Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69694 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Kovalev, A.V. 1993 Mezozooplankton. Plankton Chernogo morya. Naukova Dumka, Kiev.
Volume: Pp. 144-165.
 
Kovalev, A.V. 1994 Quantitative distribution of a jelly-fish Mnemiopsis mccradyi and changes in a zooplankton associated with abundance of Mnemiopsis in the Black Sea. Proceedings of the Black Sea Symposium: Ecological Problems and Economic Prospects, 16-18 September 1991, Istanbul, Turkey
Volume: :255-262.
 
Kovalev, A.V. 2006 On the problem of Lessepsian migrations of zooplanktonic organisms. Mediterranean Marine Science
Volume: 7(2): 67-71.
 
Kovalev, A.V. 1967

Variation and some ecological features of Copepoda of the Black Sea planktonic complex in the seas of the Mediterranean basin. 

Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences, Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences Scientific Council, 105 Hydrobiology, Supervisor - Doctor of Biological Sciences V.N. Grez, Leningrad
Volume: 17 pp.
Wilson: paper
Kovalev, A.V. & A.A. Shmeleva 1981 Copepoda fauna of the South-Atlantic Anticyclonal Circle. In: Vaupel Klein, J.C. von (ed.). First International Conference on Copepoda, Amsterdam, 24-28 August 1981. Collected Abstracts.
Volume: :38-39. (Abstract.)
Wilson: paper
Kovalev, A.V. & A.A. Shmeleva 1982 Fauna veslonogikh rachkov (Copepoda) Sredizemnogo morya. Fauna of Copepoda in the Mediterranean. Ekologiya Morya
Volume: 8:82-87. (17-iii-1982, Russian with English summary.)
 
Kovalev, A.V. & A.A. Shmeleva 1984 Penetration of Copepoda into the Black Sea through the Bosporus - an indication of further Mediterranisation of the Black Sea fauna. In: World Association of Copepodologists: Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August 1984. Program and Abstracts:
Volume: :52. (Abstract.)
Wilson: paper
Kovalev, A.V. & A.D. Gubanova 1995 Long-term dynamic of plankton of Sevastopol Bay. Investigations of the Shelf Zone of the Azov-Black Basin, Sevastopol
Volume: :96-99. (Russian.)
 
Kovalev, A.V., A.D. Gubanova, A.E. Kideys, V.V. Melnikov, U. Niermann, N.A. Ostrovskaya, I.Y. Prusova, V.A. Skryabin, Z. Uysal & Ju.A. Zagorodnyaya 1998

Long-term changes in the biomass and composition of fodder zooplankton in coastal regions of the Black Sea during the period 1957-1996.

In: Ivanov, L. & T. Oguz (eds.). NATO TU-Black Sea Project: Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea, Symposium on Scientific Results. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Volume: :209-220.
Wilson: PDF
Kovalev, A.V., A.E. Kideys, E.V. Pavlova, A.A. Shmeleva, V.A. Skryabin, N.A. Ostrovskaya & Z. Uysal 1999 Composition and abundance of zooplankton of the eastern Mediterranean Sea. In: Malanotte-Rizzoli, P. & V.N. Eremeev (eds.). The Eastern Mediterranean as a Laboratory Basin for the Assessment of Contrasting Ecosystems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Volume: :81-95.
 
Kovalev, A.V., D. Altukhov, V. Melnikov, Z. Uysal, A.E. Kideys, L. Senichkina, M. Unsal & U. Niermann 1997 Long-term changes in the Black Sea zooplankton: The role of natural and anthropogenic factors. In: NATO TU-Black Sea Project: Symposium on Scientific Results, 15-17 June 1997, Crimea, Ukraine
Volume: :103-105. extended abstract
 
Kovalev, A.V., E.P. Baldina & V.K. Moryakova 1986 Raspredelenie zooplanktona nad podyatiyami dna v yuzhnoi Atlantike. Zooplankton distribution over the bottom elevations in the South Atlantic. Ekologiya Morya
Volume: 22:29-33. (3.vi.1986, Russian with English summary.)
 
Kovalev, A.V., E.P. Shelukhin & V.I. Ivanov 1975 O taksonomicheskom polozhenii Chernomorskogo predstavitelya roda Calanus (Copepoda). About the taxonomic status of the Black Sea representative of the genus Calanus. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 54(2):195-199, figs. 1-2, tab. 1. (30-i-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Kovalev, A.V., M.G. Mazzocchi, A.E. Kideys, B. Toklu & V.A.Skryabin 2003 Seasonal changes in the composition and abundance of zooplankton in the seas of the Mediterranean basin. Turkish Journal of Zoology
Volume: 27(3): 205-219
 
Kovalev, A.V., M.G. Mazzocchi, I. Siokou-Frangou & A.E. Kideys 2001 Zooplankton of the Black Sea and the Eastern Mediterranean: Similarities and dissimilarities. Mediterranean Marine Science
Volume: 2:69-77.
 
Kovalev, A.V., N.A. Ostrovskaya, V.A. Skryabin & Y.A. Zagorodnyaya 1995 State of zooplankton as a feed base of fishes in the Black Sea. In: Konovalov, S.M. (ed.). The Modern State of the Black Sea Ichthyofauna. Sevastopol
Volume: :131-152. (In Russian.)
 
Kovalev, A.V., O.K. Bileva & V.K. Moryakova 1976 Razmernaya struktura zooplanktonnogo soobshchestva Yuzhno-atlanticheskogo antitsiklonal'nogo krugoborota. Size structure of zooplankton community of the South-Atlantic anticyclone circulation. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(4):29-33, fig. 1, tabs. 1-3. (20-vii-1976, Russian.)
 
Kovalev, A.V., S. Besiktepe, J. Zagorodnyaya & A.E. Kideys 1998 Mediterraneanization of the Black Sea zooplankton is continuing. NATO Science Series Partnership Sub-series 2, Environmental Security
Volume: 47:199-207.
 
Kovalev, A.V., U. Nierman, V.V. Melnikov, V. Belokopytov, Z. Uysal, A.E. Kideys, M. Uysal & D.A. Altukhov 1998 Long-term changes in the Black Sea zooplankton: the role of natural and anthropogenic factors. In: Ivanov, L. & T. Oguz (eds.). NATO TU-Black Sea Project: Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea, Symposium on Scientific Results. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Volume: :221-234.
 
Kovalev, A.V., V.A. Skryabin, Yu.A. Zagorodnyaya, F. Bingel, A.E. Kideys, U. Niermann & Z. Uysal 1999 The Black Sea zooplankton: Composition, spatial/temporal distribution and history of investigations. Turkish Journal of Zoology
Volume: 23:195-209.
 
Kovalev, A.V., Z.Z. Finenko, N.A. Ostrovskaya et al 1993 Plankton of the Black Sea. Naukova Dumka Publishing House, Kiev
Volume: 280 pp. (Russian.)
 
Kovaleva, A. & A.V. Gaevskaya 1975 Trifur tortuozus - Trifur tortuosus Wilson (Copepoda, Lernaeidae) - parazit merluz yugo-zapadnoi Atlantiki. Trifur tortuosus Wilson (Copepoda, Lernaeididae) - parasite of hakes from the south-western Atlantic. Vestnik Zoologi
Volume: 1975(4):78-79, fig. 1. (27-vii-1975, Russian.)
Wilson: paper
Kovaleva, T.M. 1980 O khishchnicheskom pitanii Chernomorskogo Acartia clausi Giesbr. On feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (Crustacea, Copepoda). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(2): 116, as: Predatory feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (1981)).
Volume: 16(2):126-127. (22-v-1980, Russian with English summary.)
 
Kovaleva, T.M. 1981 K voprosu o pitanii samtsov Chernomorskogo Pseudocalanus elongatus (Boeck). On the nutrition problem for the Black Sea Pseudocalanus elongatus (Boeck) males. Ekologiya Morya
Volume: 6:43-47, fig., tabs. 1-3. (8-vi-1981, Russian with English summary).
 
Kovaleva, T.M. 1982 Vliyanie obrastaniya vodoroslyami veslonogikh rachkov na protsessy ikh zhizne deyatel'nosti. The influence of algae fouling of copepods on their vital activity. Ekologiya Morya
Volume: 11:29-37, figs. 1-4, tabs. 1-2. (10-xii-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Kovaleva, T.M. 1983 Vliyanie bioticheskikh faktorov na pitanie Acartia clausi Giesbr. i Pseudocalanus elongatus Boeck (Crustacea, Copepoda) v Chornom more. (The influence of biotic factors on feeding of Acartia clausi Giesbr. and Pseudocalanus elongatus Boeck (Crustacea, Copepoda) in the Black Sea. Master's Thesis, Institute of the Biology of Southern Seas, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR
Volume: 214pp. (Russian.)
 
