Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69940 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Markevich, A.P. 1967 Analysis of parasitic fauna of Ukrainian fish from ecological and geographical respects. Proceedings of the Zoological Society of the United Arab Republic, Cairo
Volume: 2:169-179. (For 1964-1966.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. 1975 Podklass Veslonogie Rakoobrazniye - Copepoda. (Subclass Copepoda) In: Gaevskaya, A.V., A.V. Gusev, S.L. Delyamure et al. (eds.). Opredelitel' Parazitov Pozvonochnix Chernogo i Azovckogo Morei. Paraziticheskie Bespozvonochniye Ryb, Ryboyadnix Ptitsi i Morskix Mlekopitayushchix. (Key for the Classification of Parasites of the Vertebrates of the Black Sea and the Sea of Azov. Parasitic Invertebrates of Fishes, Fish-eating
Volume: :465-489.
Wilson: paper
Markevich, A.P. 1976

Parasitic copepodes on the fishes of the USSR.

Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi; for the Smithsonian Institution and the National Science Foundation, Washington, DC (English translation)
Volume: 445pp. SIL QL444 .C7M34 1976
Wilson: paper, PDF
Markevich, A.P. & A.P. Kusmorska 1937

Paraergasilus rylovi Markevich, a new representative of parasitic copepods from the Caspian Sea.

Naukovi Zapiski, Biologichnij Zbirnik
Volume: 3(4):381-397. (Ukrainian, English abstract)
Wilson: PDF
Markevich, A.P. & G.E. Sukhenko 1967 Ergasilus gobiorum sp. nov. Novii vid parazitichnikh veslonogikh (Copepoda parasitica) z bichkovikh rib (Gobiidae). Ergasilus gobiorum sp. nov., a parasitic copepod of the Gobiidae. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1967:170-173, figs. 1-2. (Ukrainian with Russian and English summaries.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. & O.N. Bauer 1950 Parazitichni veslonogi rakopodibni (Copepoda parasitica) prisnovodnikh ryb Sibiru. (Parasitic copepods of fresh-water fishes of Siberia). Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Acad. Nauk. URSR
Volume: 4:112-119. (Ukrainian.)
 
Markevich, A.P., ed. 1978 Problemy gidro-parazitologii. (Problems of hydroparasitology). Naukova Dumka, Kiev
Volume: 180pp. (17-ii-1978, Russian.)
 
Markevich, A.P., M.P. Iskov, B.P. Koval' & M.I. Chernogorenko 1976 Vliyanie gidrostroitel'stva na parazitofauna r. Dnepr. Effect of hydroconstruction on parasitofauna of the Dnieper. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(2):5-12. (30-iii-1976, Russian.)
 
Markevich, G.I. 1979 Dopolnenie k faune kopepod i kladotser Rybinskogo vodokhranilishcha. (Additions to the Cladocera and Copepoda fauna of Rybin reservoir). Inf. Byul. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: 41:51-54. (29-i-1979, Russian.)
 
Markevich, G.I. 1982 Interseksual'nost' u Eudiaptomus gracilis (Crustacea, Copepoda). Intersexuality in Eudiaptomus gracilis (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 61(1):140-143, fig. 1. (8-i-1982, Russian with English summary.)
Wilson: paper, PDF
Markevich, G.I. 1985

Neutrodiaptomus sklyarovae sp. n. (Copepoda, Diaptomidae) iz bassena reki Zei. Neutrodiaptomus sklyarovae sp. n. (Copepoda, Diaptomidae) from the Zeya River basin.

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 64(7):1098-1099, fig. 1. (18-vi-1985, Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Markevich, G.I. & B.I. Kuperman 1982 (Natural infection of copepods with cestode procercoids in water depending on various ecological conditions.) In: Ryzhikov, K.M. (ed.). (Helminths of Freshwater Biocoenoses.) Nauka, Moscow. 232pp.
Volume: :113-122.
 
Markevich, G.I. & N.M. Mineeva, L.P. Bykova, L.G. Korneva, E.A. Korneva & O.D. Zavoronkova 1982 Vertical distribution of plankton in Lake Siversko and their seasonal dynamics. In: Ecological Investigations in Volgo-Baltic and Severo-Dinski water systems. Trudy Freshwater Biological Institute, Academy of Sciences of the USSR
Volume: 43(46):127-149. (Russian)
 
Markevich, G.I. & V.A. Tselmovich 1981 Mineral'nye koronki mandibulyarnykh zubtsov presnovodnykh Calanoida (Crustacea, Copepoda). Mineral crowns of mandibular denses of the fresh-water Calanoida (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(3):461-464, figs. 1-3. (24-ii-1981, Russian with English summary).
 
Markevich, O.P., vide: Markevich, A.P. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Markewitsch, A.P., vide: Markevich, A.P. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Markhaseva, E.L. 1980 Kalanidy roda Jaschnovia nom. n. (Derjuginia Jaschnov, nom. praeocc.) (Calanoida, Aetideidae). Calanoida of the genus Jaschnovia nom. n. (Derjuginia Jaschnov, nom. praeocc.) (Calanoida, Aetideidae). In: Novoe v sistematike morskikh bespozvonochnykh. On the progress in taxonomy of marine invertebrates. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 25(33):63-76, figs. 1-9. (19-vi-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1980 Opisanie samki Gaetanus paracurvicornis (Calanoida, Aetideidae). Description of a female Gaetanus paracurvicornis (Calanoida, Aetideidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 59(4):626-629, figs. 1-11, tab. (20-iii-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1981 Novye vidy Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae) iz Kurilo-Kamchatskogo zheloba i pereodisanie B. lamellata. New species of the genus Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae) from the Kurile-Kamchatka Trench and redescription of B. lamellata. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(8):1151-1159, figs. 1-5. (28-vii-1981, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1982 Redki vid Pseudochirella batillipa Park, 1978 (Calanoida, Aetideidae), novye obnaruzheniya. The rare species Pseudochirella batillipa Park, 1978 (Calanoida, Aetideidae), new discoveries. In: Skarlato, O.A. (ed.). Ekologiya i sistematika morskikh gidrobiontov. Ecology and systematics of the marine hydrobionts. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 28(36):106-107, figs. 1-9. (28-xii-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1983 Novye vidy Chiridiella (Calanoida, Aetideidae) i pereopisanie Ch. abyssilis. New species of Chiridiella (Calanoida, Aetideidae) and redescription of Ch. abyssalis. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(1):120-125, figs. 1-4. (5-i-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1983 Novy vid glubokovodnogo roda Batheuchaeta (Copepoda, Calanoida). A new species of the abyssal genus Batheuchaeta (Copepoda, Calanoida). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(11):1740-1743, figs. 1-2. (20-x-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1984 Veslonogie rakoobraznye Aetideidae (Copepoda, Calanoida) vostochnogo sektora tsentral'no chasti Arkticheskogo bassena. Copepodes Aetideidae (Copepoda, Calanoida) from the eastern sector of the Central Arctic Basin. Okeanologiya
Volume: 24(3):511-514, figs. 1-2, tab. (15-v-1984, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Novye vidy roda Pseudeuchaeta (Calanoida, Aetideidae) iz severnogo ledovitogo i Tikhogo okeanov s za mechaniyami ob areala P. brevicauda. New species of the genus Pseudeuchaeta (Calanoida, Aetideidae) from the Arctic and Pacific Oceans with notes on geographical distribution of P. brevicauda. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(12):1892-1898, figs. 1-4. (24.ii.1986, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Novy vid roda Pseudochirella (Copepoda, Calanoida) iz yugovostochno chasti Tikhogo okeana. A new species of Pseudochirella (Copepoda, Calanoida) from the south-eastern Pacific. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(3):462-465, figs. 1-2. (21.ii.1986, Russian with Englsh summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Reviziya roda Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae). Revision of the genus Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(6):837-850, figs. 1-6, tab. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1989 Obzor roda Pseudochirella (Copepoda, Calanoida). Survey of genus Pseudochirella (Copepoda, Calanoida). In: Petrushevska, M.G. & S.D. Stepan'yants (eds.). Morskoi Plankton. Sistematika, ekologiya, raspredelenie. Marine plankton. Taxonomy, ecology, distribution., Issled. Fauny Morei
Volume: 41(49):33-60, figs. 1-19. (27.vii.1989, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1992 Konstantin A. Brodsky. Arthropoda Selecta
Volume: 1(1):97-98.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1993 Phylogenetic trends within Aetideidae (Copepoda, Calanoida). Filogeneticheskie otnosheniya v semestve Aetideidae (Copepoda: Calanoida). In: Stepan'yants, S.D. (ed.). Morskoi plankton. Sistematika, ekologiya, raspredelenie, II. Marine plankton. Taxonomy, ecology, distribution [filed under Stepanyants]
Volume: 2:51-69, figs 1-4, tabs 1-3. (Russian with English summary)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1993 Two new species of Bradyidius with notes on B. armatus Giesbrecht (Crustacea, Copepoda: Aetideidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 2(1):47-53.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1995 Geographical distribution of aetideid copepoda (Copepoda: Calanoida) in the World Ocean. In: Pierrot-Bults, A.C. & S. van der Spoel (eds.). Intergovernmental Oceanographic Commission Workshop Report No. 142, Pelagic Biogeography ICoPB II
Volume: 142(33):250-256, figs.1-7.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1995 A new species of Paracomantenna from the eastern tropical Pacific (Crustacea, Copepoda: Aetideidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 3(2):229-233. (For 1994.)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1996

