Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 66980 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Heinrich, A.K. 1959 Biologicheskie sezony v planktone Beringova morya i gorizontal'noe raspredelenie biomassy zooplanktona. Biological seasons in the Bering Sea plankton and the horizontal distribution of the zooplanktonic biomass. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:107-114, figs. 1-4. (28-xi-1959, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1960 The basic type of vertical distribution of copepods in the Central Pacific Ocean. Osnovnye tipy vertikal'nogo raspredeleniya kopepod v tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 132(4):921-924, figs. 1-2. (Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1960 Gorizontal'noe raspredelenie kopepod v tsentral'noi chasti Tykhogo okeana i opredelyayushchie ego faktory. Horizontal distribution of Copepoda in the Central Pacific and the determinant factors. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:31-41, figs. 1-5. (30-iv-1960, Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1960 O pripoverkhnostnom planktone tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. On the surface plankton in the central Pacific. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 41:42-47, figs. 1-2. (30-iv-1960; Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1961 Composition and quantitative distribution of zooplankton in the western Pacific. Sostav i kolichestvennoe raspredelenie zooplanktona v zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 11: 209-223, figs. 1-5, tabs. 1-2. (Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1961 The seasonal phenomena in the plankton of the world ocean. II. Seasonal phenomena in the plankton of the lower latitudes. Sezonnye yavleniya v planktone mirovogo okeana. II. Sezonnye yavleniya v planktone nizkikh shirot. Okeanologiya
Volume: 1:485-497. (Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1961 Seasonal phenomena in plankton of the world ocean. I. Seasonal phenomena in the plankton of high and temperate latitudes. Sezonnye yavleniya v planktone mirovogo okeana. I. Sezonnye yavleniya v planktone srednikh i vysokikh shirot. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:57-81, figs. 1-5. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1961 On the vertical distribution and diurnal migration of the copepods to the southeast of Japan. O vertikalnom raspredelenii i sutochnoi migratsii kopepod v raione k yugo-vostoku ot Yaponii. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Moscow
Volume: 51:82-102, figs. 1-7, tabs. 1-4. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1962 On the production of copepods in the Bering Sea. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
Volume: 47:465-469, tabs. 1-2.
 
Heinrich, A.K. 1962 Peculiarities of the main plankton communities in the Pacific. Osobennosti osnovnykh pelagicheskikh soobshchestv Tikhogo Okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:114-134, figs. 1-2, tabs. 1-2. (17-vii-1962, Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1962 The life histories of plankton animals and seasonal cycles of plankton communities in the ocean. Journal du Conseil International pour l'Exploration de la Mer
Volume: 27:15-24, fig. 1. (i-1962)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1963 The specific features of copepod populations in the tropical portion of the Pacific Ocean from the view point of age composition. Osobennosti vozrastnogo sostava populyatsii kopepod v tropicheskoi chasti Tikhogo okeana. Okeanologiya
Volume: 3:88-89, figs. 1-5, tabs. 1-3. (23-i-1963, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1963 On the filtering ability of copepods in the boreal and the tropical regions of the Pacific. O fil'truyushchei sposobnosti kopepod boreal'noi i tropicheskoi oblastei Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR (translation BLL ref. no. RTS7455 (8052 98F). Zool. Libr. 90xB no. 7455).
Volume: 71:60-71, figs. 1-5, tab. 1. (2-vii-1963, Russian with English summary)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1964 On the surface plankton of the North-east Pacific. O pripoverkhnostnom planktone severo- vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:77-94, figs. 1-7. (15-vii-1964, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1967 On two Pontella species (Pontellidae, Copepoda) from the south-western Pacific. O dvukh vidakh Pontella (Pontellidae, Copepoda) iz yugo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 46(7):1009-1014, figs. 1-5. (5-vii-1967, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1968 Composition and quatitative distribution of zooplankton in the central Pacific. In: Seminar, G.I. (ed.). Plankton of the Pacific Ocean: Memorial volume to Prof. P.I. Usachev. Nauka, Moscow
Volume: :87-102, figs. 1-7, tabs. 1-3. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1968 Quantitative distribution of the plankton animals in the West Pacific. In: Seminar, G.I. (ed.). Plankton of the Pacific Ocean: Memorial volume to Prof. P.I. Usachev. Nauka, Moscow
Volume: :29-86. (Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1968 Seasonal phenomena in the plankton of the northeastern Pacific. O sesonnykh yavleniyakh v planktone severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Okeanologiya
Volume: 8:287-296, figs. 1-4. (17-iv-1968, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1969 The ranges of neuston copepods in the Pacific Ocean. Arealy neistonnykh kopepod Tikhogo okeana. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 48(10):1456-1466, figs. 1-7. (19-ix-1969, Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1969 On the tropical plankton communities in the western Pacific. Journal du Conseil International pour l'Exploration de la Mer
Volume: 33(1):45-52, maps 1-3,
 
Heinrich, A.K. 1971 On the near-surface plankton of the eastern South Pacific Ocean. Marine Biology, Berlin
Volume: 10(4): 290-294, figs. 1-2. (ix-1971)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1973 The horizontal distribution of copepods in the Peru Current. Gorizontal'noe raspredelenie kopepod v raione peruanskogo techeniya. Okeanologiya
Volume: 13(1):125-136, figs. 1-4. (19-ii-1973, Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1973 On the biology of mass Copepoda-phytophages of the Peruvian Current. K biologii massovykh koppepod-fitofagov Peruanskogo techeniya. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 20:227-245, figs.1-5. (In Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1974 On neuston pontellids (Pontellidae, Copepoda) of the southern Atlantic. O neistonnykh pontellidakh (Pontellidae, Copepoda) yuzhnoi poloviny Atlantiki. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:43-50, figs. 1-5, tab. (1-iv-1974, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1982 Time-dependent changes in structure of plankton populations in the Norwegian Sea and the Sargasso Sea. Okeanologiya
Volume: 22(2):293-297. Translated in: Oceanology 22(2)1982(1983):213-215.
 
Heinrich, A.K. 1982 On temporary reconstructions of planktonic populations in the Norwegian and Sargasso Seas. O vreminnykh perestrokakh planktonnogo naseleniya v Norvezhskom i Sargassovom moryakh. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 22(2): 213-215, fig. as: Time-dependent changes in structure of plankton populations in the Norwegian Sea and the Sargasso Sea. (1983)).
Volume: 22(2):293-297, fig. (18-iii-1982, Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1984 Intra-annual variation in the populations of copepod species in oceanic communities. Okeanologiya
Volume: 24(6):999-1002. Translated in: Oceanology 24(6)1984(1985): 752-754.
 
Heinrich, A.K. 1986 Raspredelenie nestonnykh kopepod Sem. Pontellidae v severo-vostochno chasti Indiskogo okeana v period letnogo mussona. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev, il. (Rukopis' dep. v VINITI 3.11.86, no. 7534-B).
Volume: 12, (Vide:Ref. Zh., Biol./04D, 1987(2):19, no. 159).
 
Heinrich, A.K. 1986 Mass species of oceanic phytophagous copepods and their ecology. Okeanologiya
Volume: 26(2):288-294. Translated in Oceanology 26(2):213-217.
 
Heinrich, A.K. 1987 Raspredelenie netonnykh kopepod v Indiskogo okeane. In-t okeanol. AN USSR M., (Rukopis' v VINITI 25.03.87, no. 2132-687).
Volume: 23, (Vide:Ref. Zh., Biol./04D, 1987(7):18, no. 155).
 
Heinrich, A.K. 1987 Novye vid i podnidy Pontella (Copepoda, Pontellidae) iz vostochno chasti Indiskogo okeana. New species and subspecies of Pontella (Copepoda, Pontellidae) from the eastern part of the Indian Ocean. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 66(6):932-938. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1988 Nestonnye pontellidy (Copepoda, Calanoida, Pontellidae) v yugovostochnykh aziatskikh vodakh. The neuston Pontellidae (Copepoda, Calanidae) in the south-eastern Asia waters. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii, n. ser.
Volume: 93(5):89-95. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1989 Latitudinal zones in distribution pattern of the neritic species of planktonic animals in the Pacific and the Atlantic Oceans. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii, n. ser.
Volume: 94(5):3-15.
 
