Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69694 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Brodsky, A.L. 1916 The life of fresh water:  I. Plankton; II. Waterside and bottom fauna. In: N. K. Kol’tzov, N. M. Kulagin, and L. A. Tarasevich (eds.).  The Calendar of Russian Nature for 1916 and Naturalistic Hand-Book. “Priroda” Publisher, Moscow
Volume: :148-165.
Wilson: paper, PDF
Brodsky, A.L. 1929 Fauna vodoemov pustyni Kara-Kum. The fauna of the basins of the desert Kara-Kum. Acta Universitatis Asiae Mediae (XIIa, Geogr.)
Volume: 5:1-42, figs. 1-9, pls. 1-2, tabs. 1-3, map. (Russian with English summary.)
 
Brodsky, K.A. 1935 Contribution to the knowledge of the invertebrate fauna of the mountain streams of Central Asia. I. The river Issyk. Materialy k poznaniyu fauny bespozvonochnykh gornykh potokov srednei Azii. I. Reka Issyk. Acta Universitatis Asiae Mediae (VIIIa, Zool.)
Volume: 15:1-112, figs. 1-22, tabs. 1-21, photographs 1-14.
 
Brodsky, K.A. 1935 Materialy k poznaniyu zooplanktona Yaponskogo morya. Contributions to the knowledge of the zooplankton in the Sea of Japan. Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 14:125-135. (Russian with English summary).
 
Brodsky, K.A. 1936 Kratkii predvaritel'nyi otchet o planktonykh issledovaniyakh i rabotakh po pitaniyu dal'nevostochnoi sardiny v 1935 g. Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 18:
 
Brodsky, K.A. 1936 Otchet o raspredelenii planktona u beregov Korei (referat). Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 18:
 
Brodsky, K.A. 1937 Planktonnye issledovaniya v severo-zapadnoi chasti Yaponskogo morya. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 12:159-182, figs. 1-7. (Russian).
 
Brodsky, K.A. 1937 On the morphology and biology of Calanus cristatus (Calanoida). K morfologii i biologii veslonogo rachka Calanus cristatus. Trudy tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 12:
 
Brodsky, K.A. 1938 Contribution to the biology and systematics of Copepoda (Calanus cristatus Kr.). K biologii i sistematike veslonogo rachka (Calanus cristatus Kr.). Bulletin of the Far Eastern Branch of the Academy of Sciences of the USSR. Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 29(2):147-171.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1938 Contribution to the ecology and morphology of Calanus tonsus Brady (= Calanus plumchrus Marukawa) of far-eastern Seas. K ekologii i morfologii veslonogo rachka (Calanus tonsus) dal'nevostochnykh morei. Comptes Rendus (Doklady) de l'Académie des Sciences de l'URSS. Nauk SSSR
Volume: 19(1-2):123-126, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1938 Predvaritelnyi otchet ob issledovanyach zooplanktona v severo-zapadnoi chasti Yaponskogo morya n 1936 g. Sb. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr. (Russian).
No Volume Data Available
 
Brodsky, K.A. 1941 O planktone glubinnykh sloe v Yaponskogo morya. The plankton of the deep waters of the Sea of Japan. Issledovaniya Dal'evostochnikh Morei SSSR
Volume: 1:256-263, figs. 1-2, tab. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1941 A review of the quantitative distribution and components of the zooplankton in north-western part of the Japan Sea. Obzor kolichestvennogo raspredeleniya i sostava zooplanktona severo-zapadnoi chasti Yaponskogo morya. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 7(2):158-216, figs. 1-13. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1947 On the parachute method in plankton sampling. O parashyutnom metode lova planktona. Priroda, Moscow
Volume: 1947(6):65-67, fig. 1. (24-vi-1947, Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1947 Quantitative estimation of planktonic organisms without counting. Opredelenie kolichestv planktonnykh organizmov bez schëta. Priroda, Moscow
Volume: 1947(7):73-74. (29-vii-1947, Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1948 O zoogeografii glubin severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. (On the zoogeography of deep water of the north-western part of the Pacific Ocean). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(6):1053-1056, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1948 The asymmetry of free swimming Calanoida as characters of their specialisation. Asimmetriya u svobodnozhivushchikh veslonogikh rachkov (Calanoida) kak priznak spetsializtsii. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 63(4):451-543, fig. 1. (Russian.)
 
Brodsky, K.A. 1948 The pelagic Copepoda in the Japan Sea. Svobodnozhivushchie veslonogie rachki (Copepoda) Yapanskogo morya. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 26:3-130, pls. 1-32. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1948 The free-living copepods (Copepoda) of the Sea of Japan. Svobodnozhibyshchie veslonogie rachki (Copepoda) Yaponskogo morya. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii. Report on Pacific Ocean Fisheries, Oceanographic Institute
Volume: 130pp.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1949 The vertical distribution of Calanoida of the polar basin and the Pacific and Atlantic Oceans. Vertikalnoe rasprostranenie veslonogikh rachkov (Calanoida) i svyaz' severnogo Ledovitogo okeana s Tikhim i Atlanticheskim okeanami. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 65(3):365-368, fig. 1. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1950 Calanoida of the far-eastern seas and polar basin of the USSR. Veslonogie rachki (Calanoida) dalnevostochnykh morei SSSR i pol'yarnogo basseina. Opredeliteli po Faune SSSR, Nauka, Leningrad
Volume: 35:1-442, figs. 1-306. (Russian). English translation (see Brodsky, 1967).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1952 Deep-water Calanoida of the north-western part of the Pacific Ocean. Glubokovodnye veslonogie rachki (Calanoida) severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Issledovaniya dal'nevost. Morei SSSR
Volume: 3:36-87. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1952

On the vertical distribution of Calanoida of the north-western part of the Pacific Ocean. O vertikalnom raspredelenii veslonogikh rachkov v severo-zapanoi chasti Tikhogo okeana.

Issledovaniya dal'nevost. Morei SSSR
Volume: 3:88-94. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1953 Zooplankton as character of genesis of water masses of the Arctic basin. Zooplankton kak pokazatel' proiskhozhdeniya vodnykh mass Arkticheskogo basseina. In: Vysokoshirotnye vozdushnye ekspeditsii 1948 i 1949 gg. Resul'taty nauchn. nablyudeniya. Izd. Arktich. Inst.
No Volume Data Available
 
Brodsky, K.A. 1954

The copepod fauna (calanids) and zoogeographical distribution of the northern part of the Pacific Ocean. Fauna veslonogikh rachkov (Kalanidy) i zoogeograficheskoe raionirovanie severnoi chasti Tikhogo okeana.

Institut Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Moscow
Volume: :3-25.
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1955 Otriyad veslonogie rachki-Copepoda. Atlas bespozvonochnykh dal'nevostochnykh morei SSSR
Volume: 114-120, pl. 24, pl. 25 figs. 1-6.
 
Brodsky, K.A. 1955 Oceanic zoogeographical boundary in far-eastern seas and northwestern Pacific Ocean (on Calanoida). Zoogeograficheskoe raionirovanie pelagiali dal'nevostochnykh morei i severnoi chasti Tikhogo okeana (po Calanoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 102(3):649-652, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Brodsky, K.A. 1955 On the distribution of the plankton in the northwestern Pacific Ocean. O raspredelenii planktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 101(5):961-964, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Vertical distribution of the plankton of the oceans of the world and a typology of marine basins. Vertikalnoe raspredelenie planktona v mirovom okeana i tipologiya morskikh basseinov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 103(5):917-920. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Plankton of the north-western Kuroshio and the Kurile region of the Pacific Ocean. Plankton severo-zapadnoi chasti Kuro-sio i priku-ril'skikh vod Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 18:124-133, figs. 1-2. (Russian with English summary)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 The Calanoida of the Kuril-Kamchatka Trench. K faune veslonogikh rachkov (Calanoida) Kurilo-Kamchatskoi vpadiny. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:184-209, figs. 1-14. (11-iii-1955, Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 A new deep-water species, Pareuchaeta pavlovskii (Calanoida) from the North Pacific Ocean. Novyi glubokovodnyi vid Pareuchaeta pavlovskii (Calanoida) severnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 21:186-189, fig. 1. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1956 Zonal distribution of Calanoida in the northern part of the Pacific and in adjacent waters. Zonal'noe raspredelenie (po shirotam) Calanoida v severnoi chasti Tikhogo okeana i sopredel'nykh vodakh. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 106(6):1103-1106, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1956 Life in the water of the polar basin. Zhizn' v tolshche vody polyarnogo basseina. Priroda, Moscow
Volume: 1956(5):41-48, figs. 1-6. (Russian; v.1956)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1956 The regional distribution of pelagic life in far Eastern seas and adjacent waters of the Pacific Ocean as shown by a study of the copepod fauna. Raionirovanie pelagiala dal'nevostochnykh morei i sopredelenykh vod Tikhogo okeana na primere izucheniya fauny veslonogikh rachkov. (Calanoida). Trudy Problemnikh i Tematicheskikh Sovetshchanii Zoologicheskii Instituti
Volume: 6:22-35. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1957

The Copepod Fauna (Calanoida) and zoogeographical distribution in the northern part of the Pacific Ocean and neighbouring waters. Fauna veslonogikh rachkov (Calanoida) i zoogeograficheskoe raionirovanie severoni chasti Tikhogo okeana i sopredel'nykh vod.