Calanoid copepods of the family Aetideidae of the world ocean.

Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
Volume: 268:1-331.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1997 A new species of Pseudochirella from the eastern tropical Pacific (Crustacea: Copepoda: Aetideidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 6(1/2):31-32, figs.1-13
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1998 New species of the genus Xanthocalanus (Copepoda, Calanoida, Phaennidae) from the Laptev Sea. In: Dahms, H.U., T. Glatzel, H.J. Hirche, S. Schiel & H.K. Schminke, (eds.). Proceedings of the 6th International Conference on Copepoda, Journal of Marine Systems, Spec. Vol.
Volume: 15(1-4):413-419, figs.1-4. (vi.1998)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 2000 Copepods: Aetideidae of the World Ocean CD-ROM. Springer-Verlag, New York, NY. (World Biodiversity Database CD-ROM Series, Expert Center for Taxonomic Identification (ETI), Amsterdam, The Netherlands). ISBN 3-540-14622-9.
No Volume Data Available
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 2001 New and rare Metridia from Antarctic and Subantarctic waters (Copepoda, Calanoida: Metridinidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 9(1):43-75.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 2002 Phaennocalanus unispinosus (Copepoda, Calanoida, Phaennidae): new genus, and new species from the bathypelagial Arctic basin. Sarsia
Volume: 87(4):312-318.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 2008 Foxtosognus rarus gen. n., sp. n.—A new genus and species of copepods (Copepoda: Calanoida) from the abyssopelagic zone of the Kuril-Kamchatka Trench. Russian Journal of Marine Biology
Volume: 34(1):9-16.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. 2012

Xancithrix gen.n. (Copepoda: Calanoida), a new benthopelagic genus of Clausocalanoidea from deep Atlantic waters.

Arthropoda Selecta
Volume: 21(4):295-306.
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. 2014

New Sensiava species (Copepoda: Calanoida: Diaixidae) from the deep South Atlantic and first description of the female.

Zootaxa
Volume: 3802(2):217-239. MAY 26 2014
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. 2010

A new species of Paraxantharus (Copepoda, Calanoida) from deep waters of the South Atlantic.

Crustaceana
Volume: 83(3):267-276.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. 2013

A new genus of Arietelloidea (Copepoda, Calanoida), Frankferrarius, from deep waters of the Atlantic Ocean.

Crustaceana
Volume: 86(10):1250-1265. 10.1163/15685403-00003224
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. 2014

Kyphocalanus (Copepoda: Calanoida) from deep Atlantic waters,
first description of male.

Arthropoda Selecta
Volume: 23(3):259-264.
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. 2015

Vensiasa incerta (Copepoda, Calanoida): a new genus and species from deep Atlantic waters.

Trudy Zoologicheskogo Instituta
Volume: 319(2):182-195.
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. & F.D. Ferrari 1996 Three new species of Ryocalanus from the eastern tropical Pacific (Crustacea, Copepoda: Ryocalanidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 4(1)(1995):63-70.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & F.D. Ferrari 2005 New species of Lucicutia and taxonomic status of L. grandis (Copepoda, Calanoida, Lucicutiidae). Journal of Natural History
Volume: 39(15):1077-1100.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & F.D. Ferrari 2005 New benthopelagic bradfordian calanoids (Crustacea: Copepoda) from the Pacific Ocean with comments on generic relationships. Invertebrate Zoology
Volume: 2(2):111-168.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & H.U. Dahms 2004 Plesioscolecithrix (Copepoda, Calanoida, Scolecitrichidae): a new genus, and a new species from the high Antarctic Weddell Sea (Southern Ocean). Sarsia
Volume: 89(5):326-337.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & J. Renz 2011

Two new Byrathis species (Copepoda: Calanoida) from the deep South Atlantic and Southern Ocean and first description of an adult male.

Zootaxa
Volume: 2889:49-68. http://www.mapress.com/zootaxa/2011/2/zt02889p068.pdf
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. & J. Renz 2015

A new genus, Peniculoides (Copepoda, Calanoida), from deep waters of the north Atlantic with notes on the definition of Clausocalanidae.

Crustaceana
Volume: 88(9):1031-1047. 10.1163/15685403-00003467 AUG 2015
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2009

A new family and genus of calanoid copepods (Crustacea) from the abyss of the Atlantic Ocean.

Zootaxa
Volume: 2304:21-40.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2006 Lamiantennula (Copepoda, Calanoida): a new deep-water benthopelagic genus of Arietelloidea. Arthropoda Selecta
Volume: 15(3):203-210.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2006 New benthopelagic aetideids (Crustacea: Copepoda: Calanoida) from deep Antarctic waters. Invertebrate Zooology
Volume: 3(2):137-155.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2007 New species of Brodskius, Rythabis, and Omorius (Crustacea: Calanoida) from deep Antarctic waters. Journal of Natural History
Volume: 41(13-16):731-750.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2008 Caudacalanus (Copepoda, Calanoida): a new benthopelagic genus from the abyss of the tropical South Atlantic and Southern Ocean. Zootaxa
Volume: 1866: 277-289, 5 pls.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2008 Two new species of Prolutamator gen. nov. and a new species of Pseudotharybis (Copepoda:Calanoida: Aetideidae) from deep waters of the South Atlantic and Antarctic. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, Hamburg
Volume: 105:31-51.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2006 Sensiava longiseta (Copepoda, Calanoida): a new genus and species from the abyss of the Weddell Sea. Zootaxa
Volume: 1368:1-18.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & K. Schulz 2010

New benthopelagic calanoids (Crustacea: Copepoda) from deep Atlantic waters.

