Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Osmanov, S.U. 1940 Materialy K Parazitofauna Ryb Chernogo Morya. Uchenye Zapiski Leningrad Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta
Volume: 30: 246-249.
 
Rossinsky, D.M. 1892 Materialy k' poznaniyu fauny bezposvonochnykh Moskvy reki. (Materialen zur Kenntnis der Evertebratfauna des Moskwaflusses). Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya, Antropologiy i Etnografiy, Imperatorckom' Moskovskom' Universitet', 67 (= Dnevnik' Zoologicheskago Otdeleniya Obshchestva i Zoologicheskago Muzeya, 6; Trudy Zoologicheskago Otdeleniya Obshchestva)
Volume: 6: 1-38, tab., map. (Russian).
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1915 Materialy k poznaniyu fauny Copepoda i Cladocera Tverskoi gubernii. Data on the Copepod and Cladoceran fauna of Tver province. Trudy presnov. biol. Sta. S. Petersb. Obshch. Estest.
Volume: 4:1-92.
 
Tarnogradsky, D.A. 1926 Materialy k poznaniyu fauny i flory vodoemov Persidskogo poberezh'ya Kaspiiskogo morya. Matériaux pouir servir à la connaissance de la faune et de la flore des eaux du littoral persien de la mer Kaspienne. Rab. sev. kavk. gidrobiol. Sta. gorsk. sel'.-khoz. Inst.
Volume: 1(3): 1-18, pls. 1-2. (Russian with French summary).
 
Akhrorov, F. & Sh. Pardaev 1981 Materialy k poznaniyu zooplanktona oz. Zorkul' (Pamir). (Data on the study of the zooplankton of Zorkul Lake (Pamir)). Izv. Akad. Nauk tadzhik. SSR, Otdel. Biol. Nauk
Volume: 1981(2):35-39, fig., tab. (16-xii-1981, Russian with Tadzhik summary).
 
Ayuur, D. 1965 Materialy k poznaniyu zooplanktona ozer Darkhatskoi kotloviny (severno-zapadnaya Mongoliya). (Material to the knowledge of the zooplankton in the Lakes Darkhat depression (north-western Mongolia)). Trudy limnol. Inst.
Volume: 6(26):191-205, figs. 1-4, tabs. 1-2. (16-viii-1965, Russian).
 
Kalitz, S. 1930 Materialy k poznaniyu zooplanktona vodoema 'Staraya Kuban' bliz g. Krasnodara. (Material zur Erforschung des Zooplankons der 'Alte Kuban' bei Krasnodar). Rab. sev. kavk. gidrobiol. Sta. gorsk. sel'-Khoz. Inst.
Volume: 3(1-3):91-109, figs. 1-5, pl. 3, tab. (Russian.)
 
Brodsky, K.A. 1935 Materialy k poznaniyu zooplanktona Yaponskogo morya. Contributions to the knowledge of the zooplankton in the Sea of Japan. Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 14:125-135. (Russian with English summary).
 
Dement'eva, T. 1927 Materialy k tochnomu poznaniyu nisshikh rakoobraznykh. Materialen zur Kenntnis der Variabilität der niederen Crustaceen. Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 5:17-30. (Russian with German summary.)
 
Zimbalevskaya, L.N. 1966 Materialy k vesovoi kharakteristike zooplanktona vodoemov Dnepra. Data on weight characteristics of Dnieper Basin zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(3): 83-86. (2-vi-1966, Russian).
 
Simbalevskaya, L.N. 1966 Materialy k vesovoi kharakteristike zooplanktona vodoemov Dnepra. Data on weight characteristics of Dnieper basin zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(3):83-86. (2-vi-1966, Russian)
 
Karavaev, V. 1894 Materialy k’ Fauny Veslonogikh’ (Copepoda) Chernovo Morya. [Beiträge zur Fauna der Copepoden des Schwarzen Meeres.] [Part 2.] Kiev: I. N. Kushnerev
Volume: 58 pp., 3 pls. [Separately published Karavaev (1895).] [In Russian.]
 
Karavaev, V. 1895 Materialy k’ Fauny Veslonogikh’ (Copepoda) Chernovo Morya. [Beiträge zur Fauna der Copepoden des Schwarzen Meeres.] [Part 2.] Zapiski Kiyevskavo Obshchestva Estestvoispytatelei [Memoires de la Société des Naturalistes de Kiev]
Volume: 14(1): 117-174, pls. 1-3. [In Russian.] 
 
Kamshilov, M.M. 1961 Materialy o biologii Pseudocalanus elongatus Boeck Barentseva i Belogo morei. On the biology of Pseudocalanus elongatus Boeck in Barents and White Sea. In: Kirova, S.M. (ed.). Gidrobiologicheskie i biologicheskie osobennosti pribrezhnykh vod Murmana. Akad. Nauk SSSR, Kol'skii filial
Volume: :109-126, figs. 1-13, tabs. 1-5. (22-iv-1961, Russian.)
 
Gun'ko, A.F. & A.Ya. Aldakimova 1963 Materialy o pitanii Calanipeda aquae-dulcis (Crustacea, Calanoida) v Azovskom more. Trudy azovsk. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khozyaist
Volume: 6: 3-5, fig. (Russian).
 
Kamshilov, M.M. 1955 Materialy po biologii Calanus finmarchicus Gunner Barentsova i Belogo morei. Materials on the biology of Calanus finmarchicus of the Barents and White seas. Trudy murmansk. biol. Sta.
Volume: 2: 62-86, figs. 1-12, tabs. 1-15. (7-x-1955, Russian).
 
Brotskaya, V.A. 1961 Materialy po faune Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) Velikoi salmy i prilezheshchikh uchastkov Belogo morya. Contributions to the fauna of Harpacticoidea (Crustacea:Copepoda) of the Velilaya Salma Strait and of adjacent region of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U. (Biologii Belogo Morya, special volume on 'Biology of the White Sea')
Volume: 1:109-129, figs. 1-6. (Russian with English summary).
 
Mukhamediev, A.M. 1969 Materialy po gidrofaune nekotorykh vodoemov Ferganskoi doliny. Material on hydrofauna of some watersheds in the Fergan valley. In: Maksumov, V.A. (ed.). Gidrobiologiya i ikhtiologiya. Akad. Nauk tadzh. SSR, Inst. Zool. Parazit., Dushanbe
Volume: :65-72, tabs. 1-2. (3-vi-1969, Russian).
 
Behning, A.L. 1913 Materialy po gidrofaune pridatochnykh sistem reki Volgi. I. Materialy po gidrofauna r. B. Igriz'. Materialen zur Hydrofauna der Nebengewässer der Wolga. I. Materialen zur Hydrofauna des Flusses Igris. Raboty Volzhskoy Biologicheskoy Stantsii
Volume: 4(4-5):1-51, pls. 2-3.
Wilson: paper
Behning, A.L. 1921 Materialy po gidrofaune pridatochnykh sistem reki Volgi. II. Materialy po gidrofauna reki Oki. II. Zametka o rakoobraznykh basseina reki Oki u g. Muroma. Materialen zur Hydrofauna der Nebengewässer der Wolga. II. Materialen zur Hydrofauna des Flusses Oka. II. Ein kurzer Bericht über die Crustaceen Fauna des Oka Bassins bei Murom. Rabot Okskoi Biologicheskoii Stantsii, Murom
Volume: 1(2-3):91-117, pls. 1-4.
 
Behning, A.L. 1921 Materialy po gidrofaune pridatochnykh sistem reki Volgi. III. Materialy po gidrofaune reki Eruslana. Materialen zur Hydrofauna des Flusses Jeruslan. Raboty Volzhskoy Biologicheskoy Stantsii
Volume: 5(4-5):255-331.
 
Behning, A.L. 1929 Materialy po gidrofaune pridatochnykh sistem reki Volgi. V. Materialy po gidrofaune reki Kamy. Materialen zur Hydrofauna der Nebengewässer der Wolga. V. Materialen zur Hydrofauna des Kama-Flusses. Raboty Volzhskoy Biologicheskoy Stantsii
Volume: 9:177-298, figs. 1-9, pls. 3-7.
 