Kovaleva, T.M. 1988 Pitanie massovykh veslonogikh rachkov Acartia clausi Giesbr. i Pseudocalanus elongatus Boeck v Chernom more. New data on nutrition of mass copepods Acartia clausi Giesbr. and Pseudocalanus elongatus Boeck in the Black Sea. Ekologiya Morya
Volume: 28:52-57.
Wilson: paper
Kovaleva, T.M. 1989 Vliyanie razmera i kontsenstrasii vodoroslena skorost' potrebleniya ikh u dvukh vidov morskikh kopepod. Ekologiya Morya
Volume: 31:2-25.
 
Kovaleva, T.M. & N.V. Shadrin 1983 Izmenenie dvigatel'no aktivnosti raskhod zhira u Acartia clausi Giesbr. pri dlitel'nom golodanii. Changes in motor activity and fat consumption in Acartia clausi Giesbr. during long fasting. Ekologiya Morya
Volume: 14:44-50, figs. 1-2. (15-iii-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Kovaleva, T.M. & N.V. Shadrin 1987 The influence of prolonged fasting on the motor activity and fat consumption in Pseudocalanus elongatus Boeck. Ekologiya Morya
Volume: 27:56-60. (Russian with English summary.)
 
Kovalevskaya, R.Z., N.M. Kryuchkova & T.M. Mikheeva 1974 Vliyanie zooplanktona na fotosintez fitoplanktona. (The effect of the zooplankton on the photosynthesis of phytoplankton). Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta
Volume: (2)1:35-37, tabs. 1-2. (7-ii-1974, Russian.)
 
Kovaljov,A.V. 2007 Why copepod Oithona nana Giesbr. vanished from the Black Sea zooplankton in the late 1980-is? Morskyi Ekolohichnyi Zhurnal
Volume: 6(1): 43.Russian
 
Kovalkova, M.P. & A.F. Repeva 1986 (The food base of Lakes Vashta and Shita.) In: Bayanov, M.G., V.G. Boev & M.I. Yarushina (eds.). Vodnye ekosistemy Urala, ikh okhrana i ratsionalnoe ispolzovanie. (The aquatic ecosystems of the Urals, their preservation and rational utilization.) Acad. Sci. USSR, Urals Science Centre, Sverdlovsk. 176pp.
Volume: :69.
 
Kovatch, C.E., G.T. Chandler & B.C. Coull 1999 Utility of a full life-cycle copepod bioassay approach for assessment of sediment-associated contaminant mixtures. Marine Pollution Bulletin
Volume: 38(8):692-701. (viii.1999)
 
Kovatch, C.E., N.V. Schizas, G.T. Chandler, B.C. Coull & J.M. Quattro 2000 Tolerance and genetic relatedness of three meiobenthic copepod populations exposed to sediment-associated contaminant mixtures: Role of environmental history. Environmental Toxicology and Chemistry
Volume: 19(4/1):912-919. (iv.2000)
 
Koven, W. 2003 Key factors influencing juvenile quality in mariculture: A review. Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh
Volume: 55(4): 283-297.
 
Kow, T.A. 1950 The food and feeding relationships of the fishes of Singapore Straits. Fishery Publications Colonial Office
Volume: 1(1):1-35, figs. 1-5, tabs. 1-29.
 
Kow, T.A. 1953 A preliminary study of the physical, chemical and biological characteristics of Singapore Straits. Fishery Publications Colonial Office
Volume: 1(4):1-65, figs. 1-19, tabs. 1-8.
 
Kow, T.A. 1954 The role of planktology in fisheries development. In: Symposium on Marine and Freshwater Plankton in the Indo-Pacific, 1954. Indo-Pacific Fisheries Council, Bangkok, UNESCO-FAO.
Volume: Pp. 18-20.
 
Kow, T.A. 1973 The sea. In: Chuang, S.H. (ed.). Animal Life and Nature in Singapore. Singapore University Press, Singapore
Volume: :140-149, figs. 19-21.
 
Kow, T.A., H.W. Khoo & T.E. Chua 1968 A study of the plankton in Singapore waters in relation to the environment. (Abstract). In: The Kuroshio. A Symposium on the Japan current. East West Centre Press, Honolulu
Volume: :361-376.
 
Kow, T.A., M.T. Chang, Mee Yin Gan, Chiow Sang Tan, Ho Tar Foo & Jer La 1972 The distribution of plankton in Singapore Straits for the period from April 1968 to March 1969. In: Sugawara, K. (ed.). Proceedings of the second Symposium on the results of the cooperative study of the Kuroshio and adjacent regions: Saikon Publ. Co., Ltd., Tokyo.
Volume: :309-324, figs. 1-8, tabs. 1-2.
 
Kowalczewska-Madura, K. 2005 Influence of changes of nutrient loading on structure and functioning of the ecosystem of the Swarzędzkie Lake. Ph.D. Thesis, A. Mickiewicz University, Poznań, Poland.
Volume: 259 pp. [In Polish.]
 
Kowalczewska-Madura, K., R. Gołdyn & H. Szyper 2007 Zooplankton phosphorus excretion in Swarzędzkie Lake (Western Poland) and its influence on phytoplankton. Oceanological and Hydrobiological Studies
Volume: 36(1). 14 pp. http://www.oandhs.org/articleB.php?category=39&article=203
 
Kowalczyk, C. 1958 Widlonogi (Copepoda) jezior Libiszowski. Die Copepodenfauna der Libiszower Seen. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)12(6):57-101, figs. 1-9, tabs. 1-2. (14-ix-1958, Polish with Russian and German summaries).
 
Kowalczyk, C. 1961 Materialy do fauny widlonogów (Copepoda) pojezierza Leczynsko-Wlodawskiego. Survey of the Copepoda fauna of the Landlake between Leczna and Wlodawa. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)14(7):117-126, tab. 1. (25-ii-1961, Polish with English summary).
 
Kowalczyk, C. 1965 Studia nad procentowym skladem limnetycznych wioslarek (Cladocera) i widlonogów (Copepoda) jezior Libiszowskich w cycklu rocznym. Pelagic composition of Cladocera and Copepoda in a percentage of the Libiszów lakes in a yearly cycle. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)19(9):135-150, figs. 1-2, tab. 1. (14-viii-1965, Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1969 Wioslarki (Cladocera) i widlonogi (Copepoda) dolów potorfowych w okolicach Parczewa. Cladocera and Copepoda of peat-hags in the environs of Parczew. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)24(22):323-340, figs. 1-5, tabs. 1-3. (31-xii-1969, Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1972 Próba typologii jezior sosnowickick (Bialego, Bialskiego Czarnego) na podstawie skladu fauny skorupiakowej. An attempt at typology of the lakes Sosnowica (the lakes Biale, Bialskei, Czame) based upon the composition of the crustacean fauna. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)27(4):31-39, fig. 1, tabs. 1-2. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1975 Reakcja skoripiaków planktonowych na wiatlo sztuczne w litoralu Jeziora Bialskiego. The reaction of planktonic Crustacea to artificial light in the littoral of Lake Bialskie. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)30(29):227-241, fig. 1, tabs. 1-4. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1976 Ugrupowanie jezior Pojezierza Leczynsko - Wlodawskiego na podstawie skladu oraz biomasy Cladocera i Copepoda. Group of lakes of the Leczna and Wlodawa Lake district on the basis of composition and biomass of Cladocera and Copepoda. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)31(23):257-269, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1977 Fauna skorupiaków jezior Pojezierza Leczynko - Wlodawkiego natle warunków limnologicznych. Czesz. I. Jeziora o I i II stopniu degradacji. Crustacean fauna of the Leczna Wlodawa Lake district against the background of limnological factors. Part I. The lakes of the Ist and IInd degree of degradation. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)32(24):293-322, figs., tab. 1. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1978 Fauna skorupiaków jezior Pojezierza Leczysko-Wlodawkiego natle warunków limnologicznych. Czesz. II. Jeziora o III stopniu degradacji. Crustacean fauna of the Leczna-Wlodawa Lake district against the background of limnological factors. Part II. The lakes of the IIIrd degree of degradation. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)33(33):469-498, figs, tab. 1. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C. 1979 Fauna skorupiaków jezior Pojezierza czysko-Wodawskiego na tle warunków limnologicznych. Cz III. Jeziora o IV stopniu degradacji. Crustacean fauna of the czna-Wodawa Lake District against the background of limnological factors. Part III. The lakes of the IVth degree of degeneration. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)34:261-278, figs., tabs. (Polish with Russian and English sumaries).
 
Kowalczyk, C. 1980 Crustacean fauna of the Lecna, Wlodawa Lake District against the background of limnological factors. Part 3. The lakes of the 4th degree of degradation. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: 34(1979):261-278.
 