Heinrich, A.K. 1989 Novy i redki vidy roda Pontella (Copepoda, Pontellidae) iz raona k severo-zapadu ot Madagaskara. A new and a rare species of the genus Pontella (Copepoda, Pontellidae) from a region to the north-west of Madagascar. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 68(8):130-135, figs. 1-2. (6.vii.1989, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1990 Abundance of mass oceanic species of copepods in the Bering Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1990(2):14-18. (Russian with English summary; translation in: Soviet J. mar. Biol. 16(2):71-75).
 
Heinrich, A.K. 1990 Calanoida copepods of the plankton collections from the submarine rises of the Nasca Ridge. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 124:15-26. (Russian, English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1990 Chislennost' massovykh okeanicheskikh vidov kopepod v Beringovom more. Abundance of mass species of oceanic copepods in the Bering Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1990(2):14-18. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1992 Mesozooplankton in the near-bottom layer of the south-western Indian Ocean. Okeanologiya
Volume: 32(6):1076-1081.
 
Heinrich, A.K. 1992 Copepods in the bottom layer at Walters Seamount (southwestern Indian Ocean). Okeanologiya (translation in: Oceanology 32(1):84-88.)
Volume: 32(1):128-133. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1993 Two species of the family Arietellidae (Copepoda, Calanoida) from the southwestern Indian Ocean. (In Russian.) Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 72(8):5-10.
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1994 Two species of Arietellidae (Copepoda, Calanoida) from the southwestern Indian Ocean. Hydrobiological Journal
Volume: 30(2):54-60. (English version of 1993 article in Gidrobiologicheskii Zhurnal 72(8):5-10.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1995 A new species of the genus Paraugaptilus (Copepoda, Arietellidae) from the south-western part of the Indian Ocean. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 74(4):149-153.
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1995 Vertical distribution of copepods in the area of the Walters Shoals (southwestern Indian Ocean). Okeanologiya
Volume: 35(3):411-417. Serial normally translated cover to cover in: Oceanology.
 
Heinrich, A.K. 1996 Two new species of the genus Paramisophria (Copepoda, Arietellidae) from the Mozambique Strait. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 75(4):507-515.
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1996 Redescription of Paraugaptilus mozambicus Gaudy (Crustacea: Copepoda: Arietellidae). Zoosystematica Rossica
Volume: 5(1):7-12.
 
Heinrich, A.K. 1996 Species of the genus Arietellus (Copepoda, Calanoida, Arietellidae) from south western Indian Ocean. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 75(12):1776-1786.
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1998 On the biology of common copepods Neocalanus plumchrus and N. flemingeri in the Bering Sea. Okeanologiya
Volume: 38(6):891-894. (xi-xii.1998; Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1998 Copepods Neocalanus plumchrus and N. flemingeri in winter plankton in the Bering Sea. Okeanologiya
Volume: 38(3):397-400. (v-vi.1998; Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1998 Description of Arietellus mohri male (Crustacea, Calanoida, Arietellidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 77(8):979-981. (viii.1998; Russian.)
 
Heinrich, A.K. 2000 Species characters of copepodite stages in Neocalanus flemingeri and N. plumchrus (Copepoda, Calanoida, Calanidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 79(9):1020-1026. (Russian)
 
Heinrich, A.K. 2002 Life histories of the common copepods Neocalanus flemingeri and Neocalanus plumchrus in the West Bering Sea. Oceanology
Volume: 42(1):77-82.
 
Heinrich, A.K. 2003 Population structure and vertical distribution of two common copepod species in central part of the Sea of Japan. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 82(3): 332-337 (Russian)
 
Heinrich, A.K. 2003 Arietellus acutus, a new species of Copepoda (Calanoida: Arietellidae) from the southwestern Indian Ocean. Arthropoda Selecta
Volume: 11(3):173-175. (In English; for 2002.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 2006

Pontella aculeata, a new species of neuston copepods from the eastern part of the Indian Ocean (Crustacea: Calanoida: Pontellidae).

Zoosystematica Rossica
Volume: 14(2):191-196. [For 2005.]
Wilson: paper, PDF
Heinrich, A.K. 2006 Redescription of the rare species Pontella cristata (Crustacea, Calanoida, Pontellidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 85(4):556-560. [In Russian.]
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 2010 Influence of the monsoon climate on the distribution of neuston copepods in the Northeastern Indian ocean. Oceanology
Volume: 50(4):549-555. Original Russian text published in Okeanologiya 50(4):583-589.
 
Heins, D.C.. & J.K. Ecke 2012
The Rise and Fall of an Epizootic of the Diphyllobothriidean Cestode Schistocephalus pungitii Infecting the Ninespine Stickleback.
Journal of Parasitology
Volume: 98(1):1-5.
 
Heintze, C., M.V. Garrido & A. Kroeger 2007 What do community-based dengue control programmes achieve? A systematic review of published evaluations. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
Volume: 101(4):317-325.
 
Heip, C. 1974 A note on the life-span of r-strategists. Biologisch Jaarboek Dodonaea
Volume: 42:117-120, fig. 1.
 
Heip, C. 1974 A comparison between models describing the influence of temperature on the development rate of copepods. Biologisch Jaarboek
Volume: 42:121-125.
Wilson: paper
Heip, C. 1975 On the significance of aggregation in some benthic marine invertebrates. In: Barnes, H. (ed.). Proceedings IX. European marine Biology Symposium
Volume: 1975:527-538, figs. 1-4, tabs. 1-4.
 
Heip, C. 1975 Hibernation in the copeopd Halicyclops magniceps (Lilljeborg, 1853). Crustaceana (Leiden)
Volume: 28(3):311-313, fig.1.
Wilson: paper
Heip, C. 1976 The calculation of eliminated biomass. Biologisch Jaarboek Dodonaea
Volume: 44:217-225, tabs. 1-3.
 
Heip, C. 1976 On the relative abundance of natural populations. Biologisch Jaarboek Dodonaea
Volume: 44:210-216
 
Heip, C. 1986 Conclusion. Symposium on growth, life and culture. In: Schriever, G., H.K. Schminke & C.-t. Shih (eds.). Proceedings of the Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August, 1984. Syllogeus
Volume: :100-101.
Wilson: paper
Heip, C. & D. Van Damme 1978 Meiobenthos in the southern North Sea. In: Nihoul, C.J. and P. Polk (eds.). Trophic Chains and Cycling of Nutrients. Project Sea, Vol. 8. National Program of Research and Development, Service of the Prime Minister, Brussels
Volume: :121-166.
 
Heip, C. & J. Craeymeersch 1995 Benthic community structures in the North Sea. Helgoländer Meeresuntersuchungen
Volume: 49(1-4):313-328.
 
Heip, C. & N. Smol 1975 On the importance of Protohydra leuckarti as a predator of meiobenthic populations. In: Persoone, G. & E. Jaspers (eds.). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 2. Population dynamics of marine organisms in relation with nutrient cycling in shallow waters. IZWO, Wetteren, Belgium.
Volume: 285-296.
 
Heip, C. & N. Smol 1976 Influence of temperature on the reproductive potential of two bracish water harpacticoids (Crustacea: Copepoda). Marine Biology, Berlin
Volume: 35(4):327-334, fig. 1.
Wilson: paper
Heip, C. & P. Engels 1974 Comparing species diversity and evenness indices. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 54:559-563.
 