Rossolimo, L.L. 1928 Materialy po gidrologii i planktonu nekotorykh vodoemov meshcherskoi nizmennosti (Ryazanskoi gub.). Materialien zur Hydrographie und zur Kenntnis des Planktons einiger Gewässer der Meschtchera-Niederung (Gouv. Rjasan, Zentralrussland). Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 7-8:51-86, figs. 1-12.
Wilson: paper
Samsonov, N.A. 1908 Materialy po izsledovaniyu ozer' Liflyandskoi gubernii. K' svedeniyam' o plankton' oz. Shpankau. (Materials for Investigation of the Livlands lakes. Toward knowledge of the plankton of Lake Spankau.) Protok. Obshch. Estestv. Yurevsk. Univ. (Sitzber. Nat. Ges. Univ. Jurjew (Dorpat)
Volume: 17(3):1-92.
 
Zakhvatkin, A.A. 1932 Materialy po izucheniyu ozer Gusino-Ubukunskoi gruppy. Matériaux pour l'étude des lacs du groupe Gusino-Ubukun. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 2: 201-228, figs. 1-12, tabs. 1-5.
 
Reinsone, A.D. 1955 Materialy po parazitofauna ryb ozera Siver. Parasites of fishes in the Lake Siver. Trudy Akad. Nauk latv. SSR, Inst. Biol.
Volume: 2:191-205. (Russian)
 
Chernyshenko, A.S. 1955 Materialy po parazitofaune ryb Odesskogo zaliva. Trudy odess. derzh. Univ., Biol. 145
Volume: 7:145.
 
Ekimova, I.V. 1962 Materialy po parazitofaune ryb r. Pechory. Material on the parasite fauna of fishes in the Petchora river. Voprosy Ikhtiologii
Volume: (2)3(24): 542-546, tabs. 1-3. (18-viii-1962, Russian)
 
Bazikalova, A. 1932 Materialy po parazitologii Murmanskikh ryb. [Data on the parasitology of Murmansk fishes]. Sb. nauchn. prom. rabot na Murmane (TSNIRKH), snabtekhizdat, M-L
Volume: 147 (136-153).
 
Petrushevsky, G.K. & I.E. Bukhovskaya (Pavlovskaya) 1935 Materialy po parazitologii ryb Karelii. I. Parazity ryb Ozer raiona Konchezera. Trudy Presnov. Biol. Sta. S.-Peterb. Obshch. Estest.
Volume: 8(1).
 
Petrushevsky, G.K. 1940 Materialy po parazitologii ryb Karelii. II. Parazity ryb Onezhskogo Ozera. Studies to the parasitology of the Karelian fishes. II. Parasites of fishes of the Onega Lake. Uchenye Zapiski Leningrad Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta
Volume: 30:133-186. (7-X-1940, Russian with English Summary.)
 
Tabacki, A. 1973 Materialy po poznanie fauny widlonogów (Copopoda) zbiorników Karkonoszy. Materialen zur Kenntis der Copepodenfauna der Gewässer im Karkonosze Gebirge. Opera Corcontica
Volume: 10:203-209, figs. 1-3, tab. 1.
 
Okul, A.V. 1941 Materialy Po Produktivnosti Planktona Azovskogo Morya. Some Remarks on the Productivity of the Plankton of the Azov Sea. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 20(2):198-212, figs. 1-8. (27-iii-1941, Russian with English Summary).
 
Greze, B.S. 1948 Materialy po produktivnosti zooplanktona v Valdaiskom ozere. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 26(2).
 
Menshikov, M.I. 1935 Materialy po sistematike i biologii nel'my (Stenodus leucichthys nelma) nizovev reki Irtysha. Izv. biol. nauchno-issled. Inst. biol. Sta. perm. gosud. Univ.
Volume: 10(1-2):1-28. (Russian with English summary)
 
Ulomsky, S.N. 1958 Materialy po syromu vesu nizshikh rakoobraznykh iz vodoemov Urala. Nauchno-tekh. Byull. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rybn. Khoz.
Volume: 6:
 
Olivier, L. 1939 Matériaux Pour la Connaissance Limnologique Des Lacs Mont-Doriens. Mém. Acad. Sci. Belles-Lett. Arts Clermont-Ferrand
Volume: 41: 1-79, tabs.
 
Yasnitsky, V.N. 1923 Matériaux pour l'étude de plancton du lac Baikal. Trudy Irkutskogo Obshch. Estest.
Volume: 1(1): 32-72.
 
Bruyant, C. & J.B.A. Eusebio 1904 Matériaux pour l'étude des rivières et lacs d'Auvergne. Introduction à l'aquiculture générale. Clermont-Ferrand
Volume: 162pp.
 
Egerman, F.F. 1925 Matériaux pour servir à la connaissance du plancton du liman Koutchirgan dans le bassin du fleuve Dniéper dans l'année 1924. Trudy vseukr. gos. Azov. nauchno-irom. oiyth. Sta. (= Trav. Stn expér. Sci. indust. Mers Noire Azov)
Volume: 1:
 
Rylov, V.M. 1922 Matériaux pour servir à la faune des Copépodes libres des eaux douces de la Russie septentrionale. II. Partie, Cyclopoida (partim) et Harpacticoida. Ezhegodnik' Zoologicheskago Muzeya, Rossiyskiy Akademiy
Volume: 23:43-76.
Wilson: paper
Schodduyn, R. 1923 Matériaux pour servir à l'étude biologique des cours d'eau de la Flandre française. La haute Colme, le canal de Bergues et le Rommelaere. Annales de l'Association Canadienne Française pour l'Advancement des Sciences (ACFAS)
Volume: 12:121-215.
 
Schodduyn, R. 1925 Matériaux pour servir à l'étude biologique des cours d'eau de la Flandre française. Wateringues, fosse's, watergangs, grachts. Annales de l'Association Canadienne Française pour l'Advancement des Sciences (ACFAS)
Volume: 14:281-349.
 
Forel, F.A. 1879 Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde du lac Léman (6e série). Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne
Volume: (2)16(82):313-327. (ix-1879)
 
Forel, F.A. 1874 Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde du lac Léman. 1re. et 2e. séries. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne
Volume: 13:1-46, 58-60.
 
Basamakov, I.D. 1971 Matériaux sur Harpacticoida (Copepoda) en Bulgarie. God. Muz. v Plovdiv
Volume: 1965:9-19, figs. 1-8. (Bulgarian with French summary).
 
Remy, P. 1928 Matériaux zoologiques récoltés par le 'Pourquoi Pas?' dans les mers arctiques en 1926. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (10)11:209-246, fig. 1.
 
Hajduk, Z. 1966 Materiay do znajomósci wiólarek (Cladocera) lska. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 6:65-72. (Polish.)
 
Retowskii, L.O. 1929 Materjaly do biologji planktonu zbiorników zalewowych na zasadnie badan w delcie rzeki Wolgi. Archivum Hydrobiologii i Rybactwa
Volume: 4:1-159, tabs., maps. (Polish with German summary.)
 
Bowkiewicz, J. 1934 Materjaly do fauny Cladocera i Copepoda jezior Suwalszczyzny. Beitrag zur Cladoceren- und Copepoden-Fauna der Seen des Suwalki-Gebietes. Fragmenta Faunistica, Warsaw
Volume: 2(15):143-146. (Polish with German summary.)
 
