1987(3):93-96. (Russian with Engish summary.)
 
Sous, S.M. 1990 Distribution of fish parasites during the regressive moistening phase (on the example of Carassius carassius). Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1:56-61.
 
Gladyshev, M.I. 1990 Daily dynamics of vertical distribution of mass zooplankton species in the Sydinskiy Bay of the Krasnoyarsk Reservoir. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1990(3):78-85.
 
Afanas'eva, E.L. 1960

Nauplial'nye stadii rachka Epischura baicalensis Sars iz ozera Baikal. (Naupliar stages of the copepod Epischura baicalensis Sars from Lake Baikal.)

Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(8):103-112, figs. 1-4, tabs. 1-2. (21-vi-1960, Russian.)
Wilson: paper
Timofeeva, M.V. 1980 O zooplanktone prudov-okhladitelei Barabinskoi GREZ. On the zooplankton in the cooling ponds of the Barabinsk electric-power station. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1980(3):27-35, fig. 1, tabs. 1-6. (4-xii-1980, Russian with English summary.)
 
Vasil'eva, G.L., O.M. Kozhova, N.A. Gosmer, T. Putyatina & E.N. Misharina 1960 Plankton Irkutskogo vodokranilishcha v pervye gody ego sushchestvovaniya. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(10):103-113, figs. 1-2, tabs. 1-3. (16-xi-1960, Russian.)
 
Mazepova, G.F. 1960 Morfologiya stadii metamorfoza u Cyclops kolensis iz ozera Baikal. (Morphology of the stages of metamorphosis in Cyclops kolensis from Lake Baikal.) Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(6):103-115, figs. 1-8, tabs. 1-2. (19-vii-1960, Russian.)
 
Cherepanov, V.V., M.A. Aripova, T.D. Evstigneeva, V.G. Kransnov, I.N. Nadelyaev, A.L. Noritzky & Z.V. Slugina 1987 Reactions of Baikal organisms to small concentrations of toxic matter. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 3:97-103.
 
Shebanova, M.A. 1998 Regularities of seasonal distribution of Calanus glacialis (Copepoda: Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 124(2): 554-562, 839-840, 851 (Russian).
 
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 2001 Patogenic [pathogenic] influence rendered by parasitic copepod Haemobaphes diceraus on Alaska pollock. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 128(1): 287-292, 336, 342 (Russian)
 
Kazachenko, V.N., V.D. Korotaeva & Yu.V. Kurochkin 1972 Paraziticheskie rakoobraznye nekotorykh ryb Tikhogo okeana. Parasitic Crustacea of some fishes of the Pacific Ocean. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovanel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 81:224-238, figs. 1-7, tab. (8-iii-1972)
Wilson: paper
Kun, M.S. 1990 Feeding relationships of planktoneating fishes of the Japan Sea and influence of food competition on the definite populations. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovanel'skogo Instituta RybnogoKhozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 111:153-161, 185, 188.
 
Kurenkov, I.I. 1975 Struktura populatsii Cyclops scutifer Sars v ozerax Kamchatkii. The structure of Cyclops scutifer populations in lakes of Kamchatka. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 97:147-150.
Wilson: paper
Didenko, E.M. 1994 The rational usage of Alaska pollack in view of its infection. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 117:74-85, 189, 193. (Summaries separately paginated pp. 189 & 193.)
 
Shebanova, M.A. 1996 Vertical distribution of Metridia (Copepoda: Calanoida) in south part of Okhotsk Sea in summer and autumn. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 119:282-288, 316, 320. (Summaries separately paginated pp. 316 & 320.)
 
Shaginyan, E.R. 1983 Dinamika chilennosti i vozrastnoi struktury populyatsii Oithona similis (Claus) i Pseudocalanus elongatus (Boeck) v Olyutorskom zalive. Abundance dynamics and age structure of Oithona similis (Claus) and Pseudocalanus elongatus (Boeck) in the Gulf of Olutor. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 106:123-126, figs. 1-2. (14-i-1983, Russian.)
 
Maximenkov, V.V. 1982 Abundance dynamics of Pseudocalanus elongatus Boek. in the Gulf of Korf (the Bering Sea). Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 106:119-122.
 
Kazachenko, V.N. 1975 Paraziticheskie rakoobraznye (Copepoda) ryb tropicheskoi chasti Tikhogo i Indiiskogo okeanov. Parasitic Crustacea (Copepoda) of fishes of the tropical part of the Pacific and Indian oceans. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 98:211-218. (30-xii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Kazachenko, V.N. 1974

Congericola pallidus Beneden (Copepoda: Eudactylinidae) iz raiona Novoi Zelandii.

Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 88:36-41.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. 2008

Influence of parasitic copepods on fish.

Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 154:201-213
Wilson: PDF
Gorbatenko, K.M. 1990 Struktura planktonnykh soobshchestv epipelagiali Okhotskogo morya v letni period. Composition of planktonic community of epipelagial of the Okhotsk Sea in summer. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 111:103-113, 187, figs. 1-3, tab 1. (19.vii.1990, Russian with English summary.)
 
Volkov, A.F., K.M. Gorbatenko & A.Yu. Merzlyakov 2003 Plankton, sostoyanie kormovoi bazy i pitanie massovykh ryb epi- i mezopelagiali Okhotskogo morya v zimne-vesennii period. [Plankton, status of the fodder basis and nutrition of the predominant epi- and mesopelagic fishes of the Sea of Okhotsk in the winter-spring period.] Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 133:169-235. [In Russian.]
 