Heip, C. & P. Engels 1977

Spatial segregation in copepod speices from a brackish water habitat.

journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 26:77-96.
Wilson: paper
Heip, C. & P.M.J. Herman 1984 The dynamics of a meiobenthic copepod community. In: World Association of Copepodologists: Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August 1984. Program and Abstracts:
Volume: :48. (Abstract.)
Wilson: paper
Heip, C. & P.M.J. Herman 1986 The dynamics of a meiobenthic copepod community. In: Schriever, G., H.K. Schminke & C.-t. Shih (eds.). Proceedings of the Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August, 1984. Syllogeus
Volume: 58:630-631. (Abstract).
Wilson: paper
Heip, C. & P.M.J. Herman 1986 The stability of a benthic copepod community. In: Gibbs, P.E. (ed.). Proceedings of the XIX. European Marine Biology Symposium, Plymouth, Devon, 16-21 Sept. 1984. Cambridge University Press, Cambridge. 541pp.
Volume: :255-263, figs. 1-6.
 
Heip, C. & P.M.J. Herman 1987 Studies of benthic community structure: who needs taxonomy. In: Abstracts of the XXII. European Marine Biology Symposium, Barcelona.
No Volume Data Available
 
Heip, C., D. Basford, J. Craeymeersch, J.M. Dewarumez, P. de Wilde, J. Dörjes, G. Duineveld, A. Eleftheriou, P.M.J. Herman, R. Huys, G. Irion, U. Niermann, P. Kingston, A. Künitzer, E. Rachor, H. Rumohr, K. Soetaert & T. Soltwedel 1992 The benthic communities of the North Sea: a summary of the results of the North Sea benthos survey. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Council Meeting Cooperative Research Report
Volume: 190:148-175.
 
Heip, C., N. Smol & W. Hautekiet 1974 A rapid method of extracting meiobenthic nematodes and copeods from mud and detritus. Marine Biology, Berlin
Volume: 28(1):79-81, tabs.1-3.
Wilson: paper
Heip, C., O. Hamerlynck, P. Herman, R. Huys, M. Vincx & G. Vranken 1985 Meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea. In: Van Grieken R. & R. Wollast (eds.). Progress in Belgian Oceanographic Research. Royal Academy of Science, Brussels.
Volume: Pp. 264-266.
 
Heip, C., R. Herman & M. Vincx 1984 Variability and productivity of meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 183: 51-56, figs. 1-3, tabs. 1-6.
 
Heip, C., R. Huys, M. Vincx, A. Vanreusel, N. Smol, R. Herman & P.M.J. Herman 1990 Composition, distribution, biomass and production of North Sea meiofauna. Netherlands Journal of Sea Research
Volume: 26(2-4):333-342.
Wilson: paper
Heip, C., R.M. Warwick, M.R. Carr, P.M.J. Herman, R. Huys, N. Smol & K. van Holsbeke 1988 Analysis of community attributes of the benthic meiofauna of Frierfjord/Langesundfjord. Marine Ecology Progress Series
Volume: 46:171-180, figs. 1-16, tab. 1. (30.vi.1988)
Wilson: paper
Heise, K., h. Oppermann, j. Meixensberger, r. Gebhardt & F. Gaunitz 2013

Dual luciferase assay for secreted luciferases based on Gaussia and NanoLuc.

ASSAY and Drug Development Technologies
Volume: 11(4):244-252. 10.1089/adt.2013.509
 
Heiskanen, A.S. 1995 Contamination of sediment trap fluxes by vertically migrating phototrophic micro-organisms in the coastal Baltic Sea. Marine Ecology Progress Series
Volume: 122(1-3):45-58.
 
Heiskanen, A.S. 1999 Sedimentation in the open and enclosed water columns: The effect of algal blooms, planktonic food web, and resuspension on the quality of settling organic matter in the coastal northern Baltic Sea. In: Heiskanen, A.S., C. Lundsgaard, M. Reigstadt, K. Olli & S. Floderus (eds.). Sedimentation and Recycling in Aquatic EcosystemsThe Impact of Pelagic Processes and Planktonic Food Web Structure. Proceedings of the 4th Nordic Sediment Trap Association (NOSTRA) Symposium, Tartu, January 1997 Finnish Environment, Helsinki,
Volume: No. 263:69-77.
 
Heitz, F.A. 1917 Salmo salar, seine Parasitenfauna und seine Ernährung im Meer und im Süsswasser. Inaugural Dissertation (Basel), Stuttgart
Volume: 137pp.
 
Helal, H.A. 2006 Decline in zooplankton diversity in the Damietta Branch of the Nile River, Egypt: a comparative study with a 24-year span. Proceedings of the International Association of Theoretical and Applied Limnology
Volume: 29(4):2068-2070.
 
Helaouët, P. 2010

Macroscale ecophysiology of Calanus finmarchicus in the North Atlantic Ocean.

In: Edwards, M., D.G. Johns & A. McQuatters-Gollop (eds.). Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science Annual Report for 2009.
Volume: Pp. 14-15.
 
Helaouët, P. & G. Beaugrand 2007 Macroecology of Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in the North Atlantic Ocean and adjacent seas. Marine Ecology Progress Series
Volume: 345:147-165.
 
Helaouët, P. & G. Beaugrand 2009 Physiology, ecological niches and species distribution. Ecosystems
Volume: 12(8):1235-1245.
 
Helaouet, P., G. Beaugrand & G. Reygondeau 2016

Reliability of spatial and temporal patterns of C. finmarchicus inferred from the CPR survey.

Journal of Marine Systems
Volume: 153:18-24. Jan 2016
 
Helaouet, P., G. Beaugrand & M. Edwards 2013 Understanding long-term changes in species abundance using a niche-based approach. Plos One
Volume: 8(11):10.1371/journal.pone.0079186
 
Helaouet, P., G. Beaugrand & P.C. Reid 2011

Macrophysiology of Calanus finmarchicus in the North Atlantic Ocean.

Progress in Oceanography
Volume: 91(3):217-228.
 
Helbling, E.W., F. Zaratti, L.O. Sala, E.R. Palenque, C.F. Menchi, & V.E. Villafane 2002 Mycosporine-like amino acids protect the copepod Boeckella titicacae (Harding) against high levels of solar UVR. Journal of Plankton Research
Volume: 24(3): 225-234.
 
Heldal, H.L., L. Foyn & P. Varskog 2003 Bioaccumulation of 137Cs in pelagic food webs in the Norwegian and Barents Seas. Journal of Environmental Radioactivity
Volume: 65(2):177-185.
 
Heldt, H. 1927

Les Copépodes du Lac de Tunis.

Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (Paris)
Volume: 185: 1167-1169.
Wilson: paper, PDF
Heldt, J.H. 1954 Contribution à l’Étude de la Faune Carcinologique du Lac de Tunis. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Tunisie
Volume: 6: 99-102.
 
Heldt, J.H. 1951

Observations sur Mytilicola intestinalis Steuer, parasite des moules.

Revue des Travaux de l'Office Scientifique et Technique des Peches Maritimes
Volume: 17(2):33-40, fig.1, pls. 1-2.
Wilson: paper
Heldt, J.H. 1952

Note sur un male de Pennella.

Bulletin de la Société Sciences Naturales de Tunis
Volume: 5:169-170, pl.5.
Wilson: paper
Heldt, J.H. 1929

Le Lac de Tunis (Partie Nord). Résultats des Pêches au Filet Fin.

Bulletin de la Station Océanographique de Salammbô
Volume: 11: 1-70, figs. 1-10, tables. (vi 1929).
 
Helenius, L.K., A.A. Padros, E. Leskinen, H. Lehtonen & L. Nurminen 2015 Strategies of zooplanktivory shape the dynamics and diversity of littoral plankton communities: a mesocosm approach. Ecology And Evolution
Volume: 5 10):2021-2035. 10.1002/ece3.1488 MAY 2015
 
Helenius, L.K., J.P.G. Borg, L. Nurminen, E. Leskinen & H. Lehtonen 2013

The effects of turbidity on prey consumption and selection of zooplanktivorous Gasterosteus aculeatus L.

