Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69300 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Prusova, I.Y. & N.V. Shadrin 1983 Sezonnye izmeneniya chislennosti i razmerov dvukh form Acartia clausi Giesbr. v Sevastopol'sko bukhta. Seasonal changes in the number and size of two Acartia clausi Giesbr. forms in the Sevastopol Bay. Ekologiya Morya
Volume: 15:17-19, figs. 1-2. (4-xi-1983, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Prusova, I.Y. & N.V. Shadrin 1986

Sezonnye izmeneniya sootnosheniya polov v populyatsii Acartia clausi Giesbr. (Copepoda) Sevastopol'sko bukhti.

In: Problemy Sovremenno Biologii, Problems of Contemporary Biology. Trudy 17 nauch. konf. mol. uchenykh biol. fak. MGU, Moscow State University, Biology Faculuty. 22-25 apr 1986. Ch. Z. MGU, M., 1986 (Rukopis' dep. v VINITI 15.09.86, no. 66662B).
Volume: :168-171. (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1986(12):19, no. 173).
Wilson: paper, PDF
Prusova, I.Y., A.D. Gubanova, N.V. Shadrin, E.K. Kurashova & D.C. Tinenkova 2002 Acartia tonsa (Copepoda, Calanoida): A new species in the Caspian and Azov Seas zooplankton. Vestnik Zoologii
Volume: 36(5): 65-68. (Ukrainian)
 
Prusova, I.Y., F. Al Yamani & H. Al Mutairi 2001

Subeucalanus flemingeri sp. n. from the Arabian Gulf (Copepoda: Eucalanidae).

Zoosystematica Rossica
Volume: 10(1): 47-54.
Wilson: PDF
Prusova, I.Y., S.L. Smith & E. Popova 2012

Calanoid copepods of the Arabian Sea region.

Sultan Qaboos University, Academic Publication Board, Muscat, Oman
Volume: 240 pp., 240 figs. (2011).
Wilson: paper
Pruvot-Fol, A. 1954 Mollusques-Opisthobranches. In: Faune de France, Office Central de Faunistique, Paul Lechevalier, Paris
Volume: 58:1-460, figs. 1-173, pl. 1. (copepods pp. 23-26).
Wilson: paper
Pruzzo, C., A. Crippa, S. Bertone, L. Pane & A. Carli 1996 Attachment of Vibrio alginolyticus to chitin mediated by chitin-binding proteins. Microbiology, Reading
Volume: 142(8):2181-2186.
 
Pruzzo, C., L. Vezzulli & R.R. Colwell 2008 Global impact of Vibrio cholerae interactions with chitin. Environmental Microbiology
Volume: 10(6):1400-1410.
 
Pryakhin, E.A., G.A. Tryapitsyna, L.V. Deryabina, S.S. Andreev, I.A. Kolomiets, E.V. Gavrilova, S.P. Belonogova, G.O. Bogdanov, N.I. Dukhovnaya et al. 2009 Current status of the ecosystem of Reservoir V-11 in the Techen cascade of reservoirs. Voprosy Radiatsionnoi Bezopasnosti
Volume: 2009(S1):29-48. [In Russian; abstract in English.]
 
Prygunkova, R.V. 1967 Variation of the abundance of common planktonic Crustacea for l961-1962. Izmeneniya chislennosti massovykh planktonnykh rakoobraznykh Belogo morya. In: Gidrobiol. Issled. na Arel'skom poberezh'e Belogo morya., Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 7(15):203-209, figs. 1-7. (Russian.)
 
Prygunkova, R.V. 1968 O tsikle razvitiya kalyanusa (Calanus glacialis Yashnov) v Belom more. On the development cycle of Calanus glacialis Jaschnov in the White Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.,182: 617-619, figs. 1-3, tab. 1).
Volume: 182(6):1447-1450, figs. 1-3, tab. 1. (21-x-1968, Russian)
 
Prygunkova, R.V. 1972 Opisanie ranee neizvestnogo samtsa Neoscolecithrix farrani Smirnov (Copepoda) iz Belogo morya. Description of unknown male of Neoscolecithrix farrani Smirnov (Copepoda) from the White Sea. In: Novye vidi morskikh i nazemnykh bespozvonochnykh. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Leningrad
Volume: 52:251-252, figs. 1-8. (20-xi-1972)
 
Prygunkova, R.V. 1974 Nekotorye osobennosti sezonnogo razvitiya zooplanktona guby Chupa Belogo morya. Certain peculiarities in the seasonal development of zooplankton in the Chupa Inlet of the White Sea. In: Sezonnye yavleniya v zhizni Belogo i Berentseva morei. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 13(21):4-55, figs. 1-36, tabs. 1-12. (25-x-1974, Russian.)
Wilson: paper
Prygunkova, R.V. 1977 Zooplankton of the Kandalaksha Bay in comparison with zooplankton of decade station D-l in the Chupa-inlet (White Sea). Zooplankton Kandalakhskogo zaliva v sravnenii s zooplanktonom na dekapodnoi stantsii d-l v gube Chupa (Beloe more). In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Explorations of the Fauna of the Seas XIX (XXVII). The Ecology of the Marine Plankton Organisms. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 19(27):100-108, fig. 1, tabs. 1-5. (25-iv-1977, Russian with English summary).
Wilson: paper
Prygunkova, R.V. 1977

Nekotorye osobennosti raspredeleniya zooplanktona v razlichnykh raionakh Kandalakshskogo zaliva (Beloe More). Peculiarities of zooplankton distribution in different regions of the Kandalaksha Bay (White Sea).

Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 3(2): 102-108, figs. 1- 6, tab. 1, as: Several peculiarities of zooplankton distribution in various regions of Kandalaksha Bay (White Sea).
Volume: 1977(2):27-33, figs. 1-6, tab. (4-iii-1977, Russian with English summary)
Wilson: paper
Prygunkova, R.V. 1979 Mezhgodovye izmeneniya sezonnykh migratsi u Pseudocalanus elongatus v Belom more. Annual changes in seasonal migrations of Pseudocalanus elonagtus (Boeck) in the White Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 5(1): 6-10, figs. 1-3).
Volume: 1979(1):10-16, figs. 1-3. (12-ii-1979, Russian with English summary.)
 
Prygunkova, R.V. 1982 O vozmozhnostyakh prognozirovaniya chislennosti Pseudocalanus elongatus Boeck v Belom more. About possibility for the prognosis of Pseudocalanus elongatus Boeck numbers in White Sea. In: Skarlato, O.A. (ed.). Ekologicheskie issledovaniya perspektivnykh ob'ektov marikul'tury fauny Belogo morya. Ecological investigations of the possible objects from the fauna of the White Sea for the mariculture. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 27(35):72-83, figs. 1-3, tabs. 1-2. (15-xi-1982, Russian with English summary).
 
Prygunkova, R.V. 1982 On the possibility for prognosis of Pseudocalanus elongatus Boeck numbers in White Sea. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 27(35):72-83.
 
Prygunkova, R.V. 1985 Razlichiya s smene biologicheskikh sezonov v planktone gubbi Chupa (Beloe more) v raznye gody. Differences in the changes of the biological seasons in plankton of the Chupa Inlet (the White Sea) during various years. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 31(39):99-108, figs. 1-3, tabs. 1-3. (21-iii-1985, Russian with English summary.)
 
Prygunkova, R.V. 1985 Some causes of year-to-year changes in distribution of zooplankton in Kandalaksha Bay, White Sea, USSR. Biologiya Morya,Vladivostok
Volume: 4: 9-16.
 
Prygunkova, R.V. & I.P. Kutcheva 1986 On the spatial and time changes of zooplankton structure in the Onega Bay (White Sea). Issledovaniya Fauny Morei (Explorations of the Fauna of the Seas, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences), Leningrad
Volume: 33(41):11-19. (Russian with English summary.)
 