Avdeev, G.V. 1978 Sistematicheskoe polozhenie roda Tegobomolochus Izawa, 1976 (Copepoda, Cyclopoida). Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 102:119-122. (Russian.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1977 Two new and one known species of parasitic copepods of the Anchistrotos Brian, 1906 genus (Cyclopoida, Taeniacanthidae) from fishes of the Indian Ocean. Dva novykh i odin izvestnyi vid paraziticheskikh kopepod roda Anchistrotos Brian 1906 (Cyclopoida, Taeniacanthidae) ot ryb Indiiskogo okeana. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 101:132-138, figs. l-4. (30-xii-1977, Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1948 The free-living copepods (Copepoda) of the Sea of Japan. Svobodnozhibyshchie veslonogie rachki (Copepoda) Yaponskogo morya. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii. Report on Pacific Ocean Fisheries, Oceanographic Institute
Volume: 130pp.
Wilson: paper
Shebanova, M.A. 1997 Distribution and composition of Metridia okhotensis and Metridia pacifica (Copepoda; Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 122:361-373, 596-597, 606. (Russian)
 
Shebanova, M.A. 1997 Regularities of seasonal distribution of Neocalanus plumchrus, Neocalanus cristatus, Eucalanus bungii (Copepoda; Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 122:342-360, 596, 605-606. (Russian.)
 
Vyalova, G.P. 2002 Variety in chum and pink salmon parasites from Sakhalin Region. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 131:439-459. (Russian)
 
Shebanova, M.A. 2003 Distribution and age structure of Neocalanus plumchrus and N. flemingeri in the spring-summer period in the Sea of Okhotsk. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra (TINRO)
Volume: 135:178-189. [In Russian.]
 
Efimkin, A.Y. 2003 Food habits of salmon in the western Bering Sea during summer and autumn 2002. Izvestiya TINRO
Volume: 134:120-134. (In Russian.)
 
Efimkin, A.Ya., A.F. Volkov & N.A. Kuznetsova 2004 Food habits of Pacific salmon in the Bering Sea during summer and autumn in 2003 and 2004. Izvestiya TINRO
Volume: 139:370-387. (In Russian.)
 
Volkov, A.F., A.J. Efimkin, N.A. Kuznetsova & A.M. Slabinsky 2004 Description of the Bering Sea plankton population (The research conducted by the BASIS Joint Russian-Japanese-U.S. Expedition during the autumn of 2003). Izvestiya TINRO
Volume: 139:282-307. (In Russian.)
 
Volkov, A.F., A.Y. Efimkin, N.A. Kuznetsova & A.M. Slabinskyi. 2004 Characteristic of the Bering Sea plankton community in autumn 2003 (results of Russian-American expedition under the BASIS Program). Izvestiya TINRO
Volume: 139:282-307.
 
Avdeev, G.V., A.V. Smirnov & S.L. Fronek 2001 Interannual dynamics of pollock abundance in the northern Okhotsk Sea in 1990s. Izvestiya Tinro
Volume: 128:207-221.
 
Avdeev, G.V. 2001 The factors causing the invasion of Alaska kollock in the Okhotsk Sea by the parasitic copepod Haemobaphes diceraus. Izvestiya Tinro
Volume: 128:278-286.
 
Kuznetsova, N.A., M.A. Shebanova & L.N. Bohan 2009 The structure of plankton community in summer-autumn period of 2007 and annual dynamics of zooplankton in the eastern Bering Sea. Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 156:218-235. [In Russian; abstract in English.]
 
Bolkov, A.F., N.A. Kuznetsova, E.V. Farley & D.M. Murphy 2009 Composition and distribution of zooplankton and food of Pacific salmon in the eastern Bering Sea in the autumn period of 2003-2008. (results of surveys in the program "BASIS"). Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 158:275-292. [In Russian; abstract in English.]
 
Shebanova, M.A. & V.I. Chuchukalo 2009 Biology of Calanus glacialis in far eastern seas. Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 156:203-217. [In Russian; abstract in English.]
 
Belogurova, L.S. & S.I. Maslennikov 2005 Investigation of meioepifaunal communities on cultured bivalves in Whale Bay, Sea of Japan. Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 140:366-375. [In Russian; abstract in English.]
 
Belogurova, L.S., A.Y. Zvyagintsev & A.V. Moshchenko 2007 Meiofauna fouling communities in the hydraulic structures of the TEC-2 G. cooling system, Vladivostok. Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 150:260-280. [In Russian; abstract in English.]
 
Belogurova, L.S. & A.Y. Zvyagintsev 2006 The dynamics of meio- and macro-fouling in conditions of chronic anthropogenic pollution (Golden Horn Bay, Sea of Japan). Izvestiya TINRO (Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii)
Volume: 144:331-350. [In Russian; abstract in English.]
 
Dzyuban, N.A. 1958 Zooplankton of Tsimlyansk Reservoir. Izvestiya VNIORKH (GosNIORKh) (All-Union Research Institute of River and Lake Fisheries)
Volume: 45:51-74. [In Russian.]
 
Barysheva, A.F. & O.N. Bauer 1957 Parazity ryb Ladozhskogo ozera. (Fish parasites of Lake Ladoga.) Izvestiya Vses. Nauchno-issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz.
Volume: 42:175-226.
 
Barabanshchikov, E.I. 1998 New data on Tropocyclops prasinus (S. Fischer), Cyclopoida, from Primorye region. Izvestiya, TINRO Centre (Tikhookeanskogo Nauchno Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra)
Volume: 123:391-393.
 
Gamulin, T. 1954 Mrijescenje i mrijestilista srdele (Sardina pilchardus Walb.) u Jadranu u 1947-1950. La ponte et les aires de ponte de la Sardine (Sardina pilchardus Walb.) dans l'Adriatique de 1947 à 1950. Izvj. eksp. 'Hvar', Split
Volume: 4(4)C: 1-65, figs. 1-25, tabs. 1-13, map 1.
 
Feibicke, M. 1994 Structural and functional studies on phytoplankton and zooplankton in a hypertrophic brackish inlet (Inner Schlei, West Ostsee). J. Cramer, Berlin & Stuttgart
Volume: 220pp.
 
Patil, C.S. & B.Y.M. Gouder 1983 Freshwater Copepods of Darwad (Karnataka State, India). J. Karnatak University of Science
Volume: 28: 130-141, figs.
 