Aquatic Ecology
Volume: 47(3):349-356. 10.1007/s10452-013-9448-x
 
Helgen, J.C., N.J. Larson & R.L. Anderson 1988 Responses of zooplankton and Chaoborus to Temephos in a natural pond and in the laboratory. Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Volume: 17(4):459-471.
 
Helgesen, K.O. & T.E. Horsberg 2013

Single-dose field bioassay for sensitivity testing in sea lice, Lepeophtheirus salmonis: development of a rapid diagnostic tool.

Journal of Fish Diseases
Volume: 36(3, Sp. Iss. SI):261-272. 10.1111/jfd.12053
 
Helgesen, K.O. & T.E. Horsberg 2013 Influence of different materials on the concentration of delousing agents in sea water during bioassays. Journal of Fish Diseases
Volume: 36(5):529-532.
 
Helgesen, K.O., S. Bravo, S.; Sevatdal, J.; Mendoza & T.E. Horsberg 2014

Deltamethrin resistance in the sea louse Caligus rogercresseyi (Boxhall and Bravo) in Chile: bioassay results and usage data for antiparasitic agents with references to Norwegian conditions.

Journal of Fish Diseases
Volume: 37(10):877-890. Oct 2014
 
Helland, I.P., I. Uglem, P.A. Jansen, O.H. Diserud, P.A. Bjorn & B. Finstad 2015 Statistical and ecological challenges of monitoring parasitic salmon lice infestations in wild salmonid fish stocks. Aquaculture Environment Interactions
Volume: 7(3):267-280.
 
Helland, I.P., J. Freyhof, P. Kasprzak & T. Mehner 2007 Temperature sensitivity of vertical distributions of zooplankton and planktivorous fish in a stratified lake. Oecologia (Berlin)
Volume: 151(2): 322-330.
 
Helland, S. 2003 Free amino acid and protein dynamics in Artemia spp., Temora longicornis and Calanus finmarchicus. Dr. Scient. Thesis, University of Bergen, Bergen, Norway
Volume: 144 pp.
 
Helland, S., B. F. Terjesen & L. Berg 2003 Free amino acid and protein content in the planktonic copepod Temora longicornis compared to Artemia franciscana. Aquaculture
Volume: 215:213-228.
 
Helland, S., J.C. Nejstgaard, H.J. Fyhn, J.K. Egge & U. Båmstedt 2003 Effects of starvation, season, and diet on the free amino acid and protein content of Calanus finmarchicus females. Marine Biology
Volume: 143(2):297-306. DOI 10.1007/s00227-003-1092-x. Published online: 14 May 2003.
 
Helland, S., J.C. Nejstgaard, R. Humlen, H. J. Fyhn & U. Båmstedt 2003 Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free amino acids. Marine Biology, Berlin
Volume: 142(6):1141-1151. DOI 10.1007/s00227-003-1045-4. Published online: 26 March 2003.
 
Hellberg, M.E. 2009 Gene flow and isolation among populations of marine animals. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics
Volume: 40:291-310.
 
Helle, K. 2000 Distribution of the copepodite stages of Calanus finmarchicus from Lofoten to the Barents Sea in July 1989. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 57(6):1636-1644.
 
Helle, K. & M. Pennington 1999 The relation of spatial distribution of early juvenile cod (Gadus morhua L.) in the Barents Sea to zooplankton density and water flux during the period 1978–1984. ICES Journal of Marine Science
Volume: 56:5-27.
 
Heller, A.F. 1950 Check List of the Parasites of Marine Fish of the Region of the Baie de Chaleur in Quebec. Unpublished manuscript; Contribution from the Institute of Parasitology, McGill University, MacDonald College, Montréal, Québec
Volume: 23pp. (Date uncertain.)
Wilson: paper
Heller, A.F. 1949

Parasites of cod and other marine fish from the Baie de Chaleur region.

Canadian Journal of Research
Volume: (D)27:243-264.
 
Heller, C. 1857 Beitraege zur Kenntniss der Siphonostomen. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematische-naturwissenschaftliche Klasse
Volume: 25(1):89-108, pls. I-III.
Wilson: paper
Heller, C. 1866

Carcinologische Beitrage zur Fauna des Adriatischen Meeres.

Verhandlungen der Kaiserlich-Koniglichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 15:723-760.
Wilson: PDF
Heller, C. 1865

Crustaceen.

In: Reise der Osterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859. Zoologischer Theil
Volume: 2(3):1-280, pls. 1-25. (Partial photocpy pp. 150-252.) the volume on copepods was 1865, the book cover says 1868
Wilson: paper, PDF
Heller, C. 1871 Untersuchungen uber die Crustaceen Tirols. Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischer Vereins in Innsbruck
Volume: 1(2):67-96, pls.1-2.
Wilson: paper
Heller, M.P. 1977 Filter feeding and selective grazing by marine copepods. M.S. Thesis, Long Island University, Brookville, New York, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Hellyer, C.B., D. Harasti & A.G.B. Poore 2011 Manipulating artificial habitats to benefit seahorses in Sydney Harbour, Australia. Aquatic Conservation
Volume: 21(6):582-589.
 
Helm, P.A., S.B. Gewurtz, D.M. Whittle, C.H. Marvin, A.T. Fisk & T. Gregg 2008 Occurrence and biomagnification of polychlorinated naphthalenes and non- and mono-ortho PCBs in Lake Ontario sediment and biota. Environmental Science and Technology
Volume: 42(4): 1024-1031.
 
Helmer, J.L., R.L. Teixeira & C. Monteiro Neto 1995 Food habits of young Trachinotus (Pisces, Carangidae) in the inner surf-zone of a sandy beach in southeast Brazil Atlântica
Volume: 17:95-107.
 
Helminen, H., J. Sarvala & A. Hirvonen 1990 Growth and food consumption of vendace (Coregonus albula (L.)) in Lake Pyhajarvi, SW Finland: a bioenergetics modeling analysis. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 200-201:511-522.
 
Helms, B.S. & R.P. Creed 2005 The effects of 2 coexisting crayfish on an Appalachian river community. Journal of the North American Benthological Society
Volume: 24(1):113-122.
 
Helmus, M.R., W.B. Keller, M.J. Paterson, N.D. Yan, C.H. Cannon & J.A. Rusak 2010 Communities contain closely related species during ecosystem disturbance. Ecology Letters
Volume: 13(2):162-174.
 
Hemaprasanth, A. Ravinder Singh, A. Raghavendra, N. Sridhar, M.R. Raghunath & A.E. Eknath 2011

Comparative susceptibility of carp fingerlings to Lernaea cyprinacea infection.

Veterinary Parasitology
Volume: 178(1-2):156-162.
 
Hemaprasanth, K.P., A. Raghavendra, R. Singh, N. Sridhar & M.R. Raghunath 2008 Efficacy of doramectin against natural and experimental infections of Lernaea cyprinacea in carps. Veterinary Parasitology
Volume: 156(3-4):261-269.
 
Hemaprasanth, K.P., B. Kar, S.K. Garnayak, J. Mohanty, J.K. Jena & P.K. Sahoo 2012

Efficacy of two avermectins, doramectin and ivermectin against Argulus siamensis infestation in Indian major carp, Labeo rohita.

Veterinary Parasitology
Volume: 190(1-2):297-304. NOV 23 2012  
 
Hemaprasanth, N.S. & M.R. Raghunath 2006 Efficacy of nine laboratory chemicals against the free living developmental stages of Lernaea cyprinacea. Journal of Veterinary Parasitology
Volume: 20(1):37-40.
 
Hemming, C.R. 1988 Aquatic habitat evaluation of flooded North Slope gravel mine sites (1986-1987). Alaska Department of Fish and Game, Juneau. Technical Report
Volume: No. 88-1. 74 pp.
 
Hemming, C.R., P.K. Weber & J.F. Winters 1989 Limnological and fisheries investigations of flooded North Slope gravel mine sites, 1988. Alaska Department of Fish and Game, Juneau. Technical Report
Volume: No. 89-1. 68 pp.
 