Prygunkova, R.V. & S.S. Burlakova 1977 Vliyanie epizodicheskikh peremeshchenii zooplanktona na ego vertikal'noe raspredelenie v Kandalakshskom zalive (Beloe More). Influence of the episodic transferences of zooplankton upon its vertical distribution in the Kandalaksha Bay (White Sea). In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Ekologiya morskogo planktona. The ecology of marine plankton organisms. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 19(27):109-114, figs. 1-2, tabs. 1-4. (25-iv-1977, Russian with English summary).
Wilson: paper
Prygunkova, R.V., A.I. Babkov & I.P. Kutcheva 1988 Sravitel'naya kharakteristika raspredeleniya zooplanktona i gidrologicheskie usloviya na akvatorii sonostrova i v gube chupa kandalakshskogo zaliva (Beloe More). Comparative characteristic of the zooplankton distribution and hydrological conditions of t he Sonostrov aquatory and in the Chupa inlet of the Kandalaksha Bay (the White Sea). In: Skarlato, O.A. (ed.). Gidrobiologicheskie osobennosti yugo-vostochno chasti kandalakshskogo zaliva v svyazi s marikul'turo midi na Belom more. Hydrobiological peculiarities of the south-eastern part of the Kandalaksha Bay in connection with the mussel aquaculture of the White Sea., Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 39(47):50-64, figs. 1-2, tabs. 1-7. (06.vii.1988, Russian with English summary).
 
Przibram, H. 1899 Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten des Zoologischen Institut der Universität Wien
Volume: 11:163-194, pls. 1-4. (Copepoda: 173-174, pl. 3 fig. 23).
 
Przybyla, K., P. Zasepa & M. Klonowska-Olejnik 2004 Zoobentos i zooplankton czterech stawow Babiej Gory.Zoobenthos and zooplankton of four ponds at the Babia Gora Mountain (southern Poland). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Volume: 23(2):233-246. (Polish)
 
Ptacnik, R. 2003 Omnivory in planktonic food webs: a study on the impact of mixotrophic flagellates and microzooplankton on food web dynamics and productivity. Ph.D. Dissertation, Christian Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, Germany
Volume: 100 pp.
 
Ptacnik, R., U. Sommer, T. Hansen & V. Martens 2004 Effects of microzooplankton and mixotrophy in an experimental planktonic food web. Limnology and Oceanography
Volume: 49(4, part 2):1435-1445.
 
Pu, X.M., S. Sun, B. Yang, G.T. Zhang & F. Zhang 2004 Life history strategies of Calanus sinicus in the southern Yellow Sea in summer. Journal of Plankton Research
Volume: 26(9):1059-1068
 
Pu, X.M., S. Sun, B. Yang, P. Ji, Y.S. Zhang & F. Zhang 2004 The combined effects of temperature and food supply on Calanus sinicus in the southern Yellow Sea in summer. Journal of Plankton Research
Volume: 26(9):1049-1057.
 
Pu, X.M., S. Sun, X. Wang & Y. Wu 2002 Effects of temperature and food supply on CV copepodites of Calanus sinicus in the south Yellow Sea in summer. Oceanologia et Limnologica Sinica
Volume: 33(Suppl.):61-70. (Chinese, with English abstract)
 
Pucher, T. 1952 A jadranskih copepodnih rakih iz druzine Sapphirinidae. Bioloski Vestnik
Volume: 1:99-106, figs. 1-3.
 
Pucher-Petkovic, T. 1979 Rapport sur les travaux publiés entre 1977 et 1978 concernant le plancton de la partie orientale de la Méditerranée. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Monaco
Volume: 25-26(8):15-43. (20-xii-1979)
 
Pucher-Petkovic, T. 1981 Rapport sur les travaux recents concernant le plancton de la Méditerranée orientale (1979-1980). Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Monaco
Volume: 27(7): 15-48. (26-x-1981).
 
Pucher-Petkovic, T. & I. Marasovic 1986 Sur une poussee extraordinaire d'algues unicellulaires dans l'Adriatique septentrionale. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Monaco
Volume: 30(2):187.
 
Puckett, G.L. & K.R. Carman 2002 Ciliate epibiont effects on feeding, energy reserves, and sensitivity to hydrocarbon contaminants in an estuarine hapacticoid copepod. Estuaries
Volume: 25(3):372-381.
Wilson: paper
Pucko, M., A. Burt, W. Walkusz, F. Wang, R.W. Macdonald, S. Rysgaard, D.G. Barber, J.E. Tremblay & G.A. Stern 2014 Transformation of mercury at the bottom of the arctic food web: an overlooked puzzle in the mercury exposure narrative. Environmental Science & Technology
Volume: 48(13):7280-7288. Jul 1 2014
 
Pucko, M., W. Walkusz, R.W. Macdonald, D.G. Barber, C. Fuchs & G.A. Stern 2013 Importance of arctic zooplankton seasonal migrations for alpha-hexachlorocyclohexane bioaccumulation dynamics. Environmental Science & Technology
Volume: 47(9):4155-4163. 10.1021/es304472d
 
Puckridge, J.T., J.F. Costelloe & J.R.W. Reid 2010 Ecological responses to variable water regimes in arid-zone wetlands: Coongie Lakes, Australia. Marine and Freshwater Research
Volume: 61(8):832-841.
 
Puello-Cruz, A.C., A.A. Flores-Rojas, P. Almazan-Rueda & A. Garcia-Ortega 2015 Use of copepods during early feeding stages of spotted rose snapper larvae in a scale-up system. North American Journal Of Aquaculture
Volume: 77(2):230-238. 10.1080/15222055.2014.1000472 2015
 
Puello-Cruz, A.C., B. Gonzàlez-Rodríguez, A. García-Ortega & S. Gómez 2004 Use of the tropical harpacticoid copepod Tisbe monozota Bowman, 1962 (Copepoda: Harpacticoida: Tisbidae) as live food in marine marviculture. In: Hendrickx R., M.E. (ed.). Contributions to the Study of East Pacific Crustaceans. Contribuciones al Estudio de los Crustàceos del Pacífico Este. Vol. 3. Instituto de Ciencias del Mar y Limnologña, Unidad AcadÉmica Mazatlàn,
Volume: :177-187.
 
Puello-Cruz, A.C., E. Yen-Ortega, B. González-Rodríguez, G. Velasco-Blanco, M. Nieves-Soto & B. Gómez-Gil 2006 Recent advances in the production and use of Tisbe monozota Bowman, 1962 (Copepoda: Harpacticoidea: Tisbidae) in high-density cultures, and maintained under control conditions. In: Hendrickx R., M.E. (ed.). Contribuciones al Estudio de los Crustáceos del Pacífico Este 4(1) [Contributions to the Study of East Pacific Crustaceans 4(1)]. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Mazatlán. 158 pp.
Volume: :13-24.
 
Puello-Cruz, A.C., S. Gomez, F.N. Morales-Serna, P.M. Rodriguez-Valenzuela & E.A. Pelayo-Romero 2014

Optimal conditions for the culture of Amphiascoides atopus (Harpacticoida: Miraciidae) from Mazatlan, Sinaloa State, Mexico.

Proceedings Of The Biological Society Of Washington
Volume: 127(1):78-86. JUL 9 2014
Wilson: PDF
Puello-Cruz, A.C., S. Mezo-Villalobos & D. Voltolina 2013

Progeny production of the copepods Pseudodiaptomus euryhalinus and Tisbe monozota in monospecific and mixed cultures.

Journal of the World Aquaculture Society
Volume: 44(3):447-454. 10.1111/jwas.12036
 
Puello-Cruz, A.C., S. Mezo-Villalobos, B. González-Rodríguez & D. Voltolina 2009 Culture of the calanoid copepod Pseudodiaptomus euryhalinus (Johnson 1939) with different microalgal diets. Aquaculture
Volume: 290(3-4):317-319.
 
Pufahl, G 2004 Entwicklung von Zooplanktongemeinschaften in parallel angesetzten Mesokosmen als Ausdruck von Chaosprozessen. Development of the zooplankton community in parallel mesocosms as an expression of chaotic processes. Diplomarbeit, Institut für Biowissenschaften, Universität Rostock, Rostock, Germany.
Volume: [In German.]
 
Puffer, H.W. & M.L. Beal 1981 Control of parasitic infestations in killifish (Fundulus parvipinnis). Laboratory Animal Science
Volume: 31(2):200-201.
 
Pugachev, O.N. 1980 Genezis parazitofauny lososevykh ryb evrazii. Genesis of the parasite fauna of Salmonoidea of Eurasia. Parazitologiya
Volume: 14(5):403-410, tabs. 1-4. (18-viii-1980, Russian with English summary).
 
Pugachev, O.N. 1984 Parasites of freshwater fish of north-east Asia. Academy of Science, USSR, Zoological Institute, Leningrad
Volume: 153pp. (Russian.)
 
Pugh, P.J.A., H.J.G. Dartnall & S.J. McInnes 2002 The non-marine Crustacea of Antarctica and the islands of the Southern Ocean: Biodiversity and biogeography. Journal of Natural History
Volume: 36(9): 1047-1103.
 