Kiefer, F. 1955 Naturkunde des Bodensees. 1st edition. J. Thorbecke, Sigmaringen
No Volume Data Available
 
Kiefer, F. 1972 Naturkunde des Bodensees, ed. 2. J. Thorbecke, Sigmaringen
Volume: 210pp.
 
Langlois, T.H. 1954 The Western End of Lake Erie and Its Ecology. J.W. Edwards, Inc., Ann Arbor, Michigan
Volume: 479pp.
 
Delsman, H.C. 1912 De warme zomer van 1911 en het plankton bij de 'Haaks'. Jaarb. Rijksinst. Onderz. Zee
Volume: 1911: 29-34, tabs. 1-2.
 
Breemen, P.J. van 1907 Bijdragen tot de fauna der zuidelijke Noordzee. II. Plankton- Copepoden en -Cladoceren verzameld met de 'Wodan' op de termijnvaarten van November 1902-Mei 1907. Jaarb. Rijksinst. Onderz. Zee
Volume: 1906:103-110.
 
Breemen, P.J. van 1904 Het plankton der Noordzee in 1903. Jaarb. Rijksinst. Onderz. Zee
Volume: 1903:52-59, tabs. 1-4.
 
Redeke, H.C. 1906 Verslag omtrent onderzoekingen over het voedsel van eenige visschen. Jaarb. Rijksinst. Onderz. Zee
Volume: 1905: 88-120, tabs.
 
Hodgson, J.R., S.A. Lyden, P.J. Anders & C.P. Frigo 1987 Biota of clear-water acid lake. Jack-Pine Warbler
Volume: 65(1-2):3-13.
 
Brander, F.G. 1751 Dissertatio historico-oeconomica, de regia piscatura Cumöensi. Jacob Merckell, Aboae
Volume: i-vi, 1-49, pls. 1-2.
 
Rahman, M.A. & M.E. Huda 2012 Study of the seasonal variations in physicochemical and biological aspects of the Padma River at Paturia Ghat, Manikganj. Jahangirnagar University Environmental Bulletin
Volume: 1:55-66. 
 
Poppe, S.A. & A. Mrázek 1895 Entomostraken des Naturhistorischen Museums in Hamburg. 1. Die von Herrn Dr. F. Stuhlmann auf Zanzibar und dem gegenüberliegenden Festlande gesammelten Süsswasser-Copepoden. Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten
Volume: 12:3-20.= (125-134).
Wilson: paper
Poppe, S.A. & A. Mrázek 1895 Entomostraken des Naturhistorischen Museums in Hamburg. 2. Entomostraken von Süd-Georgien. Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten
Volume: 12:135-138, pl. 1.
Wilson: paper
Poppe, S.A. & A. Mrázek 1895 Entomostraken des Naturhistorichen Museums in Hamburg. 3. Die von Herrn Dr. H. Driesch auf Ceylon gesammelten Süsswasser-Entomostraken. Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten
Volume: 12:139-142, pl. 1.
Wilson: paper
Kritscher, E. 1989 Zur Kenntnis der Ekto- und Endoparasiten del Seelaube Chalcalburnus chalcoides mento (Agassiz 1832), (Pisces, Cyprinidae) aus dem Altersee, Oberösterreich. Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines Gesellschaft für Landeskunde, Teil I, Abhandlungen
Volume: 134(1):245-254.
 
Ustaoğlu, M.R. 1982 Vertical migration of crustacean plankton in Piburger See (Tyrol, Austria). Jahresbericht der Abteilung Limnologie, Institut für Zoologie, Universität Innsbruck
Volume: 8:70-82.
 
Hoppenheit, M., D. Siebers & V. Dethlefsen 1981 Statistische Auswertung von Untersuchungen zur Schadstoffwirkung. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1980:52-53. (Abstract.)
 
Bartsch, I., M. Elbrachter, K. Hulsemann & H. Kapp 1986 Uberregionale Untersuchungen. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1985:95-96.
 
Bartsch, I., M. Elbrachter, R. Haass, H. Kapp & K. Schul 1983 Uberregionale Untersuchungen. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:79-80.
 
Greve, W. 1987 Zooplankton der Deutschen Bucht. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1986:46-48.
 
Greve, W. 1988 Populations Dynamik von Meso- und Makrozooplankton in der Deutschen Bucht. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1987:49-51.
 
Andres, H.G., I. Bartsch, K. Riemann-Zurneck & K. Schulz 1983 Ubriger Nordatlantik. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:74-75.
 
Andres, H.G.,M. Elbrachter, R. Haass, G. Hartmann-Schroder & K. Hulsemann 1983 Sudwestlicher Atlantik und Antarktis. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:76-79.
 
Anonymous 1970 Abteilung Physiologie. Sprungbewegungen bei Cyclops strenuus. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1969:64-65, fig. 29.
 
Anonymous 1967 Abteilung Planktologie. Zooplanktonstudien im Nordatlantik. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1966:49-51, fig. 27.
 
Anonymous 1967 Abteilung Zoologie. Neuere Untersuchungen über die sandlebende Mikrofauna des Eulitorals. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1966:17-19, figs. 9-10.
 
Anonymous 1965 Abteilung Zoologie. Kulturexperimente an dem Harpacticiden Tisbe n. sp. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1964:20
 
Uhlig, G. 1986 Massenzüchtung von Copepodenlarven als kebendfutter. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1985:48-50.
 
Uhlig, G. 1983 Verteilung von Noctiluca in der Deutschen Bucht. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:32-33.
 
Haass, R. & K. Hulsemann 1983 Aquatoriale Auftrieb. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:75.
 
Schwenzer, D.E. & H.P. Bulnheim 1991 Enzymelektrophorese von Arten der Gattung Tisbe. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1990:15-17, figs. 5-6.
 
Drebes, G. 1986 Parasitische Dinophyten auf Copepodeneiern. Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1985:25-26.
 