Jakubisiak, S. 1936 Materjaly do fauny Harpaktikoidów okolic Roscoff (brzegi bretonskie Francji). Matériaux à la faune des Harpacticoïdes de Roscoff (côtes bretonnes, France). Fragmenta Faunistica, Warsaw
Volume: 2(28):315-321. (29-iv-1936, Polish with French summary.)
Wilson: paper
Jakubisiak, S. 1931 Materjaly do fauny skorupiaków widlonogich (Copepoda) z rodziny Harpacticidae w Poznanskiem i na Pomorzu. Matériaux pour la faune des Copépodes-Harpacticides de la Poméranie polonaise. Sprawozdania Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie
Volume: 65:31-65, pl. 1.
Wilson: paper
Bowkiewicz, J. 1934 Materjaly do planktonu jezior Suwalszczyzny. Zur Kenntnis des Planktons der Seen des Suwalki-Gebietes. Fragmenta Faunistica, Warsaw
Volume: 2(17):151-156. (Polish with German summary.)
Wilson: paper
Grochmalicki, J. 1921 Materjaly po fauny skorupiaków polski Ostracoda-Malzaroczki i Copepoda-Widlonogie. Contribution à l'étude de la faune des Copépodes et Ostracodes de la Pologne. Odbor. z Prac Komisji Mat. Pryrod. Tow. Przyjaciot Nauk w Poznaniu (= Trav. Commn Sci. Math. Nat. Soc. Sci. Poznan)
Volume: (B)1(1): 49-55, pl. 1.
Wilson: paper
Jamieson, C.D. & B. Santer 2003 Maternal aging in the univoltine freshwater copepod Cyclops kolensis: variation in egg sizes, egg development times, and naupliar development times. Hydrobiologia
Volume: 510(1-3):75-81.
 
Kahan, D., Y. Berman & T. Bar-El 1988 Maternal inhibition of hatching at high population densities in Tigriopus japonicus (Copepoda, Crustacea). Biológia, Bratislava
Volume: 174(2):139-144.
Wilson: paper
Kahan, D. 1988 Maternal inhibition of hatching at high population densities in Tigriopus japonicus (Copepoda, Crustacea). Biological Bulletin, Woods Hole
Volume: 174(2):139-144.
 
Hansen, B.H., A.M. Tarrant, I. Salaberria, D. Altin, T. Nordtug & I.B. Overjordet 2017 Maternal polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) transfer and effects on offspring of copepods exposed to dispersed oil with and without oil droplets. Journal Of Toxicology And Environmental Health-Part A-Current Issues
Volume: 80(16-18):881-894. 10.1080/15287394.2017.1352190 2017
 
Landé, A. 1890 Materyjaly do fauny skorupiaków widlonogick (Copepoda) Królestwas polskiego. Widlonogi swobadne zyjace. I Rodzina Cyklopy (Cyclopidae). Pamietniki Fizyogr.
Volume: 10:305-397, figs. 1-2, pls. 15-21.
 
Nihongi, A., S.B. Lovern & J.R. Strickler 2004 Mate-searching behaviors in the freshwater calanoid copepod Leptodiaptomus ashlandi. Journal of Marine Systems
Volume: 49(1-4):65-74.
 
Yakushev, V.Y., V.I. Freze, A.V. Sysoev, A.N. Pelgunov & A.E. Malkin 1986 Mathematical model of seasonal dynamics of infestation by cestodes of intermediate and definitive hosts. Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 34:146-152. (In Russian.)
 
Samanta, S., T. Chowdhury & J. Chattopadhyay 2013 Mathematical modeling of cascading migration in a tri-trophic food-chain system. Journal Of Biological Physics
Volume: 39(3):469-487. 10.1007/s10867-013-9311-2
 
Mocenni, C., E. Sparacino, A. Vicino & J.P. Zubelli 2008 Mathematical modelling and parameter estimation of the Serra da Mesa basin. Mathematical and Computer Modelling
Volume: 47(7):765-780.
 
Vietinghoff, U. 1984 Mathematical modelling of the ecosystem Barther Bodden. Limnologica, Berlin
Volume: 15(2):253-262.
 
Ivanov, V.N., V.N. Egorov, V.N. Popovichev & M.M. Shevchenko 1986 Mathematical modelling of the metabolism kinetics for micronutrient elements in the sea Crustacea under alimentary and parenteral pathways of their entry. Ekologiya Morya
Volume: 23:68-77.
 
Cassie, R. Morrison 1967 Mathematical models for the interpretation of inshore plankton communities. In: Lauff, G.H. (ed.). Estuaries. Publications of the American Association for the Advancement of Science
Volume: 83:509-514, figs. 1-5, tab. 1.
 
Herman, P. 1978 Mathematische analyse van de predator-prooirelatie tussen Protohydra leuckarti (Hydrozoa) en Tachidius discipes (Copepoda). [Mathematical analysis of the predator-prey relationship between Protohydra leuckarti (Hydrozoa) and Tachidius discipes (Copepoda).] Ph.D. Thesis, Rijksuniversiteit Gent, Ghent, Belgium.
Volume: 95 pp. [In Flemish.]
 
Maly, E.J. 1991 Mating and multiple clutches in Australian Boeckella and Calamoecia (Copepoda: Calanoida). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 48(6):1077-1080.
 
Jacoby, C.A. & M.J. Youngbluth 1983 Mating behavior in three species of Pseudodiaptomus (Copepoda: Calanoida). Marine Biology, Berlin
Volume: 76(1):77-86, figs. 1-2, tabs. 1-4. (ix-1983)
Wilson: paper
Blades, P.I. 1977 Mating behavior of Centropages typicus (Copepoda: Calanoida). Marine Biology, Berlin
Volume: 40(1):57-64, figs. 1-7. (25-ii-1977)
Wilson: paper
Blades, P.I. & M.J. Youngbluth 1979 Mating behavior of Labidocera aestiva (Copepoda: Calanoida). Marine Biology, Berlin
Volume: 5l(4):339-355, figs. l-16. (12-iv-1979)
Wilson: paper
Dürbaum, J. 1999 Mating behaviour of copepods, a useful tool for phylogenetic inferences. In: World Association of Copepodologists: Seventh International Conference on Copepoda, Curitiba, 25-31 July 1999; Program and Abstracts
Volume: :99. (Abstract; 25.vii.1999)
Wilson: paper
Königshoff, D. & T. Glatzel 2008 Mating behaviour of the 'cosmopolitan' species Phyllognathopus viguieri (Copepoda: Harpacticoida) and its systematical significance. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research
Volume: 46(4):297-309.
Wilson: paper, PDF
Glatzel, T. & H.K. Schminke 1996 Mating behaviour of the groundwater copepod Parastenocaris phyllura Kiefer, 1938 (Copepoda: Harpacticoida). Contributions to Zoology
Volume: 66(2):103-108.
Wilson: paper
Brewer, M.C. 1998 Mating behaviours of Daphnia pulicaria, a cyclic parthenogen: Comparisons with copepods. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences
Volume: 353(1369):805-815. (29.v.1998)
Wilson: PDF
Boxshall, G.A. (ed.) 1998 Mating biology of copepod crustaceans. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences
Volume: 353(1369):667-815.
 
Burris, Z.P.L. 2014 Mating dynamics of the calanoid copepods Acartia tonsa and Acartia hudsonica. Ph.D. Dissertation, University of Connecticut, Groton, Connecticut, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Maier, G. 1995 Mating frequency and interspecific matings in some freshwater cyclopoid copepods. Oecologia, Heidelberg
Volume: 101(2):245-250.
Wilson: paper
Gophen, M. 1979 Mating process in Mesocyclops leuckarti (Crustacea: Copepoda). Israel Journal of Zoology
Volume: 28(2-3):163-166, figs. 1-4.
Wilson: paper
Anstensrud, M. 1990 Mating strategies of two parasitic copepods [(Lernaeocera branchialis (L.) (Pennellidae) and Lepeophtheirus pectoralis (Müller) (Caligidae)] in flounder: polygamy, sex-specific age at maturity and sex ration. Journal of Experimental marine Biology and Ecology
Volume: 136(2):141-158.
Wilson: paper
Choi, K.H. & W. Kimmerer 2009 Mating success and its consequences for population growth in an estuarine copepod. Marine Ecology Progress Series
Volume: 377:183-191.
 
Omori, K. 1997 Mature size determination in copepods. The adaptive significance of mature size in copepods: output or efficiency selection? Ecological Modelling
Volume: 99(2-3):203-215.
 