Zoologische Institute Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR
Volume: 1-222, figs. 1-34. (sections translated, by D.A. Thomson, 1961) SIL QL444 .C7B74
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1958 Plankton studies by the Soviet antarctic Expedition (1955-1958). Planktonnye issledovaniya Sovetskoi antarkticheskoi ekspeditsii (1955-1958 gg). Journal of the Soviet Antarctic Expedition
Volume: 3:25-30. (Russian, translation in:Inf. Bull. Soviet antarct. Exped.. 1 (1964):105-110, fig. 1. Elsevier, Amsterdam; vide: Brodskii, K.A., 1964a).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1958 Plankton of the north-western part of the Kuro-Sio and of waters adjacent to the Kuril' Islands. Plankton severo-zapadnoi chasti Kuro-sio i prikuril'skikh vod Tikhogo okeana. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 3:96-99. (Russian).
 
Brodsky, K.A. 1959 Marine zooplankton of sea waters of South Sakhalin and the South Kurile Islands. Zooplankton morksikh vod yuzhnogo Sakhalina i yuzhnykh Kuril'skikh ostrovov. Investigations of Far Eastern Seas. Issled. dal'nevost. Morei SSSR
Volume: 6:5-46, figs. 1-10. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1959 On the bipolar distribution of some members of the plankton (genus Calanus). Journal of the Soviet Antarctic Expedition
Volume: 6:35-39.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1959 Leben in der Tiefe des Polarbeckens. Naturwissenschaftliche Rundschau, Stuttgart
Volume: 12(1):52-56, figs. 1-4, tab. 1. (i-1959).
 
Brodsky, K.A. 1959

On phylogenetic relations of some Calanus (Copepoda) species of northern and southern hemispheres. O filogeneticheskikh otnosheniyakh nekotorykh vidov Calanus (Copepoda) severnogo i yuzhnogo polusharii.

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 33(10):1537-1553, figs. 1-5. (23-ix-1959, Russian with English summary.)
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1960 Zoogeographical zones of the southern Pacific and the bipolar distribution of some Calanoida. Zoogeograficheskie zony yuzhnoi chasti Tikhogo okeana i bipolyarnoe rasprostranenie nekotorykh Calanoida. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 10(4):8-13, figs. 1-2, map. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1961

Comparison of Calanus species (Copepoda) from the southern and northern hemispheres.

Contributions of the New Zealand Oceanographic Institute [Translation of part of Brodsky, K.A. 1959. Zool. Zh. 33:1537-1552.]
Volume: 95:5-22, pls. 1-4, tab. 1. (Also as:Inf. Ser. Dep. scient. ind. Res. N.Z., 33).
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1961 Nekotorye zadachi issledovaniya planktona antarkticheskikh vod. In: Materialy po Arktike i Antarktike, 1.
No Volume Data Available
 
Brodsky, K.A. 1962 Basic features of the zooplankton of the Gulf of Tonkin and its seaasonal changes. Commisssion for fisheries investigation of the western parts of the Pacific Ocean. Conference on the co-ordinated investigation of the fauna and flora
Volume: :1-4. (Russian).
 
Brodsky, K.A. 1962 Arealy massovykh vidov roda Calanus yuzhnogo polushariya. (The distributional areas of mass species of Calanoida of the southern hemisphere). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 143:709-712, fig. 1. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1962 Essay of biometric analysis of the morphological variability of Calanus pacificus. Opyt biometricheskogo analiza morfologicheskoi izmenchivosti Calanus pacificus Brodskii (Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 142:1416-1420, figs. 1-3. (Russian.)
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1962 K faune i raspredeleniyu veslonogikh rachkov Calanoida poverkhnostnykh vod severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. On the fauna and distribution of the calanoid copepods from the surface waters of the north-western Pacific Ocean. Issledovaniya dal'nevost. Morei SSSR
Volume: 8:91-166, figs. 1-60. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1964 Pelagic zones of the southern hemisphere based on the distribution of Calanus species. Actualités Scientifiques et Industrielles, 1312. ler Symposium S.C.A.R., Biologie Antarctique, Paris
Volume: :257-258. [abstract; French and English]
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1964 Distribution and some morphological features of the Antarctic species of the genus Calanus (Copepoda). Rasprostranenie i nekotorye morfologicheskie osobennosti Antarkticheskikh vidov roda Calanus (Copepoda). In: Res. Biol. Issled. Sov. Antarkt. Ekped.(1955-1958 gg), 2, Moskva, Akad. Nauk SSSR, Zool. Inst. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 2(10):189-251, figs. 1-32, tabs. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1964 Bipolar distribution of some representatives of the plankton (genus Calanus). Inf. Bull. Soviet antarct. Exped.
Volume: 1:274-278, figs. 1-3.
 
Brodsky, K.A. 1964 Plankton studies by the Soviet Antarctic Expedition (1955-1958). Inf. Bull. Soviet antarct. Exped.
Volume: 1:105-110, fig. 1. (Translation of:Brodskii, K.A., 1958).
 
Brodsky, K.A. 1965 Variability and systematics of the species of the genus Calanus (Copepoda). I. Calanus pacificus Brodsky, 1948 and C. sinicus Brodsky sp. n. Izmenchivost' i sistematika vidov roda Calanus (Copepoda). I. Calanus pacificus Brodskii, 1948 i C. sinicus Brodskii sp. n. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 3(11):23-71, figs. 1-22. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1965 The systematics of marine plankton organisms and oceanology. Sistematika morskikh planktonnykh organismov i okeanologiya. Okeanologiya
Volume: 5(3):577-591, figs. 1-4. (6-viii-1965, Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Formation of swimming limbs in the genus Calanus (Copepoda) and latitudinal zonality. Preobrazovanie plavatel'nykh konechnostei v roda Calanus (Copepoda) i shirotnaya zonal'nost. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:1441-1444, figs. 1-4. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Types of female genitalia and heterogenity in the genus Calanus(Copepoda). Tipy genitalii samki i geterogennost' roda Calanus(Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:222-225, figs. 1-2. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSS, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Nekotorye itogi i perspektivy issledovanii morskogo planktona v zoologicheskom institute A.N. SSSR. In: Nauch. seesiya, posvyashch 50-letiyu Sovetskoi vlasti:Tezisy dokl.
No Volume Data Available
 
Brodsky, K.A. 1967 The distribution and size variability of the Calanidae (Copepoda) species in the southern hemisphere (based on collections of the Soviet Antarctic Expedition, 1955-1958). Rasprostranenie i izmenchivost' dliny osobei vidov veslonogikh rachkov semeistva Calanidae (Copepoda) v yuzhnom polusharii (po sboram Sovetskoi Antarkticheskoi ekspeditsii 1955-1958 gg). In: Resul'taty Biol. Issled. Sovetskoi Antarkticheskoi Eksped. 1955-1958 gg, 3. (Biological Reports of the Soviet Antarctic Expedition, 1955-1958, 3. Translation, Israel Program for Scientific Translation) Akademiya Nauk SSSR, Leningrad, Zool. Inst., Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 4(2):190-219, figs. 1-32.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967

Calanoida of the Far Eastern seas and polar basin of the USSR.