Proceedings of the Zoological Institute RAS
Volume: 314(1):3-23.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & K.N. Kosobokova 1998 New and rare species of calanoid copepods from the central Arctic Basin (Crustacea, Copepoda). Zoosystematica Rossica
Volume: 7(1):45-53, figs.1-47.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & K.N. Kosobokova 2001 Arctokonstantinus hardingi (Copepoda, Calnoida, Arctokonstantinidae): New family, new genus, and new species from the bathypelagial Arctic Basin. Sarsia, Bergen
Volume: 86(4-5):319-324. (30.xi.2001)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & S.B. Schnack-Schiel 2003 New and rare calanoid copepods from the Great Meteor Seamount, North Eastern Atlantic. Ophelia
Volume: 57(2):107-123.
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. & T.N. Semenova 2005 Kirnesius groenlandicus (Copepoda, Calanoida): a new genus and new species from the abyssal of the Greenland Sea. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut
Volume: 102:37-49.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L. & V.Y. Raszhivin 1992 Vertical distribution of Aetideidae (Copepoda, Calanoida) in the area of Kurilo, Kamchatka Trench. Okeanologiya
Volume: 32(5):888-896. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L., A.A. Abramova & N.D. Mingazov 2012

Pseudocalanus acuspes (Crustacea: Copepoda) from the White Sea.

Proceedings of the Zoological Institute RAS
Volume: 316(1):57-70.
Wilson: PDF
Markhaseva, E.L., I. Mohrbeck & J. Renz 2017

Description of Pseudeuchaeta vulgaris n. sp (Copepoda: Calanoida), a new aetideid species from the deep Pacific Ocean with notes on the biogeography of benthopelagic aetideid calanoids.

Marine Biodiversity
Volume: 47(2):289-297. 10.1007/s12526-016-0527-9 JUN 2017
 
Markhaseva, E.L., J.M. Bradford-Grieve & J. Renz 2017

New records of the rare benthopelagic genera Comantenna Wilson, 1924 and Crassantenna Cole, Green, Howcroft et Rawlins, 1972 (Copepoda: Calanoida: Aetideidae) from the North Pacific abyss.

Arthropoda Selecta
Volume: 26(1):25-34. Mar 2017
 
Markhaseva, E.L., K. Schulz & J. Renz 2010

New Scolecitrichidae (Copepoda: Calanoida) from deep Antarctic waters.

Arthropoda Selecta
Volume: 19(3):113-121.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L., K. Schulz & P. Martinez Arbizu 2008

New family and genus Rostrocalanus gen. nov. (Crustacea: Calanoida: Rostrocalanidae fam. Nov.) from deep Atlantic waters.

Journal of Natural History
Volume: 42(37-38):2417-2441.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L., K. Schulz & P. Martínez Arbizu 2009 New family of Crustacea (Calanoida) – Rostrocalanidae fam. nov.: making the name available. Zoosystematica Rossica
Volume: 18(2):318-319.
Wilson: paper, PDF
Markhaseva, E.L., S. Laakmann & J. Renz 2014

An interim synopsis of the Bradfordian families with a description of Thoxancalanus spinatus (Copepoda: Calanoida), a new diaixid genus and species from the deep Atlantic Ocean.

Marine Biodiversity
Volume: 44(1):63-88. DOI 10.1007/s12526-013-0185-0
Wilson: PDF
Markina, N.P. 1971 Nekotorye svedeniya o raspredelenii planktona u poberezh'ya Avstralii o razlichnye sezony goda (1965-1967 gg). Some information about plankton distribution at Australian coast in different seasons' year (1965-1967). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 75: 106-116, figs. 1-8, tab. 1. (Russian with English summary).
 
Markina, N.P. 1971 Sostav i raspredelenie planktona u zapadnogo i yushnogo poberesh'ya Avstralii v oktyabre-yanvare 1962/1963 g. Plankton composition and distribution at west and south coast of Australia in October-January 1962/63. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79: 127-140, figs. 1-2, tabs. 1-2. (23-xii-1971, Russian).
 
Markina, N.P. 1972 Nekotorye osobennosti raspredeleniya planktona u severnogo poberezh'ya Avstralii v razlichnye sezony 1968-1969 gg. Some characteristic features of the distribution of plankton at the northern coast of Australia. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 81: 57-68, figs. 1-3. (8-iii-1972, Russian with English summary).
 
Markina, N.P. 1972 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v Timorskom more i zalive Karpentariya v fevrale-aprele 1970 g. The quantitative distribution of plankton in the Sea of Timor and the Gulf of Carpentaria in February-April 1970. In: Biologicheskie osnovy i puti povysheniya effektivnosti estestvennoge razmnozheniya i iskusstvennogo razvedeniya tsennykh promyslovykh ryb. Biological principles and ways of increasing the efficiency of natural reproduction and rearing of valuable commercial fishes., Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 87(7): 105-112, fig. (6-i-1972, Russian with English summary).
 
Markina, N.P. 1975 Planktonnye soobshchestva v bol'shom Avstraliiskom zalive. Plankton association in the Great Australian Bight. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(5):23-29. (25-ix-1975, Russian with English summary.)
 
Markle, D.F. & K. Clauson 2006 Ontogenetic and habitat-related changes in diet of late larval and juvenile suckers (Catostomidae) in Upper Klamath Lake, Oregon. Western North American Naturalist
Volume: 66(4): 492-501.
 
Marko, L.M. 2003 Effects of trophic upgrading on egg production and egg hatching success of the calanoid copepod Acartia tonsa. Senior Thesis, Huxley College of Environmental Studies, Western Washington University, Bellingham, Washington, U.S.A.
Volume: 11 pp.
 
Markov, G.S., A.V. Reshetnikova & V.Z. Trusov 1965 Novye danniye o biologii i parazitologii Volgo-Kaspiskogo stada belugi - Huso huso (L.). [New data on the biology and parasitology of the Volga-Caspian school of beluga sturgeon - Huso huso (L.).] In: Markevich, A.P. (ed.). Paraziti i Parazitozi Cheloveka i Zhivotnikh. [Parasites and Parasitoses of Humans and Animals.] Series: Problemy Parazitologii. Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR, Naukova Dumka, Kiev.
Volume: Pp. 208-219.
Wilson: paper
Markova, S.V. & E.S. Vysotski 2015 Coelenterazine-dependent Luciferases. Biochemistry Moscow
Volume: 80(6):714-732. 10.1134/S0006297915060073 JUN 2015
 
Markova, S.V., L.P. Burakova & E.S. Vysotski 2012

High-active truncated luciferase of copepod Metridia longa.

Biochemical & Biophysical Research Communications
Volume: 417(1):98-103.
 
Markova, S.V., M.D. Larionova, D.A. Gorbunova & E.S. Vysotski 2017

The disulfide-rich Metridia luciferase refolded from E. coli inclusion bodies reveals the properties of a native folded enzyme produced in insect cells.

Journal Of Photochemistry And Photobiology B-Biology
Volume: 175:51-57. 10.1016/j.jphotobiol.2017.08.024 OCT 2017
 
Markova, S.V., M.D. Larionova, L.P. Burakova & E.S. Vysotski 2015

The smallest natural high-active luciferase: Cloning and characterization of novel 16.5-kDa luciferase from copepod Metridia longa.

Biochemical And Biophysical Research Communications
Volume: 457(1):77-82. 10.1016/j.bbrc.2014.12.082 JAN 30 2015
 
Markova, S.V., S. Golz, L.A. Frank, B. Kalthof & E.S. Vysotski 2004 Cloning and expression of cDNA for a luciferase from the marine copepod Metridia longa: A novel secreted bioluminescent reporter enzyme. Journal of Biological Chemistry
Volume: 279(5):3212-3217.
 
Markova, T.G. 1958 Sezonnye izmeneniya parazitofauny shchuki reki Oki. Seasonal changes of pike parasitofauna of the Oka River. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 37(12):1801-1807. (22-x-1958, Russian with English summary.)
 
Markovic, G., D. Dukic & L. Mandic 1992 An evaluation of the water quality in the central part of Zapadna Morava River by the method of species deficiency in planktonic microorganisms. Poljoprivreda i Sumarstvo
Volume: 38(3-4):83-86.
 
Markovic, G., V. Simic, A. Ostojic & S. Simic 2003 The diet of Leuciscus cephalus L. in the reservoir Medjuvrsje (Western Morava, Serbia). Acta Agriculturae Serbica
Volume: 8(16):75-81.
 