Juberthie, C. & V. Decu 2001 Mauritanie. In: Juberthie, C. & V. Decu (eds.). Encyclopaedia Biospeologica. Tôme 3. Société de Biospéléologie, Moulis & Bucharest, 907 pp.
Volume: III:1635-1636.
 
Rocha, C.E.F. & M.J.C. Botelho 1998 Maxillopoda - Copepoda. Cyclopoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:129-166. (xii.1998)
 
Santos-Silva, E.N. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Freshwater Calanoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:201-220. (xii.1998)
Wilson: paper
Reid, J.W. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Harpacticoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:75-127. (xii.1998)
Wilson: paper
Montú, M.A. & I.M. Gloeden 1998 Maxillopoda - Copepoda. Marine planktonic Calanoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:167-200. (xii.1998)
 
Johnsson, R. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Monstrilloida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:261-262. (xii.1998)
Wilson: paper
Boxshall, G.A. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Planktonic Poecilostomatoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:221-234. (xii.1998)
Wilson: paper
Ho, J.S. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Poecilostomatoida: Marine parasites. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:235-240. (xii.1998)
Wilson: paper
Malta, J.C.O. & A. Varella 1998 Maxillopoda - Copepoda. Poecilostomatoida: Non-marine parasites. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:241-249. (xii.1998)
Wilson: paper
Ho, J.S. 1998 Maxillopoda - Copepoda. Siphonostomatoida. In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:251-260. (xii.1998)
Wilson: paper
Malta, J.C.O. 1998 Maxillopoda. Branchyura. [sic] In: Young, P.S. (ed.). Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Série Livros
Volume: No. 6:67-74. (xii.1998)
Wilson: paper
Chen, G.X. & A.Y. Dai 1993 Maxillopoda: Cyclopoida. In: Huang, C.M. (ed.). Animals of Longqi Mountain. China Forestry Publishing House. 1105pp.
Volume: :827-833.
 
Kleppel, G.S., S.E. Hazzard & C.A. Burkart 2005 Maximizing the nutritional values of copepods in aquaculture: managed versus balanced nutrition. In: Lee, C.S., P. O'Bryen & N. Marcus (eds.). Copepods in Aquaculture. Blackwell Publishing, Oxford, U.K. 352 pp.
Volume: :49-60.
Wilson: paper
Bocher, P., B. Labidoire & Y. Cherel 2000 Maximum dive depths of common diving petrels (Pelecanoides urinatrix) during the annual cycle at Mayes Island, Kerguelen. Journal of Zoology, London
Volume: 251(4):517-524.
 
Schram, F.R., R. Vonk & C.H.J. Hof 1997 Mazon Creek Cycloidea. Journal of Paleontology
Volume: 71(2):261-284.
 
Roberts, D.A., A.G. Poore & E.L. Johnston 2007 MBACI sampling of an episodic disturbance: Stormwater effects on algal epifauna. Marine Environmental Research
Volume: 64(4):514-523.
 
Chiswell, S.M. 2005 Mean and variability in the Wairarapa and Hikurangi Eddies, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research
Volume: 39(1):121-134.
 
Volkov, A.F. 2008 Mean annual characteristics of zooplankton in the Sea of Okhotsk, Bering Sea and northwestern Pacific (annual and seasonal biomass values and predominance). Russian Journal of Marine Biology
Volume: 34(7):437-451. [In Russian; abstract in English.]
 
Rudyakov, Yu.A. 1982 Mean depth of occurrence and vertical distribution range of pelagic animals. Okeanologiya
Volume: 22(2):287-293. Translated in: Oceanology 22(2)1982(1983):208-212.
 
Makarieva, A.M., V.G. Gorshkov, B.-L. Li, S.L. Chown, P.B. Reich & V.M. Gavrilov 2008 Mean mass-specific metabolic rates are strikingly similar across life's major domains: Evidence for life's metabolic optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences
Volume: 105(44):16994-16999.
 
Simm, M., J. Kotta & H. Jaenes 2014 Mean weight and total biomass of zooplankton as a core indicator of biodiversity of the Marine Strategy Framework Directive: an example of the Gulf of Riga. Estonian Journal of Ecology
Volume: 63(4):232-241. Dec 2014
 
Haberman, J. & H. Kunnap 2002 Mean zooplankter weight as a characteristic feature of an aquatic ecosystem. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences Biology Ecology
Volume: 51 (1): 26-44.
 
Gerlach, S.A. 1977 Means of meiofauna dispersal. In: Sterrer, W. & P. Ax (eds.). The meiofauna species in time and space. Mikrofauna Meeresbodens
Volume: 61:89-103, fig. 1, appendix. (29-vii-1977). (Also in: Abh. mat.-nat. Kl. Akad. Wiss. Mainz, 1977).
 
Durbin, E.G., M.C. Casas, T.A. Rynearson & D.C. Smith 2008 Measurement of copepod predation on nauplii using qPCR of the cytochrome oxidase I gene. Marine Biology, Berlin
Volume: 153(4):699-707.
 
Runge, J.A. 1987 Measurement of egg production rate of Calanus finmarchicus from preserved samples. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 44(11):2009-2012.
 
Blanchard, G.F. 1991 Measurement of meiofauna grazing rates on microphytobenthos: is primary production a limiting factor? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 147(1):37-46.
 
Foote, K.G. 1998 Measurement of morphology and physical properties of zooplankton. IEE Colloquium on Recent Advances in Sonar Applied to Biological Oceanography (Ref. No. 1998/227)
Volume: 3:1-6.
 
Zhang, R., W.D. Guo, H. Dong, F. Wu, E.Q.Xia & D.X. Wu 2005 Measurement of the content of tryptophan for zooplankton from Xiamen harbour with fluorescence method. Xiamen Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)
Volume: 44(5): 738-740 (Chinese).
 
Svetlichny, L.S. & A.S. Svetlichny 1986 Measurement of the locomotion characteristics of copepods attached to a dynamometer sensor. Okeanologiya
Volume: 26(5):856-857. (Russian with English summary; translation in:Oceanology).
 
Lavery, A.C., D.Z. Chu & J.N. Moum 2010 Measurements of acoustic scattering from zooplankton and oceanic microstructure using a broadband echosounder. ICES Journal of Marine Science / Journal du Conseil
Volume: 67(2):379-394.
 
Kobari, T. 2010 Measurements of growth rate for natural population of planktonic copepods : a review. Umi no Kenkyu (Oceanography in Japan)
Volume: 19(5):213-232. [In Japanese; abstract in English.]
 
Lawler, G.H. & N.H.F. Watson 1963 Measurements of immature stages of Triaenophorus. Journal of the Fisheries Research Board of Canada
Volume: 20(4):1089-1093.
 
Peck, M.A. & L.J. Buckley 2008 Measurements of larval Atlantic cod (Gadus morhua) routine metabolism: temperature effects, diel differences and individual-based modeling. Journal of Applied Ichthyology
Volume: 24(2):144-149.
 
Chu, D. & P.H. Wiebe 2005 Measurements of sound-speed and density contrasts of zooplankton in Antarctic waters. ICES (International Council for the Exploration of the Seas) Journal of Marine Science
Volume: 62(4):818-831.
 
Donze, M. 1978 Measurements of the effect of heating on survival and growth of natural plankton populations. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 20(3):1822-1826.
 
Tackx, M.L.M., P. Van Rijswijk & C. Bakker 1987 Measurements of zooplankton grazing in the Oosterschelde. In: World Association of Copepodologists: Third International Conference on Copepoda, British Museum (Natural History), London, 10-14 August 1987, Program and Abstracts
Volume: :64. (Abstract.)
Wilson: paper
Chen, C.Y. & C.L. Folt 1993 Measures of food quality as demographic predictors in freshwater copepods. Journal of Plankton Research
Volume: 15(1):1247-1261.
 
Claramunt, R.M., A.M. Muir, T.M. Sutton, P.J. Peeters, M.P. Ebener, J.D. Fitzsimons & M.A. Koops 2010 Measures of larval lake whitefish length and abundance as early predictors of year-class strength in Lake Michigan. Journal of Great Lakes Research
Volume: 36(sp1):84-91.
 