Keys to the Fauna of the USSR. Academy of Sciences USSR. Translation of Brodsky, K.A., 1950, by Israel Program Scientific Translations
Volume: 1-440, figs. 1-306, pl. SIL QL444 .C7B86 E1967
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1972 Gruppirovki i rukovodyashchie formy zooplanktona Tonkinsogo zaliva v sezonnom aspekte. Communities and leading species of zooplankton of the Tonking Gulf in seaonal aspect. In: Bykhovsky, B.E. (ed.). Fauna Tonkinskogo zaliva i usloviya sushchestvovaniya. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 10(18):225-256, figs. 1-16. (5-iv-1972, Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1972 Phylogeny of the fam. Calanidae (Copepoda) on the basis of comparative-morphological analysis of its characters. Filogeniya semeistva Calanidae (Copepoda) na osnove sravnitel'no-morfologicheskogo analiza priznakov. In: Geograficheskaya i Sezonnaya Izmenchivost' Morskogo Planktona (Geographical and Seasonal Variability of Marine Planktonic Organisms.). Issledovaniya Fauny Morei (Explorations of the Fauna of the Seas)
Volume: 12(20):5-110, figs. 1-123, tabs. 1-21. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1974 On the phylogeny of pelagic organisms (for example Calanidae, Copepoda) with the zonation of the Pacific Ocean). O svyazi filogenii pelagicheskikh organismov (na primere sem. Calanidae, Copepoda) s zonal'nost'yu mirovogo okeana. In: Teoreticheskie voprosy sistematiki i filogenii zhivotnykh. Theoretical questions of systematics and phylogeny of animals, Trudy Zoologicheskii Instituta, Leningrad
Volume: 53:93-105, figs. 1-7. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1976 On the revisions and the 'new' classifications of Calanoida (Copepoda). O reviziyakh i 'novykh' klassifikatsiyakh Calanoida (Copepoda). Funktsional'naya morfologiya, rost i razvitie bespozvonochnykh zhivotnyka morskogo planktona. Functional morphology, growth and development of invertebrates of sea plankton. In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Explorations of the Fauna of the Seas XVIII (XXVI). Functional Morphology, Growth and Development of Invertebrates of Sea Plankton. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 18(26):5-10. (17-xii-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1977

The description of male Metridia okhotensis Brodsky (Calanoida, Metridiidae). Opisanie samtsa Metridia okhotensis Brodsky (Calanoida, Metridiidae).

In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Morskoi plankton (Sistematika i faunistika). Marine Plankton (Systematics and faunistics), Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 20(28):4-5, fig. 1. (25-iv-1977). (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1981 Changes in species composition of copepods and cladocerans of Possiet and Amer Bays (Sea of Japan) in connection with temperature fluctuations of many years. Izmenenie vidovogo sostava kopepod i kladotser zalivov Pos'eta i Amurskogo (Yaponskogo more) v svyazi s mnogoletnimi kolebaniyami temperatur. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.7(5):288-293, fig., tab., as: Changes in specific composition of copepods and cladocerans of Posyet and Amur Gulfs (Sea of Japan) in relation to long-term temperature fluctuations).
Volume: 1981(5):21-27, fig., tab. (23-ix-1981, Russian with English summary)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955

Plankton of the northwestern part of the Kurisho and the Pacific Ocean near the Kuril Islands.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 18:96-99.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1965

The taxonomy of marine plankton organisms and oceanography.

Academy of Scineces of the USSR Oceanology, translated by the American Geophysical Union
Volume: 5(4):1-12.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & A.G. Naumov 1961 Issledovaniya planktona. Trudy sov. antarkt. Eksped.
Volume: 19:
 
Brodsky, K.A. & A.I. Yankovskaya 1935 O pitanii dal'nevostochnoi sardiny. Vest. dal'nevost. fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 13:
 
Brodsky, K.A. & E.A. Pavshtiks 1976

Plankton of the central part of the Arctic Basin.

Questions of Geography Voprosy Geografii, Geographic Society of the USSR Moscow
Volume: collection # 101:148-166.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & G.A. Baskakov 1951 Uskorennyi schetnyi metod obrabotki zooplanktona. Trudy Vsesoyuznogo Gidrobiologicheskogo Obshchestva
Volume: 3:227-238, figs. 1-3, tabs. 1-3, folding plate. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & J.A. Zvereva 1976 New species of Cornucalanus from the Bering Sea and the Antarctic and the description of a Cornucalanus indicus Sewell male (Copepoda, Calanoida). Crustaceana (Leiden)
Volume: 31(2):181-189, figs. 1-31. (22-xi-1976)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & J.A. Zvereva 1976 Paralabidocera separabilis sp. n. and P. antarctica (J.C. Thompson) (Copepoda, Calanoida) from Antarctica. Crustaceana (Leiden)
Volume: 31(3):233-240, figs. 1-5. (29-xii-1976)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & K.A. Smirnova 1963 Biologicheskie nablyudeniya. Trudy sov. antarkt. Eksped.
Volume: 39:
 
Brodsky, K.A. & M.E. Vinogradov 1957 On the distrubution of plankton in the Indian sector of the Antarctic region. O raspredelenii planktona Indiiskogo sektora Antarktiki. Po materialem i reisa komplesnoi Antarkticheskoi ekspeditsii Akademii Nauk SSSR. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 112:957-960. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & M.E. Vinogradov 1959 Problems for the plankton investigations of the first voyage of the comprehensive Antarctic Expedition (KAE) and the suitability for study of the plankton of the regions traversed. Plankton. Zadachi planktonnykh issledovaniya v pervom reise KAE i izuchennost planktona prodennykh raionov. In: Trudy antarkticheskoi Eksped.
Volume: :173-181, figs. 1-5. (Russian with English summary.)
 
Brodsky, K.A. & M.M. Nikitin 1955 Gidrobiologicheskie raboty. Hydrobiological work. In: Somov, M.M. (ed.). Materialy nablyudenii nauchno-issledovaniya dreif. stantsii 1950/51 gg. Observational data of the scientific research drifting station of 1950-1951, Izd. Morskii transport.
Volume: 1:404-410.
 
Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.) 1976 Funkstional'naya morfologiya rost i razvitie bespozvonochnikh zhivotnikh morskovo planktona. (Functional morphology, growth and development of invertebrates of sea plankton.) Functional Morphology, Growth and Development of Invertebrates of Sea Plankton. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 18(26):1-126.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.) 1977

Ecology of Marine Plankton Organisms.

Issledovaniya Fauny Morei (Explorations of the Fauna of the Seas), Leningrad
Volume: 19(27):1-140. SIL QL123 .E36 1977
Wilson: paper
Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.) 1977

Morskoi Plankton: Sistematika i Faunistika. (Marine Plankton: Systematics and Faunistics.)

Issledovaniya Fauny Morei (Explorations of the Fauna of the Seas, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences)
Volume: 20(28):1-143.
 
Brodsky, K.A., K.K. Markov & V.I. Shilnikov 1959 Zonalnost umerennykh i vysokikh shirot yuzhnogo polushariya. Priroda, Moscow
Volume: 1959(7):19-26, figs. 1-7, map 1.
 
Brodsky, K.A., K.K. Markov & V.I. Shilnikov 1961 Zonenverteilung in den Gemässigten und hohen Breiten der Südhalbkugel. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe
Volume: 10(3/4):407-411. (abstracts in Russian, English, French)
Wilson: paper
Brodsky, K.A., N.V. Vyshkvartzeva, M.S. Kos & E.L. Markhaseva 1983

Copepod crustaceans (Copepoda Calanoida) of the USSR seas and adjacent waters. Veslonogie rakoobraznye (Copepoda: Calanoida) morei SSSR i sopredel'nykh vod.

Opredeliteli po faune SSSR, Nauka, Leningrad
Volume: 135:1-357, figs. 1-167, tabs. 1-22. (25-xi-1983, Russian.)
Wilson: paper
Broek, W.L.F. van den, vide: van den Broek, W.L.F. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Broekhuizen, N. & E. McKenzie 1995 Patterns of abundance for Calanus and smaller copepods in the North Sea: time series decomposition of two CPR data sets. Marine Ecology Progress Series
Volume: 118(1-3):103-120.
 
Brogan, W.R. III & R.A. Relyea 2015 Submerged macrophytes mitigate direct and indirect insecticide effects in freshwater communities. PLoS ONE
Volume: 10(5):e0126677 May 15 2015
 
Broglio, E. 2003 Trophic interactions between micro and mesozooplankton. Ph.D. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain.
No Volume Data Available
 
Broglio, E., E. Saiz, A. Calbet, I. Trepat & M. Alcaraz 2004 Trophic impact and prey selection by crustacean zooplankton on the microbial communities of an oligotrophic coastal area (NW Mediterranean Sea). Aquatic Microbial Ecology
Volume: 35:65-78.
 