Pugh, P.R. 1990 Biological Collections Made during DISCOVERY CR 175 to BIOTRANS Site (c. 47 deg N, 20 deg W). Institute of Oceanographic Sciences, Wormley, U.K. Technical Report
Volume: No. IOS-277:78 pp.
 
Pugh, P.R. & G.A. Boxshall 1984 The small-scale distribution of plankton at a shelf station off the northwest African coast. Continental Shelf Research
Volume: 3(4):399-423.
Wilson: paper
Pugliesi, E. 1914 Sullo sviluppo larvale di Harpacticus gracilis Cls. (serie copepodiforme). Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali
Volume: (3)7:81-97, pl. 1.
Wilson: paper
Pugnat, C.A. 1896 Première contribution à l'étude de la faune des lacs de Savoie. Revue savois.
Volume: 37:316-324. (xi/xii-1896)
 
Pugnetti, A. 1990 Struttura e dinamica dei popolamenti planctonici in una laguna del Delta del Po (Sacca di Goro). [Structure and dynamics of planktonic populations in a Po Delta lagoon (Sacca di Goro).] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Pugnetti, A., P. Viaroli & I. Ferrari 1992 Processes leading to dystrophy in a Po River Delta lagoon (Sacca di Goro): phytoplankton-macroalgae interactions. In: Science of the Total Environment. Elsevier Science Publ., Amsterdam, Supplement
Volume: :445-456.
Wilson: paper
Puig, A. 1992 Spatial and temporal structure of limnetic Entomostraca (Crustacea) in E.R. Mexia Reservoir (Neuquén and Rio Negro Provinces, Argentina). Estructura espacial y temporal de la taxocenosis de entomostracos (Crustacea) limnéticos en el embalse E. Ramos Mexía (provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina). Ph.D. Thesis (Tesis de Doctorado), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidade de Buenos Aires, Tesis No. 2520
Volume: 180pp.
 
Puig, A. 1994 Estructura de la taxocenosis de crustáceos planctónicos de los lagos Rivadavia y Mosquito (Chubut, Argentina). Tankay, Tucumán
Volume: 1:113-115.
 
Pujin, V. 1989 Developments in the composition of biocenesis in the lower Tisa River (Yugoslavia), caused by hydrological changes. Tiscia, Szeged
Volume: 23:43-49.
 
Pujin, V. 1992 Comparative data on the composition of zooplankton in the part of the River Danube and the River Tisza in Vojvodina (Yugoslavia). Tiscia, Szeged
Volume: 26:49-57. (1991)
 
Pujin, V. & R. Ratajac 1989 Structure and dynamics of zooplankton in the dead Theiss. Tiscia, Szeged
Volume: 23:51-59.
 
Pujin, V. & R. Ratajac 1984 Uticaj stepena eutrofizacije na sastav i dinamiku zooplanktona u nekim akumulacijama Vojvodine. [The influence of the degree of eutrophication the composition and dynamics of zooplankton in some reservoirs of Vojvodina.] Bilten Saveza drustva ekologa Jugoslavije i Drustva ekologa Bosne i Hecegovine, Serija B - Naucni skupovi i savjetovanja. Br. 2 – III Kongres ekologa Jugoslavije, Radovi i Rezimea
Volume: 1:147-151. [In Serbian.]
 
Pujin, V. & R. Ratajac 1990 Formiranje zooplanktona u akumulaciji Medes. [The composition of zooplankton in Medes Reservoir.] In: Konferencija Zastita voda '90’, Bar, Zbornik radova, Jugoslovensko drustvo za zastitu voda, Beograd.
Volume: Pp. 109-113. [In Serbian.]
 
Pujin, V., R. Ratajac & N. Djukic 1984 Zusammensetzung und Dynamik des Zooplanktons und der Bodenfauna des Unteren Theisslaufs. Tiscia, Szeged
Volume: 19:79-87, figs. 1-2, tabs. 1-5. (Hungarian, Russian and Serbo-Croatian summaries).
 
Pujin, V., R. Ratajac & N. Djukic 1986 Ein Beitrag zur limnologischen Untersuchungen der Carska Bara. Tiscia, Szeged
Volume: 21:69-80.
 
Pujin, V., R. Ratajac, N. Djukic, Z. Svircev & P. Killbarda 1987 Saisonmässige Variationen der Zusammensetzung des Planktons und der Bodenbesiedlung in der Carska Bara (Jugoslawien). Tiscia, Szeged
Volume: 22:83-91. (Hungarian, Russian and Serbo-Croatian summaries.)
 
Pujin, V., R. Ratajac, N. Dukic & S. Maletin 1987 Qualitative and quantitative representation of some members of the aquatic biocoenosis of the Danube river as a criterion for evaluation of the ecological condition of water. Zbornik Matitse Srpske za Prirodne Nauke
Volume: 73:61-68.
 
Pujol, C. & J.C. Relexans 1979 Contribution à l'étude du zooplankton à proximité de l'Islande. Bulletin de l'Institut de Géologie, Bassin Aquitaine
Volume: 25:57-68.
 
Pukalo, P. 2006 Epizootic status and parasitological situation in fish farm 'Janiv'. Visnyk Lvivskoho Universytetu Seriia Biolohichna
Volume: 42: 84-88. (Ukrainian)
 
Pulat, I. 1998 İzmir Körfezi kuzey lagüner sistemi zooplanktonu üzerine araştırmalar. [Investigation of the zooplankton of the lagoon system of the northern Izmir Gulf.] Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, Turkey.
Volume: 54 pp. [In Turkish.]
 
Pulat, I. 2004 İzmir Körfezi bentik harpaktikoid kopepodları. [Benthic harpacticoid copepods of the Izmir Gulf.] Doctoral Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, Turkey.
Volume: 134 pp. [In Turkish.]
 
Pulat, I. & I. Ozel 2003 The plankton of the northern lagoonary system of Izmir Bay. Su Urunleri Dergisi
Volume: 20(3-4): 399-403.
 
Pulat, I., I. Ozel & V. Aker 2009 Thalestridae and Laophontidae (Copepoda, Harpacticoida) species identified from mediolittoral rocky biotops in Gumuldur coast (Aegean Sea). Gumuldur Sahili (Ege Denizi) Mediolittoral Kayalik Biyotoplarindan Tespit Edilen Thalestridae ve Laophontidae (Copepoda, Harpacticoida) Turleri. Su Urunleri Dergisi
Volume: 26(1):55-58. (Turkish)
 
Pulido-Villena, E., I. Reche & R. Morales-Baquero 2005 Food web reliance on allochthonous carbon in two high mountain lakes with contrasting catchments: a stable isotope approach. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 62(11):2640-2648.
 
Pulkkinen, K. 1999 Transmission of Triaenophorus crassus from copepod first to coregonid second intermediate hosts and effects on intermediate hosts. Ph.D. Thesis. Biological Research Reports from the University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, No. 76.
Volume: 40 pp.
 
Pulkkinen, K. & E.T. Valtonen 1998 The use of parasites as tags to elucidate differences between whitefish populations. Ergebnisse der Limnologie
Volume: 50:257-271.
 
Pulkkinen, K., A.F. Pasternak, T. Hasu & E.T. Valtonen 2000 Effect of Triaenophorus crassus (Cestoda) infection on behavior and susceptibility to predation of the first intermediate host Cyclops strenuus (Copepoda). Journal of Parasitology
Volume: 86(4):664-670. (viii.2000)
Wilson: paper
Pulkkinen, K., E.T. Valtonen, A. Niemi & K. Poikola 1999 The influence of food competition and host specificity on the transmission of Triaenophorus crassus (Cestoda) and Cystidicola farionis (Nematoda) to Coregonus lavaretus and Coregonus albula (Pisces:Coregonidae) in Finland. International Journal for Parasitology
Volume: 29(11):1753-1763.
 
Pulkkinen, K., T.J. Ruokonen, M. Mykra, G. Tambe, J. Karjalainen & H. Hamalainen 2013

Indirect effects of invasive crayfish on native fish parasites.

Ecosphere
Volume: 4(4):1-9. 10.1890/ES12-00405.1
 
Pulle, J.S. & A.M. Khan 2003 Studies on zooplanktonic community of Isapur dam water, India. Pollution Research
Volume: 22(3): 451-455.
 