Eithun, I. 2000 Measures to control sea lice in Norwegian fish farms. Caligus, Dublin
Volume: 6:4-5.
Wilson: paper
Tan, S.Z., F.Y. Zhang, Q.M. Huang & S.J. Wang 2014 Measuring and calculating geometrical parameters of marine plankton using digital laser holographic imaging. Optik
Volume: 125(18):5119-5123. 10.1016/j.ijleo.2014.04.079 2014
 
Gaardsted, F., K.S. Tande & S.L. Basedow 2010 Measuring copepod abundance in deep-water winter habitats in the NE Norwegian Sea: intercomparison of results from laser optical plankton counter and multinet. Fisheries Oceanography
Volume: 19(6):480-492.
 
Jungbluth, M.J., E. Goetze & P.H. Lenz 2013 Measuring copepod naupliar abundance in a subtropical bay using quantitative PCR. Marine Biology
Volume: 160(12):3125-3141. 10.1007/s00227-013-2300-y
 
Marín, V.H., M. Huntley & B. Frost 1986 Measuring feeding rates of pelagic herbivores: analysis of experimental design and methods. Marine Biology, Berlin
Volume: 93:49-58.
Wilson: paper
Vanderploeg, H.A., J.A. Bowers, O. Chapelski & H.K. Soo 1982 Measuring in situ predation by Mysis relicta and observations on underdispersed microdistributions of zooplankton. Hydrobiologia
Volume: 93(1-2):109-119.
 
Lane, P.A., M.J. Klug & L. Londen 1976 Measuring invertebrate predation in situ on zooplankton assemblages. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 95(2):143-155, figs. 1-8, tabs. 1-5.
 
Laabir, M., S.A. Poulet & A. Ianora 1995 Measuring production and viability of eggs in Calanus helgolandicus. Journal of Plankton Research
Volume: 17(5):1125-1142.
 
Speekmann, C.L., B.S. Nunez & E.J. Buskey 2007 Measuring RNA:DNA ratios in individual Acartia tonsa (Copepoda). Marine Biology
Volume: 151(2):759-766.
 
Tackx, M.L.M., L. Zhu, W. De Coster, R. Billones & M.H. Daro 1995 Measuring selectivity of feeding by estuarine copepods using image analysis combined with microscopic and Coulter counting. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 52(3-4):419-425. Also issued as ICES Marine Science Symposia Vol. 200.
 
Warren, J.D., T.H. Leach & C.E. Williamson 2016 Measuring the distribution, abundance, and biovolume of zooplankton in an oligotrophic freshwater lake with a 710 kHz scientific echosounder. Limnology and Oceanography: Methods
Volume: 14(4):231-244.  April 2016.
 
Montero-Pau, J., C. Gabaldon, M. Jose Carmona & M. Serra 2014 Measuring the potential for growth in populations investing in diapause. Ecological Modelling
Volume: 272:76-83.
 
Fields, D.M., D.S. Shaeffer & M.J. Weissburg 2002 Mechanical and neural responses from the mechanosensory hairs on the antennule of Gaussia princeps. Marine Ecology Progress Series
Volume: 227: 173-186.
 
Sullivan, B.K., C.L. Suchman & J.H. Costello 1997 Mechanics of prey selection by ephyrae of the scyphomedusa Aurelia aurita. Marine Biology, Berlin
Volume: 130(2):213-222.
 
Anonymous 2007 Mechanism and monitoring indicators of the Kuroshio/Oyashio ecosystem. Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography
Volume: 71(3): 209-224.
 
Pedroso, M.S., G.L.L. Pinho, S.C. Rodrigues & A. Bianchini 2007 Mechanism of acute silver toxicity in the euryhaline copepod Acartia tonsa. Aquatic Toxicology
Volume: 82(3):173-180.
 
Madhupratap, M., S.P. Kumar, P.M.A. Bhattathiri, M.D. Kumar, S.Raghukumar, K.K.C. Nair & N. Ramaiah 1996 Mechanism of the biological response to winter cooling in the northeastern Arabian Sea. Nature, London
Volume: 384:549-552. (12.xii.1996)
Wilson: paper
Janetzky, W. 1997 Mechanismen der Aufrechterhaltung tropischer Diversität: Phytotelmata als Modellsysteme. Ph.D. Thesis, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg
Volume: 149 + A31 pp.
 
Neira, S., C. Moloney, P. Cury, C. Mullon & V. Christensen 2009 Mechanisms affecting recovery in an upwelling food web: the case of the southern Humboldt. In: Fréon, P., M. Barange, J. Arístegui & A.D. McIntyre (eds.). Eastern Boundary Upwelling Ecosystems: Integrative and Comparative Approaches. Eastern Boundary Upwelling Ecosystems Symposium, 2-8 June 2008, Las Palmas, Gran Canaria, Spain. Progress in Oceanography
Volume: 83(1-4):404-416.
 
Subramoniam, T. 2011 Mechanisms and control of vitellogenesis in crustaceans. Fisheries Science (Tokyo)
Volume: 77(1):1-21.
 
Kiörboe, T., A. Andersen, V.J. Langlois, H.H. Jakobsen & T. Bohr 2009 Mechanisms and feasibility of prey capture in ambush-feeding zooplankton. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume: 106(30):12394-12399.
 
Stemberger, R.S. 1982 Mechanisms controlling selection and rates of predation on rotifers in Cyclops bicuspidatus thomasi. Dissertation Abstracts International, B, Sciences and Engineering
Volume: 43(6):1724-1725. (xii-1982)
 
Osgood, K.E. 1993 Mechanisms controlling the relative abundances of three suspension feeding calanoid copepods in Dabob Bay, Washington. Ph.D. Dissertation, University of Washington, Seattle, Washington, U.S.A.
Volume: 136 pp.
 
Hoenicke, R. 1984 Mechanisms for coexistence of zooplankton and their population response to changing food sources in Castle Lake, California. Ph.D. Thesis, University of California at Davis, California, U.S.A.
Volume: 146pp.
 
Scheef, L.P. & N.H. Marcus 2011 Mechanisms for copepod resting egg accumulation in seagrass sediments. Limnology and Oceanography
Volume: 56(1):363-370.
 
Idrisi, N., M.J. Olascoaga, Z. Garraffo, D.B. Olson & S.L. Smith 2004 Mechanisms for emergence from diapause of Calanoides carinatus in the Somali current. Limnology and Oceanography
Volume: 49(4, part 2):1262-1268.
 
McCarthy, V., I. Donohue & K. Irvine 2005 Mechanisms influencing zooplankton community structure in a shallow marl lake. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 29(1):403-408.
 
Menze, M.A., G. Fortner, S. Nag & S.C. Hand 2010 Mechanisms of apoptosis in Crustacea: what conditions induce versus suppress cell death? Apoptosis
Volume: 15(3):293-312.
 
Andersen, R. & J.P. Nilssen 1984 Mechanisms of co-existence of Heterocope saliens (Crustacea, Copepoda) and planktivorous fish. Fauna Norvegica, Series A
Volume: (A)5(5):31-36, figs. 1-5, tabs. 1-2.
 
Walker, I. 1979 Mechanisms of density-dependent population regulation in the marine copepod Amphiascoides sp. (Harpacticoida). Marine Ecology Progress Series
Volume: 1(3):209-221, figs. 1-3, tabs. 1-8. (30-xi-1979)
Wilson: paper
Extavour, C.G. & M. Akam 2003 Mechanisms of germ cell specification across the metazoans: epigenesis and preformation. Development
Volume: 130:5869-5884.
 