Broglio, E., M. Johansson & P. Jonsson 2000 Prey selection behaviour of the copepod Acartia clausi feeding on mixtures of the planktonic ciliates Strobilidium spiralis and Metacyclis sp. In: American Society of Parasitologists and Society of Protozoologists Joint meeting, San Juan, Puerto Rico, 24-28 June 2000. Abstracts
Volume: :100. (Abstract.)
Wilson: paper
Broglio, E., M. Johansson & P. Jonsson 2001 Trophic interaction between copepods and ciliates: effects of prey swimming behavior on predation risk. Marine Ecology Progress Series
Volume: 220: 179-186.
 
Broglio, E., S.H. Jónasdóttir, A. Calbet, H.H. Jakobsen & E. Saiz 2003 Effect of heterotrophic versus autotrophic food on feeding and reproduction of the calanoid copepod Acartia tonsa: relationship with prey fatty acid composition. Aquatic Microbial Ecology
Volume: 31(3):267-278.
 
Bröhldick, K. 2003 Die Arten der Idyanthidae (Harpacticoida, Copepoda, Crustacea) und ihre Verbreitung in der Tiefsee des Angola-Beckens. Diplomarbeit an der Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany.
Volume: 94 pp.
 
Bröhldick, K. 2005 A new taxon of Idyanthidae (Copepoda, Harpacticoida) from the deep sea of the Angola Basin. Organisms, Diversity and Evolution
Volume: 5(Suppl.1): 43-57.
Wilson: paper, PDF
Brohmer, P. 1969 Fauna von Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Ed. 10. Neugestaltete und verbesserte Auflage 49. bis 54. Tausend. Heidelberg
Volume: 595pp.
 
Brohmer, P. 1971 Fauna von Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Ed. 11. Neugestaltete und verbesserte Auflage 55. bis 60. Tausend. Heidelberg
Volume: 582pp.
 
Brohmer, P. 1974 Fauna von Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Ed. 12. Neugestaltete und erweiterte Auflage, 61. bis 68. Tausend. Heidelberg
Volume: 580pp.
 
Brohmer, P. 1982 Fauna von Deutschland: Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Quelle & Meyer, Heidelberg
Volume: 582pp.
 
Brökeland, W. & K.H. George 2009 Editorial: Deep-sea taxonomy — a contribution to our knowledge of biodiversity. Zootaxa
Volume: 2096:6-8.
Wilson: paper
Broman, E., M. Brusin, M. Dopson & S. Hylander 2015 Oxygenation of anoxic sediments triggers hatching of zooplankton eggs. Proceedings Of The Royal Society B-Biological Sciences
Volume: 282(1817):10.1098/rspb.2015.2025 OCT 22 2015
 
Bromley, H.J. 1970 A study of the zooplankton of Tjeukemeer. M.Sc. Thesis, University of Liverpool, Liverpool, U.K.
No Volume Data Available
 
Bromley, H.J. & F.D. Por 1975 The metazoan fauna of a sewage carrying wadi, Nahal Soreq (Judean Hills, Israel). Freshwater Biology
Volume: 5:121-133, figs. 1-3, tabs. 1-2. (iv-1975)
 
Bromley, H.J. & J. Vijverberg 1971 Zooplankton. Mededelingen Hydrobiologie Verenging
Volume: 5(2):80-84, tabs. 1-4. (vi-1971)
 
Bromley, J.E.C & J.S. Bleakney. 1984

Keys to the fauna and flora of Minas Basin. 

National Research Council of Canada Report
Volume: 24119:366 pp.
 
Bromley, J.E.C. 1979 A preliminary checklist of marine fauna of Minas Basin and Minas Channel. Proceedings of the Nova Scotian Institute of Science
Volume: 29(4):517-541. (xii-1979)
 
Bromley, P.J. & L.T. Kell 1999 Vertical migration and spatial distribution of pelagic 0-group gadoids (cod, haddock, whiting and Norway pout) prior to and during settlement in the North Sea. Acta Adriatica
Volume: 40(2):7-17.
 
Bromley, P.J., T. Watson & J.R.G. Hislop 1997 Diel feeding patterns and the development of food webs in pelagic 0-group cod (Gadus morhua L.), haddock (Melanogrammus aeglefinus L.), whiting (Merlangius merlangus L.), saithe ( Pollachius virens L.), and Norway pout (Trisopterus esmarkii Nilsson) in the northern North Sea. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 54(5):846-853.
 
Broms, C. & W. Melle 2007 Seasonal development of Calanus finmarchicus in relation to phytoplankton bloom dynamics in the Norwegian Sea. In: Hunt, G.L., Jr., K. Drinkwater, S.M. McKinnell & D.L. Mackas (eds.). Effects of Climate Variability on Sub-Arctic Marine Ecosystems - A GLOBEC Symposium, GLOBEC-ESSAS Symposium on 'Effects of climate variability on sub-arctic marine ecosystems.' Victoria, BC, Canada, 16-20 May 2005. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 54(23-26):2760-2775.
 
Broms, C., W. Melle & S. Kaartvedt 2009 Oceanic distribution and life cycle of Calanus species in the Norwegian Sea and adjacent waters. In: Pedersen, T., K.S. Tande & J.G. Pope (eds.). The Proceedings of the ECONORTH Symposium on Ecosystem Dynamics in the Norwegian Sea and Barents Sea. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 56(21-22):1910-1921.
 
Broms, C., W. Melle, & J.K. Horne 2012 Navigation mechanisms of herring during feeding migration: the role of ecological gradients on an oceanic scale. Marine Biology Research
Volume: 8(5-6, Sp. Iss.):461-474.
 
Bron, J.E. 1993 A study of the biology and behaviour of the copepodid larvae of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Krøyer, 1837) (Copepoda: Caligidae). Doctoral dissertation, University of Stirling, Stirling, Scotland.
No Volume Data Available
 
Bron, J.E. & C. Sommerville 1998 The functional and comparative morphology of the photoreceptors of the copepodid larva of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) (Crustacea: Copepoda, Caligidae). Zoologischer Anzeiger
Volume: 237(2-3):113-126. (xii.1998)
 
Bron, J.E. & J.W. Treasurer 1992 Sea lice (Caligidae) on wrasse (Labridae) from selected British wild and salmon-farm sources. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 72(3):645-650, tabs. 1-2.
 
Bron, J.E., A.P. Shinn & C. Sommerville 2000 Moulting in the chalimus larva of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Copepoda, Caligidae). In: Schram, F.R. (ed.), Contributions to Zoology Bijdragen tot de Dierkunde. Proceedings of the third international workshop on sea lice, Amsterdam, July 22-24, 1998.
Volume: 69(1-2):31-38.
Wilson: paper
Bron, J.E., A.P. Shinn & C. Sommerville 2000 Ultrastructure of the cuticle of the chalimus larva of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) (Copepoda: Caligidae). In: Schram, F.R. (ed.), Contributions to Zoology Bijdragen tot de Dierkunde. Proceedings of the third international workshop on sea lice, Amsterdam, July 22-24, 1998.
Volume: 69(1-2):39-49.
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville & G.H. Rae 1990 Mode of settlement and attachment of larval stages of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Kroyer 1838) (Copepoda: Caligidae). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :47. (Abstract.)
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville & G.H. Rae 1992 Aspects of the behaviour of the copepodite larva of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837). In: Noel, P. (ed.). Proceedings of the First European Crustacean Conference, Paris, August 31-September 5, 1992 (Abstracts)
Volume: :18. (Abstract)
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville & G.H. Rae 1993 Aspects of the behaviour of copepodid larvae of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837). In: Boxshall, G.A. & D. Defaye (eds.). Pathogens of Wild and Farmed Fish: Sea Lice. Ellis Horwood, New York
Volume: :125-142.
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville & G.H. Rae 1993 The functional morphology of the alimentary canal of larval stages of the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis. Journal of Zoology, London
Volume: 230(2):207-220, fig. 1, pls. 1-2.
 