Markovs'ky, Yu.M. 1928 Nariz zooplanktony r. Ingul'tsya. (Übersicht des Zooplanktons des Flusses Ingules). Zbirn. Prats' dniprov. biol. Sta.
Volume: 3: 113-156, figs. 1-5, tabs. 1-5.
 
Markovs'ky, Yu.M. 1934 Ozero Konchata iogo zooplankton. Der Kontscha See und sein Zooplankton. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 7: 112-155, tabs. 1-26, diagr. 1-9, maps 1-2. (30-vii-1934, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Markovs'ky, Yu.M. 1935 Ozero Konchata iogo zooplankton (Prodovsheniya). Der Kontscha See und sein Zooplankton (Fortsetzung). Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 8-9: 85-215, tabs. 27-59, diagr. 10-29. (19-viii-1935, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Markovs'ky, Yu.M. 1949 Raionuvanniya r. Dnipra za skladom iogo zooplanktonu. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 23:
 
Markovs'ky, Yu.M. & K.K. Zerov 1955 Gidrobiologicheskii ocherk srednego Dnepra i prognoz biologicheskogo rezhima Kremenchugskogo vodokhranilishcha. Voprosy Ikhtiologii
Volume: 5:150-162, tabs. 1-3. (12-xi-1955, Russian)
 
Markovs'ky, Yu.M. & Z. Mirochnichenko 1927 Zooplankton pivdennogo Bogu. Zooplankton des südlichen Bug. Zbirn. Prats' dniprov. biol. Sta.
Volume: 2: 277-307, tab. map. (Russian with German summary).
 
Markowski, S. 1959 The cooling water of power stations: a new factor in the environment of marine and freshwater invertebrates. Journal of Animal Ecology
Volume: 28:243-258, figs. 1-2, tabs. 1-6.
 
Markowski, S. 1960 Observations on the response of some benthonic organisms to power station cooling water. Journal of Animal Ecology
Volume: 29:349-357, figs. 1-2, tabs. 1-2.
 
Markowski, S. 1962 Faunistic and ecological investigations in Cavendish Dock, Barrow-in-Furness. Journal of Animal Ecology
Volume: 31:43-51, figs. 1-2, tabs. 1-2. (ii-1962)
 
Markulla, I. 2006 A comparative investigation of the zooplankton community in Vallunden and the Van Mijen fjord. M.Sc. Thesis, University of Åbo, Finland.
No Volume Data Available
 
Markuzova, L.M. 1968 Zooplankton nekotorykh portov Kuibyshevskogo vodokhranilishcha kak pokazatel'ikh zagryazneniya. Zooplankton in some parts of Kuibishev water-reservoir as an index of pollution. In: Dzyuban, N.A. et al. (eds.). Volga, I. Pervaya konferentsiya po izuchenniya vodoemov basseina Volgi (Tezisy do kladov). Volga, I. First Conference on the Study of reservoirs of the Volga basin (Abstracts of Reports): Akad. Nauk SSSR, Inst. Biol. Vnutrennykh vod, Leningrad. (Russian).
Volume: :117-119.
 
Marlier, G. 1958 Recherches hydrobiologiques au lac Tumba (Congo Belge, Province de l'Equateur). Hydrobiologia
Volume: 10:352-385, figs. 1-8, map. (29-iv-1958)
 
Marlier, G. 1963 African fauna, freshwater biology. In: A review of the natural resources of the African continent. UNESCO, Paris
Volume: 1-344.
 
Marlier, G. 1973 Limnology of the Congo and Amazon Rivers. In: Meggers, B.J., E.S. Ayensu & W.D. Duckworth (eds.). Tropical Ecosystems in Africa and South America.
Volume: :223-238.
 
Marlowe, C.J. & C.B. Miller 1974 The vertical distribution of zooplankton at Ocean Station P in June-July 1971. School of Oceanography, Oregon State University
Volume: No. 74-13:1-100.
 
Marmorek, D.R. 1983 The effects of lake acidification on zooplankton community structure and phytoplankton-zooplankton interactions an experimental approach. M.Sc. Thesis, The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.
No Volume Data Available
 
Marneffe, Y., J.P. Descy & J.P. Thomé 1996 The zooplankton of the lower River Meuse, Belgium: Seasonal changes and impact of industrial and municipal discharges. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 319(1):1-13.
 
Marneffe, Y., S. Comblin & J.P. Thomé 1998 Ecological water quality assessment of the Butgenbach Lake (Belgium) and its impact on the River Warche using rotifers as bioindicators. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 387-388:459-467.
 
Marnell, D.A. 1999 Larval food production and artificial diet evaluation for red snapper Lutjanus campechanus. M.S. Thesis, Auburn University, Auburn, Alabama, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Marples, B.J. 1963 An introduction to freshwater life in New Zealand. Christchurch
Volume: 1-160, figs. 1-25.
 
Marque, S.A. Menu, vide: Menu-Marque, S.A. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Marques, A., F. Ollevier, W. Verstraete, P. Sorgeloos & P. Bossier 2006 Gnotobiotically grown aquatic animals: opportunities to investigate host-microbe interactions. Journal of Applied Microbiology
Volume: 100(5):903-918.
 
Marques, A.M. & A.J. Almeida 1998 Notes on the biology of Nezumia sclerohynchus and Nezumia aequalis (Gadiformes: Macrouridae) from the Algarve slope, northeast Atlantic. Cybium
Volume: 22(1):21-29.
 
Marques, E. 1947 Copépodes da Guiné Portuguesa. Anais da Junta de Investigaçoes Coloniais, Estudos de Zoologia, Lisboa
Volume: 2(3):31-46, pls. 1-3.
Wilson: paper
Marques, E. 1949

XIV. Nova contribuiçao para o conhecimento dos copépodes da Guiné Portuguesa.

Anais da Junta de Investigaçoes Coloniais, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 4(4):21-28, pls. 1-3.
Wilson: paper
Marques, E. 1950 Brevas consideraçoes sobre plâncton Copépodes da Guiné. Colóquios Jta. Invest. colon.
Volume: 1949-1950, 8:1-14.
 
Marques, E. 1951

Nota complementar acerca dos Copépodes coligidos pela Missao Zoológica da Guiné.

Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 6(4):19-25, fig. 1.
Wilson: paper
Marques, E. 1951

Copépodes encontrados no contéudo gástrico de alguns clupeídeos da Guiné Portuguesa.

Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 6(4-1):11-18.
Wilson: paper
Marques, E. 1953 Copépodes marinhos de Angola. Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 8(2-2):91-126.
Wilson: paper
Marques, E. 1955

Copépodes da Guiné portuguesa (coligidos pela Missao Geo-Hydrográfica da Guiné).Ch. 30, Copepoda, Calanoida, Eucalanidae.

Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 10(4)(1): 33-47.
Wilson: paper
Marques, E. 1957

Nova contribuiçao para o conhecimento dos copépodes da Guiné Portuguesa.

Anais da Junta de Investigaçoes Coloniais, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 10(4)1:5-10. (1955)
Wilson: paper
Marques, E. 1956 Copépodes marinhos de Angola. Trabalhos da Missao de Biologia Maritima. Campanhas em Angola. Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 8(2)(2):1-30, pls. 1-6.
 
Marques, E. 1957 Copépodes da Guiné portuguesa (coligidos pela Missao Geo-Hydrográfica da Guiné). Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 10(4)(1): 1-25.
 
Marques, E. 1958 Marine Copepoda of Sao Tomé Island. Conference Internationale d'Afrique Occidentale
Volume: Sess. VI, 4: 193-203, pls. 1-2.
 
Marques, E. 1958 Copépodes dos mares de Angola. I. Calanoida. Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 11(3):219-228.
 