Davis, C.C. 1968 Mechanisms of hatching in aquatic invertebrate eggs. Oceanography and Marine Biology
Volume: 6:325-376, figs. 1-19.
Wilson: paper
Davis, C.C. 1981 Mechanisms of hatching in aquatic invertebrate eggs. II. Oceanography and Marine Biology
Volume: 19:95-123, figs. 1-13.
Wilson: paper
Sheeny, M.R.L. & J.G. Greenwood 1989 Mechanisms of horizontal distribution maintenance by Gladioferens pectinatus (Brady) [Calanoida: Centropagidae] in Brisbane River estuary. Proceedings of the Royal Society of Queensland
Volume: 100:1-11, figs. 1-7. (30.xi.1989)
 
Frederiksen, M., D.A. Elston, M. Edwards, A.D. Mann & S. Wanless 2011 Mechanisms of long-term decline in size of lesser sandeels in the North Sea explored using a growth and phenology model. Marine Ecology Progress Series
Volume: 432:137-147.
 
Souissi, S., G. Dur, D. Devreker, F.G. Schmitt & L. Seuront 2004 Mechanisms of maintenance of the population of the copepod Eurytemora affinis in the Seine estuary during a tidal cycle. Geophysical Research Abstracts
Volume: 6, No. 07047.
 
Koehl, M.A.R. 1984 Mechanisms of particle capture by copepods at low Reynolds numbers: possible modes of selective feeding. In: Meyers, D.G. & J.R. Strickler (eds.). Trophic Interactions Within Aquatic Ecosystems. AAAS Selected Symposium, Westview Press Inc., Boulder, Colorado. 472pp.
Volume: 85:135-166.
Wilson: paper
Holzman, R. & A. Genin 2005 Mechanisms of selectivity in a nocturnal fish: a lack of active prey choice. Oecologia
Volume: 146(2):329-336.
 
Carman, K.R. 1990 Mechanisms of uptake of radioactive labels by meiobenthic copepods during grazing experiments. Marine Ecology Progress Series
Volume: 68(1-2):71-83.
 
Espinasse, B.,V. Tverberg, S.L. Basedow, T. Hattermann, O.A. Nost, J. Albretsen, J. Skardhamar & K. Eiane 2017 Mechanisms regulating inter-annual variability in zooplankton advection over the Lofoten shelf, implications for cod larvae survival. Fisheries Oceanography
Volume: 26(3):299-315. May 2017
 
Winder, M., H.R. Bürgi & P. Spaak 2003 Mechanisms regulating zooplankton populations in a high-mountain lake. Freshwater Biology
Volume: 48(5):795-809.
 
Havel, J.E. & J.B. Shurin 2004 Mechanisms, effects, and scales of dispersal in freshwater zooplankton. Limnology and Oceanography
Volume: 49(4, part 2):1229-1238.
 
Kristiansen, T., C. Stock, K.F. Drinkwater & E.N. Curchitser 2014 Mechanistic insights into the effects of climate change on larval cod. Global Change Biology
Volume: 20(5):1559-1584. 10.1111/gcb.12489 MAY 2014
 
Wirtz, K.W. 2013 Mechanistic origins of variability in phytoplankton dynamics: Part I: niche formation revealed by a size-based model. Marine Biology
Volume: 160(9):2319-2335. 10.1007/s00227-012-2163-7
 
Legier-Visser, M.F., J.G. Mitchell, A. Okubo & J.A. Fuhrman 1986 Mechanoreception in calanoid copepods. A mechanism for prey detection. Marine Biology, Berlin
Volume: 90(4):529-535, figs. 1-3, tab. 1. (iii.1986)
 
Gassie, D.V., P.H. Lenz, J. Yen & D.K. Hartline 1993 Mechanoreception in zooplankton first antennae: electrophysiological techniques. In: Paffenhöfer, G.A., P.L. Donaghay, J.R. Strickler & S. Richman (eds.). Proceedings of Zooplankton Ecology Symposium August 21-25, 1991, Lawrence University, Appleton, Wisconsin. Bulletin of Marine Science
Volume: 53(1):96-105, figs. 1-5.
 
Bush, B.M.H. & M.S. Laverack 1982 Mechanoreception. In: Atwood, H.L. & D.C. Sandeman (eds.). The biology of Crustacea (editor-in-chief D.E. Bliss), 3. Neurobiology: structure and function, Academic Press, New York, 1-479
Volume: :399-468, figs. 1-20.
 
Weatherby, T.M. & P.H. Lenz 2000 Mechanoreceptors in calanoid copepods: designed for high sensitivity. Arthropod Structure & Development, Elsevier
Volume: 29(4):275-288.
Wilson: paper
Verraes, W. 1965 Mededeling betreffende enige Harpacticoida nieuw voor de Belgische fauna en enkele opvallende afwijkingen in deze groep. Biologisch Jaarboek Dodonaea
Volume: 33:206-219, pls. 1-3.
 
Redeke, H.C. 1902 Mededeling over de samenstelling van het plankton van de Oosterschelde. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging
Volume: (2)7:43-44.
 
Ritsema Bos, J. 1874 Mededeling over Lernaeopoda. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging
Volume: 1:80-81.
 
Horst, R. 1879 Mededeling over twee parasitaire Copepoden. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging
Volume: 4:vii-viii.
 
Grant, A.N. 2002 Medicines for sea lice. Pest Management Science
Volume: 58(6):521-527.
 
Wirtz, P. & H. Debelius 2003 Mediterranean and Atlantic Invertebrate Guide. ConchBooks, Hackenheim.
Volume: 305 pp. ISBN 3-925919-62-7
 
Zagami, G., M. Campolmi & A. Granata 2003 Mediterranean calanoid copepods biogeography: new species identification and first records of hyperbenthic forms. Biogeographia
Volume: 24:263-272.
 
Molinero, J.C., V. Vukanič, D. Lučić, F. Ibanez, P. Nival, P. Licandro, A. Calbet, E. D. Christou, N. Daly-Yahia, M. L. Fernandez de Puelles, M.G. Mazzocchi & I. Siokou-Frangou 2009 Mediterranean marine copepods: basin-scale trends of the calanoid Centropages typicus. In: Souissi, S. & G.A. Boxshall (eds.). Copepoda in the Mediterranean: Papers from the 9th International Conference on Copepoda, Hammamet, Tunisia. Hydrobiologia
Volume: 617(1):41-53.
 
Kiortsis, V. 1985 Mediterranean marine ecosystems: establishment of zooplanktonic communities in transitional and partly isolated areas. In: Moraitou-Apostolopoulou, M. & V. Kiortsis (eds.). Mediterranean Marine Ecosystems. Plenum Press, New York
Volume: :377-385.
 
Soyer, J. 1985 Mediterranean Sea meiobenthos. In: Moraïtou-Apostolopoulou, M. & V. Kiortis (eds.). Mediterranean Marine Ecosystems. NATO Conference Series, Ecology
Volume: 8:85-108, tab. 1.
 
Kovalev, A.V., S. Besiktepe, J. Zagorodnyaya & A.E. Kideys 1998 Mediterraneanization of the Black Sea zooplankton is continuing. NATO Science Series Partnership Sub-series 2, Environmental Security
Volume: 47:199-207.
 
Furnestin, M.L. 1971 Méditerranée occidentale. In: Rapport sur les travaux concernant la planctonologie méditerranéenne publiés entre octobre 1966 et octobre 1968. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Monaco
Volume: 20(2):115-139.
 
Furnestin, M.L. 1973 Méditerranée occidentale. In: Rapport sur les travaux de planctonologie méditerranéenne octobre 1968 - décembre 1970. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Ler Méditerranée, Monaco
Volume: 21(8):377-395.
 
Skolka, V.H. 1971 Méditerranée orientale - mer Noire - mer d'Azov. Rapport sur les travaux concernant la planctonologie méditerranéenne publiés entre octobre 1966 et octobre 1968. Rapp. P.-v. Réun. Commn int. Explor. scient. Mer Méditerr.
Volume: 20(2):147-166.
 
Skolka, V.H. 1973 Méditerranée orientale - mer Noire - mer d'Azov. Rapport sur les travaux concernant la planctonologie méditerranéenne publiés entre octobre 1968 et décembre 1970., Rapp. P.-v. Réun. Commn int. Explor. scient. Mer Méditerr.
Volume: 21(8):405-418.
 