Bron, J.E., C. Sommerville, M. Jones & G.H. Rae 1991 The settlement and attachment of early stages of the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae) on the salmon host, Salmo salar. Journal of Zoology, London
Volume: 224:201-212, figs. 1-2, pls. 1-2. (12.vi.1991).
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville, R. Wootten & G.H. Rae 1992 Aspects of the epidemiology of sea lice Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) and Caligus elongatus (Nordmann, 1832) affecting farmed salmon Salmo salar Linnaeus, 1758 on the west coast of Scotland. In: Noel, P. (ed.). Proceedings of the First European Crustacean Conference, Paris, August 31-September 5, 1992 (Abstracts)
Volume: :18-19. (Abstract)
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville, R. Wootten & G.H. Rae 1993 Influence of treatment with dichlorvos on the epidemiology of Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) and Caligus elongatus Nordmann, 1832 on Scottish salmon farms. In: Boxshall, G.A. & D. Defaye (eds.). Pathogens of Wild and Farmed Fish. Sea Lice. Ellis Horwood, New York
Volume: :263-274.
Wilson: paper
Bron, J.E., C. Sommerville, R. Wootten & G.H. Rae 1993 Fallowing of marine Atlantic salmon, Salmo salar L., farms as a method for the control of sea lice, Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837). Journal of Fish Diseases
Volume: 16:487-493.
 
Bron, J.E., G. Wainwright, R.P. Smullen, C. Sommerville, R. Wootten & H.H. Rees 1998 The cuticle and ecdysis in larval stages of Lepeophtheirus salmonis (Copepoda, Caligidae). In: Proceedings and Abstracts of the 4th International Crustacean Congress, Amsterdam, 20-24 July 1998
Volume: :102. (abstract)
Wilson: paper
Bron, J.E.,D. Frisch, E. Goetze, S.C. Johnson, C.E. Lee & G.A. Wyngaard 2011 Observing copepods through a genomic lens. Frontiers in Zoology
Volume: 8 SEP 20 2011. Article No.: 22.
 
Bronk, D.A. & B.B. Ward 2005 Inorganic and organic nitrogen cycling in the Southern California Bight. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 52(12):2285-2300.
 
Brönmark, C. & L.A. Hansson 2005 The Biology of Lakes and Ponds. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford.
Volume: 596 pp.
 
Bronnvall, A. & R.J.I. Larsson 1995 Description of Lanatospora tubulifera sp. n. (Microspora, Tuzetiidae) with emended diagnosis and new systematic position for the genus Lanatospora. Archiv für Protistenkunde
Volume: 146(1):69-78.
 
Bronnvall, A.M. & J.I.R. Larsson 2001 Ultrastructure and light microscopic cytology of Agglomerata lacrima n. sp. (Microspora, Duboscqiidae), a microsporidian parasite of Acanthocyclops vernalis (Copepoda, Cyclopidae). European Journal of Protistology
Volume: 37(1):89-101.
 
Brook, A.J. & J. Rzoska 1954 The influence of the Gebel Aulyia Dam on the development of Nile plankton. Journal of Animal Ecology
Volume: 23:101-114, figs. 1-3, tabs. 1-5. (v-1954)
 
Brook, A.J. & W.B. Woodward 1956 Some observations on the effects of water inflow and outflow on the plankton of small lakes. Journal of Animal Ecology
Volume: 25:22-35, figs. 1-7.
 
Brook, G. 1886 Report on the herring fishery of Loch Fyne and the adjacent districts during 1885. Report of the Fishery Board of Scotland
Volume: 15, fig.31.
 
Brook, G. & W.L. Calderwood 1886 Report on the food of the herring. Report of the Fishery Board of Scotland
Volume: 4:102-128, tabs. 1-2.
 
Brook, I.M. 1977 Trophic relationships in a seagrass community (Thalassia testudinum), in Card Sound, Florida. Fish diets in relation to macrobenthic and cryptic faunal abundance. Transactions of the American Fisheries Society
Volume: 106:219-229.
 
Brook, L. 2004 Diel vertical migration of zooplankton in a hypertrophic shallow temperate lake, Germany. SINET, Ethiopian Journal of Science
Volume: 27(1):33-44.
 
Brooker, A.J. 2007 Aspects of the biology and behaviour of Lernaeocera branchialis (Linnaeus, 1767) (Copepoda: Pennellidae). Ph.D. Thesis, University of Stirling, Stirling, Scotland.
No Volume Data Available
 
Brooker, A.J., A.P. Shinn & J.E. Bron 2007 A review of the biology of the parasitic copepod Lernaeocera branchialis (L., 1767) (Copepoda: Pennellidae). Advances in Parasitology
Volume: 65:297-341.
 
Brooker, A.J., A.P. Shinn & J.E. Bron 2012 Use of laser scanning confocal microscopy for morphological taxonomy and the potential for digital type specimens (e-types). Aquatic Biology
Volume: 14(2):165-173.
 
Brooker, A.J., A.P. Shinn, S. Souissi & J.E. Bron 2013

Role of kairomones in host location of the pennellid copepod parasite, Lernaeocera branchialis (L. 1767).

Parasitology
Volume: 140(6):756-770. 10.1017/S0031182012002119
 
Brooker, A.J., J.E. Bron & A.P. Shinn 2012

Description of the free-swimming juvenile stages of Lernaeocera branchialis (Pennellidae), using traditional light and confocal microscopy methods.

Aquatic Biology
Volume: 14(2):153-163.
 
Brooks, A.S. & G.L. Seegert 1977 The effects of intermittent chlorination on the biota of Lake Michigan. Center for Great Lakes Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, Special Report
Volume: 31:167 pp.
 
Brooks, E.R. 1970 No Title Available University of California Institute of Marine Research, Marine Food Chain, Progress Report July 1969 - June 1970
Volume: 2:56-74.
 
Brooks, E.R. & M.M. Mullin 1983 Diel changes in the vertical distribution of biomass and species in the southern California Bight. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations (CALCOFI) Reports
Volume: 24:210-215, figs. 1-6, tab. 1. (x-1983, Spanish summary)
 
Brooks, J.L. 1968

The effects of prey size selection by lake planktivores. 

Systematic Zoology
Volume: 17:273-291.
Wilson: paper
Brooks, J.L. & S.I. Dodson 1965 Predation, body size and composition of plankton. The effect of a marine planktivore on lake plankton illustrates theory of size, competition, and predation. Science, New York
Volume: 150(3692):28-35, figs. 1-4, tab. 1. (1-x-1965)
Wilson: paper
Brooks, J.L., G.L. Clarke, A.D. Hasler & L.E. Noland 1951 Edward Asahel Birge (1851-1950). Archiv für Hydrobiologie
Volume: 45:235-243.
Wilson: paper
Brooks, K.M. 2005 The effects of water temperature, salinity, and currents on the survival and distribution of the infective copepodid stage of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) originating on Atlantic salmon farms in the Broughton Archipelago of British Columbia, Canada. Reviews in Fisheries Science
Volume: 13(3):177-204.
 
Brooks, K.M. 2009 Considerations in developing an integrated pest management programme for control of sea lice on farmed salmon in Pacific Canada. Journal of Fish Diseases
Volume: 32(1):59-73.
 
Brooks, K.M. & S.R.M. Jones 2008 Perspectives on pink salmon and sea lice: scientific evidence fails to support the extinction hypothesis. Reviews in Fisheries Science
Volume: 16(4):403-412.
 
Brooks, K.M. & D. Stucchi 2006 The effects of water temperature, salinity and currents on the survival and distribution of the infective copepodid stage of the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) originating on Atlantic salmon farms in the Broughton Archipelago of British Columbia, Canada (Brooks, 2005) - A response to the rebuttal of Krkosek et al. (2005a). Reviews in Fisheries Science
Volume: 14(1-2):13-23.
 
Brooks, R.A., S.S. Bell, C.N. Purdy & K.J. Sulak 2004 The benthic community of offshore sand banks: a literature synopsis of the benthic fauna resources in potential MMS OCS sand mining areas. USGS Outer Continental Shelf Studies Ecosystem Program Report USGS-SIR-2004-5198 (CEC NEGOM Program Investigation Report No. 2004-01, February 2004); Minerals Management Service, OCS Study MMS-2004
Volume: http://cars.er.usgs.gov/coastaleco/
 
Brooks, W.K. 1882 Handbook of Invertebrate Zoology for Laboratories and Seaside Work. S. E. Cassino, Boston
No Volume Data Available
 
Brooks, W.K. 1894 The origin of the food of marine animals. Bulletin of the United States Fisheries Commission
Volume: 13:87-92.
 
Brophy, D. & P.A. King 2007 Larval otolith growth histories show evidence of stock structure in Northeast Atlantic blue whiting (Micromesistius poutassou). ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil
Volume: 64(6):1136-1144.
 