Kowalczyk, C. 1998 Wioślarki (Cladocera) i widłonogi (Copepoda) stref przejściowych wybranych jezior Polesia Lubelskiego. (The Cladocera and Copepoda of the transition zones of selected lakes in Polesie Lubelskie.) In: Radwan, S. (ed.). Ekotony słodkowodne, struktura – rodzaje – funkcjonowanie. (Fresh water ecotones, structure, types and functioning.) Materiały ogólnopolskiej konferencji “Ekotony słodkowodne - struktura, rodzaje, funkcjonowanie,” Janów Lubelski, 24-25 września 1998 roku. Uniwersytet Mariae Curie-Skłodowska, Lublin.
Volume: Pp. 75-82. [In Polish.]
 
Kowalczyk, C. & S. Radwan 1982 Groups of pelagic zooplankton in three lakes of different trophy. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 24(1):39-51, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Polish summary.)
 
Kowalczyk, C., B. Popiolek & S. Radwan 1976 Porównanie liczebnósci i biomasy zooplanktonu w wybranych okresach w trzech jeziorach o róznej trofii. Comparison of number and biomass of zooplankton in selected periods in three lakes of different fertility. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)31(22):237-256, figs. 1-8, tabs. 1-2. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kowalczyk, C., S. Radwan & L. Klekot 1988 Zooplankton (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) in Pruszkow ponds supplied with post-waste waters. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: 40:89-98. (Polish summary.)
 
Kowalevsky, A. 1889 Ein Beitrag zur Kenntnis der Exkretionsorgane. Biologisches Zentralblatt, Leipzig
Volume: 9(2):33-47; 9(3): 65-76; 9(4): 127-128. (15-iii-1889; 1-iv-1889; 15-iv-1889).
 
Kowalewska, G. & M. Lotocka 1987 226Ra in plankton of the southern Baltic Sea. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 34(2):231-238, fig. 1, tabs. 1-3 (Polish summary)
 
Kowalik, W. & C. Kowalczyk 1969 Badanie fototaksji Cladocera, Copepoda i Hydracarina w warunkach naturalnych jeziora Bialskiego na Pojezierzu Leczysko-Wlodawskim. Investigations upon phototaxy in Cladocera, Copepoda and Hydracarina in natural conditions of lake Bialskie in Leczynsko-Wlodawskie lake-land, Voivodeship Lublin. Przeglad Zoologiczny, Wroclaw
Volume: 13(3):208-211.
 
Kowalke, G. 2010

Potential transport of the copepod, Calanus finmarchicus, in the north west Atlantic during diapause.

M.S. Thesis, Oregon State University, Corvallis, Oregon, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Kowarc, V.A. 1986 Production of a harpacticoid copepod in a second order mountain stream. Beitrage zur kenntnis der Harpacticoidea im oberen seebach. Jber. Biol. Stn. Lunz
Volume: 9:55-65.
Wilson: paper
Kowarc, V.A. 1990 Production of a harpacticoid copepod from the meiofaunal community of a second order mountain stream. Stygologia, Leiden
Volume: 5(1):25-32.
 
Kowarc, V.A. 1990 Zeitlich-räumliche Verteilungsmuster und Produktionsbiologie der Harpacticiden (Copepoda, Crustacea) in einem Gebirgsbach. Ph.D. Dissertation, Universität Wien, Vienna, Austria.
Volume: 283 pp.
 
Kowarc, V.A. 1991 Distribution of harpacticoids in a second order mountain stream (Ritrodat, Lunz Study Area, Austria). Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 24(3):1930-1933.
Wilson: paper
Kowarc, V.A. 1992 Depth distribution and mobility of a harpacticoid copepod within the bed sediment of an alpine brook. Regulated Rivers Research & Management
Volume: 7(1):57-63.
 
Koware, V.A., vide: Kowarc, V.A. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Koyun, M. 2011

First Report of Tracheliastes polycolpus (Copepoda: Lernaeopodidae) and Piscicola geometra L. 1761 (Annelida-hirudinea) on Capoeta umbla at Murat River, Turkey.

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
Volume: 6(9):966-970.
 
Koyun, M., F.N. Altunel & A. Öktener 2007 Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 (Copepoda: Poecilostomatoida) infestations in the bleak, Alburnus alburnus Lin., 1758 from Enne dam lake. Turkiye Parazitoloji Dergisi / Acta Parasitologica Turcica
Volume: 31(2):158-161.
Wilson: PDF
Koyun, M., M. Ulupinar & A. Gul 2015

Seasonal distribution of metazoan parasites on Kura Barbell (Barbus lacerta) in Eastern Anatolia, Turkey.

Pakistan Journal Of Zoology
Volume: 47(5):1253-1261. OCT 2015
 
Koyun, M., S. Bulut, A. Alas & K. Solak 1997

An investigation on Argulus foliaceus L. seen some fishes in Kütahya region.

Proceedings, IX. National Symposium of Aquaculture, 17-19 September 1997, Egirdir/ Isparta
Volume: 1:245-253.
 
Koyun, M.U., M. Ulupinar & A. Mart 2015

First record of Lernaea cyprinacea L. 1758 (Copepoda: Cyclopoida) on Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 from Eastern Anatolia, Turkey.

Biharean Biologist
Volume: 9(1):141130, 44-46 Jun 2015
 
Koyuncu, C.E. 2009 Parasites of ornamental fish in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
Volume: 29(1):25-27.
 
Koyuncu, C.E. & A.E. Dönmez 2006 The infection of Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) in some of the aquarium fishes (Poecilidae) in Mersin district. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 23(Suppl. 1-2):265-267.
 
Koyuncu, C.E., R. Castro Romero & S. Karaytug 2012

Lernanthropus indefinitus n. sp (Copepoda, Siphonostomatoida, Lernanthropidae) parasitic on Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces, Sciaenidae).

Crustaceana (Leiden)
Volume: 85(41256):1409-1420.
 
Koyuncu, C.E., R.C. Romero & E. Genc 2015

Clavellotis briani (Copepoda, Lernaeopodidae) infestation on striped seabream, Lithognathus mormyrus (Sparidae) from the Northeast Mediterranean Sea, Turkey.

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences
Volume: 21(1):152-157.
 
Koyuncu, E. 2002 Yetistiriciligi yapilan bazi akvaryum baliklari (Cyprinidae ve Poecilidae)’nda rastlanilan protozoan ektoparazitler, histopatolojileri ve sagaltim uygulamalari. [Some breeding aquarium fishes (Cyprinidae and Poecilidae) and protozoan ectoparasites found on them, histopathology, and treatment practices.] Ph.D. Thesis, Science Institute, Cukurova University, Adana, Turkey.
Volume: 107 pp. [In Turkish.]
 
Kozak, A. & R. Goldyn 2004 Zooplankton versus phyto- and bacterioplankton in the Maltanski Reservoir (Poland) during an extensive biomanipulation experiment. Journal of Plankton Research
Volume: 26(1):37-48.
 
Kozak, A. & R. Goldyn 2014 Variation in phyto- and zooplankton of restored Lake Uzarzewskie. Polish Journal of Environmental Studies
Volume: 23(4):1201-1209.
 
Kozak, E.R., C. Franco-Gordo, E. Suarez-Morales & R. Palomares-Garcia 2014 Seasonal and interannual variability of the calanoid copepod community structure in shelf waters of the Eastern Tropical Pacific. Marine Ecology Progress Series
Volume: 507:95-110.
 
Kozak, E.R., C. Franco-Gordo, R. Palomares-Garcia, J. Gomez-Gutierrez & E. Suárez-Morales 2017 Annual egg production rates of calanoid copepod species on the continental shelf of the Eastern Tropical Pacific off Mexico. Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 184:138-150. 10.1016/j.ecss.2016.11.012 JAN 5 2017
 
Kozakiewicz, E. & E. Styczynska-Jurewicz 1993 Coastal mesozooplankton at two inshore sites in the Gulf of Gdansk (annual study 1992/93). In: Styczynska-Jurewicz, E. (ed.). Estuarine Ecosystems and Species. Proceedings of the 2nd International Estuary Symposium, 18-22 October, Gdansk, Poland
Volume: 1:151-160.
 
Kozasa, E., U. Yamada & T. Irie 1996 Distribution and abundance of planktonic biomass and productivity and its relation to water types in the East China Sea in autumn 1990–1992. Bulletin of the Seikai National Fisheries Research Institute
Volume: 74:1-12. [In Japanese with English summary].
 
Kozel, T.R. & F.H. Whittaker 1985 Ectoparasites of the blackstripe topminnow, Fundulus notatus, from Harrods Creek, Oldham County, Kentucky. Proceedings of the Helminthological Society of Washington
Volume: 2(2):314-315.
 