Möbius, K. 1874 Zoologische Ergebnisse, 9. Copepoden und Cladoceren. Jahresberichte der Commission zur Wissenschaftlichen Untersuchungen der deutschen Meere in Kiel, 1872-73.
Volume: 2:269-276, pls. 7-8. (not 1875)
Wilson: paper
Chun, C. 1896 Zur Biologie der pelagischen Süsswasserfauna. Jahresberichte der Schles. Gesellech. fur Vaterl. Kultur. Naturw. Abt. Zool. Bot. Sect.
Volume: 70:80-83.
 
Zacharias, O. 1885

Die Ergebnisse einer zweiten faunistischen Exkursion an den grossen und kleinen Koppenteich.

Jahresberichte der Schles. Gesellsch. fur Vaterl. Kultur.
Volume: 42:
 
Herbst, H.V. & V. Herbst 1978 Die Gelpe, zur Limnologie eines Bachsystems. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal
Volume: 31:95-104.
Wilson: paper
Dobat, K. 1975 Die Höhlenfauna der Schwäbischer Alb mit Einschluss des Dinkelberges, des Schwarzwaldes und des Wutachgebietes. Jahreshefte der Gesellschaft fur Naturkunde in Württemberg
Volume: 130: 260-381, figs. 1-48. (15-xii-1975).
 
Maier, G. 1987 Limnologische Untersuchungen zur Eutrophierung flussnaher Baggerseen. 3. Untersuchungen zum Rotatorien, um Crustaceanplankton in fünf Baggerseen unterschiedlicher Trophie. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg
Volume: 142:243-265.
 
Lampert, K. 1893 Bemerkungen zur Susswasser Fauna Wurttenbergs. Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg
Volume: 49:102-109.
 
Lampert, K. 1896 Das Thierleben unserer Seen im Winter. Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg
Volume: 52:103-104.
 
Piesbergen, F. 1886 Die Ekto- und Endoparasiten von Welchen Die in Der Umgebung von Tübingen Lebenden Fische Bewohnt Werden. Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg
Volume: 42: 73-88, pl. 2.
 
Vosseler, J. 1886 Die freilebenden Copepoden Württembergs und angrenzender Gegenden. Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg
Volume: 42:167-202, pls. 4-6.
Wilson: paper
Seifried, S. 2002 Evolution of the maxilliped within Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). 95. Jahresversammlung der DZG in Halle 2002. Zoology
Volume: 105:95.
 
Dakin, W.J. 1934 The plankton calendar of the continental shelf of the Pacific coast of Australia at Sydney, compared with that of the Irish Sea. James Johnstone Memorial Volume, Lancashire Sea Fishery Laboratory
Volume: :164-175.
 
Iwasaki, N., M. Takeda, S. Nishida, M. Murano, C. Vallet & M. Iwai 2001 Bathybenthic fauna of the Nankai Trough off Muroto observed using a deep seafloor observatory. 2. Crustacea. JAMSTEC Journal of Deep Sea Research
Volume: 18:217-224.
Wilson: paper
Lindsay, D.J. 2003 Carbon and nitrogen contents of mesopelagic organisms: results from Sagami Bay, Japan. JAMSTEC Journal of Deep Sea Research
Volume: 22: 1-13
 
Kikuchi, T., T. Toda, T. Nemoto & S. Ohta 1990 Preliminary survey on the deep-sea near bottom zooplankton by means of deep-sea submersible 'SHINKAI 2000'. JAMSTEC Journal of Deep Sea Research Special Issue (1990)
Volume: :115-122.
 
Takayanagi, K., K. Nishiuchi, K. Yokouchi & K. Miyaji 2006 A possible collaboration with China on marine ecosystem research in the East China Sea. Japan Agricultural Research Quarterly
Volume: 40(1):59- 64.
 
Fujioka, Y., T. Shimoda & C. Srithong 2007 Diversity and community structure of macrobenthic fauna in shrimp aquaculture ponds of the Gulf of Thailand. Japan Agricultural Research Quarterly
Volume: 41(2):163-172.
 
Liu, W., A. Tanimura, K. Yamada, H. Toyohara, L. Chew, Y. Hanamura, T. Okutsu & K. Tanaka 2015 Occurrence of cellulose activities in planktonic crustaceans inhabiting mangrove areas in Malaysia. Japan Agricultural Research Quarterly
Volume: 49(3):293-299. JUL 2015
 
Tanaka, O. 1964

Two small collections of copepods from the Antarctic.

Japanese Antarctic Research Expedition 1956-1962,Scientific Reports
Volume: Series E(22):1-20, pls. 1-8. (xii-1964).
Wilson: paper
Sougawa, H., S. Shimode, T. Hashimoto & T. Kikuchi 2008 Potential use of meiofauna and free-living nematodes for sediment quality assessment in the Manazuru Port, Sagami Bay, Japan. Japanese Journal of Benthology
Volume: 63:11-22.
 
Tsubaki, K., M. Takeda, Y. Morii & J. Hashimoto 2012

Feeding habits of the macrourid fish, Caelorinchus anatirostris from the upper continental slope southwest of Nagasaki, Japan.

Japanese Journal of Benthology
Volume: 67(1):9-14.
 
Ogasaka, R. 2002 Seasonal change and regional difference in occurrence of copepod-infected limpets, Patelloida saccharina lanx Reeve. Japanese Journal of Benthology
Volume: 57:71-74. [In Japanese; abstract in English.]
 
Tsujino, M. & M. Uchida 2011

Effects of a macroalgal mat (Ulva spp.) on the epibenthic meiofauna of an intertidal sand flat in Hiroshima Bay, western Japan.

Japanese Journal of Benthology
Volume: 65(2):90-97. (Japanese)
 
Yamamoto, G., T. Kashimura, S. Yoshida & T. Sekino 1969 Hydrobiological notes in Shimokita Peninsula, with special regard to the plankton and fish distribution. Japanese Journal of Ecology, Kyoto
Volume: 19(6):246-254, figs. 1-2, pls. 1-7, tabs. 1-8. (xii-1969, Japanese with English summary).
 