Hemming, F. 1957 Emendation under the plenary powers to 'Lernaeocera' of the generic name 'Lerneocera' and designation under the same powers of a type species in harmony wi;th accustomed usage for the genus so named (Class Crustacea, Order Copepoda). Opinions and Declarations Rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature
Volume: 17(1):1-14. (3.ix.1957)
 
Hemmingsen, W. & K. MacKenzie 1993 A checklist of the protozoan and metazoan parasites reported from the Atlantic cod, Gadus morhua L. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
Volume: 13(4):134-137.
 
Hemmingsen, W. & K. MacKenzie 2001 The parasite fauna of the Atlantic cod, Gadus morhua L. Advances in Marine Biology
Volume: 40:1-80.
 
Hemmingsen, W., I. Lombardo & K. MacKenzie 1991 Parasites as biological tags for cod, Gadus morhua L., in northern Norway: a pilot study. Fisheries Research, Amsterdam
Volume: 12(4):365-373.
 
Hemmingsen, W., N. Lile & O. Halvorsen 1992 The parasite fauna of cod (Gadus morhua L.) in Blasfjord, North Norway. Polar Biology
Volume: 12:739-742.
 
Hemmingsen, W., N. Lile & O. Halvorsen 1995 Search for seasonality in occurrence of parasites of cod, Gadus morhua L. in a fjord at 70E N. Polar Biology
Volume: 15(7):517-522.
 
Hemmingsen, W., O. Halvorsen & K. MacKenzie 2000 The occurrence of some metazoan parasites of Atlantic cod, Gadus morhua L., in relation to age and sex of the host in Balsfjord (70EN), North Norway. Polar Biology
Volume: 23(5):368-372. (v.2000)
Wilson: paper
Hempel, I. 1985 Vertical distribution of larvae of Antarctic krill, Euphausia superba. In: Siegfried, W.R., P.R. Condy & R.M. Laws (eds.). Antarctic nutrient cycles and food webs. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg etc. 700pp.
Volume: :308-310.
 
Hemsen, J. 1952 Ergebnisse der osterreichischen Iran-Expedition 1949/50. Cladoceran und freilebende Cipepoden der Kleingwasser und des Kaspisees. Sber. Ost. Acad. Wiss., math.-nat. Kl. Abt.
Volume: 1(161):585-644, figs. 1-72.
Wilson: paper
Hemsen, J. 1951 Cladoceren und freilebende Copepoden der Kleingewässer Irans und des Kaspisees. [Cladocerans and free-living copepods of the small waterbodies of Iran and the Caspian Sea.] Ph.D. Dissertation, University of Vienna, Vienna, Austria.
Volume: 101 pp. [In German.]
 
Hemstreet, W.G. 1978 Parasites of young of the year bass, Micropterus salmoides, in a new hydroelectric impoundment, West Point Reservoir. M.S. Thesis, Auburn University, Auburn, Alabama, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Henderson, A.C. & J.J. Dunne 1999 The metazoan parasites of the lesser-spotted dogfish Scyliorhinus canicula (L.) from the Galway Bay area. Irish Naturalists' Journal
Volume: 26(3-4):104-107.
 
Henderson, A.C. & J.J. Dunne 1999 An introduction to the parasites of the thornback ray Raja clavata L. from the west coast of Ireland. Irish Naturalists' Journal
Volume: 26(5-6):172-174.
 
Henderson, A.C., A.J. & D. Tang 2013 Parasitic copepods from some northern Indian Ocean elasmobranchs. Marine Biodiversity Records
Volume: 6:e44
 
Henderson, A.C., D.T.G. Quigley & K. Flannery 1999 The shortfin mako shark Isurus oxyrinchus Rafinesque, and the pelagic stingray Dasyatis violacea Bonaparte, in Irish waters. Irish Naturalists' Journal
Volume: 26(7-8):260-266.
 
Henderson, A.C., K. Flannery & J. Dunne 2002 An investigation into the metazoan parasites of the spiny dogfish ( Squalus acanthias L.), off the west coast of Ireland. Journal of Natural History
Volume: 36 (14): 1747-1760.
 
Henderson, A.C., K. Flannery & J. Dunne 2002 Parasites of the blue shark (Prionace glauca L.), in the North-East Atlantic Ocean. Journal of Natural History
Volume: 36(16): 1995-2004.
 
Henderson, E.E. 2010 Cetaceans in the Southern California Bight: behavioral, acoustical and spatio-temporal modeling. Ph.D. Dissertation, University of California, San Diego, California, U.S.A.
Volume: 229 pp.
 
Henderson, E.W. & J.H. Steele 1995 Comparing models and observations of shelf plankton. Journal of Plankton Research
Volume: 17(8):1679-1692.
 
Henderson, J.T. 1926

Description of a copepod gill-parasite of pike-perches in lakes of northern Quebec, including an account of the free-swimming male and some developmental stages.

Contribibutions to Canadian Biology and Fisheries n. ser.
Volume: 3(7):237-245, pls.1-4.
Wilson: paper
Henderson, J.T. 1930

A new parasitic copepod (Scolecimporha huntsmani n. sp.).

Contribibutions to Canadian Biology and Fisheries n. ser.
Volume: 6(8):217-224., figs.1-12.
Wilson: paper
Henderson, R.A. 2006 An investigation into the occurrence of ecdysteroids and the ecdysteroid receptor complex in the marine copepod Calanus finmarchicus (Gunnerus). Ph.D. Thesis, University of Exeter, Exeter, U.K.
No Volume Data Available
 
Henderson, S., T.W. Therriault, C.W. Haegele, J. Schweigert & M. Thompson 2004 Central coast juvenile herring survey, August 2002. Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 2687:1-33.
 
Henderson, S.M. Thompson & T.W. Therriault 2005 Central Coast juvenile herring survey, August 2003. Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 2710:1-36.
 
Hendler, G. & I.H. Kim 2010

Larval biology of thaumatopsyllid copepods endoparasitic in Caribbean ophiuroids.

Journal of Crustacean Biology
Volume: 30(2):206-224.
Wilson: paper
Hendler, G. & M. Dojiri 2009 The contrariwise life of a parasitic, pedomorphic copepod with a non-feeding adult: ontogenesis, ecology, and evolution. Invertebrate Biology
Volume: 128(1):65-82.
Wilson: paper, PDF
Hendrickson, G.L. & W. Yindeepol 1987 Parasites of dover sole, Microstomus pacificus (Lockington), from northern California. Proceedings of the Helminthological Society of Washington
Volume: 54(1):111-114.
 
Hendrickx, M.E. & F. Fiers 2012

Copépodos Harpacticoida asociados con crustáceos decápodos.

Ciencia y Mar
Volume: 41:3-30.(2010)
Wilson: PDF
Hendrickx, M.E. & L. Sanchez Osuna 1984 Estudio de la fauna marina y costera del Sur de Sinaloa, Mexico. V. Contribucion al conocimiento de los crstaceos planctonicos del Estero El Verde. Revista de Biología Tropical
Volume: 31(2):283-290, fig.1
Wilson: paper
Hendrickx, M.E., R.C. Brusca & G. Ramirez-Resendiz 2002 Biodiversity of macrocrustaceans in the Gulf of California, Mexico. In: Hendrickx, M.E. (ed.). Contributions to the study of east Pacific crustaceans. Vol. 1. Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, UNAM, Mazatlan. 383pp.
Volume: Chapter pagination: 349-367.
 
Hendriks, A.J. & C. Mulder 2008 Scaling of offspring number and mass to plant and animal size: model and meta-analysis. Oecologia
Volume: 155(4):705-716.
 
Hendrix, S.S. 1994 Marine Flora and Fauna of the Eastern United States. Platyhelminthes: Monogenea. U.S. National Marine Fisheries Service, Seattle, Washington. Northwest Fisheries Science Center. Technical Report
Volume: No. NOAA-TR-NMFS-121. 112 pp.
 