Kozhevnikov, B.P. 1970 Kachestvennaya kolichestvennaya kharakteristika zooplanktona severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana letom 1964 g. Quantitative and qualitative zooplankton character of some north-eastern part of the Pacific Ocean in summer 1964. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74: 221-235, figs. 1-7, tabs. 1-2. (18-xi-1970, Russian).
 
Kozhevnikov, B.P. 1975 O prodolzhitel'nosti razvitiya Oithona similis (Copepoda, Cyclopoida) v severnoi chasti Yaponskogo morya. About the duration of O. similis (Copepoda) development in the northern part of the Japan Sea. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 96: 87-91, figs. 1-3, tab. (9-xii-1975, Russian with English summary).
 
Kozhov, M.M. 1947 Zhivotnyi mir ozera Baikal. (The Animal World of Lake Baikal.) Irkutsk
Volume: 305pp.
 
Kozhov, M.M. 1955 Novye dannye o zhizni tolshchi vod ozera Baikal. New data on the life of waters of the Lake Baikal. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 34(1):17-45, figs. 1-27. (26-i-1955, Russian.)
 
Kozhov, M.M. 1955 Sezonnye i godovye irmeneniya v planktone ozera Baikal. Seasonal and annual changes in plankton of Lake Baikal. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 6: 133-157, tabs. 1-3.
 
Kozhov, M.M. 1956 O rasprostranenii sovrenennoi Baikal'skoi fauny vne Baikale. Trudy karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 5, Voprosy Ikhtiol. Vnutrenn. Vod.
Volume: 39-46.
 
Kozhov, M.M. 1959 O vertikal'nykh migratsiyakh massovykh vidov planktona v ozere Baikal. On the vertical migrations of mass species of plankton in Lake Baikal. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 9: 161-174, figs. 1-5, tabs. 1-2. (Russian).
 
Kozhov, M.M. 1962

Biologiya ozera Baikal.  Fauna and flora of Lake Baikal.

Akademiya Nauk SSSR, Moscow
Volume: 315 pp., figs. 1-97, tabs. 1-44. (Entomostraca: 62-71, figs. 36-44). (23-ii-1962, Russian). copepods mentioned throughout the book
Wilson: paper
Kozhov, M.M. 1963 Lake Baikal and its Life. Monographiae Biologicae
Volume: 11:i-vii, 1-344, figs. 1-111, tabs. 1-34.
 
Kozhov, M.M. 1963 (Diurnal rhythms in the behavior of pelagic animals of Lake Baikal.) Izv. SO A.N. SSSR, No. 12, Ser. Biol.-Med. Nauk
Volume: 3:105-110. (In Russian.)
 
Kozhov, M.M. 1964 (Food supply for pelagic commercial fishes of Lake Baikal.) Voprosy Ikhtiologii
Volume: 4(1):125-135. (In Russian.)
 
Kozhov, M.M., N.L. Antipova, G.P. Vasil'eva & E.P. Nikolaeva 1965 O planktone oz. Khubsugul (Kosogol). On the plankton of Lake Khubsugul. Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
Volume: 6(26):181-190, figs. 1-4, tabs. 1-5.
Wilson: paper
Kozhova, O.M. 1953 Pitanie Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) na ozera Baikal. Nourishment of Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) in the Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 90:299-301. (Russian.)
 
Kozhova, O.M. 1956 On the biology of the Epischura baicalensis Sars of Lake Baikal. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst. Irkutsk
Volume: 16:1-4, 92-120.
 
Kozhova, O.M. 1957 Vzaimootnoshenniya rastitel'nogo izhivotnogo planktonna v malom more na Baikale. Interrelationship between phyto- and zooplankton in the small sea at Baikal. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 8:278-287, figs. 1-5, tab. 1. (Russian.)
 
Kozhova, O.M. 1991 (The problems of monitoring zooplankton.) In: Izrael', Y.A. & Y.A. Anokhin (eds.). Monitoring of the State of Lake Baikal. Monitoring sostoyaniya ozera Baikal. Gidrometeoizdat, Leningrad. 262pp.
Volume: :209-222. (In Russian.)
 
Kozhova, O.M. & B.K. Pavlov 1986 [Population aspects of studying the zooplankton of Lake Baikal.] In: Kozhova, O.M. (ed.). Prognozirovanie ekologicheskikh protsessov. [Forecasting of ecological processes.] Nauka, Novosibirsk. 214pp.
Volume: :132-138.
 
Kozhova, O.M. & G.Ph. Zagorenko 1979 Peculiarities of the Khubsugul Lake ecosystem (Mongolia). Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 26(3):337-350, figs. 1-4, tabs. 1-4. (15-ii-1979)
 
Kozhova, O.M. & L.R. Izmest'eva (eds.) 1998 Lake Baikal: Evolution and Biodiversity. In: Martens, K. (Series ed.). Biology of Inland Waters. Backhuys Publishers, Leiden
Volume: xiv + 447pp.
 
Kozhova, O.M., G.I. Pomazkova & N.I. Basharova 1975 Produktivn. ekosistem. Okhrana vod resursov i atmosfery. Krasnoyarsk
Volume: :42-44.
 
Kozhova, O.M., L.Y. Ashchepkova, E.N. Kuzevanova & N.G. Melnik 1986 (Long-term dynamics of abundance of planktic Copepoda in Lake Baikal.) Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 22(6):17-26. (In Russian.)
 
Kozhova, O.M., N.A. Shastina & N.G. Mel'nik 1979 Statistical methods for assessment of the state of aquatic ecosystems. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 15(3):3-13. Translated In: Hydrobiological J. 15(3) 1979(1980): 1-10
 
Kozicka, J. 1953 Pasoyty ryb w jeziorze Tajty. Fish parasites in Lake Tajty. Roczniki Nauk Rolniczych
Volume: (D)67:171-186, tabs. 1-7. (Polish with Russian and English summaries).
 
Kozicka, J. 1956 Pasoyty ryb jeziora Goldapiwo. Fish parasites at Goldapiwo Lake. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 2(5), suppl.:207-208. (19-ix-1956, Polish with English summary.)
 
Kozicka, J. 1956 Badania nad wazniejszymi chorobami pasozytniczymi ryb na przykladzie 37 jezior zespolu rybackiego Wegorzewo. Research on major parasitic fish diseases in 37 lakes of the Wegorzewo fisheries. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 2(5), suppl.:271-272. (19-ix-1956, Polish with English summary.)
 
Kozicka, J. 1957 Lamproglena pulchella Nordmann (1832) w Polsce. Lamproglena pulchella Nordman (1832) in Poland. Acta Parasitologica Polonica
Volume: 5:505-509, fig. 1. (Polish with English summary.)
 
Kozicka, J. 1958 Parasites of fishes of Druzno Lake. (Parasitofauna of the biocoenosis of Druzno Lake - part VIII). Acta Parasitologica Polonica
Volume: 6:393-432.
 
Kozicka, J. 1959 Parasites of fishes of Druzno Lake. (Parasitofauna of the biocoenosis of Druzno Lake - part VIII). Acta Parasitologica Polonica
Volume: 7(1):1-72, figs. 1-21, tabs. 1-12.
 
Kozicka, J. 1963 Attempt of fishery-parasitologic estimation of the lakes of Wegorzewo establishment. Acta Parasitologica Polonica
Volume: 11:113-131.
 
Kozicka, J. 1964 An attempt to characterize the relationship between the limnological type of water and the degree of fish infection. Cslká Parasit.
Volume: 11: 327-328.
 
Kozikowska, Z. 1956 Skorupiaki (Crustacea) pasozyty ryb wód ujciwych Odry. Crustacean parasites of fish in the waters of the Oder mouth. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 2(5), suppl.:249-250. (19-ix-1956, Polish with English summary.)
 
Kozikowska, Z. 1958 Skorupiaki pasozytnicze (Crustacea parasitica) polski czesc. I. Pasozyty ryb wod ujsciowych Odry. Crustacés parasites (Crustacea parasitica) de la Pologne. Part 1. Les parasites des poissons de l'embouchure de l'Oda. Zoologica Poloniae
Volume: 8(2-3):217-270, figs. 1-21.
Wilson: paper
Kozikowska, Z. 1960 Tracheliastes polycolpus Norm. na Slasku. The species Tracheliastes polycolpus Nordm. in Silecia. Annales Sileciae
Volume: 1:377-389, figs. 1-3.
 
Kozikowska, Z. 1961 Wplyw srodowiska morfologie i biologie ryb, sielawa, oko, elementy wybrane. Influence of the habitat on the morphology and biology of fish, small whitefish, perch, selected elements. Ekologia Polska, Warsaw
Volume: (A)9:607-608, 631-632, 641-678, figs. 1-57, tabs. 1-28. (20-vi-1961, Polish with English summary).
 