Bröring, U., H. Brux, H.U. Dahms, M. Gebhardt, R. Hagendorf, R. Heim, F. Möller & R. Niedringhaus 1986 Die Entwicklung von Flora und Fauna in ausgewälten Grünanlagen von Bremen. Gutachten, Universität Oldenburg
Volume: 100pp.
 
Brose, U., T. Jonsson, E.L. Berlow, P. Warren, C. Banasek-Richter, L.F. Bersier, J.L. Blanchard, T. Brey, S.R. Carpenter, M.F.C. Blandenier, L. Cushing, H.A. Dawah, T. Dell, F. Edwards, S. Harper-Smith, U. Jacob, M.E. Ledger, N.D. Martinez,J. Memmott, K. Mintenbeck, J.K. Pinnegar, B.C. Rall, T.S. Rayner, D.C. Reuman, L. Ruess, W. Ulrich, R.J. Williams, G. Woodward & J.E. Cohen 2006 Consumer-resource body-size relationships in natural food webs. Ecology, New York
Volume: 87(10):2411-2417.
 
Brosset, P., B. Le Bourg, D. Costalago, D. Banaru, E. Van Beveren, J.H. Bourdeix, J.M. Fromentin, F. Menard & C. Saraux 2016 Linking small pelagic dietary shifts with ecosystem changes in the Gulf of Lions. Marine Ecology Progress Series
Volume: 554:157-171. Jul 28 2016
 
Brotskaya, V.A. 1959 Glubokovodnye Harpacticoida soovshchenie I. Reviziya roda Pontostratiotes Brady, 1883. Deep Sea Harpacticoida. Part. I. A revision of the genus Pontostratiotes Brady (1883). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 38(12):1785-1789, figs. 1-2. (11-xii-1959, Russian with English summary).
Wilson: paper
Brotskaya, V.A. 1961 Materialy po faune Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) Velikoi salmy i prilezheshchikh uchastkov Belogo morya. Contributions to the fauna of Harpacticoidea (Crustacea:Copepoda) of the Velilaya Salma Strait and of adjacent region of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U. (Biologii Belogo Morya, special volume on 'Biology of the White Sea')
Volume: 1:109-129, figs. 1-6. (Russian with English summary).
 
Brotskaya, V.A. 1963 A survey of the Family Cerviniidae (Crustacea, Copepoda). Obzor semeistva Cerviniidae (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 42(12):1785-1803, figs. 1-8. (29-xi-1963, Russian).
Wilson: paper
Brouder, M.J., D.D. Rogers & L.D. Avenetti 2000 Life history and ecology of the roundtail chub Gila robusta, from two streams in the Verde River Basin. Arizona Game and Fish Department Research Branch Technical Guidance Bulletin
Volume: 3: 1-17.
 
Brough, M.C., J.E. Delharty & T.E. Thompson 1963 An ecological study of a brackish water pool on a saltmarsh at Lamby, near Cardiff. Trans. Cardiff Nat. Soc.
Volume: 90:4-19, figs. 1-7.
 
Broughton, E. A. & R.G. Lough 2010 General trends and interannual variability in prey selection by larval cod and haddock from the southern flank of Georges Bank, May 1993 - 1999. NOAA Technical Memorandum NMFS-NE
Volume: 217:i-iv, 1-32.
 
Broughton, E.A. & R.G. Lough 2006 A direct comparison of MOCNESS and Video Plankton Recorder zooplankton abundance estimates: Possible applications for augmenting net sampling with video systems. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 53(23-24):2789-2807.
 
Browman, H.I. 2003 Assessing the impacts of solar ultraviolet radiation on the early life stages of crustacean zooplankton and ichthyoplankton in marine coastal systems. Estuaries
Volume: 26:30-39.
 
Browman, H.I. 2005 Applications of sensory biology in marine ecology and aquaculture. Marine Ecology Progress Series
Volume: 287:266-269.
 
Browman, H.I. & B.M. Marcotte 1987 The effect of zooplankton abundance on feeding behaviour and prey size selection in Atlantic Salmon, Salmo salae, alevins. Holarctic Ecology
Volume: 10:163-170.
 
Browman, H.I. & B.M. Marcotte 1987 Effects of prey color and background color on feeding by Atlantic Salmon alevins. Progressive Fish-Culturist
Volume: 49:140-143.
 
Browman, H.I. & R.D. Vetter 2001 The impact of solar ultraviolet radiation on crustacean zooplankton and ichthyoplankton: case studies from sub-arctic marine ecosystems. In: Hessen, D.O. (Ed.). UV-Radiation and Arctic Ecosystems. Ecological Studies, Springer-Verlag
Volume: 153:261-304.
 
Browman, H.I., C.A. Rodriguez, F. Beland, J.J. Cullen, R.F. Davis, J.H.M. Kouwenberg, P.S. Kuhn, B. McArthur, J.A. Runge, J.F. St. Pierre & R.D. Vetter 2000 Impact of ultraviolet radiation on marine crustacean zooplankton and ichthyoplankton: a synthesis of results from the estuary and Gulf of St. Lawrence, Canada. Marine Ecology Progress Series
Volume: 199:293-311.
 
Browman, H.I., J.F. St. Pierre & P. Kuhn 2003 Dose and dose rate dependency in the mortality response of Calanus finmarchicus embryos exposed to ultraviolet radiation. Marine Ecology Progress Series
Volume: 247:297-302.
 
Browman, H.I., K. Boxaspen & P. Kuhn 2004 The effect of light on the settlement of the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis, on Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases
Volume: 27(12):701-708.
 
Browman, H.I., R.D. Vetter, C.A. Rodriguez, J.J. Cullen, R.F. Davis, E. Lynn & J.F. St. Pierre 2003 Ultraviolet (280-400 nm)-induced DNA damage in the eggs and larvae of Calanus finmarchicus G. (Copepoda) and Atlantic Cod (Gadus morhua). Photochemistry and Photobiology
Volume: 77(4):397-404.
 
Browman, H.I., S. Kruse & W.J. O'Brien 1989 Foraging behaviour of the predaceous cladoceran, Leptodora kindti, and escape responses of their prey. Journal of Plankton Research
Volume: 11(5):1075-1088.
 
Brown, A. 1986 An experimental test of optimal outbreeding in the harpacticoid copepod Tigriopus californicus. M.S. Thesis, Oregon State University, Corvallis, Oregon, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Brown, A.F. 1991 Outbreeding depression as a cost of dispersal in the harpacticoid copepod, Tigriopus californicus. Biological Bulletin, Woods Hole
Volume: 181(1):123-126, fig. 1, tabs. 1-2. (viii.1991)
 
Brown, A.M.V 2005 Molecular evolution, systematics and ecology of microsporidia from fishes and crustaceans. Ph.D. Thesis, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.
No Volume Data Available
 
Brown, A.R., D.J. Hosken, F. Balloux, L.K. Bickley, G. LePage, S.F. Owen, M.J. Hetheridge & C.R. Tyler 2009 Genetic variation, inbreeding and chemical exposure—combined effects in wildlife and critical considerations for ecotoxicology. Philosophical Transactions of the Royal Society
Volume: B 364(1534):3377-3390.
 
Brown, C.J.D. & R.J. Graham 1953 Observations on the long nose sucker in Yellowstone Lake. Transactions of the American Fisheries Society
Volume: 83:38-46, figs. 1-2, tabs. 1-3.
 
Brown, D., A. Cook, M. Wagner & D. Wells 1992 Closely linked H2B genes in the marine copepod, Tigriopus californicus indicate a recent gene duplication or gene conversion event. DNA Sequence
Volume: 2(6):387-396.
 
Brown, E.K. 1986 Substrate selection by demersal calanoid copepods in shallow waters of Galveston Bay, Texas. M.Sc. Thesis, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.
No Volume Data Available
 
Brown, G.C. 1970 Some comparative aspects of selected crustacean spermatozoa and crustacean phylogeny. In: Bacetti, B. (ed.). Comparative Spermatology. Academic Press, New York
Volume: :183-205. (Also: Spermatologia comparata. Annali Accad. naz. Lincei, 367. Quaderno N. 137:183-203).
 
Brown, H., S.M. Bollens & G.S. Brown 2014

Vertical distribution and diel migration of Crangon septemspinosa Say, 1818 (Decapoda, Caridea) on Georges Bank, Northwest Atlantic.