Heneash, A.M.M., H.R.Z. Tadrose, M.M.A. Hussein, S.K. Hamdona, N. Abdel-Aziz & S.M. Gharib 2015 Potential effects of abiotic factors on the abundance and distribution of the plankton in the Western Harbour, south-eastern Mediterranean Sea, Egypt. Oceanologia
Volume: 57(1):61-70. 10.1016/j.oceano.2014.09.003 2015
 
Henjes, J. 2004 Response of the proto- and small metazooplankton assemblage during an iron fertilization experiment in the Polar Frontal Zone of the Southern Ocean Ph.D. Dissertation, Bremen University, Bremen, Germany.
No Volume Data Available
 
Henjes, J., P. Assmy, C. Klaas & V. Smetacek 2007

Response of the larger protozooplankton to an iron-induced phytoplankton bloom in the Polar Frontal Zone of the Southern Ocean (EisenEx).

Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 54(5):774-791.
Wilson: PDF
Henjes, J., P. Assmy, C. Klaas, P. Verity & V. Smetacek 2007

Response of microzooplankton (protists and small copepods) to an iron-induced phytoplankton bloom in the Southern Ocean (EisenEx).

Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 54(3):363-384.
Wilson: PDF
Henkanaththegedara, S.M., J.D.L. Fisher, D.C. McEwen & C.A. Stockwell 2015 The impacts of recently established fish populations on zooplankton communities in a desert spring, and potential conflicts in setting conservation goals. Diversity-Basel
Volume: 7(1):3-15.
 
Hennemuth, R.C. & S.P. Shepherd 1983 Comparison of density distributions of marine resources. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Council Meeting
Volume: D:16:1-8.
 
Hennig, H.F.K.O., A.H. Fricke, P.J. Greenwood & G.A. Eagle 1982 Relationships between meiofaunal population densities and physico-chemical properties of unpolluted sandy beaches. Environmental Monitoring and Assessment
Volume: 1(4):337-344.
 
Hennig, H.F.K.O., G.A. Eagle, C.D. McQuaid & L.H. Rickett 1985 Metal concentration in Antarctic zooplankton species. In: Siegfried, W.R., P.R. Condy & R.M. Laws (eds.). Antarctic nutrient cycles and food webs: Springer-Verlag, Berlin, etc. 700pp.
Volume: :656-661.
 
Hennig, H.F.K.O., G.A. Eagle, L. Fielder, A.H. Fricke, W.J. Gledhill, P.J. Greenwood & M.J. Orren 1983 Ratio and population density of psammolittoral meiofauna as a perturbation indicator of sandy beaches in South Africa. Environmental Monitoring and Assessment
Volume: 3(1):45-60, figs. 1-9, tabs. 1-2.
 
Henning, M., H. Hertel, H. Wall & J.G. Kohl 1991 Strain-specific influence of Microcystis aeruginosa on food ingestion and assimilation of some cladocerans and copepods. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
Volume: 76(1):37-45.
 
Henrich, T., D.P. Benesh & M. Kalbe 2013 Hybridization between two cestode species and its consequences for intermediate host range. Parasites & Vectors
Volume: 6: 10.1186/1756-3305-6-33
 
Henricson, J. 1978 The dynamics of infection of Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch) and D. ditremum (Creplin) in the char Salvelinus alpinus (L.) in Sweden. Journal of Fish Biology
Volume: 13(1):51-71.
 
Henriksen Vestergaard, M., S. Jung-Madsen, T.G. Nielsen, E.F. Moller, K. Henriksen Vestergaard, S. Markager & B.W. Hansen 2012

Effects of temperature and food availability on feeding and egg production of Calanus hyperboreus from Disko Bay, western Greenland.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 447:109-126.
 
Henriksen, C.C.I. 2005 Approaching the black box in zooplankton feeding: Behavior related feeding rates in nauplii of Oithona davisae and Acartia grani. Master's Thesis, Institut de Ciències del Mar, Spain, and Roskilde University, Roskilde, Denmark.
Volume: 63 pp.
 
Henriksen, C.I., E. Saiz, A. Calbet & B.W. Hansen 2007 Behaviourally driven changes in the feeding activity and swimming patterns of Acartia grani and Oithona davisae nauplii in the presence of motile and non-motile prey. Marine Ecology Progress Series
Volume: 331:119-129.
 
Henriksen, K.L. 1932 The manner of moulting in Arthropoda. Notul. ent.
Volume: 11:103-127, figs. 1-14.
 
Henrikson, L., H.G. Nyman, H.G. Oscarson & J.A.E. Stenson 1985 Changes in the zooplankton community after lime treatment of an acidified lake. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 22(5):3008-3013, figs. 1-5. (vi-1985)
 
Henrikson, L., H.G. Oscarson & J.A.E. Stenson 1984 Development of the crustacean zooplankton community after lime treatment of the fishless Lake Gårdsjön, Sweden. Reports of the Institute of Freshwater Research, Drottningholm
Volume: 61:104-114, figs. 1-3, tabs. 1-6.
 
Henriquez, V. & M. T. Gonzalez 2014 Patterns of variation in parasite component communities and infracommunities of a littoral fish species from the northern coast of Chile. Journal of Helminthology
Volume: 88(1):89-96. Mar 2014
 
Henriquez, V.P., M.T. Gonzalez, R. Licandeo & J. Carajal 2011

Metazoan parasite communities of rock cod Eleginops maclovinus along southern Chilean coast and their use as biological tags at a local spatial scale.

Journal Of Fish Biology
Volume: 79(7):1851-1865. DEC 2011  
 
Henry, M. 1919 On some Australian freshwater Copepoda and Ostracoda. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales
Volume: 53:29-48, pls. 1-2.
Wilson: paper
Henry, M. 1922 A monograph of the freshwater Entomostraca of New South Wales. Part II. Copepoda. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales
Volume: 47(2-4):551-570, pls. 55-58. (15-xii-1922).
Wilson: paper
Henry, M. 1924 Entomostraca collected in the vicinity of Auckland, New Zealand. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales
Volume: 49:313-318, figs. 1-5. (24-x-1924)
Wilson: paper
Henry, M. 1924 Notes on breeding Entomostraca from dried mud and their habits in aquaria. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales
Volume: 49:319-332. (24-x-1924)
Wilson: paper
Henry, M.A., M.N. Alexis, E. Fountoulaki, I. Nengas & G. Rigos 2009 Effects of a natural parasitical infection (Lernanthropus kroyeri) on the immune system of European sea bass, Dicentrarchus labrax L. Parasite Immunology
Volume: 31(12):729-740.
 
Henry, R. & M.G. Nogueira 1999 A Represa de Jurumirim (Sao Paulo): Primeira síntese sobre o conhecimento limnológico. In: Henry, R. (ed.). Ecologia de Reservatórios: Estrutura, Funçao e Aspectos Sociais. FUNDIBIO & FAPESP, Botucatu, Sao Paulo, Brazil. 800pp.
Volume: :651-686.
 
Henschel, J. 1939 Vertikale Wanderungen und unperiodische Schwankungen des Copepodenplanktons im Fehmarnbelt, Juni-Juli 1936. Kieler Meeresforschungen
Volume: 3:99-113, figs. 1-7.
 
Henschke, N., D.A. Bowden, J.D. Everett, S.P. Holmes, R.J. Kloser, R.W. Lee & I.M. Suthers 2013 Salp-falls in the Tasman Sea: a major food input to deep-sea benthos. Marine Ecology Progress Series
Volume: 491:165-175. 10.3354/meps10450
 
Henschke, N., J.D. Everett, K.M. Suthers, J.A. Smith, B.P.V. Hunt, M.A. Doblin & M.D. Taylor 2015 Zooplankton trophic niches respond to different water types of the western Tasman Sea: A stable isotope analysis. Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers
Volume: 104:1-8. 10.1016/j.dsr.2015.06.010 OCT 2015
 
Henschke, N., J.D. Everett, M.E. Baird, M.D. Taylor & I.M. Suthers 2011

Distribution of life-history stages of the salp Thalia democratica in shelf waters during a spring bloom.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 430:49-62.
 