Marques, E. 1958

Copépodes dos mares de Angola. II. Ciclopoida e Harpacticoida. Trabalhos da Missao de Biologia Marítima.

Anais da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Estudos de Biologia, Lisboa
Volume: 12(2):1-20, pls. 1-5.
Wilson: paper
Marques, E. 1958

Copépodes marinhos de Angola, 2da campanha (1952-1953).

Memorias Junta de Investigacoes do Ultramar, Lisboa
Volume: 4:1-26, 3 figs.
Wilson: paper
Marques, E. 1960

Diagnose de Lernanthropus delamarei n. sp., Copépoda parasita do peixe Seriola lalandi Val.

Garcia de Orta, Lisbon
Volume: 8(1):30-46, figs. 1-2.
Wilson: paper
Marques, E. 1961 Copépodes dulciaquícolas de Moçambique. Memórias da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Lisbon
Volume: (2)23:167-172, pl. 1.
Wilson: paper
Marques, E. 1961 Copépodes da Guiné portuguesa III. Contribuiçao para o seu conhecimento. Memórias da Junta de Investigaçoes do Ultramar, Lisbon
Volume: (2)23:43-57, pls. 1-3.
Wilson: paper
Marques, E. 1963 Copépodes dulciaquícolas de Moçambique (Lagoa Chicunga). Memórias da Junta de Investigaçoes do Ultramar
Volume: (2)43:13-27, pl. 1.
 
Marques, E. 1965 Copépodes parasitas de peixes marinhos de S. Tomé. Garcia de Orta, Lisbon
Volume: 13(2):185-192, figs. 1-3.
Wilson: paper
Marques, E. 1966 Copépodes des eaux de Boma et de l'embouchure du fleuve Congo. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines
Volume: 73(1-2):1-16, figs. 1-4. (30-iii-1966)
Wilson: paper
Marques, E. 1968

Tropodiaptomus kieferi n. sp., Copépode diaptomídeo novo de água doce de Angola.

Garcia de Orta, Lisbon
Volume: 14(2):181-186, figs. a-h.
Wilson: paper
Marques, E. 1968

Nota sobre duas famílias de Copépodes marinhos da costa ocidental africana.

Garcia de Orta, Lisbon
Volume: 16(4):393-398.
Wilson: paper
Marques, E. 1973

Copépodes marinhos das águas de S. Tomé e do Príncipe.

Livro de Homenagem, Prof. F.F. Viegas da Costa
Volume: :231-260, pls. 1-4.
Wilson: paper
Marques, E. 1973

Quelques Copépodes recueillis à bord du navire océanographique Winnaretta Singer aux environs de Monaco (1959-1960).

Memórias da Junta de Investigaçoes do Ultramar
Volume: (2)58:15-37, pl. 1.
Wilson: paper
Marques, E. 1974

Contribuiçao para o conhecimento dos Copépodes marinhos de Cabo Verde (Ilhas: Brava, Fogo, Santiago e Maio). la parte - Copepoda Calanoida.

Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 3(1):7-20, figs. 1-6.
Wilson: paper
Marques, E. 1975 Contribuiçao para o conhecimento dos Copépodes marinhos de Cabo Verde (Ilhas: Brava, Fogo, Santiago e Maio). 2a parte - Harpacticoida e Ciclopoida. Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 4(1):47-56, figs. 1-3.
Wilson: paper
Marques, E. 1976 Copépodes marins des environs des Iles Séchelles. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines
Volume: 90(4):984-1008, figs. 1-8. (30-xii-1976)
Wilson: paper
Marques, E. 1977 Sur la présence à l'île de Sainte Hélène du Copépode Harpacticoïde Porcellidium clavigerum Pesta. Revue de Zoologie Africaine
Volume: 91(4):1057-1059, figs. 1-2. (30-xii-1977)
 
Marques, E. 1978 Copépodes e Branquiuros das águas do Lago Dilolo (Angola). Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 7(1-2):1-6, figs. 1-7.
 
Marques, E. 1978 Copépode dulciaquicole - Copidodiaptomus steueri (Brehm) - casualmente encontrado na Sardenha. Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 7(1-2):7-9, figs. 1-2.
 
Marques, E. 1980 Alguns Copépodes dulciaquícolas dos Açores. Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 9(1-2):61-65. (English summary) (Addition)
 
Marques, E. 1982 Copépodes marins des environs des îles Séchelles. II. Anse à la Mouche. Revue de Zoologie Africaine
Volume: 96(4):749-781, figs. 1-13. (31-xii-1982)
 
Marques, E. 1984 Alguns copépodes parasitas da sarda Scomber scombrus L. Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 11(1-2):21-24, figs. 1-3, tab. (English summary)
 
Marques, E. 1987 Copépode parasita de pescada. Garcia de Orta, Série de Zoologia, Lisbon
Volume: 12(1-2):17-18, tab. (English summary)
 
Marques, F. & W.E. Hogans 1996 Ergasilus labracis (Kroyer, 1864) (Copepoda, Ergasilidae) on Microgadus tomcod (Osteichthyes, Gadidae) in estuarine waters of New Brunswick, Canada. Crustaceana (Leiden)
Volume: 69(4): 532-533.
 
Marques, F. Alvarez, vide: Alvarez-Marques, F. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Marques, F., M.M. Angelico, J.L. Costa, M.A. Teodosio, P. Presado, A. Fernandes, P. Chainho & I. Domingos 2017

Ecological aspects and potential impacts of the non-native hydromedusa Blackfordia virginica in a temperate estuary.

Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 197:69-79. 10.1016/j.ecss.2017.08.015 OCT 15 2017
 
Marques, F., P. Chainho, J.L. Costa, I. Domingos & M.M. Angelico 2015

Abundance, seasonal patterns and diet of the non-native jellyfish Blackfordia virginica in a Portuguese estuary.

Estuarine Coastal and Shelf Science
Volume: 167 212-219; SI 10.1016/j.ecss.2015.07.024 A DEC 20 2015
 
Marques, J.F. & H.N. Cabral 2007 Effects of sample size on fish parasite prevalence, mean abundance and mean intensity estimates. Journal of Applied Ichthyology
Volume: 23(2):158-162.
 
Marques, J.F., M.J. Santos & H.N. Cabral 2006 Soleidae macroparasites along the Portuguese coast: latitudinal variation and host-parasite associations. Marine Biology
Volume: 150(2):285-298.
 
Marques, J.F., M.J. Santos & H.N. Cabral 2009 Zoogeographical patterns of flatfish (Pleuronectiformes) parasites in the Northeast Atlantic and the importance of the Portuguese coast as a transitional area. Scientia Marina.
Volume: 73(3:461-471.
 
Marques, J.F., M.J. Santos, C.M. Teixeira, M.I. Batista & H.N. Cabral 2011 Host-parasite relationships in flatfish (Pleuronectiformes) – the relative importance of host biology, ecology and phylogeny. Parasitology
Volume: 138(1):107-121.
 
Marques, N.R., C. Hayashi, E.M. Galdioli & C.E.B. Fernandes 2007 Seletividade alimentar de organismos-alimento por formas jovens de pacu Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) e curimba Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836). Selective feeding of food organisms by fish larvae of Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) and Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836). Acta Scientiarum, Biological Sciences, Maringá
Volume: 29(2):167-176. [In Portuguese; abstract in English.]
 
Marques, S.C., M.A. Pardal, A.L. Primo, F. Martinho, J. Falcao, U. Azeiteiro & J.C. Molinero 2018 Evidence for changes in estuarine zooplankton fostered by increased climate variance. Ecosystems
Volume: 21(1):56-67. 10.1007/s10021-017-0134-z JAN 2018
 
Marques, S.C., M.A. Pardal, M.J. Pereira, F. Gonçalves, J.C. Marques & U.M. Azeiteiro 2007 Zooplankton distribution and dynamics in a temperate shallow estuary. Hydrobiologia
Volume: 587(1):213-233.
 