Pullen, K. 2007 Effect of disturbance on deep-water meiofaunal communities at Tornerose, Barents Sea. M.Sc. Thesis, National Oceanograpnhy Centre (NOC), University of Southampton, Southampton, U.K.
No Volume Data Available
 
Pulsifer, J. 1975 Some techniques for mounting copepods for examination in a scanning electron microscope. Crustaceana (Leiden)
Volume: 28(1):101-104, figs. 1-2, pl. 1. (12-iii-1975)
Wilson: paper
Pulze, E. 1958 Analisi genetica del polichromastismo nel Copepode Tisbe reticulata della Laguna Veneta. Archivio di Oceanografia e Limnologia, Italy
Volume: 11:
 
Pumphrey, R.J. 1958 The Forgotten Man - Sir John Lubbock, F.R.S. Notes & Records of the Royal Society of London
Volume: 13:49-58, pl. 1.
 
Punnarak, P. 2004 Biodiversity of zooplankton in coastal area of Klong Pakmeng, Trang Province. M.Sc. Thesis, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
No Volume Data Available
 
Punt, A.E., R.J. Foy, M.G. Dalton, W.C. Long & K.M. Swiney 2016

Effects of long-term exposure to ocean acidification conditions on future southern Tanner crab (Chionoecetes bairdi) fisheries management.

ICES Journal Of Marine Science
Volume: 73(3):849-864. 10.1093/icesjms/fsv205 FEB-MAR 2016
 
Punzo, F. 1978 The effects of food deprivation and satiety on the swimming activity of an aquatic copepod, Orthocyclops modestus (Crustacea: Copepoda). Journal of the Bombay Natural History Society
Volume: 75(1):137-142, figs. 1-2.
 
Purasjoki, K.J. 1945 Quantitative Untersuchungen über die Mikrofauna des Meeresbodens in der Umgebung der Zoologischen Station Tvärminne an der Südküste Finnlands. Commentationes Biologicae, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki
Volume: 9(14):1-24, fig. 1. (v-1945)
 
Purasjoki, K.J. 1953 Zwei verbesserte Apparate zum Auffangen von Kleintieren des See- und Meeresbodens. Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae 'Vanamo'
Volume: 8(1):110-114, 4 figs.
 
Purasjoki, K.J. 1953 Beobachtungen über die Einwirkung gesteigerten Salzgehaltes auf das Auftreten einiger marinen Zooplanktonarten ausserhalb Helsinki. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain Julk
Volume: 8(1): 101-104.
 
Purasjoki, K.J. 1980 Aspects on the parasitic copepod Caligus lacustris. Tvärminne Stud.
Volume: 1:11. (Abstract.)
 
Purasjoki, K.J. 1982 Studies on the parasitic copepod Caligus lacustris. Tvärminne Stud.
Volume: 2:15. (Abstract.)
 
Purasjoki, K.J. 1983 Studies on the parasitic copepod Caligus lacustris. Tvärminne Stud.
Volume: 3:31. (Abstract.)
 
Purasjoki, K.J. & H. Viljamaa 1982 On the appearance and occurrence of Acanthocyclops robustus (Copepoda, Cyclopoida) in the plankton of the Helsinki Sea area, including a morphological comparison between A. robustus and A. vernalis. Tvärminne Stud.
Volume: 2:16. (Abstract.)
 
Purasjoki, K.J. & H. Viljamaa 1985 Acanthocyclops robustus (Copepoda, Cyclopoida) in plankton of the Helsinki Sea area, and a morphological comparison between A. robustus and A. vernalis. Finnish Marine Research
Volume: 250:33-44.
 
Purasjoki, K.J. & H.P. Fagerholm 1983 Recent finding of the parasitic copepod Paraergasilus longidigitus from brackish and freshwater in Finland. Tvärminne Stud.
Volume: 3:31 (Abstract)
 
Purasjoki, K.J. & H.P. Fagerholm 1987 Paraergasilus nordmanni sp. n. and Paraergasilus longidigitus (Copepoda: Ergasilidae) as parasites of fish in Finland. Abhandlungen des Akademie Parasitologie Institute Inf.
Volume: 19:35.
 
Purcell, J.E. 1983 Digestive rates and assimilation efficiencies of siphonophores fed zooplankton prey. Marine Biology, Berlin
Volume: 73(3):257-261.
 
Purcell, J.E. 1992 Effects of predation by the scyphomedusan Chrysaora quinquecirrha on zooplankton populations in Chesapeake Bay, USA. Marine Ecology Progress Series
Volume: 87(1-2):65-76.
 
Purcell, J.E. 1997 Pelagic cnidarians and ctenophores as predators: Selective predation, feeding rates, and effects on prey populations. Annales de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 73(2):125-137.
 
Purcell, J.E. 2003 Predation on zooplankton by large jellyfish, Aurelia labiata, Cyanea capillata and Aequorea aequorea, in Prince William Sound, Alaska. Marine Ecology Progress Series
Volume: 246:137-152.
 
Purcell, J.E. 2005 Climate effects on formation of jellyfish and ctenophore blooms: a review. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 85(3): 461-476.
 
Purcell, J.E. 2009 Extension of methods for jellyfish and ctenophore trophic ecology to large-scale research. Hydrobiologia
Volume: 616:23-50.
 
Purcell, J.E. & D.A. Nemazie 1992 Quantitative feeding ecology of the hydromedusan Nemopsis bachei in Chesapeake Bay. Marine Biology, Berlin
Volume: 113(2):305-311, figs. 1-3, tabs. 1-6. (vi.1992)
 
Purcell, J.E. & M.B. Decker 2005 Effects of climate on relative predation by scyphomedusae and ctenophores on copepods in Chesapeake Bay during 1987-2000. Limnology and Oceanography
Volume: 50(1):376-387.
 
Purcell, J.E. & P. Kremer 1983 Feeding and metabolism of the siphonophore Sphaeronectes gracilis. Journal of Plankton Research
Volume: 5(1):95-106.
 
Purcell, J.E., G. Milisenda, A. Rizzo, S.A. Carrion, S. Zampardi, S. Airoldi, G. Zagami, L.Guglielmo, F. Boero, T.K. Doyle & S. Piraino 2015 Digestion and predation rates of zooplankton by the pleustonic hydrozoan Velella velella and widespread blooms in 2013 and 2014. Journal Of Plankton Research
Volume: 37(5):1056-1067. 10.1093/plankt/fbv031 SEP-OCT 2015
 
Purcell, J.E., J.R. White & M.R. Roman 1994 Predation by gelatinous zooplankton and resource limitation as potential controls of Acartia tonsa copepod populations in Chesapeake Bay. Limnology and Oceanography
Volume: 39(2):263-278.
 
Purcell, J.E., M.B. Decker, D.L. Breitburg & K.J. Broughton 2014

Fine-scale vertical distributions of Mnemiopsis leidyi ctenophores: predation on copepods relative to stratification and hypoxia.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 500:103-120. 10.3354/meps10741
 
Purcell, J.E., R.R. Hopcroft, K.N. Kosobokova & T.E. Whitledge 2010 Distribution, abundance, and predation effects of epipelagic ctenophores and jellyfish in the western Arctic Ocean. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(1-2):127-135.
 
Purcell, J.E., S.I. Uye & W.T. Lo 2007 Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review. Marine Ecology Progress Series
Volume: 350:153-174.
 
Purcell, J.E., U. Bamstedt & A. Bamstedt 1999 Prey, feeding rates, and asexual reproduction rates of the introduced oligohaline hydrozoan Moerisia lyonsi. Marine Biology, Berlin
Volume: 134(2):317-325. (vii.1999)
 
Purcell, J.E., U. Tilves, V.L. Fuentes, G. Milisenda, A. Olariaga & A. Sabates 2014

Digestion times and predation potentials of Pelagia noctiluca eating fish larvae and copepods in the NW Mediterranean Sea.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 510:201-213. 10.3354/meps10790 2014
 
Purcell, S.L., S.E. Friend, J.M. Covello, A. Donkin, D.B. Groman, J. Poley & M.D. Fast 2013

CpG inclusion in feed reduces sea lice, Lepeophtheirus salmonis, numbers following re-infection.

Journal of Fish Diseases
Volume: 36(3):229-240.
 
Purchon, R.D. 1948 Studes on the biology of the Bristol Channel XVII. The littoral and sublittoral fauna of the northern shores, near Cardiff. Proc. Bristol Nat. Soc.
Volume: 27: 285-310, tabs., map. (27-viii-1948).
 
Pu-Ren, Kuang, vide: Kuang, P.R. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Puren, Kuang, vide: Kuang, Puren Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Purivirojkul, W. & N. Areechon 2008 A survey of parasitic copepods in marine fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri Province. In: Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries.
Volume: Pp. 71-80. [In English; abstract in Thai.]
Wilson: paper, PDF
Purivirojkul, W. & N. Areechon 2008 Survey of parasitic copepods in marine fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri province. Proceedings of the 46th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand, 29 Jan - 1 Feb 2008.
Volume: Pp. 71-80. [In Thai; abstract in English.]
 