Mayzaud, P., O. Roche-Mayzaud & S. Razouls 1992 Medium term time acclimation of feeding and digestive enzyme activity in marine copepods: influence of food concentration and copepod species. Marine Ecology Progress Series
Volume: 89(2-3):197-212.
 
Roche-Mayzaud, O., P. Mayzaud & D.C. Biggs 1991 Medium-term acclimation of feeding and of digestive and metrobolic enzyme activity in the neritic copepod Acartia clausi. I. Evidence from laboratory experiments. Marine Ecology Progress Series
Volume: 69(1-2):25-40.
 
Piekarski, G. 1987 Medizinische Parasitologie in Tafeln. Springer-Verlag, Berlin
Volume: 364pp. 3rd revised edition
 
Mills, C.E. 1995 Medusae, siphonophores, and ctenophores as planktivorous predators in changing global ecosystems. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 52:575-581.
 
Pfeiffer, W. 1963 Meeresplankton. Mikrokosmos
Volume: 52(6):171-174, figs. 1-9.
 
Anonymous 2001 Meet some cosmopolitan crustaceans. Science
Volume: 294(5544):963.
 
Poppe, S.A. 1890 Mein letztes Wort an Imhof. Zoologischer Anzeiger
Volume: 13(352):717. (29-xii-1890)
 
Vidaković, J. 1988 Meio- and Nematofauna from Raša Bay (North Adriatic Sea, Yugoslavia). Vie et Milieu
Volume: 38(3/4):213-220.
 
Vidaković, J. 1996 Meio- and nematofauna from two man-made lakes (Osijek, Croatia). In: 31st IAD Conference, God/Vacratot, Lower Hungary. IAD Limnologische Berichte.
Volume: Pp. 303- 307.
 
Vidaković, J. & Z. Dupan 1996 Meio- i nematofauna beljskih ribnjaka u Kopačkom ritu. [Meio-and nematofauna of Belje fishponds in the Kopački Rit Nature Reserve.] In: Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja Održivost ribnjačarske proizvodnje Hrvatske, Bizovac, 28- 29 Nov. 1996. Osijek. [Proceedings of 'Sustainability of Fisheries Production of Croatia' ]
Volume: Pp. 137-145. [In Croatian.]
 
Austen, M.C., R.M. Warwick, M.C. Rosado & J.J. Castro 1989 Meiobenthic and macrobenthic community structure along a putative pollution gradient in Southern Portugal. Marine Pollution Bulletin
Volume: 20:398-405.
 
Netto, S.A., R.M. Warwick & M.J. Attrill 1999 Meiobenthic and macrobenthic community structure in carbonate sediments of Rocas Atoll (north-east Brazil). Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 48(1):39-50.
 
Robertson, A.L. & A.M. Milner 1999 Meiobenthic arthropod communities in new streams in Glacier Bay National Park, Alaska. Hydrobiologia
Volume: 397:197-209. (iii.1999)
 
Radwell, A.J. 2005 Meiobenthic assemblage structure of Ozark streams: Influence of substrate size and bioassessment potential. Ph.D. Thesis, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Urkmez, D., M. Sezgin, M.E. Karacuha & I. suz 2016 Meiobenthic Assemblages from the Southwestern Coast of the Black Sea, Igneada (Turkey). Biologia
Volume: 71(9):1017-1026. 10.1515/biolog-2016-0129 SEP 2016
 
Sandulli, R., D. Carriglio, S. Deastis. A. Marzano, M. Gallo D'addabbo, D. Gerardi & S. de Zio Grimaldi 2004 Meiobenthic biodiversity in areas of the Gulf of Taranto (Italy) exposed to high environmental impact. Chemistry and Ecology
Volume: 20(suppl 1):379-386.
 
Villano, N. & R.M. Warwick 1995 Meiobenthic communities associated with the seasonal cycle of growth and decay of Ulva rigida Agardh in the Palude Della Rosa, Lagoon of Venice. Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 41(2):181-194.
 
Kandratavicius, N., P. Muniz, N. Venturini & L. Gimenez 2015 Meiobenthic communities in permanently open estuaries and open/closed coastal lagoons of Uruguay (Atlantic coast of South America). Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 163:44-53. 10.1016/j.ecss.2015.05.030 B SEP 20 2015
 
Chullasorn, S., X.S. Liu & H.U. Dahms 2011 Meiobenthic communities in sediments of seagrass beds. Abstracts of the 11th International Conference on Copepoda, Merida, Mexico, July 11-15, 2011, Gasca, R. & E. Suárez-Morales, (eds.)
Volume: 26
 
Sandulli, R., C. De Leonardis & J. Vanaverbeke 2010 Meiobenthic communities in the shallow subtidal of three Italian Marine Protected Areas. Italian Journal of Zoology
Volume: 77(2):186-196.
 
Rokicka-Praxmajer, J., T. Radziejewska & H. Dworczak 1998 Meiobenthic communities of the Pomeranian Bay (southern Baltic): effects of proximity to river discharge. Oceanologia
Volume: 40(3):243 260.
 
Montagna, P.A. 1991 Meiobenthic communities of the Santa Maria Basin on the California shelf. Continental Shelf Research
Volume: 11(11):1355-1378.
 
Shabudin, H.H. 2005 Meiobenthic community in mangrove forest in Setiu Terengganu. B.Sc. Thesis, Institute of Tropical Aquaculture, Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.
No Volume Data Available
 
Zaleha, K., F. Diyana M. Fathi & A. Ahmad 2008 Meiobenthic community of Sungai Pulai seagrass bed, Malaysia. Marine Research in Indonesia
Volume: 33(1):17-20.
 
Traunspurger, W., S. Höss, A. Witthöft-Mühlmann, M. Wessels & H. Güde 2012 Meiobenthic community patterns of oligotrophic and deep Lake Constance in relation to water depth and nutrients. Fundamental and Applied Limnology
Volume: 180:233-248.
 
Gollner, S. 2009 Meiobenthic community studies from deep-sea chemosynthetic habitats (hydrothermal vents, cold seeps). Meiobenthos Gemeinschaften von chemosynthetischen Tiefsee-Habitaten (Hydrothermalquellen, Sickerquellen). Ph.D. Thesis (Hochschulschrift), University of Vienna, Vienna, Austria.
Volume: 141 pp. [In English; abstract in German.]
 
Rhodes, A.C. 2011 Meiobenthic copepod abundance and biodiversity in relation to freshwater releases into a subtropical coastal lagoon. Abstracts of the 11th International Conference on Copepoda, Merida, Mexico, July 11-15, 2011, Gasca, R. & E. Suárez-Morales, (eds.)
Volume: 118
 
Janssen, A., P. Chevaldonne & P. Martínez Arbizu 2013 Meiobenthic copepod fauna of a marine cave (NW Mediterranean) closely resembles that of deep-sea communities. Marine Ecology Progress Series
Volume: 479:99-113. 10.3354/meps10207
 
Feller, R.J., B.C. Coull & B.T. Hentschel 1990 Meiobenthic copepods: tracers of where juvenile Leiostomus xanthurus (Pisces) feed? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 47(10):1913-1919.
Wilson: paper
Soetaert, K., M. Vincx, J. Wittoeck & M. Tulkens 1995 Meiobenthic distribution and nematode community structure in five European estuaries. Hydrobiologia
Volume: 311(1-3):185-206.
 
Annapurna, C., M.S. Rao, C.H.V. Bhanu, A. Ambedkar, A. Satyanarayana & K.C. Rao 2017 Meiobenthic diversity off Pudimadaka, Bay of Bengal with special reference to free-living marine nematodes. Journal of the Marine Biological Association of India
Volume: 59(1):5-13. Jan 2017
 
Vriser, B. 2003 Meiobenthic fauna (without Harpacticoida) in the southern part of Gulf of Trieste, Slovenia: list of taxa. Annales Series Historia Naturalis (Koper)
Volume: 13(1): 33-40.
 