Watanabe, T. 1967 Plankton and its vertical distribution of Lake Suigetsu in summer. Japanese Journal of Ecology, Kyoto
Volume: 17:100-104, figs. 1-5. (vi-1967, Japanese with English summary).
 
Mashiko, K. 1954 A note on the brackish-water copepods. Japanese Journal of Ecology, Kyoto
Volume: 2(2):35-41.
 
Noda, M., K. Gushima & S. Kakuda 1990 Growth-related changes in feeding patterns of the pomacentrid fish Abudefduf vaigiensis at Kuchinoerabu Island. Japanese Journal of Ecology, Kyoto
Volume: 40(1):7-17.
 
Takahashi, H., K.H. Chang & T. Hanazato 2006 Acute toxicity of the insecticide diazinon and carbaryl to calanoid and cyclopoid Copepoda (Eodiaptomus, Mesocyclops and Thermocyclops) in different life stages. Japanese Journal of Environmental Toxicology
Volume: 9(2):133-139.
 
Takeda, N. 1949 Some abnormalities found in the marine copepod, Tigriopus japonicus Mori. Japanese Journal of Genetics
Volume: 24(5-6):125-128, figs. 1-3.
Wilson: paper
Nagasawa, T. 1993 Planktonic larvae and pelagic juveniles of the rockfish, Sebastes minor (Scorpaenidae). Japanese Journal of Ichthyology
Volume: 40(1):87-97.
 
Nagasawa, K. 1985 Comparison of the infection levels of Lepeophtheirus salmonis (Copepoda) on chum salmon captured by two methods. Japanese Journal of Ichthyology
Volume: 32(3):368-370. (28-x-1985, Japanese Summary)
Wilson: paper
Nakamura, I. 1969 Instar analysis of Eodiaptomus japonicus of Araike Pond (2nd Report). Japanese Journal of Limnology
Volume: 30(2):68-80, figs. 1-4, tabs. 1-3. (vi-1969, Japanese with English Summary).
 
Tomikawa, T. 1971 Ecological studies of a freshwater copepod, Sinodiaptomus volkanoni Kiefer. II. Metamorphosis, growth, seasonal and geographical distribution. Japanese Journal of Limnology
Volume: 32(2):32-39, figs. 1-4, tabs. 1-3. (ix-1971, Japanese with English summary).
 
Tomikawa, T. 1972 Ecological studies of a fresh-water copepod, Sinodiaptomus volkanovi Kiefer. III. Seasonal change of body size. Japanese Journal of Limnology
Volume: 33(4):92-96, figs. 1-4. (xii-1972)
 
Kawamura, Teruyoshi 1969

Effect of recent acidification of water on the plankton organisms in Lake Toya, Hokkaido.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 30(3):87-97, figs. 1-4, tabs. 1-3. (x-1969, Japanese with English summary).
 
Kawamura, Teruyoshi 1960

Plankton succession of Lake Nukabira, an artificial lake in Hokkaido, for five years after being impounded.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 21(3-4):151-164, fig. 1, tabs. 1-5. (xi-1960)
Wilson: paper
Kawabata, K. 1986 Food relations around planktonic crustaceans. Japanese Journal of Limnology
Volume: 47(2):196-197. (Japanese.)
 
Kawabata, K. 1989 Seasonal changes in abundance and vertical distribution of Mesocyclops thermocyclopoides, Cyclops vicinus and Daphnia longispina in Lake Biwa. Japanese Journal of Limnology
Volume: 50(1):9-13. (Japanese summary.)
Wilson: paper
Kawabata, K. 1993 Mortality rate of Eodiaptomus japonicus (Copepoda, Calanoida) in Lake Biwa. Japanese Journal of Limnology
Volume: 54(2):131-136.
Wilson: paper
Kawabata, K. & J. Urabe 1996 Population dynamics of planktonic Crustacea studied during BITEX '93. Japanese Journal of Limnology
Volume: 57(4)2:545-552.
 
Kawabata, K. & D. Defaye 1993

Description of planktonic copepods from Lake Kahoku-gata, Japan.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 55(2):143-158.
Wilson: paper, PDF
Higuti, M. 1968 Limnological studies of a reservoir, Lake Yabara-ko, Okayama Prefecture. (2). Japanese Journal of Limnology
Volume: 29(1):13-20, figs. 1-3, tab. 1. (v-1968, Japanese with English summary.)
 
Hirai, K.I. 1970 A quantitative relationship between zooplankters and attached animals on aquatic plant in the littoral zone of Lake Biwa. Japanese Journal of Limnology
Volume: 31:1-14, fig. 1, tabs. 1-7. (iv-1970, Japanese with English summary).
 
Watanabe, T. 1965 Planktons of Okutadami reservoir and Tagokura reservoir in Tadami River basin. Japanese Journal of Limnology
Volume: 26:99-105, fig. 1, pls. 1-2, tabs. 1-2. (xi-1965, Japanese.)
 
Watanabe, T. 1966 Plankton of Daizabôzu-ike Pond and Rondenga-ike Pond in the Iizuma heights, Naganô Prefecture. Japanese Journal of Limnology
Volume: 27:30-39, figs. 1-5. (iii-1966, Japanese with English summary.)
 
Seto, T. 1942 Biological notes on the brackish water Lake Kodoko on the Japan Sea coast of Korea. Japanese Journal of Limnology
Volume: 11(3):85-88.
 
Okamoto, K. & S. Horie 1983 On the zooplankton of Lake Baikal: a preliminary report. Japanese Journal of Limnology
Volume: 44(1):59-64, fig. 1, tabs. 1-2. (Japanese Summary.)
 
Ohtaka, A., N. Mori & S. Saito 1996 Zooplankton composition in the Tsugaru-Juniko Lakes, northern Japan, with reference to predation impact. Japanese Journal of Limnology
Volume: 57(1):15-26. (iii.1996)
Wilson: paper
Sato, R. 1951 On the fauna and flora in the acidified water of Lake Tazawa during the summer months of 1948. Japanese Journal of Limnology
Volume: 15(3-4):96-104, figs. 1-3. (xi-1951, Japanese with English summary).
 