Hense, B.A., G. Welzl, G.F. Severin & K.W. Schramm 2005 Nonylphenol induced changes in trophic web structure of plankton analysed by multivariate statistical approaches. Aquatic Toxicology
Volume: 73(2):190-209.
 
Hense, B.A., G.F. Severin, G. Pfister, G. Welzl, W. Jaser & K.W. Schramm 2005 Effects of anthropogenic estrogens nonylphenol and 17 alpha-ethinylestradiol in aquatic model ecosystems. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica
Volume: 33(1):27-37.
 
Hense, B.A., G.F. Severin, G. Welzl & K.W. Schramm 2004 Effects of 17 alpha-ethinylestradiol on zoo- and phytoplankton in lentic microcosms. Analytical and Bioanalytical Chemistry
Volume: 378(3):716-724.
 
Hense, I., R. Timmermann, A. Beckmann & U.V. Bathmann 2003 Regional and interannual variability of ecosystem dynamics in the Southern Ocean. Ocean Dynamics
Volume: 53(1):1-10.
 
Hensen, V. 1887 Über die Bestimmung des Plankton's oder das im Meere treibenden Materials an Pflanzen und Thieren, nebst Anhang. V. Bericht d. Kommission zur Wiss. Untersuch. d. Deutschen Meere zu Kiel, 1882-1886
Volume: 12-14:1-107, pls. 1-6, tabs.
 
Hensen, V. 1890 Das Plankton der östlichen Ostsee und des Stettiner Haffs. In: Die Expedition der Sektion für Küsten- und Hochseefischerei in der östlichen Ostsee., VI. Ber. Comm. wiss. Untersuch. dt. Meere, 1887-1891
Volume: :104-137, figs. 1-2, tab. 1.
 
Hensen, V. 1891 Die Plankton-Expedition und Haeckel's Darwinismus. Über einige Aufgaben und Ziele der beschreibenden Naturwissenschaften. Kiel & Leipzig
Volume: 87pp., pls. 1-2.
 
Hensen, V. 1901 Über die quantitative Bestimmung der kleineren Planktonorganismen und über den Diagonal-Zug mittelst geeigneter Netzformen. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, Kiel, Neue Folge
Volume: 5(2):
 
Hensen, V. 1911 Das Leben im Ozean nach Zahlungen seiner Bewohner. Ergebnisse der Plankton-Expedition, Kiel & Leipzig
Volume: 5(10): 1-406, tabs. 1-28, map, tables and graphs in text. (Copepoda: 266-324, tabs. ii-vi).
Wilson: paper
Henson, E.B., A.S. Bradshaw & D.C. Chandler 1961 The physical limnology of Cayuga Lake, New York. Mem. Cornell Univ. Agric. Exp. Station
Volume: No. 378:1-63.
 
Henson, E.B., M. Potash & S.E. Sundberg 1966 Some limnological characteristics of Lake Champlain, U.S.A. and Canada. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 16:74-82.
 
Hentschel, E. 1908 Das Leben des Süsswassers. Hamburg
Volume: 1-336, figs. 1-229, pls. 1-16.
 
Hentschel, E. 1925 Planktonergebnisse von zwei Überseereisen. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 13:21-45, figs. 1-5, tabs. 1-3. (15-vii-1925)
 
Hentschel, E. 1929 Das Leben des Weltmeeres. Verständliche Wissenschaft
Volume: 6:1-153, figs. 1-54.
 
Hentschel, E. 1933 Untersuchungen über das Kleinplankton an den Küsten von Island. Berichte der Kommission Deutscher Wissenschaftliche Untersuch Meeresforschung
Volume: n. ser. 6: 237-272, figs. 1-20, tabs. 1-8.
 
Hentschel, E. 1934 Eine Methode zur Untersuchung von Copepodenbevölkerungen. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 89(3): 93-97, figs. 1-4.
 
Hentschel, E. 1936 Über das Winterplankton im Süden von Island. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 99(1): 1-33, figs. 1-15, tabs. 1-6.
 
Hentschel, E. 1936 Allgemeine Biologie des südatlantischen Ozeans. 1. Das Pelagial der obersten Wasserschicht. 2. Das Pelagial der unteren Wasserschichten. Wiss. Ergebn. dt. atlant. Exped. 'Meteor'
Volume: 11(1):1-168, figs. 1-67, tabs. 1-41, maps 1-42; 11(2): 169-344, figs. 68-123, tabs. 42-60.
 
Hentschel, E. 1937 Über den Ursprung der Heringsnahrung im Norden von Island. Berichte der Kommission Deutscher Wissenschaftliche Untersuch Meeresforschung
Volume: n. ser. 8: 201-219, figs. 1-5, tabs. 1-3.
 
Hentschel, E. 1948 Probleme der Planktonkunde. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 78(1): 1-64. (15-xi-1948).
 
Hentschel, E. 1948 Planktonkunde und Fischereibiologie. Berichte der Kommission Deutscher Wissenschaftliche Untersuch Meeresforschung
Volume: n. ser. 11: 258-281.
 
Hentschel, E. 1951 Untersuchungen über das Plankton des Bornholmbeckens. Berichte der Kommission Deutscher Wissenschaftliche Untersuch Meeresforschung
Volume: n. ser. 12: 215-315, figs. 1-49, tabs. 1-24.
 
Hentschel, E. 1964 Analyse einer benthoplanktischen Lebensgemeinschaft. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, Hamburg
Volume: 61:93-115, fig. 1.
 
Hentschel, H. 1979 Der dreistachliche Stichling und das Schmarotzerkrebschen Thersitina gasterostei. Aquarium Magazine
Volume: 13(8):372-373, figs. 1-4. (viii-1979)
 
Henzler, C.M., E.A. Hoaglund & S.D. Gaines 2010 FISH-CS – a rapid method for counting and sorting species of marine zooplankton. Marine Ecology Progress Series
Volume: 410:1-11.
 
Hepner, A.S. & M. Smith 1967 Isolation of cytidylyl-(5'+3')-adenosine-5' phosphate (pApC), adenylyl-(5'+3')-cytidine-5' phosphate (pCpA), uridylyl-(5'+3') -adenosine-5' phosphate (pApU) and adenylyl-(5'+3')-uridine-5' phosphate (pUpA) from embryos of the copepod Euchaeta japonica Marukawa. Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume: 26(5):584-589.
 
Hepper, B.T. 1953 Artificial infection of various molluscs with Mytilicola intestinalis, Steuer. Nature, London
Volume: 172(4371):250. (8-viii-1953)
 
Hepper, B.T. 1953 Mytilicola intestinalis Steuer in England and Wales. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Council Meeting, Shellfish Committee
No Volume Data Available
 
Hepper, B.T. 1955 Environmental factors governing the infection of mussels, Mytilus edulis, by Mytilicola intestinalis. Fishery Investigations, London
Volume: 2(20)3:1-21, figs. 1-8, tabs. 1-7.
 
Hepper, B.T. 1956 The European flat oyster, Ostrea edulis L. as a host for Mytilicola intestinalis Steuer. Journal of Animal Ecology
Volume: 25:144-147.
 