Vriser, B. 2000 Meiobenthic Harpacticoida (Copepoda) from the southern part of the Gulf of Trieste (northern Adriatic). 1. List of taxa. Anali Za Istrske in Mediteranske Studije
Volume: 19:23-54.
Wilson: paper
Vriser, B. 2000 Meiobenthic Harpacticoida (Copepoda) from the southern part of the Gulf of Trieste (northern Adriatic). 2.Ecology and spatial distribution. Anali Za Istrske in Mediteranske Studije, Series Historia Naturalis
Volume: 10(1):39-54.
Wilson: paper
Coull, B.C. 1971 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from St. Thomas, U.S. Virgin Islands. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 90:207-218, figs. 1-37, tab. 1. (15-iv-1971)
Wilson: paper
Coull, B.C. 1973 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the deep sea off North Carolina. I. The genera Hemimesochra Sars, Paranannopus Lang, and Cylindronannopus n. g. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 92(2):185-198, figs. 1-41, tab. 1. (iv-1973)
Wilson: paper
Coull, B.C. 1973 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the deep sea off North Carolina. II. The family Cerviniidae Sars, Lang. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 92(2):198-208, figs. 1-27, tabs. 1-2. (iv-1973)
Wilson: paper
Coull, B.C. 1973 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the deep sea off North Carolina. III. The families Tisbidae Stebbing emend. Lang, Thalestridae Sars emend. Lang, and Diosaccidae Sars. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 92(4):592-603, figs. 1-28, tabs. 1-2. (x-1973)
Wilson: paper
Coull, B.C. 1973 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the deep sea off North Carolina. IV. The families Cletodidae T. Scott and Ancorabolidae Sars. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 92(4):604-620, figs. 1-42, tab. 1. (x-1973)
Wilson: paper
Coull, B.C. 1971 Meiobenthic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the North Carolina continental shelf. Cahiers de Biologie Marine
Volume: 12(2):195-237, figs. 1-17. (15-v-1971)
Wilson: paper
O'Riordan, C.E. 1971 Meiobenthic Harpacticoida on the east coast of Ireland. Proceedings of the Royal Irish Academy
Volume: (B)71(14):191-210, figs. 1-3, tab. 1. (29-x-1971)
 
Witthöft-Mühlmann, A., W. Traunspurger & K.O. Rothhaupt 2005 Meiobenthic response to river-borne benthic particulate matter - a microcosm experiment. Freshwater Biology
Volume: 50(9):1548-1559.
 
Giere, O. 1993 Meiobenthology. Springer-Verlag, Berlin
Volume: 328pp.
 
Giere, O. 2009 Meiobenthology: The Microscopic Motile Fauna of Aquatic Sediments. 2nd ed. Springer, Berlin.
Volume: 528 pp. ISBN: 978-3-540-68657-6.
 
Namiotko, T. & T. Sywula 2005 Meiobenthonic Crustacea (Copepoda, Harpacticoida and Ostracoda) of Radunia Lakes. Limnological Research
Volume: 3:309-322. [in Polish; English abstract.]
 
Corbisier, T.N., E.C.P.M.D. Sousa & B.B. Eichler 1997 Meiobenthos and microphytobenthos spatial distribution in Enseada do Flamengo, Ubatuba, Sao Paulo. Revista Brasileira de Biologia
Volume: 57(1):109-119. (Portuguese)
 
Sandulli, R., D. Miljutin, L. Angeletti & M. Taviani 2015 Meiobenthos and nematode assemblages from different deep-sea habitats of the Strait of Sicily (Central Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science
Volume: 16(2):402-412.
 
Portnova, D.A., L.A. Garlitska, A.A. Udalov & D.V. Kondar 2017 Meiobenthos and nematode community in Yenisei Bay and Adjacent Parts of the Kara Sea Shelf. Oceanology
Volume: 57(1):130-143. 10.1134/S0001437017010155 JAN 2017
 
Kurashov, E.A. 1994 Meiobenthos as component of lake ecosystem. Alga-Found, St. Petersburg
Volume: 224 pp. (In Russian.)
 
Quang, N.X., A. Vanreusel, N. Smol & N.N. Chau 2010 Meiobenthos assemblages in the mekong estuarine system with special focus on free-living marine nematodes. Ocean Science Journal
Volume: 45(4):213-224.
 
Ngo, X.Q., A. Vanreusel, N. Smol & N.C. Nguyen 2010 Meiobenthos assemblages in the mekong estuarine system with special focus on free-living marine nematodes. Ocean Science Journal
Volume: 45(4):213-224.
 
Van Gaever, S., L. Moodley, D. de Beer & A. Vanreusel 2006 Meiobenthos at the Arctic Håkon Mosby Mud Volcano, with a parental-caring nematode thriving in sulphide-rich sediments. Marine Ecology Progress Series
Volume: 321:143-155.
 
Skvortsov, V.V. 1997 Meiobenthos communities of some subarctic lakes. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 342-343:117-124.
 
Sergeeva, N.G. & M.B. Gulin 2007 Meiobenthos from an active methane seepage area in the NW Black Sea. Marine Ecology
Volume: 28(1):152-159.
 
Ansari, Z.A. 1978 Meiobenthos from the Karwar region (Central West coast of India). Mahasagar, Goa
Volume: 11(3-4):163-167, figs. 1-3, tabs. 1-3.
 
Dye, A.H. 2005 Meiobenthos in intermittently open/closed coastal lakes in New South Wales: spatial and temporal patterns in densities of major taxa. Marine and Freshwater Research
Volume: 56(8):1055-1067.
 
Olafsson, E. 1995 Meiobenthos in mangrove areas in eastern Africa with emphasis on assemblage structure of free-living marine nematodes. Hydrobiologia
Volume: 312(1):47-57.
Wilson: paper
Meriläinen, J.J. 1988 Meiobenthos in relation to macrobenthic communities in a low saline, partly acidified estuary, Bothnian Bay, Finland. Annales Zoologici Fennici
Volume: 25(4):277-292.
 
Timm, T. 2002 Meiobenthos in some Estonian small stratified lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences Biology Ecology
Volume: 51(3): 184-203.
 
Ansari, Z.A. & A.N. Parulekar 1994 Meiobenthos in the sediments of seagrass meadows of Lakshadweep atolls, Arabian Sea. Vie et Milieu
Volume: 44(3-4):185-190, fig. 1, tabs 1-6.
 
Heip, C., O. Hamerlynck, P. Herman, R. Huys, M. Vincx & G. Vranken 1985 Meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea. In: Van Grieken R. & R. Wollast (eds.). Progress in Belgian Oceanographic Research. Royal Academy of Science, Brussels.
Volume: Pp. 264-266.
 
Heip, C. & D. Van Damme 1978 Meiobenthos in the southern North Sea. In: Nihoul, C.J. and P. Polk (eds.). Trophic Chains and Cycling of Nutrients. Project Sea, Vol. 8. National Program of Research and Development, Service of the Prime Minister, Brussels
Volume: :121-166.
 
Van Damme, D. & C. Heip 1978 Meiobenthos in the southern North Sea. In: Nihoul, C.J. & L. De Coninck (eds.). Fauna and Flora of the Southern North Sea. Project Sea, Vol. 7. National Program of Research and Development, Service of the Prime Minister, Brussels.
Volume: :1-113.
 
Särkkä, J. 1987 Meiobenthos of a lake chain affected by pulp mill effluent. Aqua Fennica
Volume: 17:35-41.
 
Itô, Tatsunori 1978 Meiobenthos of a shallow-water sandy bottom in Ishikari Bay, Hokkaido: a general account. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series VI, Zoology
Volume: 21(3):287-294. (xii.1978)
Wilson: paper
Willems, K.A., M. Vincx, D. Claeys, C. Vanosmaël & C. Heip 1982 Meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 62(3):535-548, figs. 1-2, tabs. 1-3. (3-viii-1982)
 
Pavlyuk, O.N. 2004 Meiobenthos of bays of Furugelm Island and Sivuchya Bight (Peter the Great Bay, Sea of Japan). Russian Journal of Marine Biology / Biologiya Morya
Volume: 30(3):151-158.
 

All Other Pages


[ TOP ]