Purivirojkul, W. & N. Areechon 2008 Parasitic diversity of siluriform fishes in Mekong River, Chiang Rai Province. Kasetsart Journal (Natural Sciences)
Volume: 42:34-39.
 
Purivirojkul, W., P. Chaidee & T. Thapanand-Chaidee 2013 First finding of high infestation of Nemesis robusta on gill filaments of Alopias pelagicus from the Andaman Sea, Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Volume: 37(1):1-11.
 
Purivirojkul, W., P. Chaidee & T. Thapanand-Chaidee 2009 Parasites of deep sea sharks from the Andaman sea in Thailand. Proceedings of the 47th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand, 17-20 March 2009.
Volume: Pp. 57-64. [In English; abstract in Thai.]
 
Purivirojkul, W., P. Chaidee & T. Thapanand-Chaidee 2009 Parasites of deep sea sharks from the Andaman Sea in Thailand. In: The 47th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thaliand, 17-20 March 2009.
Volume: :57-64.
Wilson: paper, PDF
Purkerson, D. 2000 Selenium in San Francisco Bay zooplankton. M.S. Thesis, San Francisco State University, San Francisco, California, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Purkerson, D.G., M.A. Doblin, S.M. Bollens, S.N. Luoma & G.A. Cutter 2003 Selenium in San Francisco Bay zooplankton: potential effects of hydrodynamics and food web interactions. Estuaries
Volume: 26(4):956-969.
 
Purushan, K.S., T. Balachandran & M. Sakthivel 1974 Zooplankton abundance off the Kerala coast during February and April 1970 Mahasagar, Bulletin of the National Institute of Oceanography
Volume: 7:165-175.
 
Purushothama, R., H.A. Sayeswara & M.A. Goudar 2011 Dynamics of zooplankton diversity in relation to water quality of Heggere tank, Kanale Sagara Karnataka, India. Environment Conservation Journal
Volume: 12(1-2):29-34.
 
Purusothaman, S., A. Silambarasan, N. Jayaprabha & P. Murugesan 2014

Feeding strategies and diet composition of oil sardine Sardinella longiceps Valenciennes 1847 in the trawl bycatches off Parangipettai, southeast coast of India.

Asian Fisheries Science
Volume: 27(2):137-148.
 
Puscariu, V. 1925 Fauna Copepodelor i Syncaridelor din Romîna. Rev. st. 'Adamachi' Iasi
Volume: 11(4):223.
 
Pusceddu, A., C. Gambi, D. Zeppilli, S. Bianchelli & R. Danovaro 2009 Organic matter composition, metazoan meiofauna and nematode biodiversity in Mediterranean deep-sea sediments. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 56(11-12):755-762.
 
Pusch, C., P.A. Hulley & K.H. Kock 2004 Community structure and feeding ecology of mesopelagic fishes in the slope waters of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 51(11):1685-1708.
 
Pusch, C., S. Schnack-Schiel, E. Mizdalski & H. von Westernhagen 2004 Feeding ecology of three myctophid species at the Great Meteor Seamount (North east Atlantic). Archive of Fishery and Marine Research
Volume: 51(1-3):251-271.
 
Pushparaj, B., E. Pelosi & F. Juttner 1998 Toxicological analysis of the marine cyanobacterium Nodularia harveyana. Journal of Applied Phycology
Volume: 10(6):527-530.
 
Pushpendra, & M.N. Madhyastha 1994 Seasonal variation and diversity of zooplankton in a small pond near Mangalore. Journal of Ecobiology
Volume: 6(3):197-200.
 
Put', A.L. & V.V. Polishchuk 1969 Do vivchennya gidrofauni beregovikh zon vodoim seredn'ogo Dnipra pid chas poveni. On studying the hydrofauna of bank zones of basins of the middle Dnieper during flood. Zbirnyk Prats Zoologichnogo Museki
Volume: 33 (= Trudy Nauk ukr. RSR, Inst. Zool.): 47-51. (Ukrainian with English summary).
 
Puth, L.M. 2002 Complexity and stability in small aquatic systems. Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, U.S.A.
Volume: 187 pp.
 
Puthumana, J., M.C. Lee, J. Han, H.S. Kim, D.S. Hwang & J.S. Lee 2017

Ecdysone receptor (EcR) and ultraspiracle (USP) genes from the cyclopoid copepod Paracyclopina nana: Identification and expression in response to water accommodated fractions (WAFs).

Comparative Biochemistry And Physiology C-Toxicology & Pharmacology
Volume: 192:7-15. 10.1016/j.cbpc.2016.11.002 FEB 2017
 
Puthumana, J., M.C. Lee, J.C. Park, H.S. Kim, D.S. Hwang, J. Han & J.S. Lee 2017

Ultraviolet B radiation induces impaired lifecycle traits and modulates expression of cytochrome P450 (CYP) genes in the copepod Tigriopus japonicas.

Aquatic Toxicology
Volume: 184:116-122. 10.1016/j.aquatox.2017.01.011 MAR 2017
 
Putland, J.N. 2005 Ecology of phytoplankton, Acartia tonsa, and microzooplankton in Apalachicola Bay, Florida. Ph.D. Thesis, Florida State University, Tallahassee, Florida, U.S.A.
Volume: 142 pp.
 
Putland, J.N. & R.L. Iverson 2007 Ecology of Acartia tonsa in Apalachicola Bay, Florida, and implications of river water diversion. Marine Ecology Progress Series
Volume: 340:173-187.
 
Putland, J.N. & R.L. Iverson 2007 Microzooplankton: major herbivores in an estuarine planktonic food web. Marine Ecology Progress Series
Volume: 345:63-73.
 
Putland, J.N., B. Mortazavi & R.L. Iverson 2009 Changes in phytoplankton and bacterioplankton biomass and rate processes in Apalachicola Bay, Florida, in response to reduction in river discharge. Gulf of Mexico Science
Volume: 27(2):109-122.
 
Pütter, A. 1923 Der Stoffwechsel der Copepoden (zugleich ein Beispiel für die Verwendung der Korrelationsmethode in der Physiologie). Archiv für die Gesamte Physiologie
Volume: 201:503-536, tabs. 1-5.
 
Pütter, A. 1924 Die Ernährung der Copepoden. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 15:70-117.
 
Puturuhu, L. 1994 Density, biomass and feeding consumption of some demersal fish along salinity gradient in the Westerschelde area. M.Sc. Thesis, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium
Volume: 44 pp.
 
Putz, R.E. & J.T. Bowen 1964 Parasites of freshwater fishes, IV. Miscellaneous. The anchor worm (Lernaea cyprinacea) and related species. United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Fisheries Leaflet
Volume: 575:1-4.
 
Putzer, V., E. Gnaiger & R. Lackner 1985 Flexibility of anaerobic metabolism in aquatic oligochaetes (Tubifex sp.). Biochemical and calorimetric changes induced by a deproteinized hydrolysate of bovine blood. Comparative Biochemistry and Physiology, A, Comparative Physiology
Volume: 82(4):965-970.
 
Puurtinen, M., M. Elo, M. Jalasvuori, A. Kahilainen, T. Ketola, J.S. Kotiaho, M. Monkkonen & O.T. Pentikainen 2016 Temperature-dependent mutational robustness can explain faster molecular evolution at warm temperatures, affecting speciation rate and global patterns of species diversity. Ecography
Volume: 39(11):1025-1033. 10.1111/ecog.01948 NOV 2016
 
Puxeddu, M. 1973 Sul valore sistematico del 5 paio de pereiopodi di Calanus helgolandicus. Boll. Soc. adriat. Sci. nat.
Volume: 58(1): 92-95, tab. 1.
 
Pyatakov, M.L. 1926 The dorsal organs of Argulus and their relation to the hatching of the larva. Quarterly Journal of Microscopical Science
Volume: 70(1):159-171.
Wilson: paper
Pycha, R.L. & L.L. Smith, Jr. 1955 Early life history of the yellow perch, Perca flavescens (Mitchill) in the Red Lakes, Minnesota. Transactions of the American Fisheries Society
Volume: 84:249-260, figs. 1-4, tabs. 1-8.
 