Kozikowska, Z. 1961 Crustacea parazitica polskii II. Wyniki analizy ryb zatoki Gdanskiej wraz z zatoka Pucha. Crustacea parasitica of Poland. II. Results of the analysis of fish in the bays of Gdansk and Puck. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 7(2), suppl.:183-185. (Polish and English.)
 
Kozikowska, Z. 1965 Crustacés parasites des poissons de la Pologne. IV. Les effets des explorations sur les poissons de la Basse Silésie. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 26 (= n. ser. 13)(1):105-113, figs. 1-5, tab. 1. (14-i-1965)
 
Kozikowska, Z. 1965 Crustacés parasites des poissons de la Pologne. III. Résultats des explorations sur les poissons de la côte méridionale de la mer Baltique. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 26 (= n. ser. 13)(1):97-104, tabs. 1-3. (14-i-1965)
 
Kozikowska, Z. 1975 Ergasilus sieboldi Nordm., przystosowanie pasozyta do morfologii i biologii zywicieli oraz uzupelnienie danych o wystepowaniu innych gatunków pazozytniczyck skorupiaków na terenie Mazur i Warmii. Ergasilus sieboldi Nordm., adaptation du parasite aux morphologie et biologie des nourriciers et complément des donnés concernant la répartition des autres espèces des crustacées parasitiques sur le terrain des Mazury et Warmia. Acta Universitatis Wratislav, 301, Prace Zool.
Volume: 7:3-40, tabs. 1-5, diagrams 1-20.
 
Kozikowska, Z. & A. Witkowski 1979 Tracheliastes polycolpus Nordm., 1832 (Lernaeopodidae) - rzadki na terenie polski pasozyt ryb w dolinie Biebrzy. Tracheliastes polycolpus Nordm., 1832 (Lernaeopodidae) - rare in Poland, parasite of fish in the valley of river Biebrza. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 25(1):141-144, fig. 1, tab. (Polish with English summary).)
 
Kozikowska, Z., Z. Jara & E. Grabda 1957 Achtheres percarum Nordm. u okonia i sandacza. (Probe wyjanienia wzajemnego stosunku form: percarum i sandrae). Achtheres percarum Nordm. sur la perche et la sandre. Essai d'explication de la relation mutuelle des formes percarum et sandrae). Zoologica Poloniae
Volume: 7(2):219-267, figs. 1-18, pls. 1-2, tabs. 1-5, map.
Wilson: paper
Kozikowska, Z., Z. Jara & E. Grabda 1959 Achtheres percarum Nordm. als parasit des Barsches (Perca fluviatilis L.) und des Zanders [Lucioperca lucioperca (L.)]. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Mathematische-Naturwissenschaftliche Reihe
Volume: 8:83-90, fig.1-13.
 
Kozloff, E.N. 1974 No Title Available Publishers Weekly
Volume: 206(7)(1):1-74.
 
Kozloff, E.N. 1975 Keys to the Marine Invertebrates of Puget Sound, the San Juan Archipelago, and Adjacent Regions. University of Washington Press, Seattle and London
Volume: 226pp.
 
Kozloff, E.N., ed. 1987 Marine Invertebrates of the Pacific Northwest. University of Washington Press, Seattle and London
Volume: 551pp.
 
Kozlova, I.V. 1974 Kharakteristika i produktsionnye vozmozhnosti zooplanktona oz. Shchelkum (srednii Urla). Characteristic and production potentialities of zooplankton from Lake Shchelkum (the middle Urals). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(3): 31-38, tabs. 1-4. (4-vi-1974, Russian with English summary).
 
Kozlova, I.V. 1976 Produktivnost' zooplanktona oz. Duvankul' (yuzhnyi Ural). Productivity of zooplankton in Duvankul' lake the southern Ural). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5): 25-30, tabs. 1-4. (21-ix-1976, Russian with English summary).
 
Kozlova, I.V. 1979 K ekologii massovykh rakoobraznykh solonovatogo ozera Duvankul'. To ecology of abundant Crustacea of saltish Lake Duvankul'. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 10(4): 358-359, as: Ecology of abundant crustaceans in the brackish Lake Davankul').
Volume: 1979(4):103-105. (19-vii-1979, Russian with English summary.)
 
Kozlova, I.V. 1980 Zooplankton of Lake Karaguz, a crucian carp lake, in the long-term rearing of the pelyad. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(6):96-97. Translated In: Hydrobiological J. 16(6) 1980(1982): 85-86
 
Kozlova, T.A. 1993 Dynamics of total chemical composition and lipids of benthic-pelagic Cottoidei of Lake Baikal during annual cycle. Ph.D. Dissertation, Limnological Institute of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk
Volume: 178 pp.
 
Kozlova, T.A. & S. Khotimchenko 1993 Fatty acid composition of endemic Baikal fish and Crustacea. Comparative Biochemistry and Physiology, B, Comparative Biochemistry
Volume: 105(1):97-103.
 
Kozlowsky-Suzuki, B. 1998 O efeito do enriquecimento artificial e das aberturas de barra sobre a dinâmica das variáveis abióticas e sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica na lagoa Imboassica, Macaé, RJ. M.S. Thesis (Dissertaçao de Mestrado), Programa de Pós-Graduaçao em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
No Volume Data Available
 
Kozlowsky-Suzuki, B. 2004 Effects of toxin-producing phytoplankton on copepods: feeding, reproduction and implications to the fate of toxins. Ph.D. Thesis, Lund University, Helsingborg, Sweden.
No Volume Data Available
 
Kozlowsky-Suzuki, B. & R.L. Bozelli 1998 Avaliaçao da eficiência de três amostradores na estimativa da abundância de organismos zooplanctônicos na lagoa Cabiúnas. In: Esteves, F.A. (ed.). Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 464 pp.
Volume: :273-281.
Wilson: paper
Kozlowsky-Suzuki, B. & R.L. Bozelli 2002 Experimental evidence of the effect of nutrient enrichment on the zooplankton in a Brazilian coastal lagoon. Brazilian Journal of Biology
Volume: 62(4b):835-846.
 
Kozlowsky-Suzuki, B. & R.L. Bozelli 2004 Resilience of a zooplankton community subjected to marine intrusion in a tropical coastal lagoon. Hydrobiologia
Volume: 522(1-3):165-177.
 
Kozlowsky-Suzuki, B., C.W.C. Branco & R.L. Bozelli 1998 Comparison of the composition and the temporal variation of the zooplanktonic community of two Brazilian coastal lagoons. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 26:1487-1490. (iii.1998)
Wilson: paper
Kozlowsky-Suzuki, B., M. Karjalainen, M. Koski, P. Carlsson, W. Stolte, M. Balode & E. Granéli 2007 Disruption of the microbial food web and inhibition of metazooplankton development in the presence of iron and DOM-stimulated Baltic Sea cyanobacteria. Marine Ecology Progress Series
Volume: 337:15-26.
 
Kozlowsky-Suzuki, B., M. Karjalainen, M. Lehtiniemi, J. Engström-Ost, M. Koski & P. Carlsson) 2003 Feeding, reproduction and toxin accumulation by the copepods Acartia bifilosa and Eurytemora affins in the presence of the toxic cyanobacterium Nodularia spumigena. Marine Ecology Progress Series
Volume: 249:237-249.
 
Kozlowsky-Suzuki, B., M. Koski, E. Hallberg, R. Wallén & P. Carlsson 2009 Glutathione transferase activity and oocyte development in copepods exposed to toxic phytoplankton. Harmful Algae
Volume: 8(3):395-406.
 
Kozlowsky-Suzuki, B., P. Carlsson, A. Rühl & E. Granéli 2006 Food selectivity and grazing impact on toxic Dinophysis spp. by copepods feeding on natural plankton assemblages. Harmful Algae
Volume: 5(1):57-68.
 
Kozminski, Z. 1927

Über die Variabilität der Cyclopiden aus der strenuus-Gruppe auf Grund von quantitativen Untersuchungen. O zmiennosti oczlików (Cyclopidae) z grupy strenuus na podstawie

Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences Naturelles
Volume: (B), suppl.1:1-114, figs. 1-14, tabs. 1-19.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1932 O stanowisku systematycznem 'Cyclops strenuus' z jezior Górskich. Über die systematische Stellung von 'Cyclops strenuus' aus den Gebirgsseen. Archivum Hydrobiologii i Rybactwa
Volume: 6:140-151, pl. 5.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1933 Sur le groupement morphologique des espèces appartenant au sous-genre Cyclops. Comptes Rendus mens. Séanc. Cl. Sci. math. nat. Acad. pol. Sci. Lett.
Volume: 1933(7): 6-7.
 
Kozminski, Z. 1933 Badania morfometryczne i ekologiczne nad oczlikami (Cyclopidae) z grupy strenuus. Études morphométriques et écologiques sur les Cyclopides du groupe strenuus. Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa
Volume: 7:59-140, pls. 1-5, figs. 1-10, tabs. 1-14.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1933 O stanowisku systematycznem 'Cyclops strenuus' z jezior górzkich. La position systématique de 'Cyclops strenuus' des lacs alpestres. Sprawozdania Posied. Tow. Nauk. Warsz.
Volume: (4)25:11-12. (In Polish.)
 