Sato, Tsukini 1941

Biological notes on the brackish water Lake Kodoko on the Japan Sea coast of Korea.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 11(3):85-88. (xii-1941, Japanese.)
Wilson: PDF
Ohtaka, A., C. Yamazaki & S. Nohara 2008 Faunal composition and distribution of invertebrates in snow at heavy snowfall area with 'Akashibo' red snow phenomenon in Aomori Prefecture, northern Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 69(2):107-119. [In Japanese; abstract in English.]
 
Yamamoto, K. 1941 The plankton of Lake Husenko of northern Korea. Japanese Journal of Limnology
Volume: 11(3):108-116, fig. 1, tabs. 1-6. (xii-1941, Japanese.)
 
Yamamoto, K. 1944 The plankton of Tenti and Santien of Mt. Hakuto. Japanese Journal of Limnology
Volume: 13(4):167-170, figs. 1-2, tab. 1. (ii-1944, Japanese.)
 
Yamada, Y., T. Ueda, T. Koitabashi & E. Wada 1998 Horizontal and vertical isotopic model of Lake Biwa ecosystem. Japanese Journal of Limnology
Volume: 59(4):409-427.
 
Chiba, S. 1966 Limnological study on Ono reservoir (Second report). Japanese Journal of Limnology
Volume: 27:162-170, tabs. 1-3. (xi-1966, Japanese with English summary.)
 
Chikuchi, Y., S. Ueda, K. Kondo, Y. Seike & O. Mitamura 2004 Occurrence characteristics of zooplankton in brackish Lake Obuchi, Aomori Prefecture, Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 65(3):215-223. (In Japanese)
 
Ishida, T. 1993

Rare copepods from fresh and brackish waters in Japan.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 54(3):163-169. (In Japanese with English abstract.)
Wilson: paper, PDF
Ishida, T. 1994 Copepods in the upper reaches of the Tama River, Tokyo, Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 55(2):125-129. (in Japanese; English abstract.)
Wilson: paper
Ishida, T. 1995 Copepods in the floodplain waters of Japan. I. Shiribetsu River Basin, Hokkaido, northern Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 56(4):297-302. (In Japanese; English abstract.)
Wilson: paper
Ishida, T. 1995 Redescription of Attheyella coiffaiti Chappuis and A. coreana Miura (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) from Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 56(2):87-94.
Wilson: paper
Ishida, T. 1997 Eucyclops roseus, a new Eurasian copepod, and the E. serrulatus-speratus problem in Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 58(4):349-358.
Wilson: paper
Inoue, S. 1968 Copepoda and Cladocera in the Uryu-numa moor, Hokkaido. Japanese Journal of Limnology
Volume: 29(4):148-155, figs. 1-4, tabs. 1-2. (xii-1968, Japanese with English summary.)
 
Ito, Takashi 1950 Stochastical discussion on the species of the freshwater copepodean genus Acanthodiaptomus of Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 14(4):169-177, figs. 1-2, tabs. 1-5. (v-1950)
 
Ito, Takashi 1960 Groundwater copepods from the western part of Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 21(3-4):131-140. (xi-1960)
Wilson: paper
Ito, Takashi 1955 Inland water Copepoda of the Tokara Islands, with a note on the inland water Copepoda of the Loochoo Islands. Japanese Journal of Limnology
Volume: 17(2):55-64. (vi-1955; in Japanese, English abstract.)
Wilson: paper
Sheveleva, N.G., G.I. Pomazkova & N.G. Melnik 1995 Eco-taxonomical review of Rotatoria, Cladocera, Calanoida and Cyclopoida of Lake Baikal. Japanese Journal of Limnology
Volume: 56(1):49-62.
 
Taira, M. 1989 Species composition and feeding habits of crustacean plankters in the pools of high moors. Japanese Journal of Limnology
Volume: 50(4):333-339. (Japanese with English summary.)
 
Taira, M. 1995 Relationship between amount of seston and species composition of crustacean plankters in the pools of high moor. Japanese Journal of Limnology
Volume: 56(3):233-236.
 
Taira, M. 2000 Biomass and species composition of crustacean plankton in the pools of Ozegahara Moor. Japanese Journal of Limnology
Volume: 3:233-239. (Japanese)
 
Taira, M. & K. Hogetsu 1987 Species composition of phyto- and zooplankton communities in fertilized and non-fertilized paddy fields. Japanese Journal of Limnology
Volume: 48(2):77-83. (Japanese with English summary.)
 
Tamura, T. 1952 Physical, chemical and plankton observations of the brackish water Lake Jusangata in the winter of 1949. Japanese Journal of Limnology
Volume: 16(1):6-14. (iv-1952)
 
Tamura, T. & A. Fuji 1949 Vertical distribution of plankton in Lake Shikotsu of Hokkaido. Japanese Journal of Limnology
Volume: 14(3):133-140, tab. 1. (xi-1949)
 
Reid, J.W. & T. Ishida 1996 Two new species of Gulcamptus (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) from North America. Japanese Journal of Limnology
Volume: 57(2):133-144.
Wilson: paper
Horasawa, I. 1932 The relation between the periodicity of plankton and the nature of the water in Sotobori and Senshun-ike pond. Japanese Journal of Limnology
Volume: 2:29-43, figs. 1-4, tabs. 1-9. (In Japanese.)
 
Kikuchi, K., Y. Enokida & H. Tateno 1942

Seasonal change of the vertical distribution of plankton in Lake Biwa.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 12(2):63-72, fig. 1, tabs. 1-7. (ix-1942, Japanese.)
Wilson: PDF
Kikuchi, K. 1931

The vertical distribution of zooplankton in Lake Suigetu in relation to the dissolved oxygen.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 1:32-37, figs. 1-5. (Japanese.)
Wilson: PDF
Kikuchi, K. 1933 Copepoda of Iturup Island. Japanese Journal of Limnology
Volume: 3:16-17. (In Japanese.)
Wilson: paper
Kikuchi, K. 1934

Copepods from Kunasiri-sima. (Kunasiri Island)

Japanese Journal of Limnology
Volume: 3:109-110, figs. 1-3. (Japanese.)
Wilson: PDF
Miyajima, T. 1992 Recycling of nitrogen and phosphorus from the particulate organic matter associated with the proliferation of bacteria and microflagellates. Japanese Journal of Limnology
Volume: 53(2):133-138.
 