Pyefinch, K.A. 1940 The anatomy of Ophioica asymmetrica sp. n., a copepod endoparasitic in an ophiuroid. Journal of the Linnean Society of London, Zoology
Volume: 41:1-19, figs. 1-12. (18-iv-1940)
Wilson: paper
Pyefinch, K.A. 1950 Zooplankton of Highland lochs. Reports of the Challenger Society
Volume: 3(2):20.
 
Pyka, J. 1995 Food selectivity of pond-reared pike (Esox lucius L.) during the period of its feeding on zooplankton. Archiwum Rybactwa Polskiego
Volume: 3(2):173-180.
 
Pyka, J. 1996 Feeding of the tench, Tinca tinca (L.), larvae and fry under pond rearing conditions. Archiwum Rybactwa Polskiego, Archives of Polish Fisheries
Volume: 4(1):69-84.
 
Pyka, J. 1999 Daily foraging cycle, and daily food ration of roach Rutilus rutilus (L.) in Bachotek Lake (Brodnickie Lakeland) in spring. Archiwum Rybactwa Polskiego, Archives of Polish Fisheries
Volume: 7(2):353-358.
 
Pyka, J. & R. Kolman 1999 Food selection by pond-reared Siberian sturgeaon Acipenser baeri (Brandt) fry. Archiwum Rybactwa Polskiego, Archives of Polish Fisheries
Volume: 7(1):123-128.
 
Pyka, J. & R. Kolman 2003 Feeding intensity and growth of Siberian sturgeon Acipenser baeri Brandt in pond cultivation. Archiwum Rybactwa Polskiego, Archives of Polish Fisheries
Volume: 11(2):287-294.
 
Pyle, L.J., G.M. Narbonne, G.S. Nowlan, S.h. Xiao & N.P. James 2006 Early Cambrian metazoan eggs, embryos, and phosphatic microfossils from northwestern Canada. Journal of Paleontology
Volume: 80(5):811-825.
 
Pyper, W. 2000 Pond life worth preserving. Ecos
Volume: October 1, 2000
 
Qasim, S.Z. 1977

Contribution of zooplankton in the water environments. 

In: Qasim, S.K. (Ed.) Proceedings of the Symposium on Warm Water Zoology,Goa., Contribution of zooplankton in the water environments. Special Publication of the National Institute of Oceanography, Goa, India. 
Volume: Pp. 700-708.
 
Qasim, S.Z. (ed.). 1977 Proceedings of the Symposium on Warm Water Zooplankton, Goa. Special Publication of the National Institute of Oceanography, Goa, India
Volume: 722pp. (Vide: J.H. Stock, Crustaceana 36(2):205-206.)
 
Qin, H.M., Q. Sheng, T.J. Chu, S.K. Wang & J.H. Wu 2015 Import and export fluxes of macrozooplankton are taxa- and season-dependent at Jiuduansha marsh, Yangtze River estuary. Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 163:254-264. 10.1016/j.ecss.2015.11.024 B SEP 20 2015
 
Qin, J. 1988 Experimental comparison of the effects of benthivorous and planktivorous fish on plankton community structure. M.S. Thesis. University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Qin, J.G. & A.W. Fast 1997 Food selection and growth of young snakehead Channa striatus. Journal of Applied Ichthyology
Volume: 13(1):21-25.
 
Qin, J.G. & D.A. Culver 1995 Effect of young-of-the-year walleye (Percidae: Stizostedion vitreum) on plankton dynamics and water quality in ponds. Hydrobiologia
Volume: 297(3):217-227.
 
Qin, J.G. & P. Dong 2004 Acute toxicity of trichlorfon to juvenile yabby Cherax destructor (Clark) and selected zooplankton species. Aquaculture Research
Volume: 35(11):1104-1107.
 
Qin, J.G., S.P. Madon & D.A. Culver 1995 Effect of larval walleye (Stizostedion vitreum) and fertilization on the plankton community: implications for larval fish culture. Aquaculture
Volume: 130(1):51-65.
 
Qing-Chao Chen, vide: Chen, Q.C. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Qiqin, Zho, vide: Zho, Q.Q. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Qiu, M.H. & M.D. Qiu 2009 [Human plerocercoidosis and sparganosis: I. A historical review on aetiology.] Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi / Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
Volume: 27(1):54-60. [In Chinese.]
 
Qiu, Z.F., A.M. Doglioli, Z.Y. Hu, P. Marsaleix & F. Carlotti 2010 The influence of hydrodynamic processes on zooplankton transport and distributions in the North Western Mediterranean: Estimates from a Lagrangian model. Ecological Modelling
Volume: 221(23):2816-2827.
 
Qu, M., S.X. Ding, X.J. Xu, M.H. Shen, Y.Z. You & Y.Q. Su 2012

Ontogenetic development of the digestive system and growth in coral trout (Plectropomus leopardus).

Aquaculture
Volume: 334:132-141.
 
Quackenbush, L.S. 1986 Crustacean endocrinology. A review. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 43(11):2271-2282. (French summary).
 
Quadri, S.A. 2015 Diversity of Planktons in Kham river, Aurangabad. International Journal of Scientific Research
Volume: 4(4):635-636. April 2015
 
Quadros Benvegn , G. de, VIDE: Benvegn, G. de Quadros Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Quammen, D. 2014

Franz Josef Land; the Meaning of North.

National Geographic
Volume: 226(2):90-115 , figs., maps.
 
Quang, N.X., A. Vanreusel, N. Smol & N.N. Chau 2010 Meiobenthos assemblages in the mekong estuarine system with special focus on free-living marine nematodes. Ocean Science Journal
Volume: 45(4):213-224.
 
Quarta, S., G. Belmonte, C. Caroppo, P. Pacifico & A. Petraroli 1992 Zooplankton seasonal trend in the Lesina and Varano lagoons (Apulian coast of Italy). Oebalia
Volume: 17:403-404.
 
Quarta, S., M.R. Piccinni, S. Geraci & F. Boero 1992 Isolation of resting stages of planktonic organisms from fine-grained sediments. Oebalia
Volume: 18:121-128.
 
Quattrini, A.M. & A.W.J. Demopoulos 2016 Ectoparasitism on deep-sea fishes in the western North Atlantic: In situ observations from ROV surveys. International Journal for Parasitology Parasites and Wildlife
Volume: 5(3):217-228. Dec 2016
 
Queen's University Belfast 2008 Type of plankton – food source for many fish – has ability to survive climate change. ScienceDaily
Volume: 6 October 2008. .
 
Queimaliños, C. 1993 Efectos del zooplancton sobre la dinámica sucesional del fitoplancton en ambientes lacustres andinos. (Effects of the zooplankton on the successional dynamics of the phytoplankton in Andean lacustrine environments.) Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. (In Spanish.)
No Volume Data Available
 
Queiroga, H., C. Silva, J.C. Sorbe & F. Morgado 2005 Composition and distribution of zooplankton across an upwelling front on the northern Portuguese coast during summer. Hydrobiologia
Volume: 545(1):196-207.
 
Querol, M.V.M., E. Querol, E.F.C. Pessano & C.L.O. Azevedo 2005 Ocorrência da carpa húngara, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) e disseminação parasitária, no arroio Felizardo, bacia do médio rio Uruguai, Uruguaiana, RS, Brasil. Occurrence of the Hungarian carp, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) and parasite dissemination in the Felizardo Arroyo, basin of the Middle Uruguay River, Uruguaiana, RS, Brazil. Biodiversidade Pampeana
Volume: 3:21-23. (In Portuguese.)
 
Quesada, A.J., F.H. Acuna & J. Cortes 2014

Diet of the sea anemone Anthopleura nigrescens: composition and variation between daytime and nighttime high tides.

Zoological Studies
Volume: 53: 10.1186/s40555-014-0026-2 JUN 2014
 
Quesada, A.J., K.L. Schoo & B.L. Bingham 2016

Effect of symbiotic state on the fatty acid composition of Anthopleura elegantissima.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 545:175-187. 10.3354/meps11606 MAR 8 2016
 
Quesada, M. 2001 Caracterización, composición, abundancia y biomasa del zooplancton en el Golfo Dulce durante el período 1997 - 1998. [Characterization, composition, abundance and biomass of the zooplankton in the Dulce Gulf during the period 1997 - 1998.] Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica.
Volume: 210 pp. [In Spanish.]
 
Quesada-Alpizar, M.A.& A. Morales-Ramírez 2006

Posible efecto de El Nino en el zooplancton no gelatinoso del Golfo Dulce, Pacifico de Costa Rica, 1997-1998. The possible effect of 'El Nino' in the non-gelatinous zooplankton in Golfo Dulce, Pacific coast of Costa Rica during the period of 1997-1998.