Kozminski, Z. 1934 O ugrupowaniu morfologicznem gatunków podrodzaju Cyclops. Über die morphologische Gruppierung der Arten des Subgenus Cyclops. Mém. Acad. pol. Sci., Cl. Sci. mat. nat.
Volume: (B)1934: 105-121, pl. 4.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1934 Über die ökologische Verteilung einiger limnetischer Cyclopiden in den Wigryseen. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 6(2):299-307, figs. 1-4.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1935 Über die Eigentümlichkeiten des Zooplanktons des Ohridsees. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 7:245-254.
 
Kozminski, Z. 1936 Morphometrische und ökologische Untersuchungen an Cyclopiden der strenuus-Gruppe. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 33:161-240, figs. 1-7, tabs. 1-6.
Wilson: paper
Kozminski, Z. 1937 Przyczynek do znajomoci fauny Copepoda (Calanoida i Cyclopoida Gnathostoma) Zahorynia (Polesie). Beitrag zur Kenntnis der Copepodenfauna von Zahorynie (Polnisch Polesien). Archivum Hydrobiologii i Rybactwa
Volume: 10:413-422. (Polish with German summary.)
 
Kozuharov, D. 1998 On the changes of the qualitative and quantitative parameters of the zooplankton from the 'Pchelina' reservoir below its overflow and in Strouma river. Dokladi-na Blgarskata Akademiya na Naukite
Volume: 51(9-10):125-128.
 
Kozuharov, D. 2006 On the drift of the zooplankton from glacial lakes in the Rila Mountain (SW Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica
Volume: 58(1):131-142. [In English; abstract in Russian.]
 
Kozuharov, D. 1995 Dynamics of the quantitative parameters of the zooplankton in the system river Strouma - Pchelina reservoir and the influence of the ecotone zone on them. Hydrobiology, Sofia
Volume: 40:55-64.
 
Kozuharov, D. 2000 The zooplankton from some lakes and ponds in North Albania different in size and altitude. Historia Naturalis Balkanica, Sofia
Volume: 11:33-39.
 
Kozuharov, D. 1996 Investigation of the zooplankton composition in Chokliovo swamp. Annuaire de l`Université de Sofia ‘St. Klement Ohridski’ Faculté de Biologie,
Volume: Livre 1, Zoologie, 91:131-141. [2000.]
 
Kozuharov, D. 1995 Analisis of the qualitative composition of the zooplancton of the system river Strouma – reservoir Pchelina for the period 1990–1992. Hydrobiology, Sofia
Volume: 39:33-46. [In Bulgarian.]
 
Kozuharov, D. & M. Stanachkova 2015 Long-term changes in zooplankton community in Zhrebchevo Reservoir, Central Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica
Volume: 67(4):541-552. DEC 2015
 
Kozuharov, D., G. Raikova, M. Stefanova & E. Fikovska 2016 Dynamics of the zooplankton composition of the system Iskar River-Iskar Reservoir in relation to some environmental factors. Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences
Volume: 69(8):1029-1038.
 
Kozuharov, D., M. Stanachkova, P. Janev & S. Stanachkov 2013

Introduction of RCC index for stand water bodies.

Dokladi na Blgarskata Akademiya na Naukite. Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences
Volume: 66(11):1563-1570.
 
Kozuharov, D., T. Trichkova, M. Stanachkova, P. Borisova & I. Botev 2013 Comparative analysis of zooplankton composition in reservoirs of north-west Bulgaria: relation to water physicochemical parameters and Dreissena Infestation. Acta Zoologica Bulgarica
Volume: 65(3):359-370.
 
Kozuharov, D., T. Trichkova, P. Borisova & M. Stanachkova 2009 The zooplankton composition in two reservoirs in the north-west Bulgariain relation to Dreissena spp. occurrence. Biotechnology and Biotechnological Equipment
Volume: 23:271-275 (Special Edition).
 
Kraatz, W.C. 1921 A preliminary general survey of the macrofauna of Mirror Lake on the Ohio State University campus. Ohio Journal of Science
Volume: 21(5):137-182, pls. I,II. (copepods p.154, tbl.I).
Wilson: paper
Kraatz, W.C. 1931 A quantitative net-plankton survey of East and West Reservoirs, near Akron, Ohio. Ohio Journal of Science
Volume: 31(6):475-500. (xi-1931).
 
Kraatz, W.C. 1940 A comparison of plankton counts from the trap-net and water bottle centrifuge techniques. Ohio Journal of Science
Volume: 40(3):151-160. (v-1940)
 
Kraatz, W.C. 1941 Quantitative plankton studies of Turkeyfoot Lake, near Akron, Ohio. Ohio Journal of Science
Volume: 41(1):1-22, figs. 1-8. (i-1941)
 
Krabbi, A.I. 1913 Plankton of the Baltic Sea, expedition of 1908. In: Grimm, O.A. (Ed.). Proceedings of the Baltic Expedition, Vol. 2, St. Petersburg.
Volume: Pp. 1-37. [In Russian.]
 
Krabbi, A.J. 1913 Report on plankton collected by the Baltic expedition during July-August and September in 1909. Trudy Russkoj Baltijsk. Eksped.
Volume: 2:103-132. [In Russian.]
 
Kraefft, F. 1907 Copepoda. In: Knudsen, M. (ed.). Plankton tables, Germany., Bull. trimest. Résult. Crois. périod. Cons. perm. int. Explor. Mer
Volume: 1905-1906(D): 40-45, 66-69, 80-91, 108-113. (i-1907).
 
Kraefft, F. 1908 Copepoda. In: Knudsen, M. (ed.). Plankton tables, Germany., Bull. trimest. Résult. Crois. périod. Cons. perm. int. Explor. Mer
Volume: 1906-1907(D): 14-19, 50-55, 78-83, 104-109. (v-1908).
 
Kraefft, F. 1908

Über das Plankton in Ost- und Nordsee und den Verbindungsgebieten, mit besonderer Berücksichtigung der Copepoden.

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Königl. Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Schmidt & Klaunig, Kiel.
Volume: 31-99 + tables, plates. SIL q QL444 .C7K89 1908
Wilson: paper
Kraefft, F. 1910 Über das Plankton in Ost- und Nordsee und den Verbindungsgebieten, mit besonderer Berücksichtigung der Copepoden. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, Kiel, Neue Folge
Volume: 11:31-99, figs. 1-9, pl. 1, tabs. a-c.
Wilson: paper
Kraepelin, K. 1886 Die Fauna der Hamburger Wasserleitung. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, Hamburg
Volume: 9(1)3:1-15.
Wilson: paper
Kraepelin, K. 1901 Die Fauna der Umgegend Hamburgs. In: Hamburg in naturwissenschaftlichen und medischen Beziehung., C. r. Congr. int. Zool., Hamburg.
No Volume Data Available
 
Kraft, A., J. Berge, O. Varpe & S. Falk-Petersen 2013

Feeding in Arctic darkness: mid-winter diet of the pelagic amphipods Themisto abyssorum and T. libellula.

Marine Biology
Volume: 160(1):241-248.
 
Kraft, A., M. Graeve, D. Janssen, M. Greenacre & S. Falk-Petersen 2015 Arctic pelagic amphipods: lipid dynamics and life strategy. Journal Of Plankton Research
Volume: 37(4):790-807. 10.1093/plankt/fbv052 JUL-AUG 2015
 
Krägefsky, S. 2008 On the copepod response to iron-induced phytoplankton blooms in the Southern Ocean. Ph.D. Dissertation, University of Bremen, Bremen, Germany.
Volume: 239 pp.
 
Krägefsky, S., U. Bathmann, V. Strass & D. Wolf-Gladrow 2009 Response of small copepods to an iron-induced phytoplankton bloom: a model to address the mechanisms of aggregation. Marine Ecology Progress Series
Volume: 374:181-198.
 
Kragh, T. & M. S ndergaard 2004 Production and bioavailability of autochthonous DOC: effects of mesozooplankton. Aquatic Microbial Ecology
Volume: 36(1):61-72.
 
Kragh, T., M. Srndergaard & N.H. Borch 2006 The effect of zooplankton on the dynamics and molecular composition of carbohydrates during an experimental algal bloom. Journal of Limnology
Volume: 65(1):52-58.
 
Kraiem, M.M., M.S. Romdhane, A. Jenhani-Ben Rejeb & S. Mouelhi 1996 Étude biologique de la qualité des eaux de la retenue de Sidi Salem. [Biological study of the water quality of the Sidi Salem reservoir.] Ministère de l’Agriculture, rapport d’avancement n° 3, convention FST/DGETH, Tunis.
Volume: 65 pp. [In French.]
 