Marques, S.C., M.A. Pardal, S. Mendes & U.M. Azeiteiro 2011 Using multitable techniques for assessing the temporal variability of species-environment relationship in a copepod community from a temperate estuarine ecosystem. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 405(1-2):59-67.
 
Marques, S.C., U.M. Azeiteiro, F. Martinho & M.Â. Pardal 2007 Climate variability and planktonic communities: The effect of an extreme event (severe drought) in a southern European estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 73(3-4):725-734.
 
Marques, S.C., U.M. Azeiteiro, F. Martinho & M.Â. Pardal 2007 Climate variability and planktonic communities: the effect of an extreme (severe drought) in a southern European estuary. In: The Plankton Symposium, João Pessoa, Brazil, 1-5 April 2007. BDUA-Journal of Biology
Volume: 2:272. [Abstract.]
 
Marques, S.C., U.M. Azeiteiro, F. Martinho, I. Viegas & M. Pardal 2009 Evaluation of estuarine mesozooplankton dynamics at a fine temporal scale: the role of seasonal, lunar and diel cycles. Journal of Plankton Research
Volume: 31(10):1249-1263.
 
Marques, S.C., U.M. Azeiteiro, J.C. Marques, J.M. Neto & M.Â. Pardal 2006 Zooplankton and ichthyoplankton communities in a temperate estuary: spatial and temporal patterns. Journal of Plankton Research
Volume: 28(3):297-312.
 
Marques, S.C., U.M. Azeiteiro, S.M. Leandro, H. Queiroga, A.L. Primo, F. Martinho, I. Viegas & M.Â. Pardal 2008 Predicting zooplankton response to environmental changes in a temperate estuarine ecosystem. Marine Biology 155(5):531-541.
No Volume Data Available
 
Marques, S.C.C. 2004 Zooplâncton do Estuário do Mondego: abundância, composição, diversidade e dinâmica espacio-temporal e tidal da taxocenose de 335 μm. [Zooplankton of the Mondego Estuary: abundance, composition, diversity and spatio-temporal and tidal dynamics of the taxocenosis of 335 μm.] Dissertação de Mestre em Ciências das Zonas Costeiras, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.
Volume: 86 pp. [In Portuguese.]
 
Marques, T. 2017 Ergasilidae. In: Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. PNUD.
Volume: Available at http://fauna.jbrj.gov.br/fauna/faunadobrasil
 
Marques, T. 2011 Testando a importância de eventos de coespeciação sobre a diversidade de Ergasilidae (Copepoda, Poecilostomatoida). [Testing the importance of cospeciation events for the diversity of Ergasilidae (Copepoda, Poecilostomadoida. Undergraduate Thesis, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Paraná, Brazil [In Portuguese]
No Volume Data Available
 
Marques, T. 2014

Taxonomic revision and morphological phylogenetic analysis of known species of Ergasilus (Poecilostomatoida, Ergasilidae) parasites of freshwater neotropical fishes.

M.Sc. Thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil
No Volume Data Available
 
Marques, T.M., L. Clebsh, L. Cordova & W.A. Boeger 2017

Ergasilus turkayi n. sp (Copepoda, Cyclopoida, Ergasilidae): a gill parasite of Serrasalmus hollandi Jegu, 2003 (Characiformes, Serrasalmidae) from the Paragua River, Bolivia.

Nauplius
Volume: 25:1-6. 10.1590/2358-2936e2017020
 
Marques, T.M., W.A. Boeger & M.D. Brasil-Sato 2015

Two new species of Ergasilus Nordmann, 1832 (Copepoda: Ergasilidae) and a redescription of Ergasilus salmini Thatcher & Brazil-Sato, 2008 from Salminus brasiliensis Cuvier and S. franciscanus Lima & Britsky (Teleostei: Characidae) in Brazil.

Systematic Parasitology
Volume: 90(1):81-89. 10.1007/s11230-014-9529-9 JAN 2015
Wilson: PDF
Marquet, P.A., R.A. Quiñones, S. Abades, F. Labra, M. Tognelli, M. Arim & M. Rivadeneira 2005 Scaling and power-laws in ecological systems. Journal of Experimental Biology
Volume: 208:1749-1769.
 
Marquez, J.C. & J. Kolasa 2013 Local and regional processes in community assembly. Plos One
Volume: 8(1):Article No.: e54580
 
Márquez-García, M., I. Vila, L.F. Hinojosa, M.A. Méndez, J.L. Carvajal & M.C. Sabando 2009 Distribution and seasonal fluctuations in the aquatic biodiversity of the southern Altiplano. Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters
Volume: 39(4):314-318.
 
Marquez-Rojas, B., B. Marín, J.R Díaz-Ramos & L. Troccoli 2008 Biomasa, densidad y composición zooplanctonica de la bahía de Mochima, Venezuela. Zooplankton biomass, density and composition in Mochima Bay, Venezuela. Gayana
Volume: 72(1):52-67. [In Spanish; abstract in English.]
 
Marquez-Rojas, B., J. Diaz-Ramos, L. Troccoli, B. Marin & R. Varela 2009 Density, biomass and composition of zooplankton, in the surface layer of the Cariaco basin, Venezuela. Revista de Biologia Marina y Oceanografia
Volume: 44(3):737-749. (Spanish)
 
Marquez-Rojas, B., L. Troccoli, B. Marin & R. Diaz-Ramos 2013 Spatial and temporal variation of the mesozooplankton in the Cano Manamo Orinoco Delta, Venezuela. Variacion espacial y temporal del mesozooplancton en el Cano Manamo, delta del Orinoco, Venezuela. Boletin del Instituto Oceanografico de Venezuela Universidad de Oriente
Volume: 52(1):63-78.
 
Márquez-Rojas, B., L.Troccoli, J.R. Díaz-Ramos, B. Marín & T. Allen-Peña 2011 Copepod community characterization in the Gulf of Cariaco, Venezuela. Abstracts of the 11th International Conference on Copepoda, Merida, Mexico, July 11-15, 2011, Gasca, R. & E. Suárez-Morales, (eds.)
Volume: 78
 
Marquez-Rojas, B., O. Diaz-Diaz, L. Troccoli, J. Morales & L.M. Marcano 2015 Corycaeidae Dana, 1852 (Copepoda: Poecilostomatoida) of the Gulf of Cariaco, Venezuela. Corycaeidae Dana, 1852 (Copepoda: Poecilostomatoida) del Golfo de Cariaco, Venezuela. Metodos en Ecologia y Sistematica
Volume: 9(3):1-21. Dec 2014
 
Marquis, É. 2007 Le microzooplancton dans le réseau trophique planctonique: importance et rôle fonctionnel: Étude sur le plateau continental du Golfe de Gascogne. Importance and functional role of microzooplankton in the plankton food web of the Bay of Biscay continantal shelf. Thèse de Doctorat, Université de La Rochelle, La Rochelle, France.
Volume: 180 pp. [In French; abstract in English.]
 
Marr, J.C., ed. 1970 The Kuroshio, a symposium on the Japan Current. University of Hawaii, Honolulu
No Volume Data Available
 
Marra, J., P.H. Wiebe, J.K.B. Bishop & J.C. Stepien 1987 Primary production and grazing in the plankton of the Panama Bight. Bulletin of Marine Science
Volume: 40(2):255-270.
 
Marrari, M. 2008 Characterization of the western Antarctic Peninsula ecosystem: Environmental controls on the zooplankton community. Ph.D. Dissertation, University of South Florida, Tampa, Florida, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Marrari, M., K.L. Daly, A. Timonin & Semenova 2011 The zooplankton of Marguerite Bay, western Antarctic Peninsula-Part II: Vertical distributions and habitat partitioning. Deep-Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography
Volume: 58(13-16):1614-1629.
 