Revista de Biologia Tropical
Volume: 54: 225-240. (Suppl 1). (Spanish)
 
Quesquén, R. 2004 Zooplancton e ictioplancton del mar Peruano durante el invierno 2001. [Zooplankton and ichthyoplankton od the Peruvian sea during the winter 2001.] Informe del Instituto del Mar del Perú
Volume: 32(1):81-86. [In Spanish.]
 
Questel, J.M., C. Clarke & R.R. Hopcroft 2013 Seasonal and interannual variation in the planktonic communities of the northeastern Chukchi Sea during the summer and early fall. Continental Shelf Research
Volume: 67:23-41. SI 10.1016/j.csr.2012.11.003
 
Questel, J.M., L. Blanco-Bercial, R.R. Hopcroft & A. Bucklin 2016

Phylogeography and connectivity of the Pseudocalanus (Copepoda: Calanoida) species complex in the eastern North Pacific and the Pacific Arctic Region.

Journal Of Plankton Research
Volume: 38(3):610-623. 10.1093/plankt/fbw025 MAY 2016
 
Quetin, L.B., R.M. Ross & K. Uchio 1980 Metabolic characteristics of midwater zooplankton: ammonia excretion, O:N ratios, and the effect of starvation. Marine Biology, Berlin
Volume: 59(4):201-209, figs. 1-3, tabs. 1-2. (xi-1980)
 
Quevedo, M. & R. Anadon 2000 Spring microzooplankton composition, biomass and potential grazing in the central Cantabrian coast (southern Bay of Biscay). Oceanologica Acta
Volume: 23(3):297-310.
 
Quevedo, M., L. Viesca, R. Anadón & E. Fernández 2003 The protistan microzooplankton community in the oligotrophic north-eastern Atlantic: large- and mesoscale patterns. Journal of Plankton Research
Volume: 25:551-563.
 
Quevedo, M., R. Gonzalez-Quiros & R. Anadon 1999 Evidence of heavy predation by Noctiluca scintillans on Acartia clausi (Copepoda) eggs off the central Cantabrian coast (NW Spain). Oceanologica Acta
Volume: 22(1):127-131. (i-ii.1999)
 
Quiblier-Lloberas, C., G. Bourdier & C. Amblard 1996 A qualitative study of zooplankton grazing in an oligo-mesotrophic lake using phytoplanktonic pigments as organic markers. Limnology and Oceanography
Volume: 41(8):1767-1779.
 
Quiblier-Lloberas, C., G. Bourdier, C. Amblard & D. Pepin 1996 Impact of grazing on phytoplankton in Lake Pavin (France): contribution of different zooplankton groups. Journal of Plankton Research
Volume: 18(3):305-322.
 
Quidor, A. 1906 Copépodes. Expédition Antarctique Francaise (1903-1905), Paris
Volume: :17pp,, 3 pls.
Wilson: paper
Quidor, A. 1906 Sur le Leposphilus labrei Hesse et sur la famille des Philichthydae. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 142(4):230-232.
Wilson: paper
Quidor, A. 1906 Sur le mâle et l'appareil suceur de Nicothoe astaci. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 142(8):465-468, figs. 1-2.
Wilson: paper
Quidor, A. 1906 Sur les Copépodes recueillis par la mission Charcot et communiqués par M. E.-L. Bouvier. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 142(1):54-56.
Wilson: paper
Quidor, A. 1906 Sur Mesoglicola Delagei (n. g., n. s.), parasite de Corynactis viridis. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 143(17):613-615.
Wilson: paper
Quidor, A. 1906 Sur les Copépodes recueillis par la mission Jean Charcot dans les mers antarctiques. Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris
Volume: 12:27-33.
Wilson: paper
Quidor, A. 1910 Sur la protandrie chez les Lernaeopodidae. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 150(22):1464-1465.
Wilson: paper
Quidor, A. 1910 Sur l'évolution et les affinités des Philichthyidae. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 151(19):834-836, fig. 1.
Wilson: paper
Quidor, A. 1910 Note préliminaire sur Penella Balaenopterae (Koren et Danielsen). Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris
Volume: 16:97-98.
Wilson: paper
Quidor, A. 1912 Sur la torsion des Lernaeidae et les affinités du genre Sphyrion (Cuvier) et Hepatophylus (n. g.). Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 154(2):87-89.
Wilson: paper
Quidor, A. 1912 Affinités des genres Sphyrion (Cuvier) et Hepatophylus (G. n.). Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: (5)10, notes et revue, 2:39-44, figs. 1-6.
Wilson: paper, PDF
Quidor, A. 1913 Copépodes Parasites. In: Deuxième Expédition Antarctique Français (1908-1910). Sciences Naturelles, Doc. Scient.
Volume: (1908-1910): 197-214, pls. 1-4.
Wilson: paper
Quidor, A. 1913 Sur Lamarckina caligusa n. g. n. s., et l'évolution des Lernaeidae. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 156(14):1096-1097.
Wilson: paper
Quidor, A. 1913 Affinités des Caligidae et des Lernaeidae. Caligodes lamarcki. Bulletin de la Société Zoologique de France
Volume: 38:191-196, figs. 1-7.
Wilson: paper
Quidor, A. 1922 Sur 'Mesoglicola delagei' et son hôte. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (10)5:77-81, figs. 1-4. (iii-1922)
Wilson: paper
Quidor, A. 1936 Sur Leposphilus labrei et Mesoglicola delagei. In: Livre Jubilaire de M. Eugène-Louis Bouvier
Volume: :67-71, figs. 1-6.
Wilson: paper, PDF
Quigley, D.T.G. 1986 Caligus curtis Müller, 1785 (Caligus Mülleri Leach, 1816): an ectoparasitic copepod on thick-lipped Grey Mullet Crenimugil labrosus Risso, 1826 (Mugil chelo Cuvier) in an Irish brackish-water lake. Irish Naturalists' Journal
Volume: 22(2):68.
 
Quignard, J.P. 1968 Rapport entre la présence d'une 'gibbosité frontale' chez les Labridae (Poissons, Téléostéens) et le parasite Leposphilus labrei Hesse, 1866 (Copépode Philichthyidae). Annales de Parasitologie Humaine et Comparée
Volume: 43:51-57, figs. 1-7.
 
Quijada, C.C. 2000 Caracteres morfológicos de um clado de Ergasilus (Ergasilidae, Copepoda). [Morphological characters of a clade of Ergasilus (Ergasilidae, Copepoda).] Trabalho de Conclusão de Curso (Bachelor's thesis), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.
Volume: [In Portuguese.]
 
Quilez-Badia, G. 2005 Alien invasions: the introduction of zooplankton via ships' ballast water. Ph.D. Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle, England, U.K.
No Volume Data Available
 
Quilez-Badia, G., T. McCollin, K.D. Josefsen, A. Vourdachas, M.E. Gill, E. Mesbahi & C.L. Frid 2008 On board short-time high temperature heat treatment of ballast water: A field trial under operational conditions. Marine Pollution Bulletin
Volume: 56(1):127-135.
 
Quillfeldt, P., A. Michalik, G. Veit-Köhler, I.J. Strange & J.F. Masello 2010

Inter-annual changes in diet and foraging trip lengths in a small pelagic seabird, the thin-billed prion Pachyptila belcheri.

Marine Biology, Berlin
Volume: 157(9):2043-2050.
Wilson: PDF
Quillfeldt, P., J.F. Masello, P. Brickle & D. Martin-Creuzburg 2011

Fatty acid signatures of stomach contents reflect inter- and intra-annual changes in diet of a small pelagic seabird, the Thin-billed prion Pachyptila belcheri.

Marine Biology (Berlin)
Volume: 158(8):1805-1813.
 
Quin, B.J. 1993 The culture and harvest of zooplankton in eutrophic impoundments. In: Barnabé, G. & P. Kestemont (eds.). Production, Environment and Quality: Proceedings of the International Conference Bordeaux Aquaculture '92, Bordeaux, France, March 25-27, 1992. EAS Special Publication 18. European Aquaculture Society, Ghent, Belgium
Volume: :31-38.
 
Quinlan, E.L., C.H. Jett & E.J. Phlips 2009 Microzooplankton grazing and the control of phytoplankton biomass in the Suwannee River estuary, USA. Hydrobiologia
Volume: 632(1):127-137.
 