Krajewski, J.P. & R.M. Bonaldo 2006 Plankton picking by the goatfish Pseudupeneus maculatus (Mullidae), a specialized bottom forager. Journal of Fish Biology
Volume: 68(3):925-930.
 
Krajicek, M., J. Fott, M.R. Miracle, M. Ventura, R. Sommaruga, P. Kirschner & M. Cerny 2016

The genus Cyclops (Copepoda, Cyclopoida) in Europe.

Zoologica Scripta
Volume: 45(6):671-682. 10.1111/zsc.12183 NOV 2016
 
Krajina, I.O., I. Bogut, D. Cerba, Z. Popovic & I.J. Agic 2017 Phytophilous fauna of a small and artificial urban lake. Croatian Journal of Fisheries
Volume: 75(2):51-57. Jun 2017
 
Kramer, A. 1895 On the most frequent pelagic Copepoda and Cladocera of the Hauraki Gulf. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute
Volume: n. ser. 10(= 27):214-223, pls. 15-23. (v-1895)
Wilson: paper
Kramer, A. 1896 Zwei neue Pontella-Arten aus Neu-Süd-Wales. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 9(5):720-724, figs. 1-11. (15-xi-1896)
Wilson: paper
Kramer, A. 1897 Zur Mikrofauna Samoa's. Zoologischer Anzeiger
Volume: 20(529):135-136. (26-iv-1897)
 
Kramer, A. 1996 Infestation de l'ophiure Amphipholis squamata (D. Chiaje) (Echinodermata) par les copépodes Cancerilla tubulata Dalyell et Parachordeumium amphiurae (Herouard): approches populationnelle et morphologique. Infestation of the ophiuran Amphipholis squamata (D. Chiaje) (Echinodermata) by the copepods Cancerilla tubulata Dalyell and Parachordeumium amphiurae (Herouard): populational and morphological approaches. M.Sc. Thesis, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium.
Volume: (In French.)
 
Kramer, Andrew M. 2007 Copepodology in alpine lakes: limitations to recovery of Hesperodiaptomus shosone after exotic fish eradication. Ph.D. Dissertation, Michigan State University, East Lansing, Michigan, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Kramer, Andrew M. & O. Sarnelle 2008 Limits to genetic bottlenecks and founder events imposed by the Allee effect. Oecologia
Volume: 157(4):561-569.
 
Kramer, Andrew M., B. Dennis, A.M. Liebhold & J.M. Drake 2009 The evidence for Allee effects. Population Ecology special issue: Mate-Location Failure, Allee Effects and the Establishment of Invading Populations.
Volume: 51:341-354.
 
Kramer, Andrew M., O. Sarnelle & J. Yen 2011

The effect of mating behavior and temperature variation on the critical population density of a freshwater copepod.

Limnology and Oceanography
Volume: 56(2):707-715.
 
Kramer, Andrew M., O. Sarnelle & R.A. Knapp 2008 Allee effect limits colonization success of sexually reproducing zooplankton. Ecology
Volume: 89(10):2760-2769.
 
Kramer, D.L. & R.L. McLaughlin 2001 The behavioral ecology of intermittent locomotion. The American Zoologist
Volume: 41(2):137-153.
 
Kramer, K. 1962 Van watervlooien en éénoogkreeften. Triëntalis
Volume: 15(1):9-10. (xi-1962)
 
Kramer, K.A. 2010 System for Identifying Plankton from the SIPPER Instrument Platform. Ph.D. Thesis, University of South Florida, St. Petersburg, Florida, U.S.A.
Volume: 135 pp.
 
Kramer, M. 2007 Studies on the sympagic meiofauna in the pack ice of the Weddell Sea (Antarctica) in winter. Diploma Thesis, Institut für Polarökologie, Universität Kiel, Kiel, Germany.
Volume: 128 pp.
 
Kramer, M.J., D.R. Bellwood & O. Bellwood 2014 Benthic Crustacea on coral reefs: a quantitative survey. Marine Ecology Progress Series
Volume: 511:105-116. 10.3354/meps10953 SEP 24 2014
 
Kramer, M.J., D.R. Bellwood & O. Bellwood 2013

Emergent fauna from hard surfaces on the Great Barrier Reef, Australia.

Marine and Freshwater Research
Volume: 64(8):687-691.
 
Kramer, M.J., D.R. Bellwood, R.B. Taylor & O. Bellwood 2017 Benthic Crustacea from tropical and temperate reef locations: differences in assemblages and their relationship with habitat structure. Coral Reefs
Volume: 36(3):971-980. 10.1007/s00338-017-1588-3 SEP 2017
 
Kramer, M.J., O. Bellwood & D.R. Bellwood 2013 The trophic importance of algal turfs for coral reef fishes: the crustacean link. Coral Reefs
Volume: 32(2):575-583. 10.1007/s00338-013-1009-1
 
Kramer, R., C.D. McQuaid, T.J.F. Vink, B.P. Mostert & R.J. Wasserman 2015

Utilization of mangrove crab-burrow micro-habitats by the goby Redigobius dewaali: Evidence for dominance hierarchy.

Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology
Volume: 462:1-7. 10.1016/j.jembe.2014.10.012 JAN 2015
 
Kramer, V.L., R. Garcia & A.E. Colwell 1988 An evaluation of Gambusia affinis and Bacillus thuringiensis var. israelensis as mosquito control agents in California wild rice fields. Journal of the American Mosquito Control Association
Volume: 4:470-478.
 
Kramp, P.L. 1963 Summary of the zoological results of the 'Godthaab' Expedition 1928. Meddelelser om Gronland
Volume: 81(7):1-115, fig. 1, tabs. 1-7. (30-v-1963)
 
Krampner, A. 1928 Wandlungen der Kruster- und Rotatorien-Fauna eines perennierenden und eines temporalen Tümpels bei Tel-Aviv (Palästina) im Verlaufe eines Jahres. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 19:281-288, fig. 1.
 
Kraneis, W. & P. Martens 1975 Ecological studies on the plankton in the Kiel Bight II. Zooplankton. In: Proceedings of the III. Baltic Symposium on Marine Biology. Merentutkimuslaitoksen Julkaisu (= Havsforskningsinstitutets Skr.)
Volume: 239: 187-194, figs. 1-6.
Wilson: paper
Krapu, G.L. & K.J. Reinecke 1992 Foraging ecology and nutrition. In: Batt, B.D.G., A.D. Afton, M.G. Anderson, C.D. Ankney, D.H. Johnson, J.A. Kadlec & G.L. Krapu (eds.). Ecology and Management of Breeding Waterfowl. University of Minnesota Press, Minneapolis and London.
Volume: Pp. 1-29.
 
Krasil'nikova, N.I. 1965 O paraziticheskikh rakoobraznikh verzhnego Dona. [On the parasitic crustaceans of the Upper Don.] In: Markevich, A.P. (ed.). Paraziti i Parazitozi Cheloveka i Zhivotnikh. [Parasites and Parasitoses of Humans and Animals.] Series: Problemy Parazitologii. Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR, Naukova Dumka, Kiev.
Volume: Pp. 283-288.
Wilson: paper
Krasilshchikov, M.S. & T.V. Lyubina 1984 Parasites and diseases of fish at pond and lake fish farms of Omsk district. Sb. nauch. Trud. gos. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 226: 25-31, 91, figs. (Russian with English summary).
 
Krasnoshchekov, G.P. & L.T. Pluzhnikov 1984 Ultrastructure of cysticercoids of Fimbriaria fasciolaris (Hymenolepididae). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 18(1):47-52.
 
Krasnov, A., S. Skugor, M. Todorcevic, K.A. Glover & F. Nilsen 2012

Gene expression in Atlantic salmon skin in response to infection with the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis, cortisol implant, and their combination.

BMC Genomics
Volume: Article No.: 130.
 
Krasnova, O.I. 1986 Characteristics of the zooplankton of Iriklinskoye Reservoir. In: Bayanov, M.G., V.G. Boev & M.I. Yarushina (eds.). Vodnye ekosistemy Urala, ikh okhrana i ratsionalnoe ispolzovanie. [The aquatic ecosystems of the Urals, their preservation and rational utilization], Acad. Sci. USSR, Urals Science Centre, Sverdlovsk:1-176 pp.
Volume: :74. (Russian).
 
Krasovskaya, N.V., E.N. Naumenko & N.N. Yanchenko 1987 (Features of the growth and diet of herring fry in Vislina Gulf, Baltic Sea in 1985.) In: Virbitskas, Y., L. Rachyunas, A. Aukshtikalnene & A. Astrauskas (eds.). Biologicheskie resursy vodoemov basseina Baltiiskogo morya. (The biological resources of waterbodies in the Baltic Sea Basin.) Acad. Sci. Lithuania, Vilnius. 238pp.
Volume: :86-88.
 