Crustaceana
Volume: 87(13):1486-1499. 10.1163/15685403-00003372 NOV 2014
 
Brown, J., P. Brickle & B.E. Scott 2013

The parasite fauna of the Patagonian toothfish Dissostichus eleginoides off the Falkland Islands.

Journal of Helminthology
Volume: 87(4):501-509. Dec 2013
 
Brown, K. 2001 All fired up: A universal metabolic rate. Science
Volume: 293(5538):2191.
 
Brown, L.R. 2003 Will tidal wetland restoration enhance habitats of native fishes? In: Brown, L.R. (ed.). Issues in San Francisco Estuary Tidal Wetlands Restoration. San Francisco Estuary and Watershed Science
Volume: 1(1), article 2. http://repositories.cdlib.org/jmie/sfews/vol1/iss1/art2
 
Brown, M.D. 1996 Evaluation of Mesocyclops (Copepoda: Cyclopoida) for the biological control of mosquitoes in Northeastern Australia. Ph.D. Thesis, University of Queensland, Queensland, Australia.
No Volume Data Available
 
Brown, M.D. & B.H. Kay 1989 Evaluation of Mesocyclops copepods for the biological control of mosquitoes in northern Queensland. Arbovirus Research in Australia
Volume: 5:150-153. (1989?)
 
Brown, M.D., B.H. Kay & J.G. Greenwood 1990 The predation efficiency of north-eastern Australian Mesocyclops (Copepoda; Cyclopoida) on mosquito larvae. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :41. (Abstract.)
Wilson: paper
Brown, M.D., B.H. Kay & J.G. Greenwood 1991 The predation efficiency of north-eastern Australian Mesocyclops (Copepoda: Cyclopoida) on mosquito larvae. In: Uye, S.I., S. Nishida & J.S. Ho (eds.). Proceedings of the Fourth International Conference on Copepoda. Bulletin of Plankton Society of Japan, Special Volume:
Volume: special vol.:329-338.
Wilson: paper
Brown, M.D., B.H. Kay & J.K. Hendrikz 1991 Evaluation of Australian Mesocyclops (Cyclopoida: Cyclopidae) for mosquito control. Journal of Medical Entomology
Volume: 28(5):618-623.
Wilson: paper
Brown, M.D., J.K. Hendrikz, J.G. Greenwood & B.H. Kay 1996 Evaluation of Mesocyclops aspericornis (Cyclopoida: Cyclopidae) and Toxorhynchites speciosus as integrated predators of mosquitoes in tire habitats in Queensland. Journal of the American Mosquito Control Association
Volume: 12(3 PART 1): 414-420 .
 
Brown, M.D., P. Mottram, G. Santaguliana & B.H. Kay 1993 Natural control of peridomestic mosquitoes on Darnley Is. by an indigenous Mesocyclops (Crustacea, Copepoda) species. Arbovirus Research in Australia
Volume: 6:105-110. (For 1992)
 
Brown, M.D., P. Mottram, I.D. Fanning & B.H. Kay 1992 The peridomestic container-breeding mosquito fauna of Darnley Is. (Torres Strait) (Diptera: Culicidae), and the potential for it's control by predacious Mesocyclops copepods. Journal of the Australian Entomological Society
Volume: 31(4):305-310.
 
Brown, M.E. 2002 A 2001 survey of crustacean zooplankton in the western arm of Lake Superior. M.S. Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Brown, M.E. 2009 Environmental factors influencing invasibility and ecological consequences of persistent invasions of the spiny waterflea. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 30(8):1301-1306.
 
Brown, M.E. & D.K. Branstrator 2004 A 2001 survey of crustacean zooplankton in the western arm of Lake Superior. Journal of Great Lakes Research
Volume: 30(1):1-8.
 
Brown, M.E. & M.A. Balk 2008 The potential link between lake productivity and the invasive zooplankter Cercopagis pengoi in Owasco Lake (New York, USA). Aquatic Invasions
Volume: 3(1):28-34.
 
Brown, R 2001 Development of culture and toxicity testing methods for the freshwater copepod Bryocamptus zschokkei. Ph.D. Thesis, Marine Biology and Ecology Research Centre, Plymouth University, Plymouth, U.K.
No Volume Data Available
 
Brown, R.G.B. & D.E. Gaskin 1988 The pelagic ecology of the grey and red-necked phalaropes Phalaropus fulicarius and P. lobatus in the Bay of Fundy, eastern Canada. Ibis
Volume: 130(2):234-250.
 
Brown, R.G.B. & D.E. Gaskin 1989 Summer zooplankton distribution at the surface of the outer Bay of Fundy, eastern Canada. Canadian Journal of Zoology
Volume: 67(11):2725-2730. (French summary.)
 
Brown, R.J., S.D. Rundle, T.H. Hutchinson, T.D. Williams & M.B. Jones 2003 A copepod life-cycle test and growth model for interpreting the effects of lindane. Aquatic Toxicology
Volume: 63(1):1-11.
 
Brown, R.J., S.D. Rundle, T.H. Hutchinson, T.D. Williams & M.B. Jones 2003 Small-scale detritus-invertebrate interactions: influence of detrital biofilm composition on development and reproduction in a meiofaunal copepod. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 157(1):117-129.
 
Brown, R.J., S.D. Rundle, T.H. Hutchinson, T.D. Williams & M.B. Jones 2005 A microplate freshwater copepod bioassay for evaluating acute and chronic effects of chemicals. Environmental Toxicology and Chemistry
Volume: 24(6):1528-1531.
 
Brown, S.A. 1980 A comparative ecological study of the seasonal variation in the interstitial fauna of five Lake Pontchartrain beaches. Ph.D. Thesis, The University of Southern Mississippi, Hattiesburg, Mississippi, U.S.A.
Volume: 195 pp.
 
Brown, S.D. 1969 Grouping plankton samples by numerical analysis. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 33(3-4):289-301, figs. 1-2, tabs. 1-4. (22-vii-1969)
 
Brown, S.G. 1968 Feeding of sei whales at South Georgia. Norsk Hvalfangsttid.
Volume: 57(6):118-125, tabs. 1-11. (xi/xii-1968)
 
Brown, S.P., G. Loot, A. Teriokhin, A. Brunel, C. Brunel & J.F. Guegan 2002 Host manipulation by Ligula intestinalis: a cause or consequence of parasite aggregation? International Journal for Parasitology
Volume: 32(7):817-824.
 
Brown, T. 1991 Fish lice Argulus foliaceus. Norfolk Natterjack
Volume: 1991(35):2.
 
Brown, T.B. 1982 Feeding habits, habitat distribution, and coexistence in two species of Chaoborus larvae. Ph.D. Thesis, The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, U.S.A.
Volume: 136 pp.
 
Brown, T.G., P. Winchell & N. Postans 2004 Benthic community of Shuswap Lake's foreshore. Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 2693:1
 
Brown, T.J. & J.R. Sibert 1977

Food of some benthic harpacticoid copepods.

Journal of the Fisheries Research Board of Canada
Volume: 34(7):1028-1031, figs. 1-2, tab. 1. (vii-1977)
Wilson: paper
Brown, T.J., R.F. Clarke & B.A. Kask 1984 Meiofauna sled samples from Campbell River estuary and Discovery Passage 1982 - calanoid copepod species identification. Department of Fisheries and Oceans, Nanaimo, British Columbia. Canadian Data Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 483:1-22.
 
Brown, W.W. & C. Cheng 1946 Investigations into the food of the cod (Gadus callarias L.) off Bear Island, and of the cod and haddock (G. aeglefinus L.) off Iceland and the Murman coast. Hull Bulletin of Marine Ecology
Volume: 3(18):35-71, figs. 1-10, tabs. 1-5. (xi-1946)
 
Browne, E.T. 1905 Notes on the pelagic fauna of the Firth of Clyde. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh
Volume: 25(9):779-791. (6-vii-1905)
 
Browne, E.T. & R. Vallentin 1904 On the marine fauna of the Isles of Scilly. Journal of the Royal Institution of Cornwall
Volume: 50:120-132.
 
Browne, J.G. & M.J. Kingsford 2005 A commensal relationship between the scyphozoan medusae Catostylus mosaicus and the copepod Paramacrochiron maximum. Marine Biology
Volume: 146(6):1157-1168.
 
Browne, R.A. & D. Lutz 2010 Lake ecosystem effects associated with top-predator removal due to selenium toxicity. Hydrobiologia
Volume: 655(1):137-148.
 