Marrari, M., K.L. Daly, A. Timonin & Semenova 2011 The zooplankton of Marguerite Bay, Western Antarctic Peninsula-Part I: Abundance, distribution, and population response to variability in environmental conditions. Deep-Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography
Volume: 58(13-16):1599-1613.
 
Marrari, M., M.D. Viñas, P. Martos & D. Hernández 2004 Spatial patterns of mesozooplankton distribution in the Southwestern Atlantic Ocean (34 41 S) during austral spring: relationship with the hydrographic conditions. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 61(4):667-679.
 
Marrasé, C., J.H. Costello, T. Granata & J.R. Strickler 1990 Grazing in a turbulent environment: energy dissipation, encounter rates, and efficiency of feeding currents in Centropages hamatus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume: 87(5):1653-1657.
 
Marroig, R.G. & R.P. Reis 2011

Does biofouling influence Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva farming production in Brazil?

Journal of Applied Phycology
Volume: 23(5):925-931.
 
Marrone, F. 2006

The microcrustacean fauna of Sicily and the Central Mediterranean Sea area – current knowledge and gaps to be filled.

In: Gliwicz, C.M., G. Mazurkiewicz-Boron & K. Rouen (eds.). Advances in European Freshwater Sciences, 2005. Polish Journal of Ecology
Volume: 54(4):681-685.
Wilson: PDF
Marrone, F. & L. Naselli-Flores 2004

First record and morphological features of Hemidiaptomus (Occidodiaptomus) ingens (Gurney, 1909) (Copepoda).

Journal of Limnology
Volume: 63(2):250-255.
Wilson: PDF
Marrone, F. & L. Naselli-Flores 2005 First record of a represenatative of the subfamily Paradiaptominae (Copepoda Calanoida Diaptomidae) in Italy: Metadiaptomus chevreuxi (Guerne & Richard, 1894). Journal of Limnology
Volume: 64(1):89-92.
Wilson: paper, PDF
Marrone, F. & L. Naselli-Flores 2006 Ecological characterization and cladocerans, calanoid copepods and large brachiopods of temporary ponds in a Mediterranean island (Sicily, southern Italy). Chemistry and Ecology
Volume: 22(suupl. 1):181-190.
 
Marrone, F., A. Petrusek, G. Alfonso & M. Arculeo 2014

The diaptomid fauna of Israel (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae), with notes on the systematics of Arctodiaptomus similis (Baird, 1859) and Arctodiaptomus irregularis Dimentman & Por, 1985 stat. rev.

Zoological Studies
Volume: 53:10.1186/s40555-014-0074-7 DEC 2014
 
Marrone, F., F. Stoch & D.M.P. Galassi 2011

Discovery of a stygobiotic population of the epigean diaptomid calanoid Eudiaptomus intermedius (Steuer, 1897) in Central Italy.

Abstracts of the 11th International Conference on Copepoda, Merida, Mexico, July 11-15, 2011, Gasca, R. & E. Suárez-Morales, (eds.)
Volume: 79
 
Marrone, F., G. Alfonso, D. Miserocchi & S. Lo Brutto 2011

First record of Hemidiaptomus (Gigantodiaptomus) superbus (Schmeil, 1895) in Italy, with notes on distribution and conservation status (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae).

Journal of Limnology
Volume: 70(1):149-155.
 
Marrone, F., G. Alfonso, L. Naselli-Flores & F. Stoch 2017 Diversity patterns and biogeography of Diaptomidae (Copepoda, Calanoida) in the Western Palearctic. Hydrobiologia
Volume: 800(1):45-60. 10.1007/s10750-017-3216-1 OCT 2017
 
Marrone, F., G. Castelli, R. Barone & L. Naselli-Flores 2006

Ecology and distribution of calanoid copepods in Sicilian inland waters (Italy).

Proceedings of the International Association of Theoretical and Applied Limnology / Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 29(5):2150-2156.
Wilson: PDF
Marrone, F., K. Havenstein, R. Tiedemann & V. Ketmaier 2016

Identification and characterization of five polymorphic microsatellite loci in the freshwater copepod Hemidiaptomus gurneyi (Copepoda: Calanoida: Diaptomidae).

Italian Journal Of Zoology
Volume: 83(1):146-150. 10.1080/11250003.2015.1126363 JAN 2 2016
 
Marrone, F., M. Alonso, V. Pieri, C. Augugliaro & F.Stoch 2015 The crustacean fauna of Bayan Onjuul area (Tov Province, Mongolia) (Crustacea: Branchiopoda, Copepoda, Ostracoda). North-Western Journal Of Zoology
Volume: 11(2):288-295. DEC 2015
 
Marrone, F., S. Lo Brutto & M. Arculeo 2010

Molecular evidence for the presence of cryptic evolutionary lineages in the freshwater copepod genus Hemidiaptomus G.O. Sars, 1903 (Calanoida, Diaptomidae).

Hydrobiologia
Volume: 644(1):115-125.
Wilson: paper, PDF
Marrone, F., S. Lo Brutto, A.K. Hundsdoerfer & M. Arculeo 2013

Overlooked cryptic endemism in copepods: Systematics and natural history of the calanoid subgenus Occidodiaptomus Borutzky 1991 (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae).

Molecular Phylogenetics And Evolution
Volume: 66(1):190-202.
Wilson: PDF
Marroni, S., N. Mazzeo, J.P. Pacheco, J. Clemente & C. Iglesias 2017 Interactions between bivalves and zooplankton: competition or intraguild predation? Implications for biomanipulation in subtropical shallow lakes. Marine and Freshwater Research
Volume: 68(6):1036-1043. https://doi.org/10.1071/MF15454 June 2017
 
Marsalek, B. & L. Blaha 2004 Comparison of 17 biotests for detection of cyanobacterial toxicity. Environmental Toxicology
Volume: 19(4): 310-317.
 
Marsden, J.E. & M. Hauser 2009 Exotic species in Lake Champlain. Journal of Great Lakes Research
Volume: 35(2):250-265.
 
Marsh, C.D. 1891 Preliminary list of deep water Crustacea in Green Lake, Wis., U.S.A. Zoologischer Anzeiger
Volume: 14(370):275-276. (17-viii-1891)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1892

On the deep water Crustacea of Green Lake.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 8:211-213.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1893 On the Cyclopidae and Calanidae of central Wisconsin. Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 9:189-224, pls. 3-6.
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1893 Notes on the Copepoda of Wisconsin. Science, New York
Volume: 22(544):3-4. (7-vii-1893)
 
Marsh, C.D. 1894 On the vertical distribution of pelagic Crustacea in Green Lake, Wisconsin. American Naturalist
Volume: 28(333):807-809.
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1894

On two new species of Diaptomus.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 10:15-18, pl. 1. (vii.1894)
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1895

On the Cyclopidae and Calanidae of Lake St. Clair, Lake Michigan, and certain of the inland lakes of Michigan.

Bulletin of the Michigan Fish Commission, Lansing
Volume: 5:1-24, pls. 1-9. (completed volume in 1897)
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1896 A Biological examination of Lake Michigan. Bulletin of the Michigan Fisheries Commisson
Volume: 6:2-100.
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1897 On the limnetic Crustacea of Green Lake. Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 11:179-224, pls. 5-14. (viii-1897)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1899 Methods of making microscopic preparations of Copepoda. Journal of Applied Microscopy and Laboratory Methods
Volume: 2(3):295-296. (iii-1899).
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1900 The plankton of fresh water lakes. Science, New York, new series
Volume: 11(271):374-389. (9-iii-1900). (Also in: Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett. 13(1): 163-187, 1899).
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1900

On some points in the structure of the larva of Epischura lacustris Forbes.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 12:544-549, pls. 12-13.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1903

On a new species of Canthocamptus from Idaho.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 14(1):112-116, pl. 9.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1903

The plankton of Lake Winnebago and Green Lake.