Krasovsky, G.N. & N.A. Egorova 1996 Methodology of choosing the priority parameters of water bodies pollution with oil-containing waste waters. Meditsina Truda i Promyshlennaya Ekologiya
Volume: 5: 26-29.(Russian)
 
Kratina, P., R. Mac Nally, W.J. Kimmerer, J.R. Thomson & M. Winder 2014 Human-induced biotic invasions and changes in plankton interaction networks. Journal Of Applied Ecology
Volume: 51(4):1066-1074. 10.1111/1365-2664.12266 AUG 2014
 
Kratochvil, M., J. Peterka, J. Kubecka, J. Matena, M. Vasek, I. Vanickova, M. Cech & J. Seda 2008 Diet of larvae and juvenile perch, Perca fluviatilis performing dielvertical migrations in a deep reservoir. Folia Zoologica
Volume: 57(3):313-323.
 
Kratzer, E.B. 2002 M.Sc. Thesis, University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A. 34 pp.
No Volume Data Available
 
Kratzer, E.P. & D.P. Batzer 2007 Spatial and temporal variation in aquatic macroinvertebrates in the Okefenokee Swamp, Georgia, USA. Wetlands
Volume: 27(1):127-140.
 
Krau, L. 1958 Modificaçoes no plancton da Enseada de Inhauma, antes e depois da poluiçao. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
Volume: 56:473-476.
 
Kraul, S. 1981 Production of live foods for tropical marine larval fishes. AAZPA (American Association of Zoological Parks and Aquariums) Annual Proceedings
Volume: 1981: 110-111.
 
Kraul, S., H. Ako, K. Brittain, A. Ogasawara, R. Cantrell & T. Nagao 1991 Comparison of copepods and enriched Artemia as feeds for larval mahi mahi, Coryphaena hippurus. In: Lavens, P. et al. (eds.). Larvi '91, Fish and Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, 1991
Volume: :45-47.
 
Kraus, M.G. 1981 Factors correlated with the intertidal distribution of meiofauna along a Rhode Island estuary. Ph.D. Thesis, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, U.S.A.
Volume: 429 pp.
 
Kraus, O. 2012 Comment on the proposed emendation of the current spelling of Metinae Simon, 1894 (Arachnida, Araneae, Tetragnathidae) to Metinaeto remove homonymy with Metidae Boeck, 1872 (Crustacea, Copepoda). (Case 3541). Bulletin of Zoological Nomenclature
Volume: 69(2):127.
 
Kraus, R., N. Supic, D. Lucic & J. Njire 2015 Impact of winter oceanographic conditions on zooplankton abundance in northern Adriatic with implications on Adriatic anchovy stock prognosis. Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 167:56-66. SI 10.1016/j.ecss.2015.10.008 A DEC 20 2015
 
Krause, E.P. & A.G. Lewis 1979

Ontogenetic migration and the distribution of Eucalanus bungii (Copepoda; Calanoida) in British Columbia inlets.

Canadian Journal of Zoology
Volume: 57(11):2211-2222, figs. 1-6, tabs. 1-3. (xi-1979)
Wilson: paper
Krause, F. 1907 Planktonproben aus Ost- und West Preussischen Seen. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 2:218-230.
 
Krause, I. 2011

Breeder's corner. Small tiger, big impact - Tigriopus californicus.] Zuchterecke Kleine Tiger, grosse Wirkung - Tigriopus californicus.

Koralle
Volume: 12(2):64-65 Nr 68. (German)
 
Krause, K.E., K.V. Dinh & T.G. Nielsen 2017

Increased tolerance to oil exposure by the cosmopolitan marine copepod Acartia tonsa.

Science Of The Total Environment
Volume: 607:87-94. 10.1016/j.scitotenv.2017.06.139 DEC 31 2017
 
Krause, M. 1981 Vertical distribution of faecal pellets during FLEX '76. Helgoländer Meeresuntersuchungen
Volume: 34(3):313-327.
 
Krause, M. & G. Kattner 1989 The influence of water exchange on zooplankton dynamics and species development in a South Norwegian fjord. Journal of Plankton Research
Volume: 11(1):85-104.
 
Krause, M. & G. Radach 1980 On the succession of developmental stages of herbivorous zooplankton in the northern North Sea during FLEX '76. 1. First statement about the main groups of the zooplankton community. Meteor Forschungsergebnisse, Reihe D - Biologie
Volume: (A)22:133-149, figs. 1-12, tab. 1.
 
Krause, M. & G. Radach 1989 On the relations of vertical distribution, diurnal migration and nutritional state of herbivorous zooplankton in the northern North Sea during FLEX 1976. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
Volume: 74(4):371-418.
 
Krause, M. & J. Trahms 1982 Vertical distribution of copepods (all developmental stages) and other zooplankton during spring bloom in the Fladen Ground area of the North Sea. In: Dynamic aspects of marine ecosystems. Proceedings XVI European Symposium on marine Biology. Netherlands Journal of Sea Research
Volume: 16:217-230, figs. 1-8. (xii-1982)
 
Krause, M. & J. Trahms 1982 Zooplankton dynamics during FLEX '76. In: Sündermann, J. & W. Lenz (eds.). North Sea dynamics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 693pp.
Volume: :632-661.
 
Krause, M., J.W. Dippner & J. Beil 1995 A review of hydrographic controls on the distribution of zooplankton biomass and species in the North Sea with particular reference to a survey conducted in January March 1987 Progress in Oceanography
Volume: 35(2):81-152
 
Krause-Dellin, D. 1994 Kannibalismus bei planktischen Ruderfusskrebsen. Mikrokosmos
Volume: 83(2):91-96.
 
Krause-Dellin, D. 1997 The identification of the zooplankton in rivers and lakes. Lauterbornia
Volume: 30:1-60.
 
Krautz, M.C., E. Hernandez-Miranda, R. Veas, P. Bocaz, P. Riquelme & R.A. Quinones 2017 An estimate of the percentage of non-predatory dead variability in coastal zooplankton of the southern Humboldt Current System. Marine Environmental Research
Volume: 132:103-116. 10.1016/j.marenvres.2017.10.008 DEC 2017
 
Krautz, M.C., L.R. Castro, M. Gonzalez, A. Llanos-Rivera, I. Montes, H. Gonzalez, R.R. Gonzalez & J.C. Vera 2013

Concentration of ascorbic acid and antioxidant response in early life stages of Engraulis ringens and zooplankton during the spawning seasons of 2006-2009 off central Chile.

Marine Biology
Volume: 160(5):1177-1188. 10.1007/s00227-013-2170-3
 
Krautz, M.C., L.R. Castro, M. Gonzalez, J.C. Vera & H.E. Gonzalez 2012

Concentration of ascorbic acid and innate immune effectors in Engraulis ringens and Strangomera bentincki during their main spawning period (2007-2008) in the Humboldt current system off Chile.

Marine Biology (Berlin)
Volume: 159(2):303-317.
 
Kravtsova, L.S., I.V. Weinberg, I.V. Khanaev, D.Yu. Sherbakov, S.V. Semovsky, F.V. Adov, N.A. Rozhkova, G.V. Pomazkina, N.G. Shevelyova & I.A. Kaygorodova 2006 The formation of a fouling community on artificial substrate in Lake Baikal. Hydrobiologia
Volume: 568 (Supplement 1):51-55.
 
Krazhan, S.A. 1971 Vidovoi sostav i kolichestvennoe razvitie zooplanktona v solonovatovodnykh prudakh prisivsh'ya. Species composition and quantitative development of zooplankton in subsaline ponds of the Sivash area. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(5):47-53, tabs. 1-3. (12-x-1971, Russian with English summary.)
 
Krazhan, S.A., N.N. Kharitonova, K.I. Ben'ko, S.A. Isaeva, N.M. Milulin, etal. 1976 Sostav zooplanktona nagul'nykh prudov Ukrainy priraznoi plotnosti posadki ryb. Species composition of the Ukraine principal ponds zooplankton at different density of fish stocking. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5):31-38, tabs. 1-2. (21-ix-1976, Russian with English summary.)
 
Krebs, J.M. & R.G. Turingan 2003 Intraspecific variation in gape-prey size relationships and feeding success during early ontogeny in red drum, Sciaenops ocellatus. Environmental Biology of Fishes
Volume: 66(1): 75-84
 
Kreeger, K.E., D.A. Kreeger, C.J. Langdon & R.R. Lowry 1991 The nutritional value of Artemia and Tigriopus californicus (Baker) for two Pacific mysid species, Metamysidopsis elongata (Holmes) and Mysidopsis intii (Holmquist). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 148(2):147-158.
 

All Other Pages


[ TOP ]