Browne, W.E. & N.H. Patel 2000

Molecular gentics of crustacean feeding appendage development and diversification.

Cell & Developmental Biology
Volume: 11:427-435.
Wilson: paper
Brownell, C.L. 1983 A new euryhaline copepod from Cape Town: Halicyclops dedeckeri n. sp. (Copepoda: Cyclopoida). South African Journal of Zoology
Volume: 18(2):62-66, figs. 1-19. (v-1983, Afrikaans summary)
 
Brownell, C.L. & D.A. Horstman 1984 Flow-through, false-bottom tanks for the mass-culture of marine copepods. In: World Association of Copepodologists: Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August 1984. Program and Abstracts:
Volume: :31. (Abstract.)
Wilson: paper
Brownlee, D.C. & F. Jacobs 1987 Mesozooplankton and microzooplankton in the Chesapeake Bay. In: Majumdar, S.K., L.W. Hall & H.M. Austin (eds.). Contaminant Problems and Management of Living Cheaspeake Bay Resources. Pennsylvania Academy of Sciences, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Volume: :217-269.
 
Brsheim, K.Y. & S. Andersen 1987 Grazing and food size selection by crustacean zooplankton compared to production of bacteria and phytoplankton in a shallow Norwegian mountain lake. Journal of Plankton Research
Volume: 9(2):367-379, tabs. 1-6. (iii.1987)
 
Brtek, J. 1953 Hemidiaptomus hungaricus z jarnch miák na junom Slovensku. Hemidiaptomus hungaricus Kiefer aus Frühlingstümpeln der Südslowakei. Biológia, Bratislava
Volume: 8(5):363-373, figs. 1-5, pls. 1-3, tab. (Czech with Russian and German summaries).
Wilson: paper
Brtek, J. 1954 Prispevok k doznaniu rozsirenia Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) na Slovensku. Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) in der Slowakei. Biológia, Bratislava
Volume: 9(1):61-64, figs. (Czech with German summary)
 
Brtek, J. 1976 Anostraca, Notostraca, Conchostraca a Calanoida Slovenska ( I. Cast). Anostraca, Notostraca, Conchostraca und Calanoida der Slowakei (1. Teil). Sb. slov. narod. Muz. [Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava]
Volume: 22:19-22, pls. 1-16.
 
Brtek, J. 1977 Anostraca, Notostraca, Conchostraca a Calanoida Slovenska. II. Cast. Anostraca, Notostraca, Conchostraca und Calanoida der Slowakei. II. Teil. Sb. slov. narod. Muz. [Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava]
Volume: 23 (= Prírod. Rocnik, 71):117-150, pls. 17-26. (Czech with German summary).
 
Bruce, J.R. 1938 Faunistic notes and records. Rep. mar. biol. Stn Port Erin
Volume: 51:18-32. (xii-1938)
 
Bruce, J.R. 1939 Faunistic notes and records. Rep. mar. biol. Stn Port Erin
Volume: 52:11-17. (xii-1939).
 
Bruce, J.R. 1948 Additions to faunal records, 1941-46. Rep. mar. biol. Stn Port Erin
Volume: 58-60:39-58.
 
Bruce, J.R., J.S. Colman & N.S. Jones (eds.) 1963 Marine fauna of the Isle of Man and its surrounding seas. 2nd edition In: L.M.B.C. Memoirs on Typical British Marine Plants and Animals, Liverpool University Press
Volume: 36:i-ix, 1-307, charts A-F. (Copepods pp.128-135)
Wilson: paper
Bruce, L.C. 2007 A study of the interaction between the physical and ecological processes of three aquatic ecosystems. Ph.D. Thesis, Centre for Water Research, University of Western Australia, Nedlands, Western Australia.
No Volume Data Available
 
Bruce, L.C., D. Hamilton, J. Imberger, G. Gal, M. Gophen, T. Zohary & K.D. Hambright 2006 A numerical simulation of the role of zooplankton in C, N and P cycling in Lake Kinneret, Israel. Ecological Modelling
Volume: 193(3-4):412-436.
 
Brucet, S. 2003 Zooplankton structure and dynamics in Mediterranean marshes (Empordà Wetlands): a size-based approach. Ph.D. Thesis, University of Girona, Girona, Spain
Volume: :149 pp.
 
Brucet, S., D. Boix, R. López-Flores, A. Badosa & X.D. Quintana 2005 Ontogenic changes of amino acid composition in planktonic crustacean species. Marine Biology
Volume: 148(1):131-139.
 
Brucet, S., D. Boix, R. López-Flores, A. Badosa & X.D. Quintana 2006 Size and species diversity of zooplankton communities in fluctuating Mediterranean salt marshes. Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 67(3):424-432.
 
Brucet, S., D. Boix, R. López-Flores, A. Badosa, R. Moreno-Amich & X.D. Quintana 2005 Zooplankton structure and dynamics in permanent and temporary Mediterranean salt marshes: taxon-based and size-based approaches. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 162(4):535-555.
 
Brucet, S., D. Boix, S. Gascón, J. Sala, X.D. Quintana, A. Badosa, M. Søndergaard, T.L. Lauridsen & E. Jeppesen 2009 Species richness of crustacean zooplankton and trophic structure of brackish lagoons in contrasting climate zones: north temperate Denmark and Mediterranean Catalonia (Spain). Ecography
Volume: 32(4):692-702.
 
Brucet, S., D. Boix, X.D. Quintana, E. Jensen, L.W. Nathansen, C. Trochine, M. Meerhoff, S. Gascón & E. Jeppesen 2010 Factors influencing zooplankton size structure at contrasting temperatures in shallow lakes: Implications for effects of climate change. Limnology and Oceanography
Volume: 55(4):1697-1711.
 
Brucet, S., J. Compte, D. Boix, R. López-Flores & X. Quintana 2008 Feeding of nauplii, copepodites and adults of Calanipeda aquaedulcis (Calanoida) in Mediterranean salt marshes. Marine Ecology Progress Series
Volume: 355:183-191.
 
Brucet-Balmaña, S. 2004 Zooplankton structure and dynamics in Mediterranean marshes (Empordà Wetlands): a size-based approach. Universitat de Girona, Girona, Spain.
Volume: (In Catalan; abstracts in English, Castilian Spanish.)
 
Bruch, K. T. Glatzel & G. Veit-Köhler 2011

Isthmiocaris laurae sp. nov. (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) from the Angola Basin – first deep-sea species of the genus with remarks on its copepodid development.

Meiofauna Marina
Volume: 19:173-193.
Wilson: paper, PDF
Bruckner, E. 1912 Bericht über die Terminfahrten. In: Permanente Internationale Kommission für die Erforschung der Adria, 1912-1915.
No Volume Data Available
 
Brug, S.L. 1930 Dracunculus medinensis in the Dutch East Indies. Mededeel. Dienst. Volksgezondheid Ned-Indie
Volume: 19(1):153-157, 3 pls.
 
Brugière, J.G. 1791 Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature, Vers, Coquilles, Mollusques et Polypiers. No Journal Data Available
Volume: 1-180, pls. 1-95. (Copepoda, pl. 78).
 
Brugière, J.G. 1792

Histoire Naturelle des Vers.

In: Encyclopédie Méthodique, Paris. [full title: L'Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot et d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie]
Volume: 1:i-xviii, 1-757.
 
Brugmann, L. & U. Hennings 1994 Metals in zooplankton from the Baltic Sea, 1980-1984. Chemistry and Ecology, Singpore
Volume: 9(2):87-103.
 
Brugnano C., R. D’Adamo, A. Fabbrocini, A. Granata & G. Zagami 2011 Zooplankton responses to hydrological and trophic variability in a Mediterranean coastal ecosystem (Lesina Lagoon, South Adriatic Sea). Chemistry and Ecology
Volume: 27 (5):461-480.
 
Brugnano, C., A. Bergamasco, A. Granata, L. Guglielmo & G. Zagami 2010 Spatial distribution and community structure of copepods in a central Mediterranean key region (Egadi Islands—Sicily Channel). Journal of Marine Systems
Volume: 81(4):312-322.
 
Brugnano, C., A. Celona & G. Zagami 2010

A new species of Pseudocyclops (Copepoda: Calanoida) from Lake Faro (Central Mediterranean Sea).

Vie et Milieu
Volume: 60(1):1-7.
Wilson: paper, PDF

All Other Pages


[ TOP ]