Bulletin of the Wisconsin Geological and Natural History Survey, Madison
Volume: 12, Scientific Series 3:i-vi, 1-94, 22 tabs.., 22 pls. SIL QH90.8 .P5M36 1903
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1904

Report on the Copepoda.

Studies from the Zoological Laboratory, University of Nebraska 60
Volume: 25:146-149, pls. 30-31. (= Stud. zool. Lab. Univ. Nebraska, 60).
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1905 The groups and distribution of the North American species of Diaptomus. Science, New York, New Series
Volume: 21(529):270-271. (17-ii-1905). (Abstract.)
 
Marsh, C.D. 1906

Copépodes.

In: Neveu-Lemaire, M. (ed.). Les lacs des hauts plateaux de l'Amérique du Sud. Mission scientifique G. de Créqui-Montfort et E. Sénéchal de la Grange. Soudier, Paris.
Volume: :175-188, pls. 17-18.
 
Marsh, C.D. 1907 A revision of the North American species of Diaptomus. Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 15(2):381-516, pls. 15-28.
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1910

A revision of the North American species of Cyclops.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 16(2)3:1067-1135, pls. 72-81. (completed vol.16 is dated 1910) SIL QL444 .C73M36 1910
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1911

Structural abnormalities in Copepoda.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 17(1)(3):195-196, pl. 10 figs. 1-6.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1911

On a new species of Diaptomus from Colorado.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 17(1)(3):197-199, pl. 10 figs. 7-9.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1912 Notes on fresh-water Copepoda in the United States National Museum. Proceedings of the United States national Museum
Volume: 42(1901):245-255. (25-iv-1912)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1913

Report on fresh-water copepods from Panama, with descriptions of new species.

Smithsonian Miscellaneous Collections
Volume: 61(3):1-31, pls. 1-5. (20-vi-1913)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1915 A new crustacean, Diaptomus virginiensis, and a description of Diaptomus tyrelli Poppe. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 49(2117):457-462, figs. 1-7. (11-xii-1915).
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1918

Copepoda.

In: Ward, H.B. & G.C. Whipple (eds.). Fresh-water Biology. New York: 1171-1243 figures.
Volume: :741-789.
 
Marsh, C.D. 1919 Report on a collection of Copepoda made in Honduras by F. J. Dyer. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 55(2285):545-548, pl. 49. (5-vi-1919)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1920

The Fresh Water Copepoda of the Canadian Arctic Expedition 1913-18.

Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-1918. Ottawa
Volume: 7(J):1-25, pls. 1-5. (21-iv-1920)
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1924

A synopsis of the species of Boeckella and Pseudoboeckella with a key to the genera of the fresh-water Centropagidae.

Proceedings of the United States National Museum
Volume: 64(8)(2498):1-28, figs. 1-35. (19-iii-1924)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1924

A new locality for a species of Diaptomus.

Science, New York
Volume: 59(1535):485-486. (30-v-1924)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1926

Crustacés Copépodes récoltés par M. Henri Gadeau de Kerville pendant son voyage zoologique en Syrie (Avril-Juin 1908).

In: Voyage Zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Syrie. Paris
Volume: 1:171-185, pls. 23-26.
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1926 On a collection of Copepoda from Florida, with a description of Diaptomus floridanus, new species. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 70(10)(2659):1-4, figs. 1-6. (16-xii-1926)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1929 Distribution and key of the North American copepods of the genus Diaptomus, with the description of a new species. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 75(14)(2785):1-27, figs. 1-16. (28-vi-1929)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1931

On a collection of Copepoda made in El Salvador by Samuel F. Hildebrand and Fred J. Forster of the U.S. Bureau of Fisheries.

Journal of the Washington Academy of Sciences
Volume: 21(10):207-209. (19-v-1931)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1931

The copepod genera Broteas Lovén, Paradiaptomus Sars, Lovenula Schmeil, Metadiaptomus Methuen, and Adiaptomus Cooper.

Journal of the Washington Academy of Sciences
Volume: 21(16):397-405, figs. 1-3, tab. 1. (4-x-1931)
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1932

A new species of Cyclops from the Philippine Islands.

Journal of the Washington Academy of Sciences
Volume: 22(7):182-184, figs. 1-8. (4-iv-1932)
Wilson: paper, PDF
Marsh, C.D. 1933 Synopsis of the calanoid crustaceans, exclusive of the Diaptomidae, found in fresh and brackish waters, chiefly of North America. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 82(18)(2959):1-58, pls. 1-24. (30-vi-1933)
Wilson: paper
Marsh, C.D. 1955

The Crustacea of the plankton of western Lake Erie.

suppl. to: Wright, S., L.H. Tiffany & W.M. Tidd. 1955. Limnological Survey of Western Lake Eire. U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Special Scientific Report — Fisheries 139: 1-341.
Volume: Supplement 249:4-34.
 
Marsh, F.W. 1935 Professor C. Dwight Marsh and his investigations of Lakes. Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: :535-543.
Wilson: paper
Marsh, F.W. 1935 C. Dwight Marsh, 1855-1932. ?????
Volume: 18pp.
Wilson: paper
Marshall, A.J. 2002 The culture of copepods as live food for marine fish larvae. Ph.D. Thesis, University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia.
No Volume Data Available
 
Marshall, B.E. 1997 A review of zooplankton ecology in Lake Kariba. In: Moreau, J. (ed.). Advances in the ecology of Lake Kariba. University of Zimbabwe Publications, Harare. 270 pp.
Volume: Pp. 102-119.
 
Marshall, H.G. & P.J. Hayward 2006 The effects of Splanchnotrophus willemi infecting Ancula gibbosa (Gastropoda : Opisthobranchia : Nudibranchia). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 86(6): 1437-1441.
 
Marshall, J.C., A.L. Steward & B.D. Harch 2006 Taxonomic resolution and quantification of freshwater macroinvertebrate samples from an Australian dryland river: the benefits and costs of using species abundance data. Hydrobiologia
Volume: 572(1):171-194.
 
Marshall, J.S. 1977 A method for the in situ study of short-term pollutant perturbations of natural zooplankton communities Bulletin of the Ecological Society of America
Volume: 58(2):13. (Abstract)
 
Marshall, J.S., D.L. Mellinger & J.I. Parker 1981 Combined effects of cadmium and zinc on a Lake Michigan zooplankton community. Journal of Great Lakes Research
Volume: 7(3):215-223, figs. 1-2, tabs. 1-4.
 
Marshall, J.S., J.I. Parker & D.I. Mellinger 1981 An in situ study of cadmium and mercury stress in plankton community of Lake 382, Experimental Lakes Area, northwestern Ontario. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 38(10):1209-1214, figs. 1-2, tabs. 1-4. (x-1981, French summary.)
 
Marshall, J.S., J.I. Parker, D.L. Mellinger & C. Lei 1983 Bioaccumulation and effects of cadmium and zinc in a Lake Michigan plankton community. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 40(9):1469-1479.
 
Marshall, K.N., I.C. Kaplan, E.E. Hodgson, A. Hermann, D.S. Busch, P. Mcelhany, T.E. Essington, C.J. Harvey & E.A. Fulton 2017 Risks of ocean acidification in the California Current food web and fisheries: ecosystem model projections. Global Change Biology
Volume: 23(4):1525-1539. 10.1111/gcb.13594 APR 2017
 
Marshall, K.R. 1994 Effects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) or removal of meiobenthic copepods by juvenile spot (Leiostomus xanthurus). M.S. Thesis, University of South Carolina, Columbia, South Carolina, U.S.A.
Volume: 41 pp.
 
Marshall, K.R. & B.C. Coull 1996 PAH effects on removal of meiobenthic copepods by juvenile spot (Leiostomus xanthurus: Pisces). Marine Pollution Bulletin
Volume: 32(1):22-26.
 

All Other Pages


[ TOP ]