Hepper, B.T. 1957 Notes on Mytilus galloprovincialis Lamarck in Great Britain. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 36:33-40, figs. 1-2, pl. 1. (ii-1957)
 
Heptner, M.V 1965 Reviziya systematicheskogo polozheniya nekotorykh vidov rodov Lucicutia i Isochaeta (Copepoda, Lucicutiidae). The revision of the taxonomic position of some species of the genera Lucicutia and Isochaeta (Copepoda, Lucicutiidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 44(8):1165-1175, figs. 1-2. (27-vii-1965, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1963 Sistematicheskii sostav i raspredelenie kopepod semeistv Euchaetidae, Heterorhabdidae o Lucicutiidae v Kurilo-Kamchatskoi vpadine. Systematic position and distribution of Copepoda of the families Euchaetidae, Heterorhabdidae and Lucicutiidae in the Kurile-Kamchatka trench. Manuscript, Moskovskoi Gosudarstvennyi Universitet
No Volume Data Available
 
Heptner, M.V. 1966 Sistematika i vertikal'noe raspredelenie kopepod semeistv Euchaetidae, Lucicutiidae i Heterorhabdidae v Kurilo-Kamchatskoi vpadine. Taxonomy and vertical distribution of Copepoda of the families Euchaetidae, Lucicutiidae and Heterorhabdidae in the Kurilo-Kamchatka trench. Vop. morskoi biol., Kiev, Izdatel'stvo Naukove dumka, 1966.
No Volume Data Available
 
Heptner, M.V. 1968 Stroenie i taksonomicheskaya znachimost' genital'nogo kompleksa kopepod semeistva Euchaetidae (Calanoida). Structure and taxonomic significance of the genital complex of copepods of the family Euchaetidae (Calanoida). Okeanologiya
Volume: 8:680-692, figs. 1-3. (13-viii-1968, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1968 Description and functional morphology of Megapontius pleurospinosus sp. n. from the Pacific with some remarks on the status of genus Megapontius within the system of families of Siphonostoma group (Copepoda, Cyclopoida). Opisanie i funktsional'naya morfologiya Megapontius pleurospinosus sp. n. iz Tikhogo okeana i polozhenie roda Megapontius v sisteme semeistv gruppy Siphonostoma (Copepoda, Cyclopoida). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 47(11):1628-1638, figs. 1-3, tab. (1-xi-1968, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1969 Systematicheskii status Lucicutia polaris Brodskii, 1950 (Copepoda , Lucicutiidae) i opisanie L. pseudopolaris sp. n. iz polyarnogo basseina. Systematic status of Lucicutia polaris Brodskii, 1950 (Copepoda, Lucicutiidae) and description of L. pseudopolaris sp. n. from the polar basin. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 48(2):197-206, figs. 1-3. (31-i-1969, Russian with English summary).
 
Heptner, M.V. 1971 K faune veslonogikh (Copepoda, Calanoida) Kurilo-Kamchatskogo zheloba. Semeistva Euchaetidae, Lucicutiidae, Heterorhabidae. To the Copepod fauna of the Kurile-Kamchatka trench. The families Euchaetidae, Lucicutiidae, Heterorhabdidae. Trudy Inst. Okeanol.
Volume: 92: 73-161, figs. 1-39. (22-xi-1971, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1972 Obzor rodovo struktury semestva Heterorhabdidae (Copepoda, Calanoida). A review of the generic structure of the family Heterorhabdidae (Copepoda, Calanoida). Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii, n. ser.
Volume: 77(6):54-64, figs. 1-2. (8-xii-1972, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1972 Novye vidy glubokovodnykh veslonogikh rodov Disseta i Heterorhabdus (Copepoda, Calanoida) iz Tikhogo okeana. New species of deep-water genera Disseta and Heterorhabdus (Copepoda, Calanoida) from the Pacific. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 51(11):1645-1650, figs. 1-2. (9-xi-1972, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1981 Opyt kharakteristiki vertikal'nykh granits arealov primenitel'no k morskim pelagicheskim glubokovodnym zhivotnym (na primere Copepoda, Calanoida). An attempt to determine vertical boundaries of distributional areas as applied to pelagic deep-sea animals (exemplified by Copepoda, Calanoida). Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(6): 763-766, figs. 1-2, as: An attempt to describe the vertical range boundaries of deep-water pelagic animals (exemplified by Copepoda, Calanoida)).
Volume: 21(6):1079-1083, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Heptner, M.V. 1986 Contributions to the copepod fauna (Copepoda, Calanoida) of the Kurile-Kamchatka-trench. II. Vertical and geographical distribution of the families Euchaetidae and Lucicutiidae. K faune veslonogikh rakkobraznykh (Copepoda, Calanoida) Kurilo-Kamchatskogo zhelova. II. Vertikal'noe raspredelenie i geograficheskoe raspredelenie vidov semestva Euchaetidae i Lucicutiidae. Archives of the Zoological Museum, Moscow State University, Fauna, Systematices and Phylogeny of Invertebrate Animals. Sb. tr. Zool. Mus. MGU
Volume: 24:3-58, figs.
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1987 K faune vesnologikh rakkobraznykh (Copepoda, Calanoida) Kurilo-Kamchatskogo zhelova. Novye vidy roda Pareuchaeta. On the fauna of copepods (Calanoida) of the Kurile-Kamchatka Trench. New species of the genus Pareuchaeta. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 66(8):1177-1188. (21.vii.1987, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1999 A simple camera for investigating and sketching free living copepods and other animals of similar size. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 78(6):747-750. (In Russian.)
 
Heptner, M.V. 2000 New chamber for holding and sketching copepods and other small zoological specimens. In: Alekseev, V.R., G.A. Wyngaard & F.D. Ferrari (eds.). Advances in Copepod Taxonomy: A Tribute to Ulrich Einsle. Kluwer Academic Publishers, The Hague. Hydrobiologia
Volume: 417(1-3):121-124. (1.i.2000)
Wilson: paper
Heptner, M.V. & K.G. Mikhailov 1989 On elasticity restoration of dried out planktonic samples and dry collections of arthropods. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 518(5):132-135. (Russian with English summary.)
 
Heptner, M.V. & V.N. Ivanenko 2002 Hydrothermal vent fauna: composition, biology and adaptation. Copepoda. In: Gebruk, A. (ed.), Biology of hydrothermal systems, Moscow, KMK
Volume: :159-176.
Wilson: paper
Heptner, M.V. & V.N. Ivanenko 2002 Copepoda (Crustacea) of hydrothermal ecosystems of the World Ocean. Arthropoda Selecta
Volume: 11(2):117-134.
Wilson: paper
Heptner, M.V., A.N. Zaikin & J.A. Rudjakov 1990 Dead copepods in plankton: facts and hypotheses. Okeanologiya
Volume: 30(1):132-137. (Russian with English summary; translation in: Oceanology).
 
Herbert, J. 1976 Salinity and upper temperature tolerances of a rockpool copepod, Tigriopus californicus (Baker, 1912). M.A. Thesis, University of Oregon, Corvallis, Oregon, U.S.A.
Volume: 88 pp.
 
Herbert, P.D.N. 1982 Competition in zooplankton communities. Annales Zoologici Fennici
Volume: 19:349-356.
 
Herbert, P.D.N. & J.M. Loaring 1980 Selective predation and the species composition of arctic ponds. Canadian Journal of Zoology
Volume: 58(3):422-426.
 
Herbert, P.D.N., A.G. Good & M.A. Mort 1980

Induced swarming in the predatory copepod Heterocope septentrionalis.

Limnology and Oceanography
Volume: 25(4):747-750, tabs. 1-3. (vii-1980)
Wilson: paper
Herbland, A. & J.M. Stretta 1973 Zooplancton et micronecton dans la région du dôme d'Angola en Février-Mars 1971 et relation avec les thons. [Zooplankton and micronekton in the region of the Angola Dome in February-March 1971 and relationship with the tunas.] Documents Scientifiques, Centre de Recherches Océanographiques, Abidjan (ORSTOM)
Volume: 4(2):45-70. [In French.]
 
Herbland, A., R. Le Borgne & B. Voituriez 1983 Structure hydrologique et production planctonique dans l'Atlantique tropical oriental. Thèse du Doctorat d'État des Sciences, Université Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, Octobre, 1983.
No Volume Data Available
 

All Other Pages


[ TOP ]