Miura, T. & K. Naka 1970 Some problems in a numerical treatment of netted plankton samples. Japanese Journal of Limnology
Volume: 31:83-95, figs. 1-2, tabs. 1-5. (xi-1970, Japanese with English summary).
 
Mizuno, T. 1957 The plankton and the environmental conditions of the freshwater ponds on the coast of the Inland Sea. Japanese Journal of Limnology
Volume: 19:72-76. [In Japanese.]
Wilson: paper
Mizuno, T. 1963 A limnobiological study of the volcanic lakes on Mt. Kirishima and in the southern part of Kyushu. Japanese Journal of Limnology
Volume: 24(1/2):22-33. [In Japanese; English summary.]
Wilson: paper
Mizuno, T. 1961 Hydrobiological studies on the artificially constructed ponds ('Tamé-ike' ponds) of Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 22:67-192.
Wilson: paper
Mizuno, T. 1959 The vertical distribution of plankton in Lake Otori-ike. Japanese Journal of Limnology
Volume: 20(2):145-150. [In Japanese]
Wilson: paper
Mizuno, T. 1959 The chemical quality of water and the plankton of some ponds in the western suburbs of the city of Yamagata. Japanese Journal of Limnology
Volume: 20(4):181-184. [In Japanese.]
Wilson: paper
Khan, M.A. & C. Ejike 1984 On invertebrate fauna of Benue and Plateau waters, Nigeria. 1. Preliminary check-list of zooplankton. Japanese Journal of Limnology
Volume: 45(1):79-80.
 
Arakawa, T., N. Yoshida, K. Yoshizawa & K. Hirabayashi 1998 Annual and seasonal changes in zooplankton community structure of Lake Kawaguchi, Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 59(1):69-78.
 
Hanazato, T., T. Arakawa, M. Sakuma, K.H. Chang & T. Hyeon 2001 Zooplankton community in Lake Suwa: Community structure and its role in the ecosystem. Japanese Journal of Limnology
Volume: 62(2): 151-167 (Japanese).
 
Hanazato, T. & S. Nohara 1992 Seasonal succession and vertical distribution of zooplankton in Lake Ozenuma. Japanese Journal of Limnology
Volume: 53(1):55-63.
 
Hanazato, T. 1992 Population dynamics and cyclomorphosis of Bosmina longirostris in Lake Yunoko. Japanese Journal of Limnology
Volume: 53(1):13-25.
 
Uéno, M., R. Hoshino & T. Mizuno 1959 Otori-Misumi-ike, a small bog-lake north of Lake Otori-ike. Japanese Journal of Limnology
Volume: 20(4):174-180. [In Japanese; English summary.]
Wilson: paper
Uéno, M., T. Mizuno & T. Kawai 1964 A limnological survey of three small mountain lakes contaminated by water from a copper mine. Japanese Journal of Limnology
Volume: 25(2):37-55. [In Japanese; English summary.]
Wilson: paper
Uéno, M. 1966 Zooplankton of the lakes of the Shiretoko Peninsula, northeastern Hokkaido. Japanese Journal of Limnology
Volume: 27:73-82, figs. 1-14, tabs. 1-2. (vi-1966, Japanese with English summary).
 
Uéno, M. 1940 The life in Lake Tazawa before the introduction of acid water from the stream 'Tama-gawa'. Japanese Journal of Limnology
Volume: 10(1-2):106-113. (ix-1940; in Japanese)
 
Uéno, M. 1941 The plankton of Lung Wan crater lakes of Manchoukuo. Japanese Journal of Limnology
Volume: 11(1):32-33. (iv-1941, Japanese)
 
Uéno, M. 1941 Introductory account of the biological survey of inland waters of northern Tyosen (Korea). Japanese Journal of Limnology
Volume: 11(3):96-107, figs. 1-2, tabs. 1-4. (xii-1941, Japanese).
 
Uéno, M. 1934 Plankton of the lake in the Island of Kunasiri. Japanese Journal of Limnology
Volume: 3:129-133, figs. 1-2, tabs.
 
Ueda, H. & H. Kimura 2001 Plankton of spring waters in the Shigenobu River basin. Japanese Journal of Limnology
Volume: 62(3): 219-227 (Japanese).
Wilson: PDF
Ueda, H., S. Ohtsuka & T. Kuramoto 1996 Cyclopoid copepods from a stream in the limestone cave Akiyoshido. Japanese Journal of Limnology
Volume: 57(4):305-312. (xii-1996).
Wilson: paper
Uéno, M. 1936

On the red coloration of freshwater diaptomids.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 6(2): 88. [In Japanese.]
 
Inaba, D. 1936

Seasonal changes of the plankton of Lake Seiko, Yamanashi Prefecture.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 6(2):91.
 
Kokubo, S. & Tamiji Kawamura 1949

Studies on the plankton of the lakes of Kamikita Lake group.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 14(2):53-65, tabs. 1-4. (vi-1949, Japanese.)
 
Koiwai, H. 1940 The summer-helioplankton of twelve ponds in the suburb of the city of Matumoto. Japanese Journal of Limnology
Volume: 10(3-4):171-180, fig., tabs. 1-4. (Japanese)
 
Motoda, S. 1950 A preliminary reconnaissance of the dammed lakes at Urû, Hokkaido. Japanese Journal of Limnology
Volume: 15(1-2):18-24, figs. 1-4. (xii-1950, Japanese)
 
Mashiko, K. 1949 Studies of Lake Kahoku-gata. Preliminary report 1. (Limnological studies of lakes in Horuriku district of Japan 1). Japanese Journal of Limnology
Volume: 14(1):7-12, figs. 1-7. (i-1949, Japanese.)
 