Quinn, B.K. 2017 A critical review of the use and performance of different function types for modeling temperature-dependent development of arthropod larvae. Journal Of Thermal Biology
Volume: 63:65-77. 10.1016/j.jtherbio.2016.11.013 JAN 2017
 
Quinones, R.A., R.R. Gonzalez, H. Levipan, G. Jessen & M.H. Gutierrez, 2006 Living in the oxygen minimum zone: A metabolic perspective. Gayana
Volume: 70(Suppl. S): 68-72.
 
Quintana, C.O., M.Y. Yoshinaga & P.Y.G. Sumida 2010 Benthic responses to organic matter variation in a subtropical coastal area off SE Brazil. Marine Ecology
Volume: 31(3):457-472.
 
Quintana, X.D., D. Boix, A. Badosa, S. Brucet, S. Gascón, J. Gesti, R. López-Flores, Q. Pou-Rovira, R. Trobajo & R. Moreno-Amich 2004 Limnología de los humedales costeros mediterráneos. El caso de Aiguamolls de l'EmpordB. Limnology of the coastal Mediterranean wetlands. The case of Aiguamolls de l'EmpordB. Ecosistemas: Revistacientífica y técnica de ecología y medio ambiente 2004/2.
Volume: [In Spanish.] http://www.aeet.org/ecosistemas/042/investigacion4.htm
 
Quintana, X.D., S. Brucet, S. Gascón, R. de la Barrera, J. Gifre, M. Martinoy, E. Marquès & E. Pous 2002 Ecological factors affecting copepod distribution in lentic ecosystems in the Empordà Wetlands (NE Spain). In: Padisák, J. (ed.). Shallow Lakes 2002. International Conference on Limnology of Shallow Lakes, Balatonfüred, Hungary, 25-30 May 2002. Veszprém University Press, Veszprém, Hungary. 309 pp.
Volume: P. 198. [Abstract.]
 
Quintans, F. 2008 Preferencia alimenticia de Cnesterodon decemmaculatus y su rol como agente de control biológico de mosquitos. [Feeding preference of Cnesterodon decemmaculatus and its role as an agent of biological control of mosquitoes.] Tesis de Meastría, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Volume: 64 pp. [In Spanish.]
 
Quintans, F., F. Scasso & O. Defeo 2010

Unsuitability of Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) for mosquito control in Uruguay: evidence from food-preference experiments.

Journal of Vector Ecology
Volume: 35(2):333-338.
 
Quintans, F., F. Scasso, M. Loureiro & A. Yafe 2009 Diet of Cnesterodon decemmaculatus (Poeciliidae) and Jenynsia multidentata (Anablepidae) in a hypertrophic shallow lake of Uruguay. Dieta de Cnesterodon decemmaculatus (Poeciliidae) y Jenynsia multidentata (Anablepidae) en un lago hipereutrófico de Uruguay. Iheringia, Série Zoologia
Volume: 99(1):99-105. [Abstract in Spanish.]
 
Quirmbach, J. 1912 Studien über das Plankton des Dortmund-Ems-Kanals und der Werse bei Münster. I.W. Ph.D. Thesis, Westfalischen Wilhelms Universität zu Munster I.W.
Volume: 107pp.
Wilson: paper
Quirmbach, J. 1912 Studien über das Plankton des Dortmund-Ems-Kanals und der Werse bei Münster. I.W. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 7:409-474, figs. 1-13, tabs. 1-14; 595-636. (11-v-1912; 24-viii-1912).
 
Quiros, R. 1990 Factors related to variance of residuals in chlorophyll-total phosphorus regressions in lakes and reservoirs in Argentina. Hydrobiologia
Volume: 200-201:343-355.
 
Quiroz-Castelán, H., C. Martínez-Javier, J. García-Rodríguz, I. Molina-Astudillo F. & M. Díaz-Vargas 2009 Análisis de los componentes zoobentónicos en un bordo temporal utilizado para acuicultura extensiva en Norte del Estado de Guerrero, México. [Analysis of the zoobenthic components in a temporary pond used for extensive aquaculture in the north of the State of Guerrero, Mexico.] REDVET. Revista electrónica de Veterinaria
Volume: 10(4):1-47. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409/040927.pdf [In Spanish; abstract in English.]
 
Quiroz-Martinez, H., C. Solis-Rojas & M.L. Rodrígues-Tovar 1993 Field releases of Mesocyclops longisetus (Copepoda, Cyclopidae) for control of Aedes aegypti larvae in 55-gallon metal drums in Monterey, Mexico. Mosquito Vector Control and Biology in Latin America - A Third Symposium. Journal of the American Mosquito Control Association
Volume: 9:452.
 
Quist, M.C., C.S. Guy, R.J. Bernot & J.L. Stephen 2002 Ecology of larval white bass in a large Kansas reservoir. North American Journal of Fisheries Management
Volume: 22(2): 637-642
 
Quisthoudt, C., D. Bentley & J.M. Brylinski 1987 Discontinuité hydrobiologique dans le détroit du Pas-de-Calais. Journal of Plankton Research
Volume: 9(5):995-1002, figs. 1-3. (ix.1987, English summary)
 
Quoy, J.R. & J.P. Gaimard 1824 Zoologie. In: Desaules de Freycinet, Voyage autour du monde, etc.
Volume: 1:202, pl. 86 fig. 10.
 
Qureshi, N.A. 1995 The role of fecal pellets in the flux of carbon to the sea floor on a river-influenced continental shelf subject to hypoxia. Ph.D. Dissertation, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, U.S.A.
Volume: 255 pp.
 
Qureshi, N.A. 1997 Distribution, abundance and diversity of mesozooplankton from surface waters of the inner continental shelf of northern Gulf of Mexico. Pakistan Journal of Zoology
Volume: 29(4):391-403.
 
Qureshi, N.A. & N.N. Rabalais 2001 Distribution of zooplankton on a seasonally hypoxic continental shelf. Coastal and Estuarine Studies
Volume: 58: 61-76
 
Qureshi, N.A. & R. Sultana 2000 Distribution and abundance of meiobenthos in Sandspit Backwaters Mangrove Area, Karachi. In: Ahmed, V.U. (ed.). Proceedings of the National ONR Symposium on Arabian Sea as a Resource of Biological Diversity. 18-20 September 2000. Karachi University Press, Karachi.
Volume: Pp. 90-103
 
Qureshi, N.A., F. Naz & N.U. Saher 2016 Variations in distribution and abundance of meiobenthos communities in mangrove creek areas along the coast of Karachi, Pakistan. Indian Journal of Geo-Marine Sciences
Volume: 45(4):546-555. Apr 2016
 
Raab, K., L.A.J. Nagelkerke, C. Boerée, A.D. Rijnsdorp, A. Temming & M. Dickey-Collas 2011

Anchovy Engraulis encrasicolus diet in the North and Baltic Seas.

Journal of Sea Research
Volume: 65(1):131-140.
 
Raabe, T.U., U.H. Brockmann, C.D. Durselen, M. Krause & H.J. Rick 1997 Nutrient and plankton dynamics during a spring drift experiment in the German Bight. Marine Ecology Progress Series
Volume: 156:275-288.
 
Raat, A.J.P. 2003 Stocking of sea trout, Salmo trutta, in Lake Veere, south-west Netherlands. Fisheries Management and Ecology
Volume: 10(2): 61-71.
 
Rab, A. 1969 Plankton of Dacca University pond. M.Sc. Thesis, Department of Zoology, University of Dhaka
No Volume Data Available
 
Rabago-Castro, J., L.G. Sanchez-Martinez, J. Loredo-Osti, R. Gomez-Flores, P. Tamez-Guerra & C. Ramirez-Pfeiffer 2011 Temporal and spatial variations of ectoparasites on cage-reared Channel Catfish, Ictalurus punctatus, in Tamaulipas, Mexico. Journal of the World Aquaculture Society
Volume: 42(3):406-411.
 
Rabassa, J., A. Coronato, S. Gordillo, M.S. Candel & M.A. Martínez 2009 Paleoambientes litorales durante el inicio de la trasgresión marina holocena en bahía Lapataia, canal Beagle, parque nacional Tierra del Fuego. Littoral paleoenvironments during the beginning of the Holocene marine transgression in Lapataia Bay, Beagle Channel, National Park of Tierra del Fuego. Revista de la Asociación Geológica Argentina
Volume: 65(4):648-659. [In Spanish; abstract in English.]
 
Rabette, C. & N. Lair 1998 Influence of abiotic factors on the migration from the sediments of Cyclops vicinus and Chaoborus flavicans in the sub-littoral and profundal zone of an eutrophic temperate lake. Annales de Limnologie
Volume: 34(3):295-303. (In French)
 

All Other Pages


[ TOP ]