Mashiko, K. 1950 A brief note on the inland waters of Hegura-jima, an isolated islet in the Sea of Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 15(1-2):25-29, figs. 1-2. (xii-1950, Japanese with English summary).
 
Fukuhara, H., A. Ohtaka, N. Kimura, Y. Kikuchi, Y. Yamamoto, M. Ochiai, M. Fukui & S. Nohara 2006 Researches on red snow 'Akashibo' in the Ozegahara Mire Central Japan: Occurrence of invertebrates in red snow 'Akashibo'. Japanese Journal of Limnology
Volume: 67(2):81-93. [In Japanese; abstract in English.]
 
Mori, S. 1942 Horizontal distribution of the plankton at the south part of Lake Biwa. Japanese Journal of Limnology
Volume: 12(3):94-100, figs. 1-2, tab. (xi-1942, Japanese)
 
Urabe, J., K. Kawabata, M. Nakanishi & K. Shimizu 1996 Grazing and food size selection of zooplankton community in Lake Biwa during BITEX '93. Japanese Journal of Limnology
Volume: 57(1):27-37.
 
Kadota, S. 1971

Ecological studies on the crustacean plankton of alpine lakes in Japan.

Japanese Journal of Limnology
Volume: 32(3):47-84, figs. 1-38, pls. 1-3, tabs. 1-23. (xi-1971)
Wilson: paper
Kanetsuna, Y. 1973 On the relation between the plankton and the salinity of the waters in the Hokuriku District, Japan. Japanese Journal of Limnology
Volume: 34(1):24-34, figs.1-4, tabs. 1-6.
 
Igarashi, S., N. Takamura, M. Nakagawa, N. Tsuji & I. Wakana 2007 Seasonal changes and horizontal distribution of zooplankton in Lake Takkobu, Kushiro Marsh, Hokkaido. Japanese Journal of Limnology / Rikusuigaku Zasshi
Volume: 68(1):123-129.
 
Suzuki, Y., M. Ito, K. Kazama, Y. Niizuma & Y. Watanuki 2014 Parental body condition affects egg volume in Rhinoceros Auklet but trophic level does not. Japanese Journal of Ornithology
Volume: 63(2):279-287. Oct 2014
 
Oyamada, T., Y. Ohta, S. Noguti, N. Kudo & T. Yoshikawa 1996 Assessments of three species copepods as the first intermediate host to Gnathostoma nipponicum, in Aomori prefecture, Japan. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 45(3): 234-237.(Japanese)
 
Yamaguti, S. 1974 Key to female parasitic copepods of genus Caligus from Japanese waters. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 23(1):31-34. (ii-1974)
 
Hasegawa, H. & M. Otsuru 1978 Notes on the life cycle of Spiroxys japonica Morishita, 1926 (Nematoda: Gnathostomatidae). Japanese Journal of Parasitology
Volume: 27(2):113-122.
 
Hatsushika, R., J. Maejima & H. Kamo 1981 Experimental studies on the development of Diphyllobothrium macroovatum Jurachno, 1973 from the minke whale, Balaenoptera acutorostrata. 2. Experimental infection of the coracidia to marine copepods. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 30(5):417-427.
 
Hatsushika, R. 1973 Experimental infection of marine copepods with coracidia. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 22:79-89. [In Japanese.]
 
Akahane, H., K. Iwata, I. Miyazaki & T. Mako 1983 Studies on the life cycle of Gnathostoma hispidum Fedchenko 1872. (1). Experimental studies on susceptibility of various vertebrates to the early third-stage larvae from loaches. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 32(5):459-464.
 
Koga, M., K. Motomura, Y. Ishii & K. Ninomiya 1989 Fine structure of early third-stage and developing second stage larvae of Gnathostoma doloresi reared in Cyclops. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 38(5):301-306.
 
Ando, K., H. Tanaka & Y. Chinzei 1989 Influence of temperature on development of eggs and larvae of Gnathostoma nipponicum Yamaguti, 1941. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 38(1):31-37.
 
Uéno, M. 1966 Cladocera and Copepoda from Nepal. Japanese Journal of Zoology
Volume: 15(2):95-100, figs. 1-2. (iii-1966)
 
Miyadi, D. & N. Hazama 1932 Quantitative investigation of the bottom fauna of Lake Yogo. Japanese Journal of Zoology
Volume: 4(2):151-196.
 
Miyadi, D. 1933 Studies on the bottom fauna of Japanese lakes. X. Regional characteristics and a system of Japanese lakes based on the bottom fauna. Japanese Journal of Zoology
Volume: 4(5):417-437.
 
Miura, Y. 1962 Three new harpacticoid copepods from the subterranean waters of Shikoku in Japan. Japanese Journal of Zoology
Volume: 13(2):267-274, figs. 1-50. (iii-1962)
Wilson: paper
Miura, Y. 1964 Subterranean harpacticoid copepods from a driven well in Japan. Japanese Journal of Zoology
Volume: 14:133-141, figs. 1-54. (iii-1964)
Wilson: paper
Tanaka, O. 1936 On some new species of Copepoda from Sagami Bay. Japanese Journal of Zoology
Volume: 7(1):31-36, pls. 2-6. (25-x-1936)
Wilson: paper
Tanaka, O. 1937 Copepods from the deep water of Suruga Bay. Japanese Journal of Zoology
Volume: 7(2):251-271, figs. 1-19, pls. 17-19. (25-iii-1937)
Wilson: paper
Tanaka, O. 1938 Note on Calanus cristatus Kröyer. Japanese Journal of Zoology
Volume: 7(4):599-601, figs. 1-2. (30-iii-1938)
Wilson: paper
Yamaguti, S. 1936 6. Parasitic copepods from mollusks of Japan, I. Japanese Journal of Zoology
Volume: 7(1):113-127, pls. 7-13. (25-x-